Upowszechnianie wyników

Upowszechnianie wyników - rezultaty projektu badawczego:


Prezentacja 14 referatów (4 samodzielne, 10 współautorskich) na 8 konferencjach krajowych (w tym 6 o zasięgu międzynarodowym) i 3 międzynarodowych zagranicznych (w Niemczech, Czechach i na Ukrainie). W bieżącym roku kalendarzowym planowane jest wygłoszenie kolejnych referatów prezentujących wyniki zrealizowanego grantu na 3 konferencjach. Dotychczas wygłoszone referaty skupiały się przede wszystkim na prezentacji zabytków i wyników badań ich składów chemicznych (aspektów technologicznych). Poruszano także kwestie proweniencji badanych przedmiotów (kierunków handlowych, politycznych z których mogły napłynąć na teren Śląska) oraz ich funkcji i roli w dawnym społeczeństwie i w przestrzeni.

 

Wykaz referatów, konferencji i spotkań szklarskich, na których przedstawiano wyniki projektu:

• Znalezisko średniowiecznej lampy islamskiej z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności. Kamień Śląski, 15-18. maja 2013 r., (współautor: Krzysztof Sadowski).

Wczesnośredniowieczne naczynia szklane z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu i Opola-Ostrówka; XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności. Kamień Śląski, 15-18. maja 2013 r. (współautorzy: Aleksandra Pankiewicz, Krzysztof Sadowski).

• The finds of medieval glass of Russian origin from Wroclaw-Ostrów Tumski and Opole-Ostrówek" X konferencja Archeologia Zachodniej Ukrainy, Lwów, 22-24 maj 2013;

• The medieval mosque lamps from Silesia (Poland).; 18th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2014; 24-26 kwietnia 2014, (współautor K. Sadowski ).

• Cyfrowa rekonstrukcja naczynia szklanego typu Schlaufenfadenbecher z XIII-XIV w./ Digital reconstruction of the glass vessel type Schlaufenfadenbecher of XIII-XIV. Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego” "Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture”, Wrocław, 17-19 wrzesień ( September) 2014, Poland. (współautorzy: S. Sasak, K. Sadowski).

• Zagadkowe paciorki z Głogowa. / The unknown beads of Glogau (Silesia). Drugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła pt. „Ceramika i szkło w sztuce, Sztuka w ceramice i szkle”, Wrocław 7-9 października 2015  (współautor: K. Sadowski).

• Wczesnośredniowieczne szklane i szkliwione przedmioty o wschodniej proweniencji z Wrocławia Ostrowa Tumskiego i Opola Ostrówka./ Early medieval glass and glazed objects of eastern provenance from Wrocław Ostrów Tumski i Opole Ostrówek. Drugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła pt. „Ceramika i szkło w sztuce, Sztuka w ceramice i szkle”, Wrocław 7-9 października 2015  (współautorzy: A. Pankiewicz, K. Sadowski)

• Spätmittelalterliche emailbemalte Gläser des 13./14. Jahrhunderts aus Wrocław und Opole-Ostrówek (Schlesien), 6. Internationales Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und neuzeitlicher Glashütten, 6-8 maj 2016, Baiersbronn.

• Wczesnośredniowieczne pisanki–grzechotki ze Śląska. Technika wykonania, stylistyka, funkcja i znaczenie.”, Muzyka w archeologii, 4-5 marca 2016, Warszawa

• Późnośredniowieczne szkła emaliowane z Wrocławia i Opola-Ostrówka na Śląsku, 6. Mezinarodni konference historie sklarske a bizuterni vyrobu v Ceskych Zemich & diskusni seminar sklarske svitani, 20-22.10.2016, Jabloniec nad Nysą.


• Wczesnośredniowieczne pucharki lejkowate. (Early medieval funnel beakers)" podczas: Odborna skupina pro dějiny skla ČSA, Katedře historie FF, Univerzity Polackého, Olomuuci, w dniach 14-15 maja 2014;

• Średniowieczne lampy meczetowe z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu i Opola- Ostrówka, podczas: Odborna skupina pro dějiny skla ČSA, w Havlíčkův Brodzie, 11-15.04.2015 

• W kwestii techniki i technologii wykonania wczesnośredniowiecznych grzechotek brodawkowych i pisanek-grzechotek, II Konferencja Archeomuzykologiczna, Seminarium I - Polska w Europie, świat w Polsce, 21 kwietnia 2017, Warszawa.

• „Między wschodem a zachodem”. Późnośredniowieczne szkło naczyniowe z badań na placu Nowy Targ we Wrocławiu, XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław, 24-27 maja 2017

• Early medieval glass rings from Silesia, The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Wrocław, 27-29 września 2017 (współautor: Aleksandra Pankiewicz)

• Medieval lead glazes in the light of an analysis of pottery from Racibórz, The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Wrocław, 27-29 września 2017 (współautor: Krzysztof Sadowski, Paweł Rzeźnik, Henryk Stoksik).

 

Wykaz publikacji prezentujących wyniki projektu:

• Sasak S., Siemianowska S., Sadowski K. Naczynie typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy szczątków do cyfrowej rekonstrukcji, [w:]  Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji S. Siemianowska, P. Rzeźnik,  K. Chrzan (eds.), Wrocław 2017, s. 405-417.

• Siemianowska S. „Między wschodem a zachodem”. Późnośredniowieczne szkło naczyniowe z badań na placu Nowy Targ we Wrocławiu [w:] XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, M. Masojć, M. Cendrowska, M. Kopec (red.), Wrocław 2017, s. 80.

• Pankiewicz Aleksandra, Sylwia Siemianowska, Early medieval glass rings from Silesia, [w:] The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Siemianowska S., Rzeźnik P., Chrzan K. Wrocław 2017, s. 37-38.

• Siemianowska Sylwa, Sadowski Krzysztof, Rzeźnik Paweł, Stoksik Henryk, Medieval lead glazes in the light of an analysis of pottery from Racibórz, [w:] The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Siemianowska S., Rzeźnik P., Chrzan K. Wrocław 2017, s. 62-63.

• Siemianowska S., Domniemana karczma i „dom kupca” w śląskim grodzie. Socjotopografia wczesnośredniowiecznego Opola-Ostrówka w świetle znalezisk szklanych i przedmiotów towarzyszących, [w:] red. D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz, Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Wrocław 2017.


•  (w druku) Glass gaming pieces for a board game from Opole-Ostrówek – Was hnefatafl played in the early medieval stronghold?  Interdisciplinary Medieval Studies, Vol. IV, Yeast for Changes, B. Stanisławski (red.), Wrocław. 

• (w druku) S. Siemianowska, K. Sadowski Medieval mosque lamps from Ostrów Tumski (Cathedral Island) in Wrocław and Opole- Ostrówek, Archeologia Polona
(w druku), z: Kowalczyk Ewelina. Mysterious glass face beads from Głogów in Lower Silesia, Historické sklo 6
•  (w druku) Late medieval (13th-14th century) enamelled glass from Wrocław and Opole (Silesia), Publikation der Beiträge- Internationales Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas
•  (w druku) Siemianowska S. Oszklenie dawnych okien w świetle źródeł archeologicznych. Średniowieczne i nowożytne elementy oszklenia okiennego z badań Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu przeprowadzonych w latach 1949-1961, 1963, Silesia Antiqua, t. 52
•  (w druku) Siemianowska S., Sadowski K. „Od średniowiecznej multi różnorodności do nowożytnej prostoty.” Badania archeometryczne elementów oszklenia okiennego z badań archeologicznych Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, Legnicy, Raciborza i Głogowa, Silesia Antiqua, t. 52
•  (w druku) Siemianowska S., Pankiewicz A., Sadowski K. W kwestii techniki wykonania i szkliwienia wczesnośredniowiecznych pisanek-grzechotek ze Śląska, Silesia Antiqua, t. 52.

w przygotowaniu:
• Stare i nowe w średniowieczu. O ceramice szkliwionej i szkliwieniu naczyń z Raciborza.
• „Między wschodem a zachodem” Średniowieczne szkło naczyniowe z badań pl. Nowy Targ we Wrocławiu

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.