dr Justyna Kolenda

ilustracja


A. Bibliografia

B. Wykształcenie, stopnie i tytuł
• 1994, Uniwersytet Wrocławski, specjalizacja archeologia, tytuł pracy magisterskiej: Wczesnośredniowieczne ceramika grafitowa z grodu na Ostrówku w Opolu, promotor; prof. dr hab. J. Kaźmierczyk, prof. dr hab. K. Wachowski.
• 2009, tytuł pracy doktorskiej - Wieś w Polsce wczesnośredniowiecznej, promotor, prof. dr hab. Lech Leciejewicz.

C. Praca badawcza
Obszary zainteresowań zawodowych:
• wczesnośredniowieczne osadnictwo otwarte na terenie środkowo-wschodniej Europy,
• problematyka pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnośredniowiecznej rubieży Śląska i Wielkopolski.

Zakończone projekty badawcze:
1) „Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego”, Śląsk i Pomorze ,temat 1.6 zadanie 27, temat 1.6 zadanie 28:
• 1997,
• wykonawca,
• jednostka organizująca projekt: IAE PAN,
• koordynator: prof. dr hab. Andrzej Buko.

2) „Wczesnośredniowieczna ceramika z grodu na Ostrówku w Opolu w kontekście przemian garncarstwa na Śląsku”:
• 1998-2001,
• główny wykonawca programu badawczego,
• jednostka organizująca projekt: IAE PAN O/Wrocław,
• kierownik: prof. dr hab. Bogusław Gediga.

3) „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia”, zadanie „Ostrów Tumski we Wrocławiu we wczesnym średniowieczu”:
• 2003,
• wykonawca,
• jednostka organizująca projekt IAE PAN,
• koordynator: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk.

4) „Socjotopografia lokalnego ośrodka władzy w państwie piastowski na przykładzie Milicza”(Śląsk):
• 2003-2006,
• główny wykonawca programu badawczego,
• jednostka organizująca projekt: IAE PAN O/Wrocław,
• kierownik: prof. dr hab. Lech Leciejewicz,
• publikacja: Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, Wrocław 2008.

5) Realizacja projektu pt. „Konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu - stanowisko 1”.
• 2008,
• kierownik,
• jednostka organizująca projekt Towarzystwo Miłośników Starożytności Wrocław.

Obecnie realizowane projekty badawcze:
1) Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych:
• czas realizacji: lata 2011-2014,
• kierownictwo projektu: Justyna Kolenda,
• jednostka organizująca: Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu IAE PAN,
• Celem projektu jest określenie wzajemnych relacji zachodzących między wczesnośredniowiecznym krajobrazem kulturowym a środowiskiem przyrodniczym na terenie północno-wschodniej rubieży Śląska. Zaplanowane prace zostaną zrealizowane na podstawie interdyscyplinarnych badań wybranych stanowisk obronnych (Wrocławice, Lelików, Góry i Milicz).

2) Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego:
• czas realizacji: lata 2011-2016,
• funkcja: główny wykonawca zadania dotyczącego Milicza,
• kierownik: prof. dr hab. Z. Hilczer-Kurnatowska,
• jednostka organizująca: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN,
• Celem projektu jest opracowanie źródeł archeologicznych i historycznych do studium porównawczego dwóch grodów leżących na północnej i południowej rubieży Wielkopolski, a mianowicie Santoka i Milicza. Graniczne położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjno-handlowych, zarówno lądowych jak i wodnych, w zasadniczym stopniu warunkowało funkcję i dalsze dzieje obu warowni. W zakres prac projektu, oprócz studium źródeł archeologicznych pozyskanych w trakcie przeprowadzonych badań wykopaliskowych, będzie wchodzić również seria analiz specjalistycznych.

3) Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich w średniowieczu:
• czas realizacji: lata 2011-2014,
• funkcja: 2 główny wykonawca,
• kierownik: dr Dominik Nowakowski,
• jednostka organizująca: Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN,
• Zasadniczym celem projektu jest publikacja materiałów źródłowych (źródeł pisanych, archeologicznych, kartograficznych i architektonicznych) dotyczących poszczególnych wsi historycznego Śląska. W ramach tomu pierwszego zaplanowano opublikowanie materiałów z powiatu lubińskiego. Podjęta inicjatywa daje nadzieję na uzyskanie w przyszłości obrazu pełnej sieci osadniczej dzielnicy śląskiej w średniowieczu.

Praktyka terenowa:
Stanowisko
• rodzaj i chronologia
• rok
• funkcja
• prowadzący
• jednostka

Badania archeologiczne w Lubiniu:
• klasztor OO. Benedyktynów, średniowiecze,
• 1985 - 1994,
• uczestnictwo,
• kierownik: prof. dr hab. Z. Kurnatowska,
• jednostka organizująca: IAE PAN O/Poznań.

Badania w Baborówku koło Szamotuł:
• osada, wczesne średniowiecze,
• 1988 r.,
• uczestnictwo,
• kierownik: mgr H. Pawęska,
• jednostka organizująca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Ratownicze badania na stanowisku Lulinek- Gazociąg jamalski:
• osada, kultura łużycka,
• 1996 r.,
• funkcja: drugi archeolog,
• kierownik: mgr K. Zamelska-Monczak,
• jednostka organizująca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Badania planowe grodu w Santoku:
• podgrodzie, wczesne średniowiecze,
• 1997 r.,
• funkcja: drugi archeolog,
• kierownik: mgr K. Zamelska-Monczak,
• jednostka organizująca: IAE PAN O/ Poznań.

Badania planowe zespołu osadniczego w Miliczu w ramach realizacji projektu:
• zespół osadniczy, wczesne średniowiecze,
• 2004-2006 r.,
• kierownik: mgr J. Kolenda,
• jednostka organizująca: IAE PAN O/Wrocław.

Badania grodu w Santoku:
• gród, wczesne średniowiecze,
• 2007 r.,
• funkcja: drugi archeolog,
• kierownik: mgr K. Zamelska-Monczak,
• jednostka organizująca: IAE PAN O/Poznań.

Badania grodu w Santoku:
• gród, wczesne średniowiecze,
• 2008 r.,
• funkcja: drugi archeolog,
• kierownik: mgr K. Zamelska-Monczak,
• jednostka organizująca: IAE PAN O/Poznań.

Badania grodu w Lelikowie:
• gród, wczesne średniowiecze,
• 2008 r.,
• kierownik: mgr J. Kolenda,
• jednostka organizująca: IAE PAN O/Wrocław.

Badania grodu w Santoku:
• gród, wczesne średniowiecze,
• 2010 r.,
• funkcja: drugi archeolog,
• kierownik: dr K. Zamelska-Monczak,
• jednostka organizująca: IAE PAN O/Poznań.

Badania grodu w Górach:
• gród, wczesne średniowiecze,
• 2012 r.,
• funkcja: kierownik,
• jednostka organizująca: IAE PAN O/Wrocław.

D. Kariera zawodowa
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu:
• od VIII 1998 r. stanowisko: archeolog,
• od I 2001 r. stanowisko: asystent,
• od I 2010 r. stanowisko: adiunkt.

E. Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych
• od 2005 r. członek Towarzystwa Miłośników Starożytności

F. Działalność redakcyjna i edytorska
• Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu” - redakcja całego tomu obejmującego materiały z konferencji, która się odbyła w dniach od 3 do 5 października 2006 roku w Miliczu.

G. Dydaktyka
• w latach 2004-2005 prowadzenie praktyk dla studentów Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Milicz, stanowisko 1),
• w 2012 roku prowadzenie praktyk dla studentów Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studentów Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego (Góry, stanowisko 1).

H. Organizacja i popularyzacja nauki
Udział w konferencjach naukowych:
• Kolloquium Graphittonkeramik des 8. - 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa“ Mikulczyce - 1996, referat, „Forschungsprobleme bei der frühmittelalterlichen Graphitkeramik in Schlesien“.Kolokwium: „Středověké město a jeho region” Praga 1998, referat „Zaplecze wczesnośredniowiecznego miasta na przykładzie Wrocławia”,
• W ramach współpracy z Archeologicznym Instytutem AV ČR w Pradze uczestnictwo w daniach 23-24 05. 2005 roku w spotkaniu, które było poświęcone problematyce miejsc centralnych we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej (Vřeniku u Humpolca), referat pt. „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Miliczu”,
• Milicz. „Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu”, Milicz 2006, referat: „Najdawniejszy Milicz w świetle wykopalisk”,
• W dniu 17. 04. 2007 w ramach pobytu studyjnego w Pradze, wygłosiłam referat pt. “Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Miliczu” zorganizowany wspólnie, przez Ústav pro pravĕk a ranou dobu dĕjinnou FF UK w Pradze oraz Archeologický ústav AVČR w Pradze,
• Wygłoszenie referatu pt. Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie (gm. Kąty Wrocławskie), napisanego wspólnie z mgr Krystianem Chrzanem, na 11. posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 15.04.2011 r w Warszawie,
• Wygłoszenie referatu 08.06.2011 r. na uroczystym posiedzeniu Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, poświęconym pamięci prof. L. Leciejewicza. Referat np. Wieś wczesnośredniowieczna na Śląsku.

Udział w organizacji konferencji naukowych:
• Organizacja międzynarodowej konferencji pt. „Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu” w dniach 3-5. październik 2006 roku w Miliczu,

Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
• Udzielenie wywiadu w telewizji wrocławskiej na temat odkryć archeologicznych dokonanych w trakcie badań grodu w Miliczu - sierpień 2006 roku,
• Organizacja wystawy archeologicznej w Izbie Regionalnej w Miliczu pt. „Wczesnośredniowieczny Milicz” - otrawcie 3 październik 2006 roku,
• Wygłoszenie 19 XII 2006 r referatu pod tytułem “Dzieje Milicza we wczesnym średniowieczu”, na konferencji „Uczymy się wspólnie - działając lokalnie” w ramach projektu “Działaj Lokalnie V” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Dolnośląską Fundację Ekorozwoju,
• Zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej w Parku krajobrazowym „Dolina Baryczy” informacji o badaniach prowadzonych przez IAE PAN O/Wrocław na terenie Milicza, www.dolinabaryczy.pl - atrakcje, Tajemnice Milicza,
• Wygłoszenie 15.09.2007 roku w Miliczu referatu pod tytułem „Średniowieczny Milicz” - promocja pałacu/zamku.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.