Informacje dla autorów


1) Dotyczące składanych tekstów:

Wytyczne dla autorów (Guidelines for Authors)

 2) Zasady przyjmowania i recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w Przeglądzie Archeologicznym

W ramach procedury przyjmowania i recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w Przeglądzie Archeologicznym realizowane są wytyczne zalecane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011, http://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/dobre_praktyki.pdf).

Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, która przeprowadza ocenę artykułów pod względem formalnym i merytorycznym. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu w sytuacji, gdy wstępna ocena wypadnie zbyt niekorzystnie w stosunku do założeń redakcyjnych. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest stwierdzenie, że nie został on jeszcze dotąd opublikowany w innym wydawnictwie oraz nie został oddany do rozpatrzenia innym redakcjom. Następnie artykuły są recenzowane przez dwóch anonimowych recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie, niebędących członkiem Redakcji i Komitetu Redakcyjnego. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy (double-blind review proces). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Ostateczna decyzja o kwalifikacji do druku przysługuje Redakcji.


Wzór recenzji zewnętrznej:

Formularz recenzji obejmuje pytania dotyczące treści artykułu i jego formy:

Treść:

1. Czy problematyka artykułu jest zgodna z profilem czasopisma?

2. Czy tytuł artykułu odzwierciedla jego problematykę?

3. Czy tematyka artykułu jest oryginalna?

4. Czy artykuł zawiera nowatorskie treści dla rozpatrywanej problematyki?

5. Czy w artykule uwzględniono aktualny stan badań?

6. Czy literatura przedmiotu jest aktualna i wystarczająca?

7. Czy założenia teoretyczne, metoda badawcza, interpretacja i wnioski są spójne?

Forma:

1. Czy artykuł ma przejrzystą narrację?

2. Czy tekst jest poprawny pod względem językowym?

3. Czy tekst został zredagowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma?

4. Czy materiał ilustracyjny stanowi integralną część narracji?

Ocena sumaryczna artykułu:

Artykuł może zostać opublikowany w dotychczasowej formie

Artykuł może zostać opublikowany po wprowadzeniu pewnych poprawek

Artykuł może zostać opublikowany po zasadniczych zmianach

Artykuł nie nadaje się do publikacji.


Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zasugerowania na podstawie opinii własnych bądź

zgłoszonych przez recenzentów poprawek. Od nich zależy też ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany dalszym pracom redakcyjnym oraz adiustacji.


Informacja prawna dla autorów

Wszyscy autorzy zgłaszanych do opublikowania w Przeglądzie Archeologicznym artykułów zobowiązani są do podpisywania umów wydawniczych z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN.

Zasady przyjmowania i recenzowania artykułówzgłoszonych do publikacji w Przeglądzie ArheologicznymThe principles of accepting and reviewing papers submitted for publication in Przegląd Archeologiczny

The process of accepting and reviewing papers submitted for publications in Przegląd Archeologiczny is based on the instructions of the Ministry of Science and Higher Education (2011, http://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/dobre_praktyki.pdf).

Submitted papers are first assessed by members of the Editorial team who verify them in terms of formal and substantive correctness. The Editorial team reserves the right to reject a paper if the initial evaluation reveals it does not meet editorial requirements. Accepting a paper for publication is conditioned by a statement that it has not been published in any other publication and has not been submitted for review to any other editorial board. In the next stage papers are reviewed by two anonymous reviewers, specialists in a given discipline, who are not members of the Editorial team or the Editorial Committee. This double-blind review process is confidential and mutually anonymous. The reviewers cannot use their knowledge on a paper's content before it is published. It is the Editorial team who make the final decision on accepting a paper.


External peer-review scheme

The review form contains questions concerning the content and form of a paper:

Content:

1. Does the subject of the paper comply with the journal’s profile?

2. Does the paper’s title reflect the studied subject?

3. Is the subject of the paper original?

4. Is the paper’s content innovative for the studied subject?

5. Does the paper reflect the current state of research?

6. Is the source literature up-to-date and sufficient?

7. Are theoretical objectives, research method, interpretation and conclusions coherent?

Form:

1. Is the paper’s narration clear?

2. Is the language of the text correct?

3. Does the text meet the editorial requirements of the journal?

4. Is graphic content an integral part of the narration?

The overall evaluation of an article:

The paper can be published in its current form

The paper can be published after minor corrections

The paper can be published after major revisions

The paper is not suitable for publication.


The Editorial team reserves the right to suggest changes based on their own opinions or corrections suggested by the reviewers. They also make the final decision on accepting a paper for publication. After the final acceptance, the text is subjected to further editorial works and proofreading.


Legal information for authors

All authors of papers submitted for publication in Przegląd Archeologiczny are obliged to sign editorial agreements with the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences.


3) Informacja naukowa: Punktacja ministerialna: aktualnie 12 pkt (lista B)


menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.