mgr Sylwia Siemianowska

A. Bibliografia

B. Wykształcenie, stopnie i tytuł
• 2009 Uniwersytet Wrocławski, specjalizacja Archeologia Nowego Świata, tytuł pracy licencjackiej "Ikonografia wczesnego horyzontu", promotor dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

• 2011 Uniwersytet Wrocławski, specjalizacja Archeologia Średniowiecza, tytuł pracy magisterskiej „Wczesnośredniowieczna osada przygrodowa w Obiszowie (stan.9), gm. Grębocice w świetle źródeł ceramicznych.", promotor dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

języki obce:
j. hiszpański- poziom zaawansowany;
j. angielski- poziom średnio zaawansowany;
j. niemiecki- poziom podstawowy;

C. Praca badawcza
Obszary zainteresowań zawodowych:
• Szkło dawne i dzieje szklarstwa
• witrażownictwo
• Ceramika i garncarstwo średniowiecznej Europy Środkowej
• Śląsk plemienny i wczesnopiastowski
• "Rodzime i obce", handel, wymiana kulturowa, przepływ i wpływ obcych idei oraz technologii na lokalne społeczności
• Ikonografia i sztuka Andów Centralnych

Zakończone projekty badawcze:
1) Ostrów Tumski we Wrocławiu w świetle badań IHKM PAN do roku 1963- opracowanie analityczne tzw. zabytków wydzielonych./Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.
• 2012 rok
• kierownik i główny wykonawca:
• jednostka organizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza;
• Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs Adulescentia est tempus discendi o finansowanie badań naukowych badań naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, nr decyzji o finansowaniu: 9/MNiSW/ATD/M/2012
• Wykonwcy: mgr Sylwia Siemianowska, Zakres obowiązków: Kwerenda muzealna w celu wybrania zabytków do badań laboratoryjnych. Wykonanie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, inwentarzy oraz kart katalogowych. Przygotowanie katalogu przedmiotów przeznaczonych do badań laboratoryjnych. Interpretacja wyników badań. Mgr Krzysztof Sadowski, Zakres obowiązków: Opracowanie wyników analiz laboratoryjnych. Wykonanie płytek cienkich polerowanych, charakterystykę makroskopowa przedmiotów szklanych wybranych do analiz laboratoryjnych, charakterystykę mikroskopowa szkieł w płytkach cienkich polerowanych.dr Piotr Dzierżanowski, Zakres obowiązków: wykonanie badań składu chemicznego szkła wybranych przedmiotów zabytkowych metodą EPMA.
• Cel: Analiza laboratoryjna wybranych szkieł zabytkowych pochodzących z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949- 1961, 1963. Określenie składu chemicznego badanych szkieł, zastosowanych barwników, odbarwiaczy lub środków mącących. Wysunięcie wniosków dotyczących przypuszczalnych miejsc produkcji analizowanych zabytków.
• Uzyskane wyniki: W ramach środków pozyskanych z dotacji przeprowadzono analizę wybranych szkieł zabytkowych pochodzących z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949-1963. Badaniu za pomocą mikrosondy elektronowej zostało poddanych 20 fragmentów szkieł naczyniowych wybranych ze zbioru liczącego 2 350 fragmentów. Selekcjonując materiał do analiz starano się stworzyć zwartą pod względem stylistycznym i chonologicznym grupę zabytków. W zbiorze znalazły się zatem okazy reprezentujące głównie naczynia w stylu weneckim datowane na 2poł. XVI-k.XVII wieku – 13 okazów oraz szkła o unikatowym charakterze takie jak: fragment lampy islamskiej (XIII-XIV w.), podstawa naczynia ruskiego (XII-XIII w.), wczesnonowożytny Krautstrunk (2 ćw. XVI w.), elementy Kutrolfa (k.XVI- pocz.XVII w.), stożkowatego kieliszka o podstawie z nawiniętej nici (XVI-pocz.XVII w.) oraz dwóch szklanic zdobionych motywem plecionki koszyczkowej (XV-XVI w.). W pierwszej kolejności z wybranych okazów zostały wykonane płytki cieńkie zatopione w żywicy, które następnie poddano analizie za pomocą mikrosondy elektronowej. Przeprowadzone badania umożliwiły dokładne określenie składu chemicznego szkła oraz określenie rodzajów i typów użytych mas szkłotwórczych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyróżniono: szkła potasowo- wapniowe (9 egzemplarzy, szkła potasowo-wapniowe ze znaczną (powyżej 1 %) zawartością tlenku sodu (8), szkła potasowo-ołowiowe (1), szkła ołowiowe (1), szkła sodowe (1). Analizy wykazały rónież obecnoś kaseterytu służącego jako środek zmętniający (2 egzemplarze szkieł) oraz pozostałości leucytu, minerału zaliczanym do grupy rzadkich, który pośrednio wskazuje na miejsce pochodzenia szkieł go zawierających. Niewątpliwie do najbardziej interesujących znalezisk należy fragment XIII-XIV w. lampy arabskiej. Przeprowadzone analizy potwierdziły jego wschodnią proweniencję oraz na podstawie analiz porónawczych umożliwiły wskazanie ośrodków syryjsko-egispkich jako miejsca jej produkcji. Również w przypadku domniemanego wczesnośredniowiecznego szkła ruskiego, potwierdzono jego wschodnie pochodzenie. Dość znaczne zróżnicowanie składu szkieł w obrębie jednej związłej grupy zabytków pozwala na wysunięcie wniosku, że były one wykonywane w różnych ośrodkach, mi.in Czeskich i Niemieckich.

2) Szklarstwo średniowieczne i wczesnonowożytne na ziemiach polskich/ etap II Średniowieczne i wczesnonowożytne witrażownictwo na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.
• 2013 rok
• kierownik i główny wykonawca;
• jednostka organizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza;
• Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs Adulescentia est tempus discendi o finansowanie badań naukowych badań naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, nr decyzji o finansowaniu: Nr 7/ATD3/MN/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku;
• Wykonawcy: mgr Sylwia Siemianowska, Zakres obowiązków: Kwerenda muzealna w celu wybrania zabytków do badań laboratoryjnych. Wykonanie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, inwentarzy oraz kart katalogowych. Przygotowanie katalogu przedmiotów przeznaczonych do badań laboratoryjnych. Interpretacja wyników badań. Mgr Krzysztof Sadowski, Zakres obowiązków: Opracowanie wyników analiz laboratoryjnych. Wykonanie płytek cienkich polerowanych, charakterystykę makroskopowa przedmiotów szklanych wybranych do analiz laboratoryjnych, charakterystykę mikroskopowa szkieł w płytkach cienkich polerowanych.dr Piotr Dzierżanowski, Zakres obowiązków: wykonanie badań składu chemicznego szkła wybranych przedmiotów zabytkowych metodą EPMA.
• Cel: W trakcie badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prowadzonych przez Instytut w latach 1949-1961, 1963 pozyskano ok. 500 frag. szkła okiennego (tafli szklanych, gomółek i kącików) oraz ok. 120 kolorowych szkieł witrażowych. W ramach kunkrsu ATD zostanie przeprowadzona analiza składu chemicznego wybranych 35 szkieł witrażowych i okiennych pochodzących ze wspomnianych badań wykazujących największą przydatność źródłową. Uzyskane wyniki zostaną przeanalizowane pod kątem głównych i śladowych składników mas szkło twórczych co pozwoli na określenie jego rodzaju i typu. Analiza stopnia stężenia niektórych pierwiastków przyczyni się do wysunięcie wniosków dotyczących zastosowanych barwników, odbarwiaczy oraz środków mącących.
• Uzyskane wyniki: W ramach środków pozyskanych z dotacji przeprowadzono analizę 35 szkieł witrażowych i okiennych pochodzących ze wspomnianych badań wykazujących największą przydatność źródłową. Wybrano 25 fragmentów płytek witrażowych datowanych na 2poł XII-k. XV wieku oraz 10 elementów gomółek i kącików datowanych na XVI-poł. XVII wieku. Badania obejmowały: wykonanie katalogu, inwentarzy i dokumentacji fotograficznej analizowanej grupy zabytków (całego zbioru), wykonanie płytek cienkich polerowanych, analizę składu chemicznego szkieł, charakterystykę makroskopowa przedmiotów szklanych wybranych do analiz laboratoryjnych i charakterystykę mikroskopowa szkieł w płytkach cienkich polerowanych. W toku badań pozyskano ponad 100 wyników analiz składów chemicznych, cztery obrazy widm EDS (składu pierwiastkowego) malatur z powierzchni szkieł witrażowych, cztery wyniki analiz pół ilościowych składu chemicznego malatur z wybranych fragmentów szkła oraz 17 obrazów BSE obrazujących: inkluzje w szkle, zdewitryfikowane otoczki, widok centrum szkła, wielowarstwową budowę szkła, zmiany wtórne i przebieg dewitryfikacji oraz malatury. Pod względem składu chemicznego, w obrębie badanego materiału zabytkowego wyróżniono sześć podstawowych grup: szkła potasowo-wapniowe; szkła wapniowo-potasowo-sodowe; szkła ołowiowo-wapniowo-potasowe; szkła ołowiowo-potasowo-sodowo-wapniowe; szkła potasowo-wapniowo-ołowiowe; szkła sodowo-wapniowo-potasowe. Szkła wczesnośredniowieczne datowane na podstawie zabytków towarzyszących oraz warstw do połowy XIII wieku charakteryzują się następującymi typami chemicznymi: wapniowo-potasowo-sodowe; wapniowo-potasowe i potasowo-wapniowe; ołowiowo-potasowo-sodowo-wapniowe oraz ołowiowo-wapniowo-potasowe. Te same typy chemiczne rejestrowane są w przypadku witraży późnośredniowiecznych. Szkła wczesnonowożytne (fragmenty gomółek i kącików) wykonane zostały natomiast wyłącznie ze szkieł: wapniowo-potasowo-sodowych oraz wapniowo-sodowych. W większości badanych szkieł wystąpiła podwyższona zawartość tlenków magnezu oraz krzemu świadcząca o recepturze popiołowej. Odnotowano również znaczną zawartość fosforu. Większość szkieł, zawiera stosunkowo niskie stężenie tlenków żelaza występującego zarówno naturalnie w piaskach, jak i używanego celowo jaka barwnika. Powszechnie do barwienia szkieł stosowano tlenek miedzi (dający barwę zieloną, niebieską lub czerwoną w zależności od atmosfery), natomiast do odbarwiania szkieł wrocławskich używano zarówno tlenków manganu, jak i antymonu charakteryzującymi się różnymi właściwościami zależnymi również od atmosfery. Na podstawie widm EDS oraz wyników półilościowych składów malatur z wybranych czterech fragmentów szkieł witrażowych z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego można określić typ farb, które używano do malowania płytek. W dwóch przypadkach podstawowymi składnikami są tlenki potasu i glinu, w jednym przypadku tlenki: ołowiu, fosforu, wapna i krzemu i w przypadku jednego szkła tlenki: żelaza, manganu, ołowiu, fosforu i wapna. Przeanalizowane szkła pod względem składów chemicznych zasadniczo nie różnią się od innych średniowiecznych i wczesnonowożytnych środkowoeuropejskich szkieł witrażowych. Przeprowadzone badania są jednymi z pierwszych wykonanych dla średniowiecznych witrażowych szkieł Śląskich i Polskich. Warto również odnotować, że wykonanie co najmniej dwóch analiz w obrębie jednego zabytku (z centrum i z warstw zewnętrznych) daje podstawy do dalszych studiów poświęconych zmianom wtórnym, korozji oraz procesom biomineralizacji na szkle archeologicznym i zabytkowym.

3) “Analiza zabytków szklanych i szkliwionych z badań św. Idziego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.” 
w ramach projektu: Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego. Projekt realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2015 roku. Kierownik- dr Aleksandra Pankiewicz. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych”.

4) Analiza naczyń szklanych ze studni w klasztorze bernardynów w Jaworze. Tytuł opracowania: „Późnośredniowieczny pucharek z pionowymi żeberkami ze studni klasztoru bernardynów w Jaworze”.
W ramach projektu "Średniowieczna studnia klasztoru bernardynów w Jaworze jako przedmiot interdyscyplinarnych badań". Projekt realizowany w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Obecnie realizowane projekty badawcze:
1) "Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków rezydencjonalnych Śląska."
• czas realizacji: lata 2014-2016
• kierownictwo projektu: mgr Sylwia Siemianowska
• jednostka organizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu;
•Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM 5, ID wniosku: 221199.
• Cel projektu: Przedmioty szklane w przypadku okresu tzw. przełomu lokacyjnego, a szczególnie schyłku wczesnego średniowiecza, to jedna z rzadziej analizowanych grup surowcowych źródeł archeologicznych, w porównaniu z ceramiką lub przedmiotami metalowymi. Tymczasem, oprócz faktu, że stanowią one cenne źródło do dziejów technologii produkcji szklarskiej i organizacji warsztatu szklarskiego, etc. mogą być również narzędziem bądź środkiem służącym do rozwiązania szerszego problemu historycznego. Celem projektu jest wykorzystanie tego cennego typu źródła w celu zbadania charakteru przemian społecznych i gospodarczych okresu przełomu lokacyjnego, jakie zachodziły w głównych ośrodkach rezydencjonalnych Śląska (Wrocław, Opole, Legnica, Głogów, Racibórz) na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza. Na podstawie analizy formalno-technologicznej znalezisk szklanych będzie można określić zarówno ich miejsce wytworzenia, jak i sposób użytkowania, co winno przybliżyć nam wiedzę o kontaktach handlowych, a także politycznych badanych ośrodków. Wyniki analiz mogą także pomóc w określeniu pozycji społecznej, a być może także pochodzenia użytkowników tychże przedmiotów. Jest to o tyle istotne, że charakter przemian społecznych i gospodarczych zachodzących w XII i XIII wieku na Śląsku pozostaje wciąż jeszcze słabo rozpoznany.

Praktyka terenowa:
Stanowisko
• rodzaj i chronologia
• rok
• prowadzący
• jednostka

Stanowisko Wrocław-Ostrów Tumski ul. Katedralna 4
• rodzaj i chronologia
• rok 2009
• funkcja
• prowadzący : dr Aleksandra Pankiewicz
• jednostka : Uniwersytet Wrocławski;

Stanowisko Wleń
• rodzaj i chronologia zamek
• rok 2010
• funkcja
• prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Pieklaski
• jednostka : Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko Wrocław- Plac Nowy Targ
• rodzaj i chronologia
• rok 2011
• funkcja
• prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Pieklaski
• jednostka : Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: Maucallacta, dep. Arequipa (Peru)
• rodzaj i chronologia inkaskie centrum administracyjno-religijne
• rok 2012
• funkcja dokumentalista
• prowadzący mgr Maciej Sobczyk
• jednostka Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW

Stanowisko: Maucallacta, dep. Arequipa
• rodzaj i chronologia: późny horyzont
• rok: 2017
• funkcja: członek zespołu prowadzącego badania w Maucallacie, dep. Arequipa, jako osoba odpowiedzialna za prace gabinetowe, opracowanie materiału i dokumentację terenową (sierpień-wrzesień 2017); PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA „APU COROPUNA”
• prowadzący: dr Maciej Sobczyk
• jednostka: Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW

Stanowisko: Muyumuyu, dep. Arequipa
• rodzaj i chronologia: późny horyzont, późny okres przejściowy
• rok: 2017
• funkcja: członek zespołu prowadzącego badania jako osoba odpowiedzialna za prace gabinetowe, opracowanie materiału i dokumentację terenową (sierpień-wrzesień 2017); PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA CON EXCAVACIONES EN EL SITIO DE MUYU MUYU-CHICHAS
• prowadzący: prof. Mariusz Ziółkowski
• jednostka: Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW

Opracowywania wykonywane w ramach współpracy pomiędzy jednostkami:
• opracowanie materiału ceramicznego ze stanowiska Tiahuanaco (Boliwia) pozyskanego w trakcie międzynarodowego polsko- włosko-boliwijskiego projektu Kantatallita 2007-2009; na podstawie umowy o współpracę pomiędzy IAE PAN a OBP UW. Wrzesień-październik 2012 oraz listopad grudzień 2013;
• opracowanie materiału ceramicznego z tzw. Basural-2 z inkaskiego stanowiska Maucallacta, dep. Arequipa, Peru. Sierpień-wrzesień 2015 (cz.1).
• opracowanie materiału ceramicznego z tzw. Basural-2 z inkaskiego stanowiska Maucallacta, dep. Arequipa, Peru. Lipiec-sierpień 2016 (cz.2).
• przeprowadzenie warsztatów ceramicznych z zakresu dokumentacji ceramiki, 12-13.08.2016r. Park Narodowy Macchu Picchu.
• opracowanie materiału ceramicznego z tzw. Basural-1z z inkaskiego stanowiska Maucallacta, dep. Arequipa, Peru. luty 2017 i lipiec-sierpień 2017

D. Kariera zawodowa
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk:
od 2012 r. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, stanowisko: Młodszy dokumentalista.

Od 2013 roku jestem odpowiedzialna ze strony Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i wczesnego Średniowiecza IAE PAN za koordynację wspólnych działań z Katedrą Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (umowa zawarta w dniu 30 kwietnia 2013 roku). Wspólne prace skupiają się przede wszystkim na szkle naczyniowym oraz witrażach.

H. Organizacja i popularyzacja nauki
Udział w konferencjach naukowych:
• "Typ Bruszczewo i dalkowsko-obrzańska grupa form naczyń wczesnośredniowiecznych. Problem genezy, funkcji i chronologi występowania." , XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne. Śląsk i sąsiedzi od pradziejów do nowożytności, Karłów 27-30. maja 2009 rok.
• "Szamani w Andach Centralnych w I tysiacleciu p.n.e", Studencka Konferencja Naukowa "Bogowie, groby, uczeni..." Wierzenia, symbolika i obrzędowość w świetle badań naukowych, Wrocław 7-8.05.2010
• "Uniwersalność naczyń wczesnośredniowiecznych. Fakt dziejowy czy literaturowy? Uwagi z perspektywy studiów nad ceramiką z Obiszowa.", XVII Śląskie Spotkania Archeologiczne. Śląsk i Europa Środkowa w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych., Pokrzywna k. Głuchołazów, 25-28. maja 2011
• "Naczynia Solniki-Lipowiec. Lokalna grupa ceramiki całkowicie obtaczanej." XVII Śląskie Spotkania Archeologiczne. Śląsk i Europa Środkowa w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych., Pokrzywna k. Głuchołazów, 25-28. maja 2011. (współautorzy: dr Paweł Rzeźnik, mgr Marcin Paternoga).
• „Bliska obcość. Rodzime wyroby a "obce" elementy kulturowe. Uwagi z perspektywy studiów nad ceramiką z Obiszowa”. „Rodzime i Obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych”. XI Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności; Małkocin, 9-10 maj 2012
• „Średniowieczne szklane naczynia z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego i Starych Kolni. Bliskowschodni import a europejska produkcja.” II Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne, 16-17 maja 2013, Wrocław (współautor: mgr Krzysztof Sadowski)
• „Szkło w stylu weneckim z badań na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu", XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności. Kamień Śląski, 15-18. maja 2013 r., (współautor: mgr Krzysztof Sadowski).
• Znalezisko średniowiecznej lampy islamskiej z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu". XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności. Kamień Śląski, 15-18. maja 2013 r., (współautor: mgr Krzysztof Sadowski).
• Wczesnośredniowieczne naczynia szklane z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu i Opola-Ostrówka"; XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności. Kamień Śląski, 15-18. maja 2013 r. (współautorzy: dr Aleksandra Pankiewicz, mgr Krzysztof Sadowski).
• The finds of medieval glass of Russian origin from Wroclaw-Ostrów Tumski and Opole-Ostrówek" X konferencja Archeologia Zachodniej Ukrainy, Lwów, 22-24 maj 2013;
• The medieval mosque lamps from Silesia (Poland).; 18th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2014; 24-26 kwietnia 2014, (współautor K. Sadowski );
• Ceramika i szkło. Wybrane zagadnienia z dziejów związku./ Inaugural lecture. Pottery and Glass. The selected aspects of the history of their relationship. Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego/ Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture, Wrocław, 17-19 wrzesień (September) 2014, Poland. (współautor P. Rzeźnik);
• Cyfrowa rekonstrukcja naczynia szklanego typu Schlaufenfadenbecher z XIII-XIV w./ Digital reconstruction of the glass vessel type Schlaufenfadenbecher of XIII-XIV. Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego/ Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture, Wrocław, 17-19 wrzesień (September) 2014, Poland. (współautorzy: S. Sasak, K. Sadowski);
• Zespół szkła nowożytnego (XVII-XVIII w.) z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu./ The modern-time (17-18th c.) glass assemblage form Ostrów Tumski (Cathedral Island) in Wrocław. Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego/ Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture, Wrocław, 17-19 wrzesień (September) 2014, Poland. (współautorzy:  A. Pankiewicz, K. Sadowski, E. Wodejko);
• Sztuka cyfrowej wizualizacji. 18 wieczny szklany kieliszek z badań na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu./ Art of digital visualization. The 18th century glass goblet from Wroclaw Ostrów Tumski. Drugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła pt. „Ceramika i szkło w sztuce, Sztuka w ceramice i szkle”, Wrocław 7-9 października 2015 (współautorzy: K. Sadowski, S. Sasak);
• Zagadkowe paciorki z Głogowa. / The unknown beads of Glogau (Silesia). Drugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła pt. „Ceramika i szkło w sztuce, Sztuka w ceramice i szkle”, Wrocław 7-9 października 2015  (współautor: K. Sadowski);
• Wczesnośredniowieczne szklane i szkliwione przedmioty o wschodniej proweniencji z Wrocławia Ostrowa Tumskiego i Opola Ostrówka./ Early medieval glass and glazed objects of eastern provenance from Wrocław Ostrów Tumski i Opole Ostrówek. Drugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła pt. „Ceramika i szkło w sztuce, Sztuka w ceramice i szkle”, Wrocław 7-9 października 2015  (współautorzy: A. Pankiewicz, K. Sadowski);
• Spätmittelalterliche emailbemalte Gläser des 13./14. Jahrhunderts aus Wrocław und Opole-Ostrówek (Schlesien), 6. Internationales Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und neuzeitlicher Glashütten, 6-8 maj 2016, Baiersbronn.
• 19. Wczesnośredniowieczne pisanki–grzechotki ze Śląska. Technika wykonania, stylistyka, funkcja i znaczenie.”, Muzyka w archeologii, 4-5 marca 2016, Warszawa
• Późnośredniowieczne szkła emaliowane z Wrocławia i Opola, 6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŽUTERNÍ VÝROBY V ČESKÝCH ZEMÍCH & 5. DISKUSNÍ SEMINÁŘ SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ, 20-22.X.2016, Jabloniec nad Nysą
• How to interpretate weighing 8 kg glass assemblage discovered on Ostrów Tumski in Wrocław? 6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŽUTERNÍ VÝROBY V ČESKÝCH ZEMÍCH & 5. DISKUSNÍ SEMINÁŘ SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ, 20-22.X.2016, Jabloniec nad Nysą
• Investigaciónes sobre el material cerámico de Maucallacta, dep. Arequipa, Perú. South American Archaeology Seminar: London, UCL Londyn, 3.XII.2016
• “Algunos aspectos del material cerámico del sitio de Maucallacta (Arequipa,  Perú). El análisis preliminar de la investigación sobre la cerámica del Basural – 2. 57th Annual Meeting of Andean Studies, 8-9 Januar 2016, Berkeley, California, USA. Sesja posterowa
• W kwestii techniki i technologii wykonania wczesnośredniowiecznych grzechotek brodawkowych i pisanek-grzechotek, II Konferencja Archeomuzykologiczna, Seminarium I - Polska w Europie, świat w Polsce, 21 kwietnia 2017, Warszawa.
• „Między wschodem a zachodem”. Późnośredniowieczne szkło naczyniowe z badań na placu Nowy Targ we Wrocławiu, XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław, 24-27 maja 2017
• Inkaska wyrocznia Maucallacta: Wstępne opracowanie materiału ceramicznego ze śmietnisk ofiarnych. XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław, 24-27 maja 2017
• Early medieval glass rings from Silesia, The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Wrocław, 27-29 września 2017 (współautor: Aleksandra Pankiewicz)
• Medieval lead glazes in the light of an analysis of pottery from Racibórz, The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Wrocław, 27-29 września 2017 (współautor: Krzysztof Sadowski, Paweł Rzeźnik, Henryk Stoksik).
• Centrum ceremonialne Maucallacta a Apu Coropuna. Obrzędy libacyjne w świetle źródeł historycznych i archeologicznych, Międzynarodowa Konferencja "Archeologia Gór. In Memoriam Profesor Andrzej Żaki”, Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, 13-14 października 2017, (współautor Maciej Sobczyk)

Wygłoszene referaty i wykłady krajowe oraz zagraniczne:
• Wczesnośredniowieczne pucharki lejkowate. (Early medieval funnel beakers)" podczas: Odborna skupina pro dějiny skla ČSA, Katedře historie FF, Univerzity Polackého, Olomuuci, w dniach 14-15 maja 2014;
•„Średniowieczne lampy meczetowe z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu i Opola- Ostrówka." podczas: Odborna skupina pro dějiny skla ČSA, w Havlíčkův Brodzie, 11-15.04.2015;

Popularyzacja archeologii:
• Wczesnośredniowieczne wyroby bursztynowe z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego i Opola-Ostrówka z badań i zbiorów IAE PAN we Wrocławiu.( współautor K. Sadowski ), 19-22 marca 2014, Amberif;

Udział w organizacji konferencji naukowych:
• organizacja międzynarodowej konferencji „Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego”, Wrocław 17-19 września 2014 roku;
• organizacja międzynarodowej konferencji „Ceramika i szkło w sztuce. Sztuka w ceramice i szkle”, Wrocław 7-9 października 2015 roku;
• organizacja międzynarodowej konferencji „Ceramika i szkło w badaniach intersyscyplinarnych”, Wrocław 27-29 września 2017 roku.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.