Pozycje bibliograficzne dla: Moździoch Sławomir

Follow me on Academia.edu
Follow me on Academia.edu

1979
• (rec.) J. Kaźmierczyk, M. Sachanbiński, Studium o produkcji wyrobów z kamieni szlachetnych na Śląsku w X–XII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. XXVI, 1978, nr 4, s. 465–495, „Sobótka”, 34, z. 4, s. 581–582.
________________________________________
1980
• (rec.) Silesia Antiqua, XX, 1978, "Sobótka”, 35, z. 4, s. 562–566
________________________________________
1981
• (not.) Lizawice, pow. Oława, “Silesia Antiqua”, 23, s. 306–311 (współaut.)
• (rec.) J. Lodowski, Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI–X w.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, „Sobótka”, 36, z. 3, 463–466.
________________________________________
1984
• Witostowice, woj. Wałbrzych, "Silesia Antiqua", XXIV, s.180–188.
________________________________________
1985
• (rec.) S. Anger, A.Dieck, Skalpieren in Europa seit dem Neolithicum bis 1767 nach Chr., Bonner Hefte zur Vorgeschichte, 17, 1978, ss. 87, "Kwartalnik Historyczny Sobótka", 40, s. 281–283.

• (not.) Bytom Odrzański, woj. zielonogórskie, Stanowisko nr 32, "Informator Archeologiczny. Badania 1984", s. 119.

• z: Skrzydłowska B., Bytom Odrzański, woj. zielonogórskie, Stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1985", t. 19, s.118–119.
________________________________________
1986
• z: Nowacka L., Bytom Odrzański, woj. zielonogórskie, Stanowisko 1, "Informator Archeologiczny", t. 20, s.118-119.
________________________________________
1987
• z: Nowacka L., Bytom Odrzański, woj. zielonogórskie, Stanowisko 1, "Informator Archeologiczny", t. 21, s.138.
________________________________________
1988
• z: Nowacka L., Bytom Odrzański, woj. zielonogórskie, Stanowisko 1, "Informator Archeologiczny", t. 22, s. 92.

• z: Nowacka L., Badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVIII, s. 117–120.

• z: Mierzwiński A., Skrzydłowska B., Sprawozdanie z wykopalisk przeprowadzonych w Bytomiu Odrzańskim w 1984 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVII, s. 68–70.

• z: Skrzydłowska B., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra w 1985 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVIII, s. 55–57.
________________________________________
1989
• Problem produkcji rzemieślniczej w śląskich grodach kasztelańskich z XI–XII wieku, (w:) Zkoumání wyrobních objektu a technologií archeologickymi metodami, Brno

• z: Nowacka L., Badania wykopaliskowe na stanowisku 1 w Bytomiu Odrzańskim, woj. zielonogórskie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIX, s. 96–98.
________________________________________
1990
• Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego na Śląsku. Studium archeologiczne, Wrocław–Warszawa–Kraków.

• Stan badań nad młodszym pod okresem wczesnego średniowiecza na Śląsku, (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Poznań–Wrocław–Warszawa, s. 187–200.

• z: Nowacka L., Bytom Odrzański, woj. zielonogórskie, St. 1, AZP 66-17/65, "Informator Archeologiczny", 24, s. 70-71

• z: Nowacka L., Poszukiwania grodu kasztelańskiego w Bytomiu Odrzańskim, woj. zielonogórskie w 1988 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 329–336.
________________________________________
1991
• Wczesnomiejskie zespoły osadnicze na Śląsku w XI–XII wieku, (w:) Miasto zachodniosłowiański w XI–XII wieku. Społeczeństwo–kultura, Wrocław, s. 85–102.

• Konsekwencje gospodarcze przyłączenia Śląska do państwa Piastów, (w:) Od plemienia od państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, s. 153–178.

• Funkcje gospodarcze śląskich grodów kasztelańskich w państwie wczesnopiastowskim, "Studia Lednickie", II, s. 23–42.

• z: Nowacka L., Wyniki badań grodu w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra, na stanowisku 1, w 1989 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXII, s.175–182.
________________________________________
1992
• Rozplanowanie i zabudowa wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu Odrzańskim na Śląsku, "Archaeologia historica", 17, s. 263–270.

• Historia się powtarza, "Obserwator Odrzański". nr 1, s.1.

• (not.) Bytom Odrzański, woj. zielonogórskie, st. 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1988", s. 92.
________________________________________
1993
• (red.) Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie Środkowo–Wschodniej, Wrocław.

• Wstęp, (w:) Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie Środkowo–Wschodniej, Wrocław, s. 5.

• Kasztelania bytomska – losy średniowiecznego ośrodka władzy, (w:) Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie Środkowo–Wschodniej, Wrocław, s. 261–290.

• Vorformen der Stadtentwicklung im südlichen Polen in 11.– 12. Jh., (w:) Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, s. 185–191.

• Znaczenie "pożytków wodnych" w życiu codziennym mieszkańców wczesnośredniowiecznego Śląska, Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia, 2, s. 149–169.

• z: Nowacka L., Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIV, s. 249–257.

• W dawnym Bytomiu, "Obserwator Odrzański", nr 2, s. 1.

• Pochwała historii, "Obserwator Odrzański", nr 3, s. 3.

• Czas drzemie, "Obserwator Odrzański", nr 6, s. 5.

• Dzieje kasztelanii bytomskiej, Cz. 1, "Obserwator Odrzański", nr 10, s. 5–6.

• Dzieje kasztelanii bytomskiej, Cz. 2, "Obserwator Odrzański", nr 11, s. 3.

• "Oczyszczalnia" zabytków, "Obserwator Odrzański", nr 11, s. 2.
________________________________________
1994
• The origins of the medieval Polish towns, “Archaeologia Polona”, 32, 129–153.

• Die Keramik der Siedlung Bytom Odrzański in Schlesien. Ein Beitrag zur Theorie und Methode der Bearbeitung von frühmittelalterlicher Keramik, (w:) Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Brno, s. 143–154.

• (rec.) Sandomierz: badania 1969–1973, 1, Warszawa 1993; "Archaeologia Polona", 32, s. 197–200.
________________________________________
1995
• Zur Entwicklung der Lokationsstädte in Polen in stadtgeschichtlicher Sicht, (w:) Burg–Burgstadt–Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin, s.149–160.

• Wstępne wyniki nadzoru archeologicznego nad budową oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 3, s. 95–107.

• z: Nowacka L., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1992 r. na stanowisku 1 w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 3, s. 109–118.

• z: Nowacka L., Badania grodu piastowskiego w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra w 1993 roku, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 3, s. 121–131.

• z: Demidziuk K., Mierzwiński A., Nowacka L., Wyniki nadzoru archeologicznego inwestycji telekomunikacyjnej na odcinkach Gola Wielka–Strzelce–Mirków oraz Strzelce–Oleśnica, woj. Wrocław, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 3, s. 209–237.
________________________________________
1996
• z: Mierzwiński A., Nowacka L., Goszcz, gm. Twardogóra, woj. wrocławskie, AZP 74-33, "Informator Archeologiczny", 30, s. 258–259.

• z: Mierzwiński A., Nowacka L., Wrocław-Mokra, st. 1, AZP 78-27, "Informator Archeologiczny", 30, s. 287

• z: Kłosińska E., Mierzwiński A., Nowacka L., Wrocław-Ołbin, ul. Jedności Narodowej (odcinek środkowy), AZP 79-28, "Informator Archeologiczny", 30, s. 287–288.

• Das mittelalterliche Dorf in Polen im Lichte der archäologischen Forschung, Ruralia, Památky archeologické – Supplementum 5, Praha, s. 282–295.

• z: Mierzwiński A., Nowacka L., Drągów, gm. Twardogóra, woj. wrocławskie, AZP 74-33, "Informator Archeologiczny", 30, s. 254-255

• z: Mierzwiński A., Nowacka L., Wrocław, ul. Drobnera, st. 1, AZP 80-28, "Informator Archeologiczny", 30, s. 315

• Die frühstädtischen Siedlungskomplexe und Lokationsstädte in Schlesien im 12.–13. Jh. (Änderungen der Raumstruktur im Lichte der archäologischen Qellen), (w:) Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické. Supplementum 6, Praha, s. 87–100.

• Dwa wielkie plany. Wczesnomiejskie zespoły osadnicze a miasta lokacyjne na Śląsku, (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 2, Wrocław, s. 31–42.

• Śląsk w XI–XII wieku, mapa w: Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Wrocław.
________________________________________
1997
• Bytom Odrzański. Odkrycia archeologiczne na Śląsku. Wrocław.

• Usus aquarum. Der Fluss im frühmittelalterlichen Alltag Schlesiens, (w:) Život v archeologii středoveku, Praha, 467–481.

• Der Fluß im frühmittelalterlichen Alltag Schlesiens, (w:) Beiträge zum Oder–Projekt, 2, Berlin, s. 99–102.

• Problemy badań nad początkami miast i wsią wczesnośredniowieczną w Polsce, "Slavia Antiqua", 38, 39–63.
________________________________________
1998
• Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, (w:) Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel – und Osteuropa, Bonn, 275–292.

• Wczesnośredniowieczne grody śląskie a ówczesne podziały plemienne, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Księga jubileuszowa Zofii Kurnatowskiej, Poznań, s. 99–114.
________________________________________
1999
• (red.) Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Spotkania Bytomskie, 3, Wrocław.

• Wstęp, (w:) Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Spotkania Bytomskie, 3, Wrocław, s.7–8.

• Miejsca centralne Polski wczesnopiastowskiej–organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu jako źródło poznania systemu społeczno–gospodarczego, (w:) Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Spotkania Bytomskie, 3, Wrocław, s.21–51.

• Socjotopografia grodu wczesnośredniowiecznego w Bytomiu Odrzańskim w świetle analizy zwierzęcych szczątków kostnych, (w:) Szczątki zwierzęce jako źródło badań nad zróżnicowaniem poziomów życia materialnego i kulturowego ludzi w różnych okresach dziejowych, Wrocław, s. 91–103.

• z: Mierzwiński A., Archeologiczne przyczynki do dziejów Twardogóry, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 5, s. 145–167.
________________________________________
2000
• (red.) Człowiek–sacrum–środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, Wrocław.

• Wstęp, (w:) Człowiek–sacrum–środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, Wrocław, s. 7–10.

• Archeologiczne ślady kultu pogańskiego na Śląsku wczesnośredniowiecznym, (w:) Człowiek–sacrum–środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, Wrocław, s. 155–194.

• Śląsk między Gnieznem, a Pragą, (w:) Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 169–198.

• Nowe dane do zagadnienia socjotopografii piastowskich grodów kasztelańskich w X–XII wieku na przykładzie Wrocławia i Bytomia Odrzańskiego na Śląsku, (w:) Osadnictwo i architektura na ziemiach polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego ,Warszawa, s. 331–354.

• Społeczność plemienna Śląska w IX–X wieku, (w:) Śląsk około roku 1000, Wrocław , s. 25–71.

• Slezsko v 10. Stoleti, (w:) Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na pamet knižete Boleslava II. († 7. února 999), Praha, s. 215-224.

• Ziemia bytomska w pradziejach i wczesnym średniowieczu, (w:) Bytom Odrzański. Zarys dziejów, Bytom Odrzański-Zielona Góra, s.27–44.

• Początki biskupstwa wrocławskiego w świetle źródeł archeologicznych, (w:) Millenium Kościoła na Śląsku, Opole, s. 11–44.
________________________________________
2001
• Schlesien im 10. Jahrhundert, (w:) Colloquia Mediaevalia Pragensia 2, Boleslaw der II. Tschechische Staat um das Jahr 1000, (red.) P. Sommer, J. Frolík, Praha, s. 417–440.
________________________________________
2002
• (red.) z: Cezary Buśko, Jan Klapště, Lech Leciejewicz; Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Archeologický Ústav Akademie Véd České Republiky, Wrocław 2002, ss. 476, PL ISBN 83-913155-8-4 .

• Castrum munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim, Warszawa, ss. 320.

• Die frühmittelalterliche Burg in "Bitom" (w:) Forschung zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, Hrsg. von Eike Gringmuth-Dallmer und Lech Leciejewicz, Mainz am Rhein: von Zabern, 2002, (Römisch-Germanische Forschungen, Bd. 60), s. 227-241 ISBN 3-8053-2091-6.

• Kasztelania opolska na tle wczesnośredniowiecznego Śląska (w:) Opole. Gród, miasto, stolica regionu (red.) U. Zajączkowska, Opole 2002, s. 21-42, wyd. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ISBN 83-915799-4-8 .
________________________________________
2003
• Śląsk wczesnośredniowieczny w świetle badań archeologicznych i historycznych - crambe bis cocta? (w:) Civitas Schinesghe cum pertinentiis, (red.) W. Chudziak), wyd. Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003, s. 51-87, ISBN 83-231-1613-X .

• Dzieje ziemi opolsko-raciborskiej w średniowieczu z punktu widzenia archeologa" (w:) Sacra Silentii provincia. 800 lat dziedzicznego księstwa opolskiego (1202-2002); (red.) A. Pobóg- Lenartowicz , Opole 2003, s. 11-25, ISBN 83-88939-64-5 .
________________________________________
2004
• (red.) Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, Spotkania Bytomskie V, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław, ss. 362

• Zamiast wstępu (w:) Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, Spotkania Bytomskie V, (red:) Moździoch Sławomir, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1 str. Wrocław 2004, PL ISBN 83-89499-18-5 .

• The Castrum Munitissimum Bytom – a local power centre of the early Piast State (in:) Polish Lands at the Turn of the First and the Second Millennia (ed: Przemysław Urbańczyk); Warszawa 2004; IAiE PAN; ISBN 83-89499-11-8 ; s. 305-318.

• Wrocław-Ostrów Tumski in the Early Middle Ages (in:) Polish Lands at the Turn of the First and the Second Millennia (ed: Przemysław Urbańczyk); Warszawa 2004; IAiE PAN; ISBN 83-89499-11-8 ; s. 319-338.
________________________________________
2005
• Gens perfida et nondum bene christiana – konfrontacja chrześcijaństwa i wierzeń tradycyjnych w państwie pierwszych Piastów w świetle najnowszych odkryć archeologii (w:) Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym. Aquila volans I (red.) A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiak; Warszawa 2005; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; ISBN 83-235-0071-1 ; s. 67-82.
________________________________________
2006
• (red.) z: M. Dworaczyk, A. Kowalska, M. Rębkowski, Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Wrocław 2006, ISBN 83-89499-34-7 .

• (red.) z: M. Rębkowski, „Lech Leciejewicz, Opera selecta. Z dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy”, Warszawa 2006, ISBN 83-89499-33-9 .

• (red.) z: W. Chudziak, Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, Toruń-Warszawa 2006.

• z: Suchodolski S., Obieg monetarny na Śląsku w XI w. na przykładzie znalezisk z Bytomia Odrzańskiego (w:) Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Warszawa 2006, (red.) M. Dworaczyk, A. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski, ISBN 83-89499-34-7 , s. 365-382

• Refleksje na temat stanu wiedzy archeologicznej o śląskim wczesnym średniowieczu (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później. Materiały z konferencji naukowej, Toruń 20-22 października 2003 roku, Toruń-Warszawa 2006, (red. W. Chudziak, S. Moździoch), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 189-206

• Początki grodu opolskiego w świetle źródeł archeologicznych (w:) Jak powstawało Opole? Miasto i jego książęta, (red.) A. Pobóg – Lenartowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 11-22
________________________________________
2008
• z: Przysiężna-Pizarska M., Gród Recen – refugium episcopi (w:) Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu; (red.) Justyna Kolenda, Wrocław 2008, s. 207-225.

• Ein Land, wo „Milch und Honig fließt“. Die ersten Piasten als Wirtschafter ihres Landes, (w:) Zentrum und Peripherie in der Germania Slavica; (red.) D. Bulach, M. Hardt, Stuttgart 2008, s. 265-278.

• z: Przysiężna-Pizarska M., Opole przedmiejskie (w:) Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta (red.) B. Linek, K. Tarka, Opole 2008, s. 65-73.
________________________________________
2009
• Wishful-digging. Burgwallforschung im Rahmen des polnischen Millenium-Projektes (in:) Burgwallforschung im akademischen und öffentlichen Diskurs des 20. Jahrhunderts, (hrsg.) Sabine Rieckhoff, Susanne Grunwald, Karin Reichenbach, Leipziger Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie (Bd. 5), Leipzig 2009, s. 139-153

• z: Przysiężna-Pizarska M., Tajemnice grodu Rechen, (w:) Archeologia Żywa, nr 3 (czerwiec 2009), s. 10-17.

• Wstęp (w:) Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją, (red.) S. Moździoch, Spotkania Bytomskie VI, Wrocław 2009, s. 9-12.
________________________________________
2010
• Die Piastenburgen und die Anfänge der mittelalterlichen Städte in Schlesien (w: ) Acta Archaeologica et prahistorica, Bd. 42/2010; s. 85-97, ISSN 0341-1184; ISBN 978-3-89646-883-3

• (red: ) z: Mrozowicz W., Rosik S., Mittelalter. Eines oder viele?, Średniowiecze. jedno czy wiele?, Wrocław 2010, ss.201, ISBN 978-83-925181-8-1 .
________________________________________
2011
• z: Przysiężna-Pizarska M., Zanim powstało miasto (w:) Opole. Dzieje i tradycja; (red.) B. Linek, K. Tarka, U. Zajączkowska, Opole 2011, s. 13-28, ISBN 978-83-87401-00-9 .

• Czy monarchia pierwszych Piastów była państwem chrześcijańskim? Uwagi archeologa (w:) Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu, (red.) T. Grabarczyk, T. Nowak, Warszawa 2011, Wyd. DiG, s. 123-154, ISBN 978-83-7181-681-9 .

• Nachruf: Lech Leciejewicz 1931-2011 , Archäologisches Nachrichtenblatt, Bd. 16, 3/2011, S. 311-313.

• "Bodaj się Piastów rządy nam święciły". Archeologia o początkach państwa piastowskiego (w:) Populi terrae marisque, (red.) M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2011, s. 67-81, Wyd. Chronicon, ISBN 978-83-932771-0-0 .

• Krajobraz rzeczny jako źródło tożsamości ludności średniowiecznego Śląska (w:) Radices Silesiae-Silesiacae Radices. Śląsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII wieku), (red.) M. Blahova, S. Rosik, T. Wunsch ; Wrocław 2011, s. 47-62, Wyd. Chronicon, ISBN 978-83-932771-1-7 .

• Zu den Anfängen des polnischen Städtewesens aus der Sicht archäologischer Erkenntnisse (w:) Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung (red: Ferdinand Opll); seria: BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER STÄDTE MITTELEUROPAS begründet von WILHELM RAUSCH, BAND XXII, Linz 2011, ISBN 978-3-900387-62-4 ; s. 245-268, Wydawca: Österreichische Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung,

• Die Organisation der Dienste und der Burgsiedlungen im Staat der ersten Piastenim Lichte der Archäologie (w:) 4. Lelewel-Gespräche 2011/4: (Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich). Publikacja online: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/lelewel-gespraeche/4-2011/mozdioch_organisation
________________________________________
2012
• Grody wczesnopiastowskie w świetle wyników tzw. badań „milenialnych” oraz efektów najnowszych prac wykopaliskowych (w:) Mezi raným a vrcholným středověkem, (red.) Jiří Doležel, Martin Wihoda, Brno 2012, s. 443-458.

• (red.) z: Rosik S., Wünsch T., SILESIA HISTORICA. Badania nad historią Śląska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania. Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen, Wrocław 2012, Wyd. Chronicon.
________________________________________
2013
• (red.) z: Dulinicz M., The Early Slavic Settlement of Central Europe in the light of new dating evidence, Interdisciplinary Medieval Studies, vol. III, Wrocław.

• Życie codzienne średniowiecznego Polaka w świetle odkryć archeologicznych czyli rozpaczliwa próba udowodnienia, że nam dzisiaj żyje się lepiej (w:) Wioski i parafie w średniowieczu, (red.) M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński, Poznań-Ląd, s. 104-128.

• (red.) z: Stanisławski B., Wiszewski P., Scandinavian Culture in Medieval Poland, Interdisciplinary Medieval Studies, vol. II, Wrocław

• (red.) z: Wiszewski P., Consensus or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th-14th c.), Interdisciplinary Medieval Studies, vol. I, Wrocław

• Consensus or Violence? Archaeology and the Beginnings of the Piast State (in:) S. Moździoch, P. Wiszewski, (ed.) Consensus or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th-14th c.), Interdisciplinary Medieval Studies, vol. I, Wrocław, p. 303-317

• Wstęp (w:) Przemysław Urbańczyk, ...myśli o średniowieczu; Wydawnictwo Templum; Wodzisław Śląski, s. VII-XV

• (red.) z: Justyna Kolenda, Andrzej Mierzwiński, Leszek Żygadło, Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Gedigi dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Wrocław

• red. z: K. Chrzan, K. Czapla, Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej, Wrocław
________________________________________
2014
• Oriens ex alto regnum Polonie visitavit? Christianisierung Polens unter den ersten Piasten im Lichte archäologischer Quellen (in:) Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště, ed. Ivana Bohačová, Petr Sommer, Praha 2014, s. 419-447.
________________________________________
2015

• red: z K, Chrzan, Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii, Spotkania Bytomskie t. VII, Wrocław 2015

• red: z K, Chrzan, O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza, Spotkania Bytomskie t. VIII, Wrocław 2015

• Przemiany XII-XIII wieku na Sląsku w świetle badań grodów kasztelańskich (w:) Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 51, Poznań 2015, s. 85-98

• Dzieje ziemi oławskiej przed lokacją miasta Oławy (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. IV, Sląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa, z. 12, Oława, red. R. Eysymontt, M. Goliński, Wrocław 2015, s. 5-7, ryc. 1-4

• Mus państwa (w:) 966. Narodziny Polski (Pomocnik historyczny „Polityki”, 8/2015), red. L. Będkowski, Warszawa 2015, s. 68-71

• Krajobraz Prapolaka (w:) 966. Narodziny Polski (Pomocnik historyczny „Polityki”, 8/2015),red. L. Będkowski, Warszawa 2015, s. 58-60
• Wolność podatkowa (w:) 966. Narodziny Polski (Pomocnik historyczny „Polityki”, 8/2015),red. L. Będkowski, Warszawa 2015, s. 120

________________________________________
2016

• Badania millenijne we Wrocławiu - wywiad z prof. Sławomirem Moździochem (w:) "Chrzest Polski w źródłach archeologicznych". Wywiady, (red. Katarzyna Zdeb), Warszawa 2016, s. 47-52

• From a Tribe to a State. W: P. Urbańczyk (red.) The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. M. Trzeciecki (red.) Volume 5: 500-100 AD. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Warszawa 2016, 123-168.ISBN: 978-83-63760-77-9

________________________________________

2017

• S. Moździoch, T. Baranowski, B. Stanisławski, Rapporto preliminare della I campagna di scavi archeologici condotti nel sito della Chiesa di Santa Maria di Campogrosso (San Michele del Golfo) – Altavilla Milicia-PA, (w:) Notiziario Archeologico Soprintendenza Palermo, n. 19/2017 - https://sicilia.academia.edu/NotiziarioArcheologicoSoprintendenzaPalermo

• S. Moździoch, Magdalena Przysiężna-Pizarska, Gród na Ostrówku. Początki Opola, Opole 2017, ss. 99, wydawnictwo AD, ISBN 978-83-947617-0-7

• S. Moździoch, Ostrów Tumski we wczesnym średniowieczu (w:) Wrocław; Atlas Historyczny Miast Polskich, tom IV. Śląsk, zesz. 13., cz. 1 (red: Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński), Wrocław 2017, ISBN 978-83-63760-82-3, s. 6-9

• S. Moździoch, Piastowski gród na Ostrówku opolskim. Stare i nowe odkrycia (w.) Kwartalnik Opolski, t. 63, nr 1, 2017, s. 45-64

• S. Moździoch, Santa Maria di Campogrosso – zapomniany ośrodek kultu
z czasów normańskiego podboju Sycylii (w:) Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, red. D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz, Wrocław 2017, s. 409-424
________________________________________

2018
• S. Moździoch, Stefano Vassallo, S. Maria di Campogrosso: centro spirituale ed economico dai tempi della conquista normanna (in:) Incontri. La Sicilia e l’altrove, No 24, VII-VIII, 2018, s. 29-36
menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.