Przegląd Archeologiczny, Tom 47

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Jarosłw Bronowicki, Dariusz Bobak Schyłkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska z miejscowości Ślęza (stanowisko 12)
pod Wrocławiem,

Endpaläolithische Feuersteinwerkstatt in Ślęza (Fundstelle 12)bei Wrocław
7
24
Artykuły - Articles
Piotr Wyrost, Wiesława Chrzanowska Hodowla zwierząt domowych i łowiectwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
na Słowacji w świetle badań archeozoologicznych

Tierzucht und Jagdwesen in der Bronze- und frühen Eisenzeit im Lichte
der archäologischen Untersuchungen
27
43
Artykuły - Articles
Tadusz Malinowski Narzędzia dźwiękowe i instrumenty muzyczne z okresu późnolateńskiego i okresu
wpływów rzymskich w Polsce
Les objets sonores et instruments de musique de la période tardive de la Tène
et de la période des influences romaines en Pologne
45
58
Artykuły - Articles
Teresa Rysiewska Odwzorowania struktury pokrewieństwa w obliczu przeobrażeń obrządku pogrzebowego.
Na podstawie materiału wczesnośredniowiecznego z cmentarzyska w Krakowie
na Zakrzówku.
Widerspiegelung der Verwandtschaftsstruktur im Lichte der Wandlungen
des Bestattungsritus. Aufgrund des Fundmaterialsaus aus dem frühmittelalterichen
Gräberfeld in Kraków-Zakrzówek
61
111
Artykuły - Articles
Paweł Pawlak Formy wykorzystywania surowca drzewnego w obrządku pogrzebowym
na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku "szkieletowym"
w Poznaniu-Śródce - przykłady i próby interpretacji
Holz im Bestattungsritus auf dem frühmittelalterlischen Körpergräberfeld
in Poznań-Środka
115
138
Artykuły - Articles
Anna Bogumiła Kowalska Wczesnośredniowieczne wagi ze Szczecina
Frühmittelalterlische Waagen aus Szczecin
141
153
Artykuły - Articles
Waldemar Ossowski, Marek Krąpiec Problemy datowania bezwzględnego najstarszych zabytków szkutnictwa z terenu Polski
metodą dendrochronologiczną
Problems of absolute dendrochronological dating of the oldest boatbuilding relicts
from Poland
155
165
Artykuły - Articles
Ludvík Belcredi, Vladimír Hašek style="color: rgb(0, 51, 102);">Geophysical Survey and Archaeological Investigation of the Deserted Medieval Village
of Bystřec
167Artykuły - Articles
Michał Parczewski Uwagi o stanie badań nad grodziskami średniowiecznymi na górnym Naddniestrzu
Bemerkungen zum Forschungsstand mittelalterlicher Burgwälle im oberen Dnestrgebiet
181
184
Dyskusje - Discussions
Anna Kulczycka-Leciejewiczowa Marie Zápotocká, Bestattungsritus des Böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.).
Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband und Lengyelkeramik
185Recenzje - Reviews
Jarosław Bronowicki "Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza",
(w:) Materiały z sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r.
pod redakcją Jacka Lecha i Danuty Piotrowskiej
188Recenzje - Reviews
Radosław Jarysz Tiberiu Bader, Die Schwerter in Rumänien, Prähistorische Bronzefunde191Recenzje - Reviews
Sławomir Górka Jiří Říhovský, Die Lanzen-, Speer- und Pfeilspitzen in Mähren, Prähistorische Bronzefunde194Recenzje - Reviews
Ewa Bugaj Rec. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Deutschland, Band 3195Recenzje - Reviews
Grzegorz Domański Rec. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Deutschland, Band 2197Recenzje - Reviews
Grzegorz Domański Rec. Senkrechtluftaufnahmen Ostmitteleuropas, Bildflüge 1942-1945 über Brandenburg,
Ostpreußen, Polen, Pommern und Schlesien
197Recenzje - Reviews
Grzegorz Domański Rec. Archeologie Libereckého kraje, t. 1198Recenzje - Reviews
Jacek Lech A. Abramowicz, Rzeczy, idee i maski. Jacques Boucher de Perthes (1788-1868)200Recenzje - Reviews

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.