Studium Doktoranckie


Specjalność:

PROMOCJA ARCHEOLOGII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO


PROGRAM STUDIÓW


W ostatniej dekadzie archeologia przestała być domeną wyłącznie naukowców i muzealników, stając się w coraz większym stopniu nieodłącznym elementem życia społecznego i gospodarczego Polski. Dziedzictwo archeologiczne i kulturowe zaczęło być postrzegane jako atut i czynnik kreujący regionalną tożsamość mieszkańców. Przejawem tego zjawiska jest powstawanie na terenie kraju licznych rezerwatów i skansenów archeologicznych, budowa replik łodzi oraz setki organizowanych każdego roku imprez z zakresu tzw. "archeologii żywej", w postaci festiwali kultury słowiańskiej, skandynawskiej, gockiej, średniowiecznych turniejów rycerskich, warsztatów rzemiosła i archeologii eksperymentalnej, przeglądów muzyki dawnej, teatrów odtwarzających obrzędy, jak i rekonstrukcji historycznych bitew i wydarzeń. Wszystkie powyższe działania w sposób istotny promują regiony, podnoszą ich atrakcyjność turystyczną, wpływają na rozwój kultury i gospodarki.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej dziedzictwo archeologiczne i kulturowe zaczęto również wykorzystywać jako temat przewodni międzynarodowych programów edukacyjnych, realizowanych przez miasta i gminy partnerskie, które przyczyniają się wzajemnie w sposób znaczący do poznania przeszłości własnego regionu, jak i innych narodów Wspólnoty.

Kolejną sferą, do której wkracza dziedzictwo archeologiczne i kulturowe są Sektorowe Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego oraz podejmowane w ich ramach projekty rewitalizacji miast. Stawiają one za cel promocję regionów, odtwarzanie dawnej tkanki zabytkowej oraz tworzenie nowych struktur ekonomicznych, wykorzystujących nieaktywne sfery lokalnego potencjału gospodarczego.

Z drugiej strony jednak nieumiejętne i niekontrolowane działania, wynikające z braku odpowiedniego przygotowania merytorycznego, mogą prowadzić do wypaczenia obrazu przeszłości i stanowić wręcz zagrożenie dla naszego dziedzictwa i tożsamości.

Region Dolnego Śląska ze swoimi walorami archeologicznymi i kulturowymi ma wyjątkowy w skali europejskiej potencjał rozwoju. Jego wykorzystanie wymaga jednak stworzenia lokalnych kadr fachowców, którzy potrafią dostrzec atuty archeologiczne, historyczne i kulturowe swoich "małych ojczyzn", właściwie je zinterpretować oraz na ich podstawie stworzyć merytoryczne założenia konkretnych projektów inwestycyjnych, w sposób praktyczny wprowadzić je do obiegu społecznego i gospodarczego oraz medialnie szeroko je spopularyzować.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom podstaw wiedzy w zakresie dziedzictwa archeologicznego, historycznego i kulturowego na przykładzie Dolnego Śląska, nauka podstaw merytorycznych tworzenia rezerwatów, budowy skansenów i rewitalizacji obiektów i struktur zabytkowych, poznanie tajników z zakresu organizacji kulturowych imprez masowych, tworzenia i prowadzenia europejskich projektów popularyzatorskich oraz nauka praktycznego warsztatu promocji w mediach (zarówno w prasie, jak i w telewizji).

Zajęcia obejmują zarówno wykłady mające na celu przekazanie podstaw teoretycznych prowadzenia wymienionych powyżej przedsięwzięć, jak i przykłady ich praktycznej realizacji, bazujące na doświadczeniach zdobytych w Polsce i Unii Europejskiej.

Studia adresowane są do samorządowców gmin i powiatów (urzędników z działów promocji, inwestycji, planowania przestrzennego), urzędników administracji państwowej, pracowników instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, muzealników, animatorów kultury, członków stowarzyszeń kulturalnych, właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych oraz wszystkich zainteresowanych.

Studia mogą stanowić dobrą podstawę merytoryczną działań promujących dziedzictwo archeologiczne i kulturowe w dowolnym regionie Polski.

Cele podstawowe studiów:

Celem studiów jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiającej podniesienie swoich kwalifikacji w dziedzinie promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego.

Studia skierowane są do samorządowców gmin i powiatów (urzędników z działów promocji, inwestycji, planowania przestrzennego), urzędników administracji państwowej, pracowników instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, muzealników, animatorów kultury, członków stowarzyszeń kulturalnych, właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego.

Program studiów obejmuje następujące trzy bloki tematyczne:

I. Dziedzictwo archeologiczne i kulturowe Dolnego Śląska:
Blok obejmuje zajęcia mające na celu przekazanie wiedzy, pozwalającej na rozpoznawanie walorów krajobrazu archeologicznego i kulturowego obszaru Dolnego Śląska;
- zagadnienia z zakresu archeologii Dolnego Śląska na tle porównawczym;
- historia Dolnego Śląska;
- historia sztuk Dolnego Śląska;
- architektura Dolnego Śląska;
- środowisko naturalne Dolnego Śląska jako element krajobrazu kulturowego;
- metody nieinwazyjne w badaniach archeologicznych i architektonicznych;
- archeologiczne badania ratownicze;

II. Formy promocja archeologii i dziedzictwa kulturowego:
Blok obejmuje zajęcia z zakresu form promocji dziedzictwa archeologicznego, historycznego i kulturowego (np. budowy rezerwatów i skansenów, organizacji edukacyjnych imprez plenerowych, programów edukacyjnych, tworzenia założeń merytorycznych programów rewitalizacji), współczesnych mechanizmów ich finansowania oraz podstaw prawnych;
- promocja dziedzictwa archeologicznego;
- archeologia w życiu społecznym;
- promocja historii i dziedzictwa kulturowego;
- ochrona prawna dziedzictwa archeologicznego;

III. Promocja w mediach:
Celem bloku zajęć jest przekazanie wiedzy niezbędnej do wypromowania projektu w mediach, co stanowi podstawę jego przyszłego sukcesu na płaszczyźnie społecznej oraz ekonomicznej;
- sztuka pisania tekstu, formy promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego w mediach, dziennikarstwo popularnonaukowe;
- tajniki produkcji filmowej i telewizyjnej;
- produkcja filmu popularnonaukowego o tematyce archeologicznej
- wirtualne rekonstrukcje w archeologii;

Seminarium dyplomowe:
Każdy ze studentów będzie miał za zadanie: 
- znalezienie jednego elementu w krajobrazie kulturowym na terenie własnej gminy; 
- wykonanie dla niego studium archeologicznego lub historycznego; 
- opracowanie koncepcji projektu wypromowania tego waloru;
- oraz stworzenie tekstu prasowego lub materiału filmowego popularyzującego dany zabytek w mediach.

Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:
Słuchacz posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie: 
- rozpoznawania walorów krajobrazu archeologicznego i kulturowego obszaru Dolnego Śląska; 
- opracowania koncepcji projektów promujących dziedzictwo archeologiczne i kulturowe; 
- praktycznej realizacji tego typu przedsięwzięć; 
- wypromowania projektu w mediach.

Warunki uzyskania świadectwa:
Otrzymanie potwierdzenia opanowania wiadomości i umiejętności z przedmiotów realizowanych podczas Studiów (poświadczone wpisem zaliczono oraz oceną). Przygotowanie pracy z wybranego zakresu promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów
marzec 2013 – luty 2014

Zajęcia będą odbywać się przez dwa semestry 

w każdy 2. i 4. weekend miesiąca (sobota i niedziela) 
w godzinach od 9.00 do 16.00
w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu, przy ul. Więziennej 6 (ulica boczna od Starego Rynku, 5 minut pieszo od Starego Rynku).

Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 264
w tym:
a) liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria) – 230
b) liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia) – 22
c) seminarium dyplomowe – 12
d) warsztaty – 16 (2 x 8 godzin)

Specjalność:
PROMOCJA ARCHEOLOGII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO


PROGRAM STUDIÓW


W ostatniej dekadzie archeologia przestała być domeną wyłącznie naukowców i muzealników, stając się w coraz większym stopniu nieodłącznym elementem życia społecznego i gospodarczego Polski. Dziedzictwo archeologiczne i kulturowe zaczęło być postrzegane jako atut i czynnik kreujący regionalną tożsamość mieszkańców. Przejawem tego zjawiska jest powstawanie na terenie kraju licznych rezerwatów i skansenów archeologicznych, budowa replik łodzi oraz setki organizowanych każdego roku imprez z zakresu tzw. "archeologii żywej", w postaci festiwali kultury słowiańskiej, skandynawskiej, gockiej, średniowiecznych turniejów rycerskich, warsztatów rzemiosła i archeologii eksperymentalnej, przeglądów muzyki dawnej, teatrów odtwarzających obrzędy, jak i rekonstrukcji historycznych bitew i wydarzeń. Wszystkie powyższe działania w sposób istotny promują regiony, podnoszą ich atrakcyjność turystyczną, wpływają na rozwój kultury i gospodarki.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej dziedzictwo archeologiczne i kulturowe zaczęto również wykorzystywać jako temat przewodni międzynarodowych programów edukacyjnych, realizowanych przez miasta i gminy partnerskie, które przyczyniają się wzajemnie w sposób znaczący do poznania przeszłości własnego regionu, jak i innych narodów Wspólnoty.

Kolejną sferą, do której wkracza dziedzictwo archeologiczne i kulturowe są Sektorowe Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego oraz podejmowane w ich ramach projekty rewitalizacji miast. Stawiają one za cel promocję regionów, odtwarzanie dawnej tkanki zabytkowej oraz tworzenie nowych struktur ekonomicznych, wykorzystujących nieaktywne sfery lokalnego potencjału gospodarczego.

Z drugiej strony jednak nieumiejętne i niekontrolowane działania, wynikające z braku odpowiedniego przygotowania merytorycznego, mogą prowadzić do wypaczenia obrazu przeszłości i stanowić wręcz zagrożenie dla naszego dziedzictwa i tożsamości.

Region Dolnego Śląska ze swoimi walorami archeologicznymi i kulturowymi ma wyjątkowy w skali europejskiej potencjał rozwoju. Jego wykorzystanie wymaga jednak stworzenia lokalnych kadr fachowców, którzy potrafią dostrzec atuty archeologiczne, historyczne i kulturowe swoich "małych ojczyzn", właściwie je zinterpretować oraz na ich podstawie stworzyć merytoryczne założenia konkretnych projektów inwestycyjnych, w sposób praktyczny wprowadzić je do obiegu społecznego i gospodarczego oraz medialnie szeroko je spopularyzować.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom podstaw wiedzy w zakresie dziedzictwa archeologicznego, historycznego i kulturowego na przykładzie Dolnego Śląska, nauka podstaw merytorycznych tworzenia rezerwatów, budowy skansenów i rewitalizacji obiektów i struktur zabytkowych, poznanie tajników z zakresu organizacji kulturowych imprez masowych, tworzenia i prowadzenia europejskich projektów popularyzatorskich oraz nauka praktycznego warsztatu promocji w mediach (zarówno w prasie, jak i w telewizji).

Zajęcia obejmują zarówno wykłady mające na celu przekazanie podstaw teoretycznych prowadzenia wymienionych powyżej przedsięwzięć, jak i przykłady ich praktycznej realizacji, bazujące na doświadczeniach zdobytych w Polsce i Unii Europejskiej.

Studia adresowane są do samorządowców gmin i powiatów (urzędników z działów promocji, inwestycji, planowania przestrzennego), urzędników administracji państwowej, pracowników instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, muzealników, animatorów kultury, członków stowarzyszeń kulturalnych, właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych oraz wszystkich zainteresowanych.

Studia mogą stanowić dobrą podstawę merytoryczną działań promujących dziedzictwo archeologiczne i kulturowe w dowolnym regionie Polski.

Cele podstawowe studiów:

Celem studiów jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiającej podniesienie swoich kwalifikacji w dziedzinie promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego.

Studia skierowane są do samorządowców gmin i powiatów (urzędników z działów promocji, inwestycji, planowania przestrzennego), urzędników administracji państwowej, pracowników instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, muzealników, animatorów kultury, członków stowarzyszeń kulturalnych, właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego.

Program studiów obejmuje następujące trzy bloki tematyczne:

I. Dziedzictwo archeologiczne i kulturowe Dolnego Śląska:
Blok obejmuje zajęcia mające na celu przekazanie wiedzy, pozwalającej na rozpoznawanie walorów krajobrazu archeologicznego i kulturowego obszaru Dolnego Śląska;
- zagadnienia z zakresu archeologii Dolnego Śląska na tle porównawczym;
- historia Dolnego Śląska;
- historia sztuk Dolnego Śląska;
- architektura Dolnego Śląska;
- środowisko naturalne Dolnego Śląska jako element krajobrazu kulturowego;
- metody nieinwazyjne w badaniach archeologicznych i architektonicznych;
- archeologiczne badania ratownicze;

II. Formy promocja archeologii i dziedzictwa kulturowego:
Blok obejmuje zajęcia z zakresu form promocji dziedzictwa archeologicznego, historycznego i kulturowego (np. budowy rezerwatów i skansenów, organizacji edukacyjnych imprez plenerowych, programów edukacyjnych, tworzenia założeń merytorycznych programów rewitalizacji), współczesnych mechanizmów ich finansowania oraz podstaw prawnych;
- promocja dziedzictwa archeologicznego;
- archeologia w życiu społecznym;
- promocja historii i dziedzictwa kulturowego;
- ochrona prawna dziedzictwa archeologicznego;

III. Promocja w mediach:
Celem bloku zajęć jest przekazanie wiedzy niezbędnej do wypromowania projektu w mediach, co stanowi podstawę jego przyszłego sukcesu na płaszczyźnie społecznej oraz ekonomicznej;
- sztuka pisania tekstu, formy promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego w mediach, dziennikarstwo popularnonaukowe;
- tajniki produkcji filmowej i telewizyjnej;
- produkcja filmu popularnonaukowego o tematyce archeologicznej
- wirtualne rekonstrukcje w archeologii;

Seminarium dyplomowe:
Każdy ze studentów będzie miał za zadanie: 
- znalezienie jednego elementu w krajobrazie kulturowym na terenie własnej gminy; 
- wykonanie dla niego studium archeologicznego lub historycznego; 
- opracowanie koncepcji projektu wypromowania tego waloru;
- oraz stworzenie tekstu prasowego lub materiału filmowego popularyzującego dany zabytek w mediach.

Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:
Słuchacz posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie: 
- rozpoznawania walorów krajobrazu archeologicznego i kulturowego obszaru Dolnego Śląska; 
- opracowania koncepcji projektów promujących dziedzictwo archeologiczne i kulturowe; 
- praktycznej realizacji tego typu przedsięwzięć; 
- wypromowania projektu w mediach.

Warunki uzyskania świadectwa:
Otrzymanie potwierdzenia opanowania wiadomości i umiejętności z przedmiotów realizowanych podczas Studiów (poświadczone wpisem zaliczono oraz oceną). Przygotowanie pracy z wybranego zakresu promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów
1 październik 2012 – 30 czerwiec 2013

Zajęcia będą odbywać się przez dwa semestry 

w każdy 2. i 4. weekend miesiąca (sobota i niedziela) 
w godzinach od 9.00 do 16.00
w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu, przy ul. Więziennej 6 (ulica boczna od Starego Rynku, 5 minut pieszo od Starego Rynku).

Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 264
w tym:
a) liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria) – 230
b) liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia) – 22
c) seminarium dyplomowe – 12
d) warsztaty – 16 (2 x 8 godzin)


PL
1401
US
52
CA
25
DE
8
GB
7
IT
5
UA
4
FR
4
CZ
3
IE
3
Newest:
CN
You:
PL
Today:
2
Month:
2
Total:
1529
Supercounters.com
PL
615
US
33
CA
23
DE
5
GB
3
UA
2
FR
1
AZ
1
EG
1
HU
1
Newest:
AZ
You:
PL
Today:
2
Month:
22
Total:
690
Supercounters.com

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.