Pozycje bibliograficzne dla: Lodowski Jerzy

Lodowski Jerzy

1961

Sprawozdanie z badań nawarstwień z XI - XIII w. w rejonie kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu w 1961 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 39-42.

Nowa wystawa archeologiczna we Wrocławiu, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 43-44.

1962

i Trudzik Z., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie i cmentarzysku szkieletowym w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1962 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 27-30.

Grodzisko kasztelańskie w Bardzie Śląskim, pow. Ząbkowice w 1962 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 55-60.

1963

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie koło Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1963 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 40-42.

Badania ratownicze na stanowisku z okresu wpływów rzymskich w Mionowie, pow. Prudnik, w 1963 r., "Terenowe Badania Archeologiczne na Opolszczyźnie, 1963", s. 20-22.

Badania w rejonie Nowy Targ we Wrocławiu w latach 1960-1962. "Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 272-287.

Badania sondażowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym koło przysiółka Sądowel, pow. Góra, w 1963 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VI s. 39-40.

1964

Nowe cmentarzysko kultury łużyckiej w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, "ŚląskieSprawozdania Archeologiczne", VII, s. 14-16.

Zarzyca, pow. Strzelin, "Silesia Antiqua", VI, s. 247.

Z badań Barda Śląskiego w 1962 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 255-260.

Sprawozdanie z badań osady wczesnośredniowiecznej koło Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w roku 1964, “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VII, s. 34-36.

i Trudzik Z., Sprawozdanie z badań osady i cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w latach 1958-1960 i 1962 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 260-265.

1965

Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych Kasztelanii sądowelskiej w 1965 r.,“Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VIII, s. 30-32.

Badania wykopaliskowe na osadzie wczesnośredniowiecznej koło Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1963 ręku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 247-251.

Bełcz Mały, pow. Góra Śląska, "Silesia Antiqua", VII, s. 298-299.

Góra Śląska, "Silesia Antiqua", VII, s. 303.
Grabowno Wielkie, pow. Oleśnica, "Silesia Antiqua", VII, s. 303-305.
Lubnów, pow. Trzebnica, "Silesia Antiqua", VII, s. 309-310.
Sądowel, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VII, s. 313-315.
Wierzowice Wielkie, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VII, s. 318.
Witostowice Wielkie, pow. Strzelin, "Silesia Antiqua", VII, s. 318-320.

1966

Uwagi o wczesnośredniowiecznej ceramice grafitowej z terenu Śląska, "Silesia Antiqua", VIII, s. 110-131.

Prace wykopaliskowe na terenie wczesnośredniowiecznej osady koło Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1964 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 246-252.

Nóż-sztylecik z wolutowym zakończeniem rękojeści z Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VIII, s. 104-109.

W poszukiwaniu grodu Kołacza, "Z Otchłani Wieków", XXXII, z. 1, s. 78-79.
Grodzisko wczesnośredniowieczne koło Niemiła, pow. Oława, "Wiadomości Archeologiczne", XXXI, s. 435-436.
Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Chróścina, pow. Góra Śląska,"Wiadomości Archeologiczne", XXXII, s. 244-245.
Grób kultury pucharów dzwonowatych w Żernikach Wielkich, pow. wrocławskim,"Wiadomości Archeologiczne", XXXII, z.. 3-4, s.
Daszów, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VIII, s. 240-241.

Czeladź Wielka, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VIII, s. 235-237
I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej w Warszawie, "Sobótka", XXI, nr 2, s. 405-406.

1967

Bartodzieje, pow. Góra, "Silesia Antiqua", IX, s. 248.

rec.: J. Herrmann, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Burgenbau der slawischen Stämme westliich der Oder, "Zeitschrift für Archälogie", 1, z. 2, s. 206-258, "Archeologia Polski", XV, z. 2, s. 564-568.

1968

i Kaletynowie M., i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego,Wrocław-Warszawa-Kraków.

Z badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego pod Sądowlem, pow. Góra, w 1965 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 257-263.
 Sprawozdanie z badań grodziska wczesnośredniowiecznego koło Granicznej, pow. Świdnica, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", X, s. 45-46.
 Wyniki badań sondażowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym koło Zawady, pow. Opole, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 40-45.
 Badania rozpoznawcze na osadzie wczesnośredniowiecznej koło Czarnowąs, pow. Opole."Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 45-46.

1969

Badania ratownicze na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Granicznej, pow. Świdnica,"Sprawozdania Archeologiczne", XXI s. 215-221
 Materiały z nowoodkrytych stanowisk wczesnośredniowiecznych w okolicy Sądowla i Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1969 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XII, s. 35-38.

Czeladź Wielka, "Silesia Antiqua", XI, s. 309-310

Graniczna, "Silesia Antiqua", XI, s. 310

Kłodzko-Jurandów, "Silesia Antiqua", XI, s.318

Lechitów, pow. Góra, "Silesia Antiqua", XI, s. 320.

Polanowice, "Silesia Antiqua", XI, s. 321

Wrocław Stare-Miasto, "Silesia Antiqua", XI, s.335

1970

Early Mediaeual Sattlement Complex Near Sądowel, Góra District, "Archaeologia Polona", 11, s. 227—243.

Czarnowąsy, pow. Opole, "Silesia Antiqua", XII, s. 275-276.

1971

Z badań nad wczesnośredniowiecznym budownictwem obronnym na Śląsku środkowym,"Studia Archeologiczne", IV, s. 235-262.

Badania archeologiczne na osadzie kultury łużyckiej i osadzie wczesnośredniowiecznej w Kłodzku-Jurandowie, w 1967 roku, "Silesia Antiqua", XI, s. 135-146.

Sprawozdanie z badań ratowniczych na wielokulturowej osadzie neolitycznej w Niemczy, pow. Dzierżoniów, w 1971r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 13-16.

1972

Sądowel we wczesnym średniowieczu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Grodzisko wczesnośredniowieczne koło Milina, pow. Wrocław, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 60-61.

i Domański G., Wachowski K., Sprawozdanie z badań powierzchniowo-weryfikacyjnych w dorzeczu Małej Ślęzy w 1972 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 71-74.

i Gediga B., Wczesnośredniowieczny gródek palisadowy w Zawadzie, pow. Opole,"Sprawozdania Archeologiczne", XXIV, s. 217-227.

i Domański G., Badania ratownicze osady kultury amfor kulistych w Pęczu, pow. Strzelin, na stanowiskach 3/4, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 37-40.
rec.: J. Kramarek, Wczesnośredniowieczne grodziska ryczyńskie na Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1969, " Archeologia Polski", XVII, s. 239-244.

Z pradziejów Kotliny Kłodzkiej, "Rocznik Ziemi Kłodzkiej", IX/X, s. 5-22.

1973

Badania osady kultury wstęgowej w Niemczy, w 1971 roku, "Silesia Antiqua", XV, s. 21-45.

Brzezimierz, pow. Oława, "Silesia Antiqua", XV, s. 343-344

1974

Sprawozdanie z badań powierzchniowo-weryfikacyjnych w górnym dorzeczu Ślęzy, w1973 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 88-98.

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Starym Zamku (stan. 6), pow. wrocławski,"Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 53-58.

Wstępne sprawozdanie z badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Strachowie, pow. wrocławski, w 1973 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 49-53.

1975

Sprawozdanie z badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Strachowie (stan. 1), w powiecie wrocławskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 70-74.

Sprawozdanie z wykopalisk w Starym Zamku (stan. 6) pow. wrocławski w 1974 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 75-78.

Karnków, pow. Strzelin, "Silesia Antiqua", XVII, s. 135-146.

1976

Osadnictwo a zalesienie Dolnego Śląska we wczesnym Średniowieczu, (w:) Ziemia i ludzie dawnej Polski, Wrocław, s. 63-83.

Sprawozdanie z badań osady wczesnośredniowiecznej w Chwałkowie w woj. wałbrzyskim, w 1975 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 59-61.

Grodzisko wczesnośredniowieczne koło Wysocka, w woj. legnickim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 65-66.

Sprawozdanie z badań w Starym Zamku (stan. 5 i 6), w województwie wrocławskim, w 1975 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 62-64.

Kaczowice, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XVIII, s. 288-289.

1978

Życie wsi wczesnośredniowiecznej, (w:) Dolny Śląsk w kręgu kultury polskiej - Niemcza, Wałbrzych-Wrocław, s. 1-6.

1979

Zagadnienie wczesnośredniowiecznej ceramiki grafitowej w Polsce w świetle materiałów z Opola-Ostrówka, (w:) Kształtowanie się kultury wczesnopolskiej na Opolszczyźnie, Opole, s. 92-104.

Aus den Forschungen über das Siedlungswesen des Ślężanie-Stammes im 6.-10. Jh.,Rapports du IIIe Congrès International d` Archéologie Slave, 1, Bratysława, s. 507-512.

i Wachowski K., Z badań nad osadnictwem w wczesnośredniowiecznym w rejonie masywu Ślęży, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 69-71

rec.: J. Kaźmierczyk, K.Macewicz, S.Wuszkan, Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 34, nr 1, s. 112-114.

rec.: J. Kaźmierczyk, Podkowy na Śląsku w X-XI w., "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 34, nr 1, s. 149-150.

1980

Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.). Podstawy osadnicze i gospodarcze,Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Strachowie, gm. Sobótka, woj. Wrocław,"Sprawozdania Archeologiczne", XXXII, s. 207-225.

i Wachowski K., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1978 r., w Starym Zamku w woj. wrocławskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 85-87.

1981

Osada wczesnośredniowieczna w Chwałkowie, woj. Wałbrzych, "Silesia Antiqua", XXIII, s. 149-163.

1982

Osadnictwo wczesnośredniowieczne w Starym Zamku, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XXIV, s. 135-149.

 

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.