Pozycje bibliograficzne dla: Leciejewicz Lech

Średniowiecze Jama dziegciarska z Młodzikowa, w pow. średzkim, "Przegląd Archeologiczny", 9, s. 420–425. 1951
Średniowiecze Teterow, "Slavia Antiqua", IV, s. 387–392. 1953
Średniowiecze Cmentarzysko w Birce. Próba interpretacji społecznej, "Archeologia", 6, (1956), s. 141"159, 306"307, 321"322. 1954
Średniowiecze i Dąbrowski E., Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych w Ujściu nad Notecią, "Przegląd Zachodni", X, 1–2, s. 234–240. 1954
Średniowiecze rec.: T. Dobrzeniecki, Drzwi Gnieźnieńskie, Warszawa 1953, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", II, s. 519"512. 1954
Średniowiecze rec.: K. Pieradzka, Walki Słowian na Bałtyku w X"XII wieku, Warszawa 1953, "Kwartalnik Historyczny", LXI, 4, s. 270"275. 1954
Średniowiecze Odkrycie wczesnośredniowiecznej huty szkła w Kruszwicy, "Dawna Kultura", I, s. 32–33. 1954
Średniowiecze Kołobrzeg – staropolski gród piastowski, "Głos Koszaliński", III, (Dodatek Tygodniowy), nr 41, s. 3. 1954
Średniowiecze Badania nad starożytnościami słowiańskimi w Niemczech, "Slavia Antiqua", V, s. 424–429. 1954
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Nowy grób z importami rzymskimi w Łęgu Piekarskim, pow. Turek, "Archeologia", 7, z. 1 (1957), s. 102–112. 1955
Średniowiecze i Dymaczewski A., Osadnictwo wczesnośredniowieczne w południowej części Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, "Przegląd Zachodni", XI, z. 1–2, s. 234–240. 1955
Średniowiecze Sprawozdanie z badań archeologicznych w Kołobrzegu w 1954 r., "Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 165–178. 1955
Średniowiecze rec.: K. Jażdżewski, Kultura rybaków gdańskich w wieku XII i XIII, Rocznik Gdański XIII, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", I, z. 2, s. 301–303. 1955
Średniowiecze Nowe odkrycia archeologiczne w Starym Kołobrzegu, "Głos Koszaliński", III, (Dodatek Tygodniowy), nr 42, s. 2. 1955
Średniowiecze rec.: J. Poulík, Jiěni Morava – země dãvných Slovanů, Brno 1948–1950, "Archeologia", 7, z. 1, s. 134–139. 1955
Średniowiecze Badania na terenie osady i grodu wczesnośredniowiecznego w Ujściu, pow. Chodzież, "Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 140–149. 1956
Średniowiecze rec.: Szczecin i Wolin we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1954, "Wiadomości Archeologiczne", XXIII, s. 283–284. 1956
Średniowiecze rec.: W. Kowalenko, Dalsze badania nad słowiańskimi portami na Bałtyku z IX–XIII w., Przegląd Zachodni, XI, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", II, z. 2, s. 493–496. 1956
Średniowiecze Wczesnopolski Kołobrzeg w świetle ostatnich badań archeologicznych, "Dawna Kultura", III, z.1, s. 40–46. 1956
Średniowiecze Wykopaliska w Kołobrzegu i ich historyczna wymowa, "Głos Koszaliński", V (Dodatek Tygodniowy), nr 47, s. 2; nr 48, s. 2. 1956
Średniowiecze rec.: A. W. Arcichowskij, Osnowy archeologii, Moskwa 1954, "Archeologia", 8, z. 2, s. 471–472. 1956
Średniowiecze Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1955 r., "Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 119–130. 1957
Prace o charakterze ogólnym Dwudziestolecie twórczości artystycznej Stanisława Łuczaka, "Z Otchłani Wieków", XXIII, s. 363"364. 1957
Średniowiecze Z badań nad kształtowaniem się ośrodków grodowych na pograniczu pomorsko–wielkopolskim we wczesnym średniowieczu, "Slavia Antiqua", VI, s. 134–171. 1957
Średniowiecze Badania archeologiczne nad starożytnościami słowiańskimi w Niemczech, "Slavia Antiqua", VI, s. 446–450. 1957
Średniowiecze U źródeł bogactwa i potęgi Pomorza Zachodniego w średniowieczu, (w:) Szkice z dziejów Pomorza, I, Warszawa, s. 5–35. 1958
Średniowiecze i Żak J., Birka, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, zeszyt dyskusyjny, Wrocław, s. 13–14. 1958
Średniowiecze Górnictwo, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, zeszyt dyskusyjny, Wrocław, s. 39–42. 1958
Średniowiecze Hutnictwo, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, zeszyt dyskusyjny, Wrocław, s. 46. 1958
Średniowiecze Pomorze, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, zeszyt dyskusyjny, Wrocław, s. 96–97. 1958
Średniowiecze Rudnicy, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, zeszyt dyskusyjny, Wrocław, s. 108 1958
Średniowiecze Szwecja – stosunki ze Słowianami, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, zeszyt dyskusyjny, Wrocław, s. 123–124. 1958
Średniowiecze Teterow, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, zeszyt dyskusyjny, Wrocław, s. 124. 1958
Średniowiecze Badania archeologiczne nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim w ostatnim dziesięcioleciu, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", IV, z. 1, s. 339–353. 1958
Średniowiecze Kilka uwag o najstarszych ośrodkach państwa zachodniopomorskiego, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", V, z. l, s. 5–22. 1959
Średniowiecze O położeniu słowiańskiego grodu w Kamieniu, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", V, z. 1, s. 335–341. 1959
Średniowiecze Badania archeologiczne w Kołobrzegu w roku 1956, "Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 133–144. 1959
Średniowiecze Osada i gród wczesnośredniowieczny w Ujściu w powiecie chodzieskim, "Sprawozdania PTPN", nr 1/49, s. 56–57. 1959
Średniowiecze Z badań nad plemionami zachodniopomorskimi we wczesnym średniowieczu, "Sprawozdania z prac Wydziału Nauk Społecznych PAN", II, 3–4, s. 122–123. 1959
Średniowiecze Seminarium archeologii słowiańskiej w Moskwie (22–26 XII 1958), "Nauka Polska", XII, 3, s. 245. 1959
Prace o charakterze ogólnym Tysiąclecie (Historycy i archeologowie polscy wobec Tysiąclecia Państwa Polskiego), "Mówią Wieki", II, z. 1, s. 1–5. 1959
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Łęg Piekarski distr. de Turek, tombe "Princiére" á inhumation N 3, (w:) Inwentaria Archaeologica, fasc. IV, Łódź, pl. 26. 1959
Średniowiecze Plemiona zachodniopomorskie we wczesnym średniowieczu, "Archeologia Polski", V, s. 91–109 1960
Średniowiecze Die Anfänge und die älteste Entwicklung der westpommerschen Ostseestädte, "Archaeologia Polona", 3, s. 120–128.
Średniowiecze Wczesnośredniowieczny Kołobrzeg, "Slavia Antiqua", VII, s. 307–392. 1960
Średniowiecze i Łosiński W., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Młodzikowie w pow. średzkim "Fontes Archaeologici Posnanienses", XI, s. 104–165. 1960
Średniowiecze Początki Kołobrzegu w świetle ostatnich badań, "Szczecin", 1–2, s. 7–20. 1960
Średniowiecze i Łosiński W., Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1958 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 43–57. 1960
Średniowiecze Seminarium archeologii słowiańskiej w Krakowie (15–17 V 1957), "Archeologia Polski", IV, s. 179–180. 1960
Średniowiecze Nowsze badania archeologiczne nad Słowiańszczyzną wczesnośredniowieczną w Niemczech, "Slavia Antiqua", VII, s. 477–487. 1960
Średniowiecze Seminarium archeologii słowiańskiej w Moskwie (22–26 XII 1958), quot;Archeologia Polski", V, s. 179–180. 1960
Średniowiecze Zarys archeologii Pomorza Zachodniego, (w:) Pomorze Zachodnie – Nasza Ziemia Ojczysta, Poznań, s. 60–78. 1960
Średniowiecze Kołobrzeg, "Nowa Szkoła", z. 9, s. 48. 1960
Średniowiecze Piastowski Kołobrzeg, "Żołnierz Polski", nr 11, s. 6–7. 1960
Średniowiecze W sprawie lokalizacji grodu i podgrodzia w Kołobrzegu, "Z Otchłani Wieków", XXVI, s. 304. 1960
Średniowiecze Ujście we wczesnym średniowieczu, Wrocław–Warszawa–Kraków, ss. 137. 1961
Średniowiecze i Łosiński W., Tabaczyńska E., Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu, Popularno–naukowa Biblioteka Archeologiczna nr 7, Wrocław, ss. 117. 1961
Średniowiecze i Solek Z., Z badań nad krajobrazem naturalnym wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", IX, s. 387–394. 1961
Średniowiecze i Żak J., Birka, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, I, 1, Wrocław, s. 118–119. 1961
Średniowiecze Początki nadbałtyckich miast zachodniopomorskich, "Sprawozdania PTPN", 3/57, s. 166–167. 1961
Średniowiecze i Tabaczyńscy E., S., Prime notizie di nuovi reperti archeologici a Torcello, "Atti dell�Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", CXIX, s. 691–694. 1961
Prace o charakterze ogólnym Stulecie śmierci P.J. Szafarzyka, "Slavia Antiqua", VIII, s. 291–292. 1961
Średniowiecze Nie ma różnic między Łabą a Bugiem, "Życie Warszawy", XVIII, nr 280, s. 5. 1961
Średniowiecze Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocław–Warszawa–Kraków, ss. 380. 1962
Średniowiecze i Hensel W., En Pologne médiéval: L�archéologie au service de l�histoire I. Villes et campagnes, "Annales Economies – Sociétés – Civilisations", XVII, s. 209–222. 1962
Średniowiecze i Hensel W., Metoda archeologiczna w zastosowaniu do badań nad wsią i miastem wczesnośredniowiecznym w Polsce, "Archeologia Polski", VII, s. 175–201. 1962
Średniowiecze i Tabaczyńscy E., S., Ricerche archeologiche nell�area della cattedrale di Torcello nel 1961, "Bollettino dell�Istituto di Storia della Societŕ e dello Stato Vemeziano", III, s. 26–45. 1962
Średniowiecze Investigations Concerning Early Mediaeval Kołobrzeg in Pomerania, "Archaeologia Polona", 5, s. 133–147. Chleb, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, I, 2,Wrocław, s. 243–244. 1962
Średniowiecze Danewirke, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, I, 2, Wrocław, s. 326. 1962
Średniowiecze Drahuš, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, I, 2, Wrocław, s. 378. 1962
Prace o charakterze ogólnym VI Ogólnopolska Archeologiczna Konferencja Sprawozdawcza (Szczecin, 14–15 XII 1962), "Nauka Polska", X, 3, s. 138–139. 1962
Średniowiecze Udział archeologów polskich w badaniach nad początkami Wenecji, –Z Otchłani Wieków", XXVIII, s. 219–223. 1962
Średniowiecze Je připojeni polskych zapádních úzení historicky podloženo?, "Slovanský Přehled", XLVIII, s. 227–232. 1962
Średniowiecze O położeniu grodu "najbliższego morzu" w Kołobrzegu, (w:) Munera Archaeologica Iosepho Kostrzewski oblata, Poznań, s. 369–374. 1963
Średniowiecze Najstarsze osady miejskie Słowian Zachodnich nad Bałtykiem, (w:) Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria 2, Warszawa, s. 39–51. 1963
Średniowiecze i Chłopocka H., Wieczorowski T., Okres wczesnofeudalny do roku 1237, (w:) Dzieje Szczecina, II, Warszawa, s. 11–53. 1963
Średniowiecze Z badań nad początkami osad miejskich nad Bałtykiem we wczesnym średniowieczu, "Archeologia Polski", VIII, s. 332–345. 1963
Średniowiecze Profesor Gian Piero Bognetti, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XI, s. 622–623. 1963
Średniowiecze i Tabaczyńscy E., S., Ricerche archeologiche a Torcello nel 1962, "Bollettino dell�Istituto di Storia della Societa�e dello Stato Veneziano", V–VI, s. 3–14. 1963
Średniowiecze Górnictwo, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, II, 1, Wrocław, s. 144–146. 1964
Średniowiecze i Jasnosz S., Haithabu, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, II, 1, Wrocław, s. 183. 1964
Średniowiecze Hutnictwo, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, II, 1, Wrocław, s. 233. 1964
Średniowiecze Sympozjum poświęcone początkom miast nadbałtyckich w Visby (11VIII – 17 VIII 1963), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XI, s. 175–177. 1964
Średniowiecze Uwagi o wczesnośredniowiecznym osadnictwie na stan. 6 w Biskupinie w pow. żnińskim, 1, "Archeologia Polski", IX, s. 172–179. 1964
Średniowiecze Statki z fiordu Roskilde, "Z Otchłani Wieków", XXX, s. 52–55. 1964
Średniowiecze Pomorze Środkowe a Tysiąclecie Państwa Polskiego, "Zapiski Koszalińskie", 3/19, s. 12–22. 1964
Średniowiecze Kołobrzeg w okresie wczesnofeudalnym (do roku 1255), (w:) Dzieje Kołobrzegu, Poznań–Słupsk, s. 5–25. 1965
Średniowiecze Die Entstehung der Küstenstädte zwischen Oder und Weichsel im Lichte der letzten Forschungen, (w:) Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum, Uppsala, s. 47–53. 1965
Średniowiecze i Hensel W., Dąbrowski E., Rulewicz M., Le village déserté de Saint–Jean–le–Froid: rapport de fouilles, (w:) Villages désertés et histoire économique XIe–XVIIIe siécle, Paris, s. 327–339. 1965
Średniowiecze Kołobrzeg, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, II, 2, Wrocław, s. 445–446. 1965
Średniowiecze i Tabaczyńska T., Tabaczyński S., Gli scavi a Castelseprio nel 1962, "Rassegna Galaratese di Storia e d'Arte", XXIV, nr 3, s. 7–28. 1965
Prace o charakterze ogólnym i Leciejewiczowa A., 500 zagadek archeologicznych, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 246. 1966
Średniowiecze i Hensel W., Tabaczyńscy E., S., Polsko–włoskie badania nad początkami Wenecji, "Archeologia Polski", X, s. 600–654. 1966
Średniowiecze Aus den Untersuchungen über die Anfänge des Städtewesens an der Ostsee im frühen Mittelalter, (w:) Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, III, Roma, s. 186–189. 1966
Średniowiecze rec.: Le origini di Venezia. Storia della civiltŕ veneziana IX, Venezia–Firenze 1964, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XIV, s. 393–396. 1966
Średniowiecze rec.: W. Unverzagt, E. Schuldt, Teterow, ein slawischer Burgwall in Mecklenburg, Berlin 1963, "Archeologia Polski", XI, s. 456–460. 1966
Średniowiecze Die wirtschaftliche Gliederung der elbslawischen Stämme im Lichte der Schatzfunde, "Zeitschrift für Archäologie", 1, s. 298–304. 1967
Średniowiecze i Łuka A., Wędzki A., Levý Hradec, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, III, 1, Wrocław, s. 50–52. 1967
Średniowiecze i Wędzki A., Libice, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, III, 1, Wrocław, s. 53–54. 1967
Średniowiecze i Mikołajczyk G., Libušin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, III, 1, Wrocław, s. 55–56. 1967
Średniowiecze i Jasnosz S., Lubeka, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, III, 1, Wrocław, s. 94-95. 1967
Średniowiecze rec.: E.Schuldt, Behren–Lübchin, eine spätslawische Burganlage in Mecklenburg, Berlin 1965, "Archeologia Polski", XII, s. 453–456. 1967
Średniowiecze Origins of Poland, "New Polish Publications", XV, 6/7, s. 4–5. 1967
Średniowiecze Miasta Słowian północnopołabskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, ss. 260. 1968
Średniowiecze Die Anfänge der westslawischen Städte im Rahmen der Urbanisationsprozesse Europas im frühen Mittelalter, (w:) I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, IV, Wrocław, s. 263–271. 1968
Średniowiecze Uwagi o problematyce badań nad osadnictwem Europy środkowej we wczesnym średniowieczu, "Studia z Dziejów Osadnictwa", 6, s. 49–61. 1968
Średniowiecze Dyskusja: Rozwój wsi i początki miast, (w:) I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, IV, Wrocław, s. 199, 283, 285. 1968
Średniowiecze Witold Hensel, "Nauka Polska", XVI, 6, s. 105–109. 1968
Średniowiecze rec.: W. Neugebauer, W. Laur, G. Hatz, G. Nobis, R. Köster, F. R. Averdieck, Alt–Lübeck, Ein Forschungsbericht, Offa 21/22, "Pomorania Antiqua", II, s. 422–425. 1968
Średniowiecze rec. J. Strzelczyk, Po tamtej stronie Odry. Dzieje i upadek Słowian Połabskich, "Z Otchłani Wieków", XXXIV, z. 3, s. 228–229. 1968
Średniowiecze i Kostrzewski J., Labuda G., Rozkład wspólnoty rodowej i kształtowanie się stosunków wczesnofeudalnych (VI–XII wiek), (w:) Historia Pomorza I, cz.1, Poznań, s. 219–345. 1969
Średniowiecze Zur Entwicklung des westpommerschen Städtewesens im frühen Mittelalter, (w:) Siedlung, Burg und Stadt. Studien zu ihren Anfängen, Berlin, s. 161–170. 1969
Średniowiecze Zur Entwicklung von Frühstädten an der südlichen Osteeküste, "Zeitschrift für Archäologie", 3, s. 182–210. 1969
Średniowiecze rec.: G. Jacob, Der Nordisch-Baltische Handel der Araber im Mittalalter, Amsterdam 1966, "Zapiski Historyczne", XXXIV, s. 140–142. 1969
Średniowiecze rec.: S. L. Cohen, Viking Fortresses of the Trelleborg Type, Copenhagen 1965, "Archeologia Polski", XIV, s. 251–254. 1969
Epoka brązu, okres halsztacki rec.: Historischer Atlas von Pommern, Neue Folge. Karte 4: Karte der älteren Bronzezeit, von H. J. Eggers, Köln–Graz 1963, "Zapiski Historyczne", XXIV, s. 104–105. 1969
Średniowiecze rec.: B.Svoboda, Čechy v době stěhováni národů, Praha 1965, "Archeologia Polski", XIV, s. 474–478. 1969
Średniowiecze Birka – port królewski Swewów, "Z Otchłani Wieków", XXXV, s. 132–136. 1969
Średniowiecze i Tabaczyńscy E. S., Commento archeologico ai repert naturali, antichi e medioevali, scoperti a Torcello (1961–1962), "Memorie di Biogeografia Adriatca", VIII, s. 89–105. 1969
Średniowiecze O pierwszych kontaktach Słowian północno–zachodnich ze światem arabskim, (w:) Europa, Słowiańszczyzna, Polska. Studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań, s. 213–227. 1970
Średniowiecze Kształtowanie się stosunków gospodarczych i politycznych w basenie Bałtyku we wczesnym średniowieczu, (Przegląd zagadnień), "Zapiski Historyczne", XXXV, z. 2, s. 7–21. 1970
Średniowiecze Sozialükonomische Voraussetzungen der Kulturkontakte der Westslawen mit den Deutschen in frühen Mittelalter, (w:) Berichte über den II Internationalen Kongress für Slawische Archäologie, Berlin, I, s. 87–98. 1970
Średniowiecze i Pesez J.M., Rulewicz M., Tabaczyński S., Sur le Lévezou l'etablissement médiéval de Saint–Jean–le–Froid, (w:) Archéologie du village déserté. Cahiers des Annales 27, Paris, s. 55–93. 1970
Średniowiecze Kształtowanie się pierwszych miast u Słowian nadbałtyckich, "Slavia Antiqua", XVII, s. 93–124. 1970
Średniowiecze Podgrodzie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, IV, l, Wrocław, s. 168–169. 1970
Średniowiecze Pomorzanie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, IV, l, Wrocław, s. 223–224. 1970
Średniowiecze Pomorze, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, IV, l, Wrocław, s. 224–226. 1970
Średniowiecze Kultura materialna wczesnośredniowiecznej Skandynawii w świetle nowszych badań, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XVIII, s. 639–646. 1970
Średniowiecze rec.: J. Żak, Wczesnofeudalna Skandynawia, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XVIII, s. 460–461. 1970
Średniowiecze rec.: J. Herrmann, Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen Stämme zwischen Oder/Neisse und Elbe Berlin 1968, "Archeologia Polski", XV, s. 560–563. 1970
Średniowiecze rec.: K. Ślaski, Słowianie Zachodni na Bałtyku w VII–XIII wieku, Gdańsk 1969, "Z Otchłani Wieków", XXXVI, s. 363–364. 1970
Średniowiecze Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką Włoch północnych. Elementy rodzime i obce, "Archeologia Polski", XVI, z. 2, s. 281–292. 1971
Średniowiecze Sea Problems in Research into Early Medieval Poland, "Acta Poloniae Historica", XXIII, s. 136-149. 1971
Średniowiecze La popolazione della laguna veneta nel periodo delle migrazioni, (w:) Actes du VIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, 2, Praha, s. 994–996. 1971
Średniowiecze i Suchodolski S., Badania archeologiczne nad wczesnym średniowieczem polskim. Aktualne problemy i perspektywy, "Sprawozdania Archeologiczne", XXIII, s. 463–465. 1971
Średniowiecze rec.: S. Mielczarski, Misja pruska świętego Wojciech, Gdańsk 1967, "Pomorania Antiqua", III, s. 569–572. 1971
Średniowiecze rec.: Die Slawen in Deutschland. Ein Handbuch, Berlin 1970, "Zeitschrift für Archäologie", V, s. 331–334. 1971
Średniowiecze rec.: K. Błahij, Ostatnia tajemnica zatopionych bogów, Warszawa 1971, "Z Otchłani Wieków", XXXVII, s. 314–315. 1971
Średniowiecze Początki Szczecina, "Spojrzenia", 3, s. 24–25. 1971
Średniowiecze i Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T., La ville de Szczecin des IXe–XIIIe siécles. Archaeologia Urbium–Pologne, fasc. 2e, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, ss. 9. 1972
Średniowiecze red.: Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa. 1972
Średniowiecze Problemy morskie w badaniach nad polskim wczesnym średniowieczem, "Pomorania Antiqua", IV, s. 81–96. 1972
Średniowiecze Procesy integracyjne w kulturze Słowian zachodnich w drugiej połowie I tysiąclecia n.e., (w:) Z Polskich Studiów Slawistycznych ser. 4, t. 3, Warszawa, s. 5–17. 1972
Średniowiecze Archeologia słowiańska w 25–leciu PRL, "Pamiętnik Słowiański", XXII, s. 261–271. 1972
Średniowiecze i Kostrzewski J., Labuda G., Rozkład wspólnoty rodowej i kształtowanie się stosunków wczesnofeudalnych (VI–XII wiek), (w:) Historia Pomorza, 1, wyd. 2, Poznań, s. 219–345. 1972
Średniowiecze Wstęp, Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 5–8. 1972
Średniowiecze Słowianie zachodni–geografia, osadnictwo, podziały terytorialne, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 458–474. 1972
Średniowiecze Początki miast, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 546–559. 1972
Średniowiecze Miejsce kultury dawnych Słowian w Europie, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 629–641. 1972
Średniowiecze Antropologia, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s.15–17. 1972
Średniowiecze Bałtyk, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 25–26. 1972
Średniowiecze Birka, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 33. 1972
Średniowiecze Chleb, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 65–64. 1972
Średniowiecze Dania, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 81–82. 1972
Średniowiecze Drogi, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 93–94. 1972
Średniowiecze Feldberg, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 108. 1972
Średniowiecze Górnictwo, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 125–126. 1972
Średniowiecze Hutnictwo, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 142. 1972
Średniowiecze Imbra, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 145. 1972
Średniowiecze Jómswikingowie, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s.159–160. 1972
Średniowiecze Kamień Pomorski, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 165. 1972
Średniowiecze Kaszubi, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 169. 1972
Średniowiecze Kędrzyno, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 171. 1972
Średniowiecze Kołobrzeg, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 178. 1972
Średniowiecze Komunikacja i transport, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 180. 1972
Prace o zróżnicowanej chronologii Korabnictwo, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s.184–185. 1972
Średniowiecze Kowalstwo, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s.188–189. 1972
Średniowiecze Krzyżowe wyprawy, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 198&199. 1972
Średniowiecze Latarnia morska, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 205. 1972
Średniowiecze Libušin, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 209. 1972
Średniowiecze Limes Sorabicus, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 210. 1972
Średniowiecze Lubeka, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 213. 1972
Średniowiecze Łodzie i statki, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 217–218. 1972
Średniowiecze Metale, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 231. 1972
Średniowiecze Mosty, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 243. 1972
Średniowiecze Naczynia metalowe, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 247. 1972
Średniowiecze Normanowie, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 263. 1972
Średniowiecze Norwegia, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 263–264. 1972
Średniowiecze Odlewnictwo, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 270–271. 1972
Średniowiecze Piana, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 285. 1972
Średniowiecze Pole, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 299. 1972
Średniowiecze Pomorze, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 301. 1972
Średniowiecze Porty, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 302. 1972
Średniowiecze Przewłoka, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 317. 1972
Średniowiecze Rerik, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 327. 1972
Średniowiecze Rugia, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 334. 1972
Średniowiecze Runy, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 335. 1972
Średniowiecze Sagi, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 344. 1972
Średniowiecze Sannicy, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 345. 1972
Średniowiecze Sigtuna, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 353. 1972
Średniowiecze Siodlarstwo, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 355. 1972
Średniowiecze Szczecin, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 372. 1972
Średniowiecze Szwecja, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 376. 1972
Średniowiecze Ślusarstwo, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s.378. 1972
Średniowiecze Świelubie, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 379–380. 1972
Średniowiecze Świętoborzyce, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 380. 1972
Średniowiecze Teterow, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 385. 1972
Średniowiecze Ulica, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 393. 1972
Średniowiecze Wczesne średniowiecze, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 398. 1972
Średniowiecze Wenecja, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 398–399. 1972
Średniowiecze Wineta, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 404. 1972
Średniowiecze Włochy, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 407. 1972
Średniowiecze Wolin, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 411. 1972
Średniowiecze Wyszak, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 417. 1972
Średniowiecze Żegluga, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 428–429. 1972
Średniowiecze Żelazo, (w:) Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa, s. 429. 1972
Średniowiecze Reregowie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, IV, 2, Wrocław, s. 490. 1972
Średniowiecze Rerik, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, IV, 2, Wrocław, s. 491. 1972
Średniowiecze i Zientara B., Rugia, cz. 2–3, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, IV, 2, Wrocław, s. 565–570. 1972
Średniowiecze Pomorze we wczesnym średniowieczu, (w:) Problemy Badań Archeologicznych Polski Północno–Zachodniej, Poznań, s. 175–185. 1972
Prace o charakterze ogólnym Dolny Śląsk – polem badań archeologów, "Z Otchłani Wieków", XXXVIII, s. 194–195. 1972
Średniowiecze Początki Szczecina w świetle badań archeologicznych, "Przegląd Zachodniopomorski", XVII, z. 4, s. 59–75. 1973
Średniowiecze Gospodarcze i polityczne aspekty użytkowania morza do XIV wieku, (w:) Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Historia, 2, Gdańsk, s. 9–23. 1973
Średniowiecze Penetracja obcego kupiectwa na ziemiach zachodniosłowiańskich we wczesnym średniowieczu, (w:) VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973, Warszawa, s. 976–978. 1973
Średniowiecze Społeczno–gospodarcze przesłanki kontaktów kulturowych Słowian zachodnich z Niemcami we wczesnym średniowieczu, (w:) Berichte über den II Internationalen Kongress für Slawische Archäologie, Berlin, III, s. 13–14. 1973
Średniowiecze I Longobardi e la cultura tardoromana dell`Italia settentrionale alla luce dello studio delle ceramiche, (w:)Actes du VIIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, III, Beograd, s. 299–302. 1973
Średniowiecze W sprawie początków miast nad środkową Odrą, "Archeologia Polski", XVIII, s. 539–545. 1973
Średniowiecze O pochodzeniu rogowej rzeźby ze Wzgórza Zamkowego w Szczecinie, "Studia Archaeologica Pomeranica", Koszalin, s. 178–188. 1974
Średniowiecze Wczesnośredniowieczne przemiany socjotopograficzne osad miejskich u Słowian zachodnich, (w:) Miasta feudalnej w Europie Środkowo"Wschodniej, Toruń, s. 5–6. 1974
Prace o charakterze ogólnym Wielka ankieta archeologiczna na XXX–lecie PRL, (odpowiedź), "Z Otchłani Wieków", XL, s. 281–282. 1975
Średniowiecze Die Entstehung der Stadt Szczecin im Rahmen der frühen Stadtentwicklung an der südlichen Ostseeküste, (w:) Vor– und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter, 2, Göttingen, s. 209–230. 1975
Średniowiecze Die frühmittelalterlichen Siedlungs – und Stammesräume im Oder–und Weichselgebiet, "Ethnographisch–Archäologische Zeitschrift", 16, s. 505–517. 1975
Średniowiecze Zur Erforschung von Frühstädten im mittleren Odragebiet, "Archaeologia Polona", XVI, s. 221–230. 1975
Średniowiecze Sitno, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 188. 1975
Średniowiecze Słowianie na Bałtyku, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 292–294. 1975
Średniowiecze Stargard, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 394–395. 1975
Średniowiecze Strzałów, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 444. 1975
Średniowiecze Swarzyn, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 495–496. 1975
Średniowiecze Szczecin, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 519"520. 1975
Średniowiecze Szwecja, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 554. 1975
Średniowiecze Świątynie pogańskie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 579–580. 1975
Średniowiecze Świna, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 591"592. 1975
Średniowiecze rec.: W. Szymański, Słowiańszczyzna wschodnia, Wrocław 1973, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXIII, s. 123–125. 1975
Średniowiecze Słowiańszczyzna zachodnia, Kultura Europy wczesnośredniowiecznej, z. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, ss. 262. 1976
Średniowiecze i Dąbrowska M., Wczesnośredniowieczne naczynia gliniane i kamienne z Castelseprio, "Przegląd Archeologiczny", 24, s. 185–216. 1976
Średniowiecze Sporne problemy genezy niezależności politycznej miast przy ujściu Odry we wczesnym średniowieczu, (w:) Ars Historica, Prace z Dziejów Powszechnych i Polski, Poznań, s. 295–309. 1976
Średniowiecze Gli insediamenti protourbani della laguna veneta prima del sorgere della cittá di Venezia alla luce degli scavi di Torcello, (w:) Atti del Colloquio Internazionale di Archeologia Medievale, I, Palermo, s. 45–58. 1976
Średniowiecze Early Medieval Sociotopographical Transformationas in West Slavonic Urban Settlements in the Light of Archaeology, "Acta Poloniae Historica", 34, s, 29–56. 1976
Średniowiecze Obcy kupcy na Słowiańszczyźnie zachodniej w okresie wielkiego przełomu (IX–XI w.), (w:) Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa, s. 333–339. 1976
Średniowiecze Wczesnośredniowieczne przemiany socjotopograficzne osad miejskich u Słowian zachodnich w świetle archeologii, (w:) Miasta doby feudalnej w Europy środkowo–wschodniej. Przemiany społeczne a układ przestrzenny, Warszawa–Poznań–Toruń, s. 35–66, 308. 1976
Średniowiecze Medieval Archaeology in Poland; Current Problems and Research Methods, "Medieval Archaeology", XX, s. 1–15. 1976
Średniowiecze Diskussionsbeitrag, (w:) Grundfragen der geschichtlichen Beziehungen zwischen Deutschen, Polaben und Polen, Berlin, s. 128–131. 1976
Średniowiecze rec.: Corpus archäologischer Quellen zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (7. bis 12. Jahrhundert), 1, Berlin 1973, "Deutsche Literaturzeitung", 97, s. 168–169. 1976
Średniowiecze rec.: P.G. Foote, D. M. Wilson, Wikingowie, Warszawa 1975, "Z Otchłani Wieków", XLII, s. 77–78. 1976
Średniowiecze i Tabaczyńska E., Tabaczyński S., Torcello. Scavi 1961–62. Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell' Arte Monografie III, Roma, ss. 296. 1977
Średniowiecze Das Mittelelbegebiet und Śląsk im Rahmen der Kulturgruppen der Westslawen im frühen Mittelalter, "Arbeits– und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege", 22, s. 311–318. 1977
Średniowiecze Teterow, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, 1, Wrocław, s. 67–68. 1977
Średniowiecze i Wędzki A., Tetín, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, 1, Wrocław, s. 68–69. 1977
Średniowiecze Tornow, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, 1, Wrocław, s. 115–116. 1977
Średniowiecze Uznam, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, 1, Wrocław, s. 282–285. 1977
Średniowiecze Zmierzch słowiańskiego pogaństwa, (w:) Śladami Dawnych Wierzeń, Wrocław, s. 31–67. 1977
Średniowiecze rec.: G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, 3, Poznań 1975, "Kwartalnik Historyczny", LXXXIV, s. 724–727. 1977
Średniowiecze Wczesnośredniowieczne terytoria osadniczo–plemienne w dorzeczu Odry i Wisły, (w:) Badania z Dziejów Osadnictwa i Toponimii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 7–20. 1978
Średniowiecze Gród i podgrodzie u Słowian zachodnich – problemy funkcji i rozwiązań przestrzennych, (w:) Początki zamków w Polsce, Wrocław, s. 51–57. 1978
Średniowiecze Traditional and Progressive Patterns in the Early Slavonic Urban Culture, –Slovenská Archeológia", XXVI, s. 51–57. 1978
Średniowiecze Niektóre problemy początków państwa u Słowian zachodnich i w Skandynawii, "Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologia" 25, s. 231–238. 1978
Średniowiecze Kaufleute in den frühen Ostseestädten in archäologischer Sicht, "Zeitschrift für Archäologie", 12, s. 191–203. 1978
Średniowiecze Kupcy we wczesnośredniowiecznych miastach nadbałtyckich w świetle archeologii, "Pomorania Antiqua", VIII, (1979), s. 57–72. 1978
Średniowiecze Limes karoliński – rubież dwóch stref kulturowych, "Slavia Antiqua", XXV, s. 49–61. 1978
Średniowiecze Skandynawia a Słowiańszczyzna Zachodnia we wczesnym średniowieczu, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", 4, s. 67–68. 1978
Średniowiecze rec.: J. Strzelczyk, Słowianie i Germanie w Niemczech Środkowych we wczesnym średniowieczu, Poznań, "Studia Historica Slavo–Germanica", 7, s. 162–164. 1978
Średniowiecze Nadodrze w najdawniejszych dziejach ziem polskich, (w:) Materiały Sesji Naukowej PTAiN z okazji Walnego Zjazdu, Gorzów Wlkp., s. 5–15. 1978
Średniowiecze i Dąbrowska M. Tabaczyńska E., Tabaczyński S., Castelseprio: scavi diagnostici 1962–1963, "Sibrium", XIV, s. 1–138. 1978
Średniowiecze Normanowie. Kultura Europy wczesnośredniowiecznej z. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, ss. 210. 1979
Średniowiecze Początki miast polskich i archeologiczne metody ich badania, (w:) Kształtowanie się kulturywczesnopolskiej na Opolszczyźnie, Opole, s. 41–57. 1979
Prace o zróżnicowanej chronologii Die Differenzierungs – und Intergrationsprozesse in der westslawischen Kultur zur Zeit der Staatsbildung, "Lětopis. Jahresschrift des Instituts für Sorbische Volksforschung", R. B. nr 26, s. 58–74. 1979
Średniowiecze Pomorze na tle podziałów kulturowych Słowiańszczyzny Zachodniej wcześniejszego średniowiecza, (w:) Konferencja Pomorska 1978, Wrocław, s. 43–52. 1979
Średniowiecze Badania IHKM PAN w zakresie archeologii wczesnośredniowiecznej w latach 1954–1978, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXVII, s. 497–500. 1979
Średniowiecze Die Anfänge des Staatswesens bei den Westslawen und in Skandinavien – einige Parallelen und Unterschiede, (w:) Rapports du IIIe Congrés Internatiomal d'Archéologie Slave, 1, Bratislava, s. 487–492. 1979
Średniowiecze Diskussion, (w:) Rapports du IIIe Congrés Internatiomal d'Archéologie Slave, 1, Bratislava, s. 505. 1979
Średniowiecze rec.: Archäologie als Geschichtswissenschaft, red. B. Gramsch, H. Grünert, B. Krüger, J. Herrmann, Berlin 1977, "Deutsche Literaturzeitung", 100, s. 71–73. 1979
Średniowiecze rec.: Geschichte der Sorben Bd. 1, J. Brankačk, F. Mětsk, Bautzen, "Slavia Antiqua", XXVI, (1980), s. 329–332. 1979
Średniowiecze Wstęp do wydania polskiego, (w:) J. Dekan, Wielkie Morawy. Epoka i sztuka, Bratysława, s. 7–11. 1979
Średniowiecze Zmierzch słowiańskiego pogaństwa, (w:) Śladami Dawnych Wierzeń, wyd. 2, Wrocław, s. 35–71. 1979
Średniowiecze Westslawen und Normannen in ihren Kulturbeziehungen im frühen Mittelalter, (w:) Europa Slavica – Europa Orientalis, Berlin, s. 232–248. 1980
Średniowiecze Medieval Archaeology and its Problems, (w:) Unconventional Archaeology, Wrocław, s. 191–211. 1980
Średniowiecze Polska nad Odrą we wczesnym średniowieczu, "Nauka Polska", XXVI, 7–8, Wrocław, s. 37–46. 1980
Średniowiecze Wanzlow, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, Wrocław, s. 316–317. 1980
Średniowiecze Weligrad, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, Wrocław, s. 361. 1980
Średniowiecze Wineta, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, Wrocław, s. 472. 1980
Średniowiecze Wolin, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, Wrocław, s. 561–564. 1980
Średniowiecze Wolinianie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, Wrocław, s. 564. 1980
Średniowiecze Wołogoszcz, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, Wrocław, s. 574–575. 1980
Średniowiecze Wyszak, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, Wrocław, s. 652. 1980
Średniowiecze Wyszomierz, cz. 2, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, Wrocław, s. 658. 1980
Średniowiecze Problemy wczesnych dziejów Łużyc. Komunikat, "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego" 35, (1982), A, s. 26–27. 1980
Średniowiecze Sympozjum "Miasta iryjskie i średniowieczna Europa 900–1250" w Dublinie (17–20 maja 1978), "Archeologia Polski", XXV, s. 466–467. 1980
Średniowiecze rec.: Von der archäologischen Quelle zur historischen Aussage, red. V. J. Preuss, Berlin 1979, "Deutsche Literaturzeitung", 101 , s. 942–944. 1980
Średniowiecze rec.: O.Olsen, H. Schmidt, Fyrkat. En jysk vikingeborg I, Křbenhavn 1977; E.Roesdahl, Fyrkat. En jysk vikingeborg II, Křbenhavn 1977, "Przegląd Archeologiczny", 27, s. 204–207. 1980
Średniowiecze nekr.: Doc. dr hab. Krzysztof Dąbrowski (25.V.1931–25.XI.1979), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXVIII, s. 305–307. 1980
Średniowiecze Wikingowie a Polska, (w:) Wikingowie, Wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym maj–lipiec 1980, Warszawa, s. 8–11. 1980
Średniowiecze Główne problemy dziejów obodrzyckich, (w:) Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami i Polską, Poznań, s. 167–182. 1981
Średniowiecze Zur Frage der Kulturverbindungen der alten Rus mit dem Ostseeraum, (w:) Gesellschaft und Kultur Russlands im frühen Mittelalter, Halle/Saale, s. 155–168. 1981
Średniowiecze Słowianie Zachodni i Normanowie we wzajemnych stosunkach kulturowych we wczesnym średniowieczu, "Pomorania Antiqua", X, s. 155–168. 1981
Średniowiecze Alcuni problemi dell�origine di Venezia alla luce degli scavi di Torcello, (w:) Le origini di Venezia. Problemi, esperienze, proposte, Venezia, s. 55–63. 1981
Średniowiecze Rozwój miast na terenie księstwa zachodniopomorskiego na przełomie XII/XIII wieku, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", 8, 58–59. 1981
Średniowiecze rec.: Corpus archäologischer Quellen zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (7. bis 12. Jahrhundert), 2–3, Berlin 1979, "Deutsche Literaturzeitung", 102, s. 364–366. 1981
Średniowiecze Hońtwjerjo, zběrarjo, burja, rjemjeslnicy. Dawne stawizny Łužicy hač do 11. lětstotka, Budyšin, ss. 120. 1982
Średniowiecze Jäger, Sammler, Bauer, Handwerker. Frühe Geschichte der Lausitz bis zum 11. Jahrhundert, Bautzen, ss. 128. 1982
Średniowiecze Gród und podgrodzie bei den Westslawen. Zur Frage der Funktion und der räumlichen Lösungen, (w:) Beiträge zur Ur– und Frühgeschichte, Bd. 2, Berlin, s. 197–204. 1982
Średniowiecze Żelazo, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 1, Wrocław, s. 242. 1982
Średniowiecze rec.: A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław 1979, "Z Otchłani Wieków", XLVIII, s. 131–133. 1982
Średniowiecze i Cnotliwy E., Łosiński W. i in., Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław, ss. 348. 1983
Średniowiecze Niektóre problemy dziejów Łużyc we wczesnym średniowieczu, (w:) Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny, Poznań, s. 43–57. 1983
Średniowiecze O rozwoju miast w księstwie zachodnio–pomorskim na przełomie XII–XIII wieku, (w:) Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny, Poznań, s. 121–153. 1983
Średniowiecze i Wieczorowski T., Wczesne średniowiecze do czasu ukształtowania się miasta (VI–X wiek), (w:) Dzieje Szczecina, 1, Poznań, s. 521–610. 1983
Średniowiecze Zur Frage der Stadtentwicklung auf dem Gebiet des pommerschen Herzogtums im 12./13. Jahrhundert, "Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte", 7, s. 131–146. 1983
Średniowiecze Gli Slavi occidentali: loro insediamento ed attivitá economiche, (w:) Gli Slavi occidentali e meridionali nell alto medioevo, Spoleto, s. 475–513. 1983
Średniowiecze Discussione, (w:) Gli Slavi occidentali e meridionali nell alto medioevo, Spoleto, s. 285–288, 553–554. 1983
Średniowiecze Sympozjum, "Ośrodki handlu morskiego północnej Europy. Przekształcenia strukturalne od XII do XIII wieku" w Lubece, (24–27 marca 1981 r.), "Archeologia Polski", XXVIII, z. 1, s. 235–237. 1983
Średniowiecze Die Pomoranen und der Piastenstaat im 10, und 11, Jahrhundert, "Zeitschrift für Archäologie", 19, s. 107–116. 1984
Średniowiecze Le limes carolingien – frontičre de deux zones culturelle, (w:) Quaestiones Medii Aevi, 3, Warszawa, s. 35–48. 1984
Średniowiecze Problem obronności zachodniej granicy Polski Piastowskiej w badaniach archeologicznych, (w:) Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów, Wrocław, s. 7–10. 1984
Średniowiecze Normanowie we wczesnośredniowiecznej Europie, "Sprawozdania PTPN nr 97–99 za 1979–1981, Wydział Historii i Nauk Społecznych", Poznań, s. 18–20. 1984
Średniowiecze Wstęp, (w:) IX Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, s. 1–2. 1984
Średniowiecze Żywność jako przedmiot handlu bałtyckiego we wczesnym średniowieczu, (w:) IX Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, s. 60–61. 1984
Średniowiecze rec.: I. Ulbricht, Geweihverarbeitung in Haithabu, Neumünster 1978, Die Ausgrabungen in Haithabu, Bd 7; K. Ambrosiani, Viking Age combs : comb making and comb maker in the light of finds from Birka and Ribe ,Stockholm 1981, "Przegląd Archeologiczny", 31, s. 209–212. 1984
Średniowiecze Jäger, Sammler, Bauer, Handwerker. Frühe Geschichte der Lausitz bis zum 11. Jahrhundert, Bautzen, ss. 128, wyd. 2. 1985
Średniowiecze Sepulcra antiquorum w okolicy Dargunia w Ziemi Czrezpieńskiej, "Folia Praehistorica Posnaniensia", I, s. 129–140. 1985
Średniowiecze Polish Archaeology and the Medieval History of Polish Towns, (w:) The Comparative History of Urban Origins in Non–Roman Europ: Ireland, Wales, Denmark, Germany, Poland and Russia from the Ninth to the Thirteenth Century, Oxford, s. 335–351. 1985
Średniowiecze i Chłopocka H., Wieczorowski T., Okres wczesnofeudalny do roku 1237, (w:) Dzieje Szczecina, II wyd. 2, Warszawa–Poznań s. 15–59. 1985
Średniowiecze Das Karolingische Reich und die Westslawen. Zur Entfaltung einer Kulturgrenzzone im 8.–9. Jahrhundert, (w:) Die Bayern und ihre Nachbarn, 2, Wien, s. 147–155. 1985
Średniowiecze Wykopaliskowe szczątki kostne jako podstawa rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej fauny śląskiej, (w:) Dawna fauna Śląska w świetle badań archeozoologicznych, Wrocław, s. 187–198. 1985
Średniowiecze Die Stammesburgen als Ausgangspunkt der frühen Stadtentwicklung an der pommerschen Ostseeküste, (w:) Society and Trade in the Baltic during the Viking Age,Visby, s. 171–184. 1985
Średniowiecze i Lopez de Coca Castaner J.E., Rulewicz M., Excavations at Marmuyas (Malaga) and their Contribution to Studies on the Medieval Mozarabian Civilization , "Przegląd Archeologiczny", 33, s. 191–205. 1985
Średniowiecze Za denara otrzymasz wóz świeżych śledzi, (w:) Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej, Warszawa, s. 103–109. 1985
Średniowiecze Miasto zachodniosłowiańskie – przeobrażenia strukturalne w XI–XII wieku, (w:) Tezisy dokladov polskoj delegacii na V Meždunarodnom Kongresse Slavjanskoj Archeologii Kiev 1985, Warszawa, s. 43–49. 1985
Średniowiecze Sympozjum "Społeczeństwo i handel w strefie bałtyckiej w okresie wikińskim" w Visby (15–19 sierpnia 1983 r.), "Archeologia Polski", XXX, z. 1 s. 251–253. 1985
Średniowiecze rec. M. Richter, Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha 1982, Monumenta Archaeologica, 20, "Przegląd Archeologiczny", 32, s. 228–230. 1985
Średniowiecze Etnogeneza Słowian jako problem badawczy, "Z Otchłani Wieków", LI, nr 3/4, (1987), s. 121–124, 167–168. 1985
Średniowiecze Etnogeneza Słowian jako problem badawczy, (w:) Spór o Słowian, Warszawa, s. 19–22, 65–66. 1985
Średniowiecze Wczesne średniowiecze Śląska w badaniach polskich po II Wojnie Światowej, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", XLI, s. 329–346. 1986
Średniowiecze Behren Lübchin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 423–425. 1986
Średniowiecze Birka, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 462–463. 1986
Średniowiecze rec. Corpus archäologischer Quellen zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (7. bis 12. Jahrhundert), 4, Berlin 1985, "Deutsche Literaturzeitung", 107, s. 884–885. 1986
Średniowiecze Ostatni obrońcy dawnych wartości, "Z Otchłani Wieków", LII, (1989), nr 2, s. 61–69. 1986
Średniowiecze In pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte... sibi indito, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", XLII, s. 125–135. 1987
Średniowiecze Sachsen in den slawischen Ostseestädten im 10.–12. Jahrhundert, –Zeitschrift für Archäologie", 21, s. 75–81. 1987
Średniowiecze Zapadnoslavjanskij gorod – strukturnye preobrazovanija v XI–XII vv., (w:) Trudy Pjatogo Meždunarodnogo Kongressa Slavjanskoj Archeologii, I, Moskva, s.118–126. 1987
Średniowiecze Einige Bemerkungen über die Kontakte der Ostseeslawen mit nördlicher Rus im Frühmittelalter, "Folia Praehistorica Posnaniensia", III, (1988), s. 157–164. 1987
Średniowiecze Dyskusja, (w:) Kraków przedlokacyjny, Kraków, s. 152–154. 1987
Średniowiecze rec. A. von Müller, K. von Müller–Muči, Die Ausgrabungen auf dem slawischen Burgwall in Berlin–Spandau, "Przegląd Archeologiczy", 34, s. 289–291. 1987
Średniowiecze Etap podejrzeń, (w:) Sensacja archeologiczna znad Wisły, "Kultura", III, 15/98, s. 7. 1987
Średniowiecze red. Mały słownik kultury dawnych Słowian, wyd. 2, Warszawa. (zestawienie haseł patrz wydanie 1, 1972 rok). 1988
Średniowiecze Ziemia Stodoran a Pomorze Zachodnie w XI–XII wieku, "Pomorania Antiqua", XIII, s. 135–142. 1988
Średniowiecze The Early Middle Ages of Silesia in the Polish Studies after World War II, "Annales Silesiae", XVII, s. 35–54. 1988
Średniowiecze Letopisnye Pomorjane, (w:) Drevnosti Slavjan i Rusi, Moskva, s. 133–138. 1988
Średniowiecze Średniowiecze miasta polskie i archeologiczne metody ich badania, "Archaeologica Pragensia", 9, s.137–154. 1988
Średniowiecze Z nowszych badań nad Słowiańszczyzną Zachodnią we wczesnym średniowieczu, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", 15, (1989), s. 43–45. 1988
Średniowiecze Archäologische Stadtforschung in Polen, "Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich", 4–5, s. 131–140. 1988
Średniowiecze Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław. 1989
Średniowiecze Rodowód historyczny kultury polskiej – najstarsze źródła, (w:) Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, 1, Lublin, s. 15–39. 1989
Średniowiecze "Kultura prapolska" Józefa Kostrzewskiego w dzisiejszej perspektywie, "Slavia Antiqua", XXXII, s. 25–33. 1989
Średniowiecze Legendy etnogenetyczne w świecie słowiańskim, "Slavia Antiqua", XXXII, s. 129–144. 1989
Średniowiecze rec. B. Mader, Die Alpenslawen in der Steiermark, Wien 1986, "Slavia Antiqua", XXXII, s. 345–346. 1989
Średniowiecze Kołobrzeg w czasach Bolesława Krzywoustego, Biblioteka Kołobrzeska z. 5, Kołobrzeg, ss. 12. 1990
Średniowiecze red.: Mały słownik kultury dawnych Słowian, wyd. 3, Warszawa (zestawienie haseł patrz wydanie 1, 1972 rok). 1990
Średniowiecze L' abandonament de poblats a la Polónia medieval, "Cota Zero. Revista d'Arqueologia i Ciéncia", 6, s. 17–24. 1990
Średniowiecze Les origines de la ville de Szczecin. Questions historiques et réalité archéologique, "Przegląd Archeologiczny", 37, s.181–194. 1990
Średniowiecze Czy był Szczecin "najstarszym miastem Pomorza"?, (w:) Źródłoznawstwo i studia historyczne, Wrocław, s. 41–50. 1990
Średniowiecze Wczesne średniowiecze Śląska – stan i potrzeby badań, (w:) Stan i potrzeby śląskoznawczych badań humanistycznych, Wrocław, s. 47–64. 1990
Średniowiecze Wczesne miasto na Śląsku i jego funkcje kulturotwórcze, (w:) Śląsk, Polska, Niemcy, Wrocław, s. 51–60. 1990
Średniowiecze Ethnogenetic legends in the Slav World, (w:) Quaestiones Medii Aevi, 4, Warszawa, s. 29–43. 1990
Średniowiecze Wojny na Śląsku we wczesnym średniowieczu, "Zaranie Śląskie", LIII, (1992), s.199–218. 1990
Średniowiecze Gli Slavi occidentali. Le origini delle societá e delle culture feudali, Medioevo – Traduzioni 2, Spoleto. Centro Italiano di Studi sull Alto Medioevo, Spoleto, ss. 424. 1991
Średniowiecze red. Miasto zachodniosłowiańskie w XI–XII wieku. Społeczeństwo–kultura, Wrocław. 1991
Średniowiecze red. Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, Wrocław–Warszawa. 1991
Średniowiecze Społeczeństwo i kultura miast pomorskich w XI–XII wieku, (w:) Miasto zachodniosłowiańskie w XI–XII wieku. Społeczeństwo–kultura, Wrocław, s. 205–224. 1991
Średniowiecze Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej jako problem badawczy, (w:) Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, Wrocław–Warszawa, s. 11–19. 1991
Średniowiecze Umocnienie państwowości a przełom cywilizacyjny na przykładzie Śląska w XI–XII wieku, (w:) Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, s. 207–228. 1991
Średniowiecze Wstęp, (w:) Miasto zachodniosłowiańskie w XI–XII w. Społeczeństwo–kultura, Wrocław, s. 7. 1991
Średniowiecze Sasi w słowiańskich miastach nadbałtyckich w X–XII w., (w:) Kultura średniowieczna i staropolska, Warszawa, s. 99–105. 1991
Średniowiecze Polskie badania archeologiczne w Starej Lubece (1947–1950), (w:) Zeszyty Naukowe Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, n. s. z .4, Wydział Humanistyczny, Londyn, s. 35–43. 1991
Średniowiecze Die Frühstadt in Schlesien und ihre kulturbildende Funktion, (w:) Frühgeschichte der europäischen Stadt. Voraussetzungen und Grundlagen, Berlin, s. 166–173. 1991
Średniowiecze Zum frühmittelalterlichen Heringshandel im südlichen Ostseegebiet, "Zeitschrift für Archäologie", 25, 2, s. 209–214. 1991
Średniowiecze Początki miast w nadbałtyckiej Europie, (w:) Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach, Warszawa, s. 101–113. 1991
Średniowiecze Lech, (w:) Lexikon des Mittelalters, V: 8, München – Zürich, szp. 1785. 1991
Średniowiecze Dyskusja, Podsumowanie obrad, (w:) Śląsk Górny i Opawski w dobie plemiennej wczesnego średniowiecza, Katowice, s. 82–84, s. 237–238. 1991
Średniowiecze Plemienne początki, (w:) Pomorze w dziejach Polski, Gdańsk, s. 23–65. 1991
Średniowiecze Rola mniejszych rzek w dziejach dawnych społeczeństw na przykładzie Parsęty, (w:) Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia, 1, s. 121–140. 1992
Średniowiecze Rec. Bj. Ambrosiani, G. B. Erikson, Birka vikinga staden I, Helsingborg 1991; S. Jensen, Ribe zur Wikingerzeit, Ribe,1991, "Przegląd Archeologiczny", 40, s. 136–138. 1992
Średniowiecze Zmarł Wolfgang H. Fritze, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", XLVII, s. 576–577. 1992
Średniowiecze Medieval Archaeology in Eastern Europe, (w:) The Study of Medieval Archaeology, Stockholm, s. 75–83. 1993
Średniowiecze Ośrodki władzy państwowej w księstwie zachodniopomorskim w XII wieku, (w:) Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie Środkowo–Wschodniej, Wrocław, s. 63–76. 1993
Średniowiecze Slavjanskaja archeologija 1990. Etnogenez, rasselenie i duchovnaja kultura slavjan. Moskva, s. 144–152. 1993
Średniowiecze Normanowie nad Odrą i Wisłą w IX–XI, "Kwartalnik Historyczny", C, 4, s. 49–62. 1993
Prace o charakterze ogólnym Archeolog o Instytucie Historii, (w:) Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–1993, Warszawa, s. 127–129. 1993
Średniowiecze Opole, (w:) Lexikon des Mittelalters, VII: 7, München – Zürich, szp. 1415. 1993
Średniowiecze Ostrów Lednicki, (w:) Lexikon des Mittelalters, VII: 7, München – Zürich, szp. 1541. 1993
Średniowiecze Polsko–włoskie badania nad początkami Wenecji, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", 20, s. 45–47. 1993
Średniowiecze The Integration Activities in the Baltic during the Early Middle Ages, (w:) Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, 4, Bratislava, s. 23–25. 1993
Średniowiecze The Organization of Teaching Medieval Archaeology at Wrocław University, Poland, (w:) The Study of Medieval Archaeology, Stockholm, s. 382–383. 1993
Średniowiecze rec.: P.F.Wallace, The Viking Age Buildings of Dublin, 1–2, Dublin 1992, "Przegląd Archeologiczny", 41, s. 120–122. 1993
Średniowiecze Il "barbaricum": presupposti dell evoluzione altomedievale, (w:) Storia d` Europa 3, Medioevo, Einaudi, Torino s. 41–83. 1994
Średniowiecze Pomoranen, (w:) Lexikon des Mittelalters, VII, München – Zürich, szp. 86–88. 1994
Średniowiecze Pyritz, (w:) Lexikon des Mittelalters, VII, München – Zürich, szp. 338. 1994
Średniowiecze Ranen, (w:) Lexikon des Mittelalters, VII, München – Zürich, szp. 439. 1994
Średniowiecze Rügen, (w:) Lexikon des Mittelalters, VII, München – Zürich, szp. 1091–1092. 1994
Średniowiecze Konferencja poświęcona Luborowi Niederlemu w pięćdziesięciolecie śmierci, "Slavia Antiqua", XXXV, (1995), s. 204–205. 1994
Średniowiecze Skandainavier im Oder– und Weichselgebiet 800–1200, "Acta Praehistorica et Archaeologica", 26/27, s. 73–82. 1994
Średniowiecze Kaufleute in westslawischen Frühstädten in archäologischer Sicht, (w:) Burg–Burgstadt–Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin, s. 61–67. 1995
Średniowiecze Slawen und Deutsche in Pommern. Beiträge der Archäologie, (w:) Slawen und Deutsche im südlichen Ostseeraum vom 11. bis 16. Jahrhundert, Neumünster, 43–57. 1995
Średniowiecze Lubor Niederle a nauka polska, "Slavia", 64, s. 275–279. 1995
Średniowiecze Szczecin – macierz miast pomorskich, (w:) Szczecin na przestrzeni wieków, Historia–kultura–sztuka, Szczecin, s. 9–43. 1995
Średniowiecze Społeczne i polityczne warunki chrystianizacji Pomorza, "Pomorania Antiqua" XVI, s.61–74. 1995
Średniowiecze Podsumowanie wyników sesji, (w:) Najnowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów Pomorza, Szczecin, s. 289–295. 1995
Średniowiecze Przedmowa, (w:) K. Dymek, Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie, Wrocław, s. 5. 1995
Średniowiecze Narodziny Europy, "Nauka Wrocławska", nr 5, s. 6–7. 1995
Prace o zróżnicowanej chronologii red.: i Gringmuth-Dallmer E., Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu, Spotkania Bytomskie 2, Wrocław. 1996
Prace o charakterze ogólnym Archeologia na Ziemiach Zachodnich i Północnych w okresie powojennym, (w:) 50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 89–97. 1996
Średniowiecze Zwei Perioden des kulturellen Wandels. Das westliche Europa in der Merowingerzeit und das östliche Europa in der Zeit der Staatsbildungen, "Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte",1, s. 75–86. 1996
Średniowiecze Early Towns of the Baltic Slavs and their Scandinavian Parallels, (w:) Archaeology and History of the Middle Ages. The Colloquia of the XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences 14, Forli, s. 47–53. 1996
Średniowiecze The Baltic Region: Scandinavians, Balts. Finno–Ugrians, (w:) History of Humanity. Scientific and Cultural Development, III, Paris, s. 276–278. 1996
Średniowiecze Kołobrzeg lokacyjny w perspektywie archeologicznej, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu I, Kołobrzeg, s. 7–12. 1996
Prace o charakterze ogólnym Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu w pradziejach i średniowieczu jako problem badawczy, (w:) Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu, Spotkania Bytomskie 2, Wrocław, s. 9–12. 1996
Prace o charakterze ogólnym Wstęp, (w:) Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra– i wczesnodziejowym, Spotkania Bytomskie 2, Wrocław, s. 7–8. 1996
Średniowiecze Polnische Forschungen zum Fragenkomplex "Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur– und frühgeschichtlicher Zeit" in den Jahren 1993–1995, (w:) Beiträge zum Oderprojekt, 1, Berlin, s. 65–66. 1996
Średniowiecze Najnowsze odkrycia archeologiczne w Polsce Zachodniej, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", 22, s. 52–53. 1996
Średniowiecze Sigtuna, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 564. 1996
Średniowiecze Wielkie Morawy i Wenecja w IX wieku, "Slavia Antiqua", XXXVIII, s. 153–162. 1996
Średniowiecze Chozjajstvennye funkcii i topografija rannich gorodov zapadnych slavjan, (w:) Pamjatniki stariny. Koncepcii. Otkrytija. Versii, II, Sankt–Peterburg, s. 9–12. 1997
Średniowiecze Opuszczanie wsi w Polsce średniowiecznej, (w:) Život v archeologii středověku, Praha, s. 427–432. 1997
Średniowiecze Kołobrzeg – miasto pomorskie na południowym wybrzeżu Bałtyku, (w:) Trudy VI Meždunarodnogo Kongresa slavjanskoj archeologii, I, Moskva, s. 23–32. 1997
Średniowiecze On the Meeting in Gniezno: Poland Around A.D. 1000 in the Light of Archaeology, (w:) Annual of Medieval Studies at the CEU 1995–1996, Budapest, s. 143–145. 1997
Średniowiecze Wyznaczniki pozycji społecznej w rytuale pogrzebowym wcześniejszego średniowiecza, (w:) Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa, s. 45–55. 1997
Średniowiecze Salt, Trade and Crafts. The Origins of an early Town on the Southern Baltic Coast, (w:) Exchange and Trade in Medieval Europe, Zellik, s. 131–137. 1997
Średniowiecze Great Moravia and Venice in the 9th Century, (w:) Central Europe in 8th–10th Centuries, Bratislava, s. 115–120. 1997
Średniowiecze Narodziny średniowiecznej Europy, (w:) Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, LX, 1996, Kraków, s. 27–30. 1997
Średniowiecze Maritime activities of the western Slavs in the early Middle Ages, (w:) The Balts and their Neighbours in the Viking Age, Vilnius, s. 95–104. 1997
Prace o charakterze ogólnym Archeologia wrocławska w latach 1945–1995, (w:) 50 lat nauki we Wrocławiu, Wrocław s. 85–97. 1997
Średniowiecze Z nowszych badań nad pochodzeniem Słowian, (w:) Archeologia i starożytnicy, Łódź, s. 165&ndsah;171. 1997
Średniowiecze Kijv v perekazach central no–evropejskich litopisciv XI i peršoj poloviny XII st., (w:) Istorija Rusi–Ukrajni (istoriko–archeologičnij zbirnik), Kijv, s.166–171. 1998
Średniowiecze Zur politischen Funktion der heidnischen Kultstätten bei den Westslawen, (w:) Studien zur Archäologie des Ostseeraumes, Neumünster, s. 315–320. 1998
Średniowiecze Westslaven, (w:) Lexikon des Mittelalters, IX, München – Zürich, szp. 38–42. 1998
Średniowiecze O modelu kultury wczesnosłowiańskiej, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 31–37. 1998
Średniowiecze Neuere Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte von Kołobrzeg, "Beiträge zum Oderprojekt", 5, Berlin, s. 41. 1998
Średniowiecze Archäologische Forschungen zur slawischen Periode, "Beiträge zum Oderprojekt" 5, Berlin s. 153–154. 1998
Średniowiecze Polnische Forschungen zum Fragenkomplex "Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur– und frühgeschichtlicher Zeit" in den Jahren 1996–1997, "Beiträge zum Oderprojekt", 4, Berlin s. 11–12. 1998
Średniowiecze Die sozialen und politischen Voraussetzungen des Glaubenswechsels in Pommern (w:) Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.–14. Jahrhunderts, Stuttgart – Mainz, s. 163–176. 1998
Średniowiecze A regiao do Báltico: Escandinavos, Baltos e Fino–Ugrianos, (w:) História da Humaninade III, Paris, s. 302–304. 1998
Średniowiecze Kolokwium archeologiczne Praga–Wrocław 1998 – próba podsumowania, (w:) Mediaevalia Archaeologica, 1, Praha, s. 313–318. 1999
Średniowiecze The Baltic as the Mediterranean Sea of Northern Europe in the Early Middle Ages, (w:) Rannesrednevekovye drevnosti Severnoj Rusi i jejo sosedej, Sankt–Peterburg, s.123–128. 1999
Średniowiecze Zachidna zona kristalizacii rannoslovjans`koj kul`turi,(w:) Etnokul`turni procesi v pivdennoschidnij evropi v I tisjačolitti n.e., Kiiv–L`viv, s.115–122. 1999
Średniowiecze Średniowieczne początki poza limesem, (w:) Narodziny średniowiecznej Europy, Warszawa, s. 114–150. 1999
Średniowiecze rec. Early Chistianity in Central and Eastern Europe, red. P.Urbańczyk, Warszawa 1997, "Kwartalnik Historyczny", CVI, s. 67–69. 1999
Średniowiecze Gerard Labuda – badacz dawnych dziejów Polski i Słowiańszczyzny, "Przegląd Uniwersytecki, Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego", V, 9, s. 14–16. 1999
Średniowiecze nekr.: Prof. dr Hansjürgen Brachmann (1938–1998), "Przegląd Archeologiczny", 46, s. 208. 1999
Średniowiecze Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław, ss. 494. 2000
Średniowiecze Wczesnośredniowieczne początki, (w:) Kołobrzeg. Średniowieczne miasto nad Bałtykiem, Kołobrzeg, s. 7–72. 2000
Średniowiecze red.: i Rębkowski M., Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg. 2000
Średniowiecze red.: Torcello. Nuove ricerche archeologiche, Roma. 2000
Średniowiecze Kołobrzeg – wczesne miasto na pomorskim wybrzeżu Bałtyku, (w:) Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg, s. 73–83. 2000
Średniowiecze Lubeka i Kołobrzeg. Dwa ośrodki władzy państwowej u Słowian Nadbałtyckich w XI–XII wieku, (w:) Aetas Media, Aetas Moderna, Warszawa, s. 263–272. 2000
Średniowiecze Introduzione, (w:) Torcello. Nuove ricerche archeologiche, Roma, s. 7–10. 2000
Średniowiecze i Rulewicz M., Ricerche archeologiche condotte nell� isola di Torcello negli anni 1981 e 1983, (w:) Torcello. Nuove ricerche archeologiche, Roma, s. 11–26. 2000
Średniowiecze Torcello antica e medievale alle luce delle nuove ricerche archeologiche, (w:) Torcello. Nuove ricerche archeologiche, Roma, s. 87–98. 2000
Średniowiecze Kolberg. Neuere Forschungen zur Entstehung einer Hansestadt in Pommern, (w:) Miscellanea Archaeologica, Berlin, s. 30–33. 2000
Średniowiecze Kolberg (Kołobrzeg), (w:) Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung, 1, Stuttgart, s. 167–169. 2000
Średniowiecze Herkunft und Gliederung der Westslawen, (w:) Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung 1, Stuttgart, s. 234–238. 2000
Średniowiecze Kultury archeologiczne wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej a rzeczywistość etniczna i społeczno–polityczna, (w:) Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, Warszawa, s. 101–112. 2000
Średniowiecze Pomorze Zachodnie w projekcie badawczym poświęconym Polsce w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, (w:) Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, Warszawa, s. 139–143. 2000
Średniowiecze Nowi członkowie łacińskiej wspólnoty kulturowej między Łabą a Wisłą, (w:) Przełomy w historii, Toruń, s. 111–119. 2000
Średniowiecze Śląsk w dobie wczesnopiastowskiej, (w:) Śląsk około roku 1000, Wrocław, s. 89–99. 2000
Średniowiecze U źródeł konfliktu Pomorzan z państwem Piastowskim w X–XI wieku, "Archaeologia Historica Polona", 8, s. 39–50. 2000
Średniowiecze Dyskusja, (w:) Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 80–82. 2000
Średniowiecze Dyskusja, (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań, s. 69–70, 458, 461–462, 468, 671–672. 2000
Prace o zróżnicowanej chronologii red. Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi, Wrocław. 2001
Średniowiecze Some Remarks on the Making of Early Medieval Europe and its Civilization, (w:) Quaestiones Medii Aevi Novae, 6, Warszawa, s. 241–251. 2001
Średniowiecze Gdzie zostały umieszczone pierwsze siedziby biskupie na Pomorzu?, (w:) Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu, Kulice, s. 17–34. 2001
Średniowiecze Kołobrzeg – siedziba biskupa Reinberna w 1000 roku, (w:) Memoriae amici et magistri, Wrocław, s. 36–43. 2001
Średniowiecze W poszukiwaniu wczesnośredniowiecznego portu w Kołobrzegu, (w:) Instantia est mater doctrinae, Szczecin, s. 177–182. 2001
Średniowiecze O kontaktach Słowian nadbałtyckich z północną Rusią we wczesnym średniowieczu, (w:) Viae historicae, Wrocław, s. 208–214. 2001
Średniowiecze Nadbałtyccy partnerzy Polski. Skandynawia na przełomie tysiącleci, (w:) Polska na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań, s. 77–88. 2001
Średniowiecze Torcello – the Venetian Great Trading Station in the Light of Archaeology, (w:) Velká Morava mezi Východem a Západem, Brno, s. 257–266. 2001
Średniowiecze Jan Żak i jego studia nad wczesnośredniowieczną Skandynawią, (w:) Archeologia–paradygmat–pamięć, Poznań, s. 67–74. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii Wstęp, Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi, Wrocław, s. 5–6. 2001
Średniowiecze Głos w dyskucji, Origines mundi gentium et civitatum, Wrocław, s. 30, 73. 2001
Średniowiecze rec.: Dagligliv i Danmarks middelalder – en arkaeologisk kulturhistorie, Kobenhavn 1999, "Przegląd Archeologiczny", 49, s. 154–155. 2001
Średniowiecze Starożytna spuścizna kulturowa na ziemiach polskich w początkach średniowiecza, Poznań, ss. 22. 2002
Średniowiecze The European Barbaricum in the early Middle Ages. Ethnogeography and Ecology, (w:) Centre-Region-Periphery. Medieval Europ Basel, Hertingen, vol. 1, s.154–156. 2002
Średniowiecze O zabudowie wczesnośredniowiecznego grodu w Kołobrzegu, (w:) Budownictwo i budowanie w przeszłości, Łódź, 211–217. 2002
Średniowiecze Die ersten Bischofssitze in Pommern, (w:) Civitas et castrum ad Mare Balticum, Riga 2002, s.192–204. 2002
Średniowiecze Kim byli właściciele skarbów ukrytych w okolicy Kołobrzegu w XI wieku, (w:) Moneta mediaevalis, Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, Warszawa, s. 103–112. 2002
Średniowiecze i Gringmuth–Dallmer E., Vorwort–Wstęp, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur– und frühgeschichtlicher Zeit, Mainz am Rhein, s. V–IX. 2002
Średniowiecze i Gringmuth–Dallmer E., Des frühe Mittelalter in Odergebiet, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur– und frühgeschichtlicher Zeit, Mainz am Rhein, s.304–313. 2002
Średniowiecze Suburbium wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, (w:) Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej,Wrocław, s. 83–88. 2002
Średniowiecze Polska Piastów krajem łacińskiej Europy, (w:) Civitas Schinesghe cum pertinentiis, Toruń, s. 19–31. 2003

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.