Pozycje bibliograficzne dla: Młynarska - Kaletynowa Marta

Średniowiecze O pochodzeniu Słowian, "Życie Słowiańskie", nr 12:1952, s. 18–22 . 1952
Średniowiecze i Kubiak K., Lewicki T., Skarb dirhemów arabskich z Piwonic koło Kalisza, "Wiadomości Archeologiczne", XIX, z. 2–4, s. 136–156. 1953
Średniowiecze rec.: J. Dylik, Utwory pokrywowe w środkowej Polsce. Utwory podobne do lessu w środkowej Polsce. O peryglacylnym charakterze rzeźby środkowej Polski, "Sprawozdania z czynności i posiedzeń ŁTN", 1952, VI, nr 1, s.10, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", II, nr 3, s. 523–524. 1954
Średniowiecze Kalisz w okresie pełnego średniowiecza, (w:) Kalisz w starożytności i średniowieczu, Warszawa–Wrocław, s. 63–90. 1956
Średniowiecze rec.: J. Kamińska, Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa, Łódź 1953, ss. 267, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", IV, nr 1, s.131–140. 1956
Średniowiecze i Gałuszka A., Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Miliczu, "Wiadomości Archeologiczne", XXIV, z. 1–2, s. 71–87. 1956
Średniowiecze Sesja historyczna nad VII wiekiem w Spoleto, "Kwartalnik Historyczny", LXIV, nr 6, s. 219–223. 1957
Średniowiecze i Cehak–Hołubowiczowa H., Niemcza Śląska, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, Zeszyt dyskusyjny, Wrocław, s. 80. 1958
Średniowiecze Trésor de dirhems arabes Piwonice 1 (colonie de Szałe), (w:) Inwentaria Archaeologica Pologne, fasc. 1, Łódź, pl. 8. 1958
Średniowiecze Z badań miast średniowiecznych w Serbii, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", VII, nr 1, s. 187–192. 1959
Średniowiecze Proces lokacji Kalisza w XIII w. i w pierwszej połowie XIV w., (w:) Osiemnaście wieków Kalisza, I, Kalisz, s. 105–130. 1960
Średniowiecze Burgum milickie, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", VIII, nr 4, s. 447–477. 1960
Średniowiecze Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na terenie miasta lokacyjnego w Kaliszu 1955 r., "Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 173–182. 1960
Średniowiecze Kalisz średniowieczny, (w:) Szkice z dziejów Kalisza, Wrocław, s. 81–108. 1960
Średniowiecze i Uzdowska–Szałowska T., Kalisz prémédiéval et médiéval, (w:) Les origines des villes Polonaises, Paris, s. 179–190. 1961
Średniowiecze Zagadnienia słowiańskie na XII–tym Międzynarodowym Kongresie Nauk Bizantynistycznych, "Slavia Antiqua", X, s. 425–431. 1963
Średniowiecze Materiały do bibliografii kultury materialnej Europy średniowiecznej i nowożytnej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XI, nr 1, s. 143–195. 1963
Średniowiecze Głogów, "Mówią Wieki", nr 5, s. 32–35. 1963
Średniowiecze Konferencja IHKM PAN poświęcona dziejom górnictwa i hutnictwa, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XII, nr 2, s. 339–341. 1964
Średniowiecze Zastosowanie metody archeologicznej do badań nad historią kultury materialnej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XII, nr 4, s. 775–776. 1964
Średniowiecze Kaczawa, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, II, Wrocław s. 348. 1964
Średniowiecze Trzebnica, "Mówią Wieki", nr 12, s. 34–37. 1964
Średniowiecze Badania archeologiczne osad wczesnośredniowiecznych w południowo–wschodniej części rejonu trzebnickiego w 1965 r., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XIV, nr 2, s. 325–334. 1966
Średniowiecze Targ na Zielone Świątki, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XV, nr 1, s. 25–32. 1967
Średniowiecze Osady wczesnośredniowieczne w południowo–wschodniej części rejonu trzebnickiego w świetle badań archeologicznych 1966 r., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XV, nr 3, s. 593–601. 1967
Średniowiecze Niemcza, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, III, Wrocław s. 386–387. 1967
Średniowiecze i Kaletyn T., Lodowski J., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków. 1968
Średniowiecze i Kaźmierczyk J., Podwińska Z., Recherches sur l'habitat humain dans la région de Trzebnica a 1'époque du Moyen Age, "Archaeologia Polona", 10, s. 171–201. 1968
Średniowiecze W sprawie polskich badań nad osadnictwem średniowiecznym, "Studia z Dziejów Osadnictwa", 6, s. 82–100. 1968
Średniowiecze Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Czwartku w Lublinie w świetle badań wykopaliskowych w latach 1959–1962, "Rocznik Lubelski", IX, s. 79–122. 1969
Średniowiecze i Kaletyn T., Wczesnopolskie grody Dolnego Śląska, Wrocław, ss. 20. 1969
Średniowiecze i Kaletyn T., Ziemia w grody bogata, "Z Otchłani Wieków", R. XXXV, z. 2, s. 112–116. 1969
Średniowiecze i Kaletyn T., Plemienne i wczesnopiastowskie grody na Dolnym Śląsku, Wrocław, ss. 45. 1970
Średniowiecze Polska średniowieczna w świetle archeologii. (foto–przeźrocza do użytku szkolnego), wyd. "Wspólna Sprawa", Warszawa. 1971
Średniowiecze Pierwsze lokacje miast w dorzeczu Orli w XIII wieku, "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej", 48, Wrocław–Warszwa–Kraków–Gdańsk, ss. 210. 1971
Średniowiecze i Kaletyn T., Niemcza, Wrocław. 1973
Średniowiecze Ślęża góra, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 564–566. 1975
Średniowiecze Ślężanie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 566–568. 1975
Średniowiecze rec.: W. Kuhn, Beiträge zur schlesischen Siedlungsgeschichte, "Silesia", Folge 8, München 1971, ss. 196, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXIII, nr 1, s. 128–133. 1975
Średniowiecze "Potestas Legnicensis", (w:) Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa, s. 393–401. 1976
Średniowiecze Trzebowianie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, Wrocław, s. 191. 1977
Średniowiecze rec: Schölzel J., Nimptsch in Schlesien. Vorzeit, Frühzeit, Mittelalter, "Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas" Nr 94, Marburg/Lahn 1974, ss. 285, "Archeologia Polski", XXII, z. 2, s, 484–489. 1977
Średniowiecze W sprawie początków miast saskich w XII w., (Uwagi na marginesie artykułu K. Blaschke'go), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXVI, nr 1, s. 77–82. 1978
Średniowiecze rec.: Handbuch der historischen Stätten. Schlesien, red. H. Weczerka, Stuttgart 1977, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXVII, nr 3, s. 391–394. 1979
Średniowiecze Rozwój sieci miejskiej na Śląsku na przełomie XII/XIII i w XIII w., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXVIII, nr 3, s. 349–361. 1980
Średniowiecze Czestram, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, cz. 2, Wrocław, s. 609–610. 1982
Średniowiecze Wrocław w XII–XIII w. Przemiany społeczne i osadnicze, "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego", z. 39, seria A, s. 61–63. 1984
Średniowiecze Wrocław w XII–XIII w. Przemiany społeczne i osadnicze. Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN we Wrocławiu nr 4, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986
Średniowiecze Wczesne lokacje znaczniejszych miast polskich w pierwszej połowie XIII w. a działalność władców, "Archaeologica Pragensia", 9, s. 155–172. 1988
Średniowiecze Rozwój majętności klasztoru cysterek trzebnickich w XIII wieku, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXXVIII, nr 3–4, s. 223–247. 1990
Średniowiecze Struktura społeczna stołecznych ośrodków polskich w XI–XII wieku, (w:) Miasto zachodniosłowiańskie w XI–XII wieku. Społeczeństwo–kultura, s. 9–26. 1991
Średniowiecze Najdawniejszy Wrocław, Wrocław–Warszawa–Kraków. 1992
Średniowiecze Funkcje placu we wczesnych miastach zachodniej Słowiańszczyzny, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XL, nr 3, s. 289–294. 1992
Średniowiecze Ośrodki kasztelańskie na pograniczu wielkopolsko–śląskim w XII–XIII w., (w:) Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie środkowo–wschodniej, Wrocław, s. 31–46. 1993
Średniowiecze O kulcie św. Gotarda w Polsce XII i XIII wieku, (w:) Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, VI, Warszawa, s. 75–90. 1994
Średniowiecze Średniowieczna działka miejska na Śląsku. Konferencja naukowa, Wrocław 10–11 marca 1994, "Nauka" Nr 3: 1994, s. 226–229. 1994
Średniowiecze Przemiany przestrzenne Wrocławia w wiekach XII"XIII, (w:) Architektura Wrocławia, 2: Urbanistyka, Wrocław, s. 9–27. 1995
Średniowiecze Stan badań nad miastem średniowiecznym na Śląsku, (w:) Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto, Wrocław , s. 9–17. 1995
Średniowiecze Zur Bedeutung von Plätzen/Märkten im Stadtbildungsprozess bei den Westslawen, (w:) Burg–Burgstadt–Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin, s. 51–59. 1995
Średniowiecze O początkach miast górnołużyckich w XII i na przełomie XII i XIII wieku, (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 2, Wrocław, s. 113–120. 1996
Średniowiecze Kościół św. Marii Egipcjanki we Wrocławiu, (w:) Architektura Wrocławia 3, Świątynia, Wrocław, s. 23–30. 1997
Średniowiecze Ludzie w materiałach procesowych klasztoru premonstratensów na Ołbinie we Wrocławiu w 2 połowie XIII i w XIV wieku, (w:) Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa, s. 139–150. 1997
Średniowiecze O polskich badaniach nad miastem średniowiecznym, "Archaeologia Historica Polona", 5, Toruń, s. 13–22. 1997
Średniowiecze Kalisz w XI–XII wieku, (w:) Kalisz wczesnośredniowieczny, Kalisz, s. 13–27. 1998
Średniowiecze Uwagi o najstarszym kulcie św. Leonarda w Polsce, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 590–596. 1998
Średniowiecze Od Redakcji, (w:) Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ul. Więziennej 10–11 we Wrocławiu, red. C. Buśko, J. Piekalski, "Wratislavia Antiqua", 1, Wrocław, s. 1. 1999
Średniowiecze Wrocław jako jeden z ważniejszych ośrodków państwa piastowskiego w XI/XII i XII wieku, (w:) Sedes Regni Principales, Sandomierz, s. 39–50. 1999
Średniowiecze Przedmowa, (w:) Mediaevalia Archaeologica,1, Praha, s. 9–11. 1999
Średniowiecze red.: Śląsk około roku 1000, Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Wrocław. 2000
Średniowiecze "Ius gonitwe" w świetle materiałów procesowych klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu z lat 1358–1362, (w:) Aetas media aetas moderna, Studia ofiaroweane Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdzisiątą rocznicę urodzin, Warszawa, s. 348–355. 2000
Średniowiecze Z dziejów kultu św. Wojciecha w Polsce na przełomie XI/XII i w XII w, (w:) Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, Wrocław, s.137–154. 2000
Średniowiecze Św. Paweł na grodzie kaliskim, (w:) Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa, s. 77–85. 2000
Średniowiecze W sprawie początków dworu książęcego w Leśnicy, (w:) Viae historicae, Wrocław, s. 277–282. 2000
Średniowiecze Aleksander sołtys, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 29. 2000
Średniowiecze Bronikowo, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 93. 2000
Średniowiecze Buchta, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 96. 2000
Średniowiecze Civitas Wrocławska, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 112. 2000
Średniowiecze Coci episcopi, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 119. 2000
Średniowiecze Godinus sołtys, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 230. 2000
Średniowiecze Grabiszyn, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 234–235 2000
Średniowiecze Leśnica, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 452–453. 2000
Średniowiecze Lokacja Wrocławia, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 462. 2000
Średniowiecze Na Bytyniu, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 543. 2000
Średniowiecze Oporów, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 593. 2000
Średniowiecze Partynice, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 621. 2000
Średniowiecze Sokolniki, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 765. 2000
Średniowiecze Strzemlino, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 795. 2000
Średniowiecze Swarocin, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 798. 2000
Średniowiecze Uścimowo, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 875. 2000
Średniowiecze Walonowie we Wrocławiu, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 881. 2000
Średniowiecze Walońska ulica, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 881. 2000
Średniowiecze Wrocławska aglomeracja wczesnomiejska, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 913–914. 2000
Średniowiecze Wrocławski węzeł drogowy, (w:) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, s. 917–919. 2000
Prace o zróżnicowanej chronologii red.: Atlas historyczny miast polskich t. IV, Śląsk, z. 1, Wrocław, Via Nova, Wrocław 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii Wprowadzenie, (w:) Atlas historyczny miast polskich t. IV, Śląsk, z. 1, Wrocław, s. 3–4. 2001
Średniowiecze Od początków do okresu lokacji miasta na prawie niemieckim, (w:) Atlas historyczny miast polskich t. IV, Śląsk, z. 1, Wrocław, s. 5–7, 17–18. 2001
Średniowiecze Partynice – wieś na zapleczu średniowiecznego Wrocławia, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi, Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach, "Wratislavia Antiqua", 4, Wrocław, s. 180–189. 2001

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.