Informacje dla autorów


1) Dotyczące składanych tekstów:

 

TEKST:

 

PLIK:                                                              WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)

CZCIONKA:                                                     Times New Roman

WIELKOŚĆ:                                                     12

ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI:                          Normalne

INTERLINIA:                                                    1.5 wiersza

WCIĘCIA AKAPITOWE:                                     brak (ewentualnie standardowe ustawienia Worda; należy unikać tworzenia wcięć za pomocą tabulatorów lub spacji)

 

 

ILUSTRACJE I TABELE

 

- Każda ilustracja w oddzielnym pliku TIF lub JPG (dotyczy to również planów i wykresów, które traktowane są jako ryciny)

- minimalna jakość plików z ilustracjami:

                            - kreskowe (TIF) – 600 dpi

                            - siatkowe (TIF/JPG) – 300 dpi

- Każda tabela w osobnym pliku programu Word (z rozszerzeniem .doc lub .rtf), czcionka Times New Roman, wielkość zależna od rozmiaru tabeli (od 11 do 8 punktów)

 

 

 

PODPISY DO ILUSTRACJI

 

ODDZIELNY PLIK:                                               WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)

CZCIONKA:                                                        TIMES NEW ROMAN

WIELKOŚĆ:                                                        12

ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI:                             NORMALNE

INTERLINIA:                                                      1.5 wiersza

BEZ PUNKTATORÓW

NUMERACJA ZDJĘĆ CYFRAMI ARABSKIMI

BEZ POGRUBIENIA

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, RYSUNKI, PLANY, ITP. NUMEROWANE JAKO RYCINY

TABLICE NUMEROWANE ODDZIELNIE

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 

Odnośniki do literatury w tekście powinny być podane w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk and Milisauskas 1983, 259). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. (Sofer et al. 2000, 814). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135.

 

Zasady tworzenia bibliografii końcowej:

- tytuły czasopism, monografii, prac zbiorowych – kursywą

- pełny zakres stron

- brak skrótów poprzedzających numer tomu czasopisma (vol./t.), oraz stron (s./p.)

- jedynie miejsce wydania, bez nazwy wydawnictwa

- skróty (ed./eds.)/(red.) dla redaktora, redaktorów

- użycie przecinka tylko przed numerem stron, po (ed./eds.) w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej oraz w przypadku więcej niż dwóch autorów; w pozostałych sytuacjach oddzielenie części zapisu za pomocą kropki

- Inicjały autorów po nazwisku, jedynie w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej inicjały redaktora/redaktorów przed nazwiskiem

- czasopisma w jęz. polskim: (red.) zamiast (ed./eds.); (W:) zamiast (In:); i zamiast and

 

Artykuły w czasopismach 


Bogucki P. 1993.
Animal traction and household economies in Neolithic Europe. Antiquity 67 (256), 492-503.

Kruk J. and Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. Archeologia Polski 28 (2), 257-320. 

 
Pojedynczy autorzy lub redaktorzy książek 


Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań.

Zych R. 2008. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej. Collectio Archaeologica Ressoviensis 7. Rzeszów.

Hodder I. (ed.) 1991. Archaeological theory in Europe. The last three decades. London. 

 
Kilku autorów lub redaktorów książek


Kristiansen K. and Larsson T. B. 2005. 
The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions and Transformations. Cambridge.

Czebreszuk J. and Müller J. (eds.) 2004. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens 1. Forschungsstand. Erste Ergebnisse. Das östliche Feuchtbodenareal. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2. Poznań, Kiel, Rahden (Westf.). 

 
Artykuły w publikacjach zbiorowych lub rozdziały w książkach


Iwaniszewski S. 2006. Megalityczny obrządek pogrzebowy i neolityczny krajobraz w mikroregionie stryczowickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. In J. Libera and K. Tunia (eds.),  Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków, 259-269.

 

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kultura ceramiki wstęgowej kłutej w południowej Polsce. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedziBiblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1. Kraków, 9-21.

 
W przypadku kilku prac tego samego autora na liście literatury jego nazwisko jest powtarzane za każdym razem, po nim występuje data publikacji

 

Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 123-146.

 

Gediga B. 2010. Śląsk - regionalna prowincja kultury halsztackiej. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupińskie Prace Archeologiczne 8; PAN O/Wrocław. Prace Komisji Archeologicznej 18. Biskupin-Wrocław, 187-218.

 

 

Transliteracja cyrylicy według standardu ISO 9:1995

(zamieszczony np. na stronie http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693 lub w Wikipedii)

 

 

PRZYPISY:

 

- odsyłacze do literatury mogą być utworzone zgodnie z tzw. systemem oksfordzkim (w tekście) + spis literatury

- klasyczne przypisy dolne – dopuszczalne w recenzjach

 

 

2) dotyczące recenzji

Teksty wszystkich nadsyłanych artykułów, przeznaczonych do publikacji w "Przeglądzie Archeologicznym" są recenzowane przez członków Komitetu Redakcyjnego, zgodnie ze specjalizacją oraz wysyłane z reguły do dwóch Recenzentów zewnętrznych. Nazwiska Recenzentów są publikowane na stronach kolejnych tomów. Autorom artykułów nie są przekazywane nazwiska Recenzentów, chyba że Recenzent sobie tego życzy. 


3) Informacja naukowa: Punktacja ministerialna: aktualnie 12 pkt (lista B)

 

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.