Przetargi

02.10.2013 ZAMAWIAJĄCY: INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA PRZYGOTOWANIA TERENU DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.
Wrocław: USŁUGA PRZYGOTOWANIA TERENU DO
PRZEPROWADZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
Numer ogłoszenia: 399678 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu , ul.
Więzienna 6, 50-118 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3441608, faks 071 3443352.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.arch.pan.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut PAN.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA PRZYGOTOWANIA TERENU DO
PRZEPROWADZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest
usługa przygotowania poprzez mechaniczne roboty inżynieryjne stanowisk: L.p. Miejscowość Powierzchnia 1
Pieńki Sierosławskie 5 arów 2 Wola Krzysztoporska 5 arów 3 Jeżów 40 arów 4 Laski 250 arów 5 Wroników 20
arów 6 Huta Porajska 57 arów 7 Ochocice 5 arów 8 Ochocice 82 arów 9 Ochocice 24 ary 10 Ochocice 15 arów
11 Kamieńsk 20 arów 12 Kamieńsk 10 arów 13 Kamieńsk 5 arów 14 Kamieńsk 5 arów 15 Pikosy 65 arów 16
Huby Dobryszyckie 5 arów 17 Dobryszyce 8 arów 18 Brzezia 5 arów 19 Galonki 5 arów 20 Stobiecko
Szlacheckie 5 arów 21 Stobiecko Miejskie (Radomsko) 5 arów 22 Brodowe 5 arów Łącznie : 646 arów do
przeprowadzenia badań archeologicznych. Uwaga! Podane powierzchnie stanowisk są wielkościami
orientacyjnymi. Rzeczywista powierzchnia przeznaczona do wykonania usługi uzależniona będzie od decyzji
GDDKiA oraz WKZ. Poprzez usługę mechanicznego inżynieryjnego przygotowania stanowiska rozumie się
wykonanie mechanicznych prac ziemnych polegających na: 1/ odhumusowaniu poprzez usunięcie wierzchniej
warstwy gleby (miąższość usuwanej warstwy do 20 cm; głębokość odhumusowania do 100 cm - w zależności
od dyspozycji nadzorującego pracę archeologa) wraz z przemieszczeniem ziemi na hałdy (odległość od 5 do
10 m) w miejsce wskazane przez nadzorującego archeologa; 2/ zahumusowaniu poprzez przesunięcie ziemi z
hałd z powrotem na teren stanowiska; 3/ wywożeniu humusu (maks. odległość do 1,5 km) na miejsce
składowania oraz przewiezieniu humusu z miejsc składowania i rozplantowanie go na terenie stanowiska.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp w wysokości 50% zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.30.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.arch.pan.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Archeologii i
Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ul.
Więzienna 6 50-118 Wrocław pok. 117.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013
godzina 10:00, miejsce: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą
Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ul. Więzienna 6 50-118 Wrocław pok.115.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja do pobrania:

http://www.arch.pan.wroc.pl/download/dokumenty_przetargowe/siwz_roboty_ziemne_2.10
menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.