dr hab. Dominik Nowakowski, prof. IAE PAN


A. Bibliografia

B. Wykształcenie, stopnie i tytuł
• 1999, Uniwersytet Wrocławski, Praca magisterska pt. „Budownictwo obronne księstwa głogowskiego w XIII-XIV w.” pod opieką naukową prof. dr. hab. Krzysztofa Wachowskiego
• 2004, Uniwersytet Wrocławski, Śląskoznawcze Studium Doktoranckie, praca doktorska pt. „Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu” pod opieką naukową prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego

Języki obce:
Niemiecki - dobry

C. Praca badawcza
Obszary zainteresowań zawodowych:
• Archeologia średniowiecza w Europie Środkowej
• Budownictwo obronno-rezydencjonalne, kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim

Zakończone projekty badawcze:
• 2005-2006 „Kasztelania graniczna w Tarnowie Jeziernym. Przemiany przestrzenne i funkcjonalne ośrodka władzy książęcej na Śląsku w XIII-XV w.” – kierownik projektu realizowanego przy Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, O/Wrocław. Projekt ukierunkowany był na rozpoznanie terenowe późnośredniowiecznego założenia obronnego, poświadczonego w końcu XIII w. jako ośrodek kasztelanii. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się precyzyjnie wydatować czas funkcjonowania założenia oraz pozyskać bardzo bogaty materiał zabytkowy stanowiący wyposażenie warowni. Osiągnięte wyniki prac archeologicznych odpowiadały zasadniczo informacjom na temat zamku znanym ze źródeł pisanych, których kwerendę prowadzono równolegle z pracami terenowymi. Wyniki prac terenowych wykorzystane zostały i częściowo opublikowane w:
- D. Nowakowski, Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008

• 2010 udział w projekcie pr. „Vom Burgwall zur Rechtsstadt in Schlesien. Untersuchungen zum Wandel der Herrschafts-, Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen im Mittelalter am Beispiel von Köben an der Oder (Chobienia)“ kierowanym przez prof. dr. hab. Felixa Biermanna, finansowanym przez Fundację Alexandra von Humboldat (Bonn-Bad Godesberg) przy współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, O/Wrocław. W wyniku projektu rozpoznano archeologicznie wczesnośredniowieczne grodzisko z okresu późnoplemiennego w Chobieni. Uzyskano dane umożliwiające precyzyjne datowanie tego założenia, w świetle których obiekt ten powstał około połowy IX w. i funkcjonował do przełomu IX i X w. W trakcie badań pozyskano bogaty materiał zabytkowy, umożliwiający rekonstrukcję warunków zamieszkania, sposobów gospodarowania oraz zajęć, jakimi zajmowali się jego mieszkańcy. Równolegle opracowano dotychczas niepublikowane materiały z badań osady otwartej w Chobieni oraz przeprowadzono kwerendę źródeł pisanych związanych z miasteczkiem i jego średniowiecznym okręgiem. Publikacje prezentujące wyniki zrealizowanego projektu:
- Biermann F., Kieseler A., Nowakowski D., Mittelalterliche Herrschafts- und Siedlungsstrukturen in Niederschlesien am Beispiel von Köben (Chobienia) an der Oder, Praehistorische Zeitschrift, Bd. 86, 100-132.
- Biermann F., Kieseler A., Nowakowski D., From a Slavic Stronghold to a Medieval Town – the Example of Chobienia (materiały z konferencji w Biskupinie, w druku).
- Biermann F., Kieseler A., Nowakowski D., Köben an der Oder (Chobienia) – Forschungen zum Wandel der Siedlungs- und Herrschaftsverhältnisse im mittelalterlichen Niederschlesien (monografia w druku).

• 2012-2014 „Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich w średniowieczu. Cz. I, Powiat Lubin” – kierownik projektu realizowanego przez Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu. Zasadniczym celem projektu jest publikacja materiałów źródłowych (źródeł pisanych, archeologicznych, architektonicznych, kartograficznych) dotyczących poszczególnych wsi historycznego Śląska. W tomie pierwszym opublikowano materiały dla powiatu lubińskiego:
- Adamska D., Latocha A., Paroń A., Nowakowski D., Siehankiewicz M., Sikorski R., Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, Wrocław 2014

Obecnie realizowane projekty badawcze:


Praktyka terenowa:
Stanowisko
• rodzaj i chronologia
• rok
• funkcja
• prowadzący
• jednostka


Sułów, gm. Milicz, woj. dolnośląskie
• stanowisko wielokulturowe
• 1999
• kierownik badań

Tarnów Jezierny, gm. Sława, woj. lubuskie
• założenie obronne
• 1999-2000
• uczestnik

Grodziszcze, gm. Świdnica, woj. dolnośląskie
• założenie obronne
• 2000
• uczestnik

Wierzbna, gm. Świdnica, woj. dolnośląskie
• siedziba możnowładcza
• 2001
• uczestnik

Wrocław, kościół p.w. św. Krzysztofa, ratusz
• badania ratownicze
• 2001
• uczestnik

Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, woj. lubuskie
• zamek rycerski
• 2001-2002
• kierownik badań
• Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Sława, gm. loco, woj. lubuskie
• wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy
• 2003-2004
• kierownik badań
• Badania ratownicze finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, przy współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Wrocław

Milicz, gm. loco, woj. dolnośląskie
• wczesnośredniowieczne grodzisko kasztelańskie
• 2004
• uczestnik
• badania prowadzono w ramach szerszego projektu badań wczesnośredniowiecznych grodów śląskich, realizowanego przez wrocławski oddział Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Sądowel, gm. Wąsosz, woj. dolnośląskie
• wczesnośredniowieczne grodzisko kasztelańskie
• 2005
• kierownik badań
• badania prowadzono w ramach szerszego projektu badań wczesnośredniowiecznych grodów śląskich, realizowanego przez wrocławski oddział Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Tarnów Jezierny, gm. Sława, woj. lubuskie
• późnośredniowieczne założenie obronno-rezydencjonalne
• 2005-2006
• kierownik badań
• badania zrealizowano w ramach grantu przy wrocławskim oddziale Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Klenica, gm. Bojadła, woj. lubuskie
• wczesnośredniowieczne grodzisko
• 2007
• współkierownictwo (z: Prof. Felix Biermann)
• badania zrealizowano w ramach współpracy między Katedrą Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie a wrocławskim oddziałem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Bełcz Mały, pow. Wąsosz, woj. dolnośląskie
• późnośredniowieczna siedziba rycerska
• 2008
• współkierownictwo (z: Prof. Felix Biermann)
• badania zrealizowano w ramach współpracy między Katedrą Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie a wrocławskim oddziałem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Chobienia, gm. Rudna, woj. dolnośląskie
• wczesnośredniowieczne grodzisko
• 2010
• współkierownictwo (z: Prof. Felix Biermann)
• badań na w. Badania finansowane były przez Fundację Alexandra von Humboldat (Bonn-Bad Godesberg) przy współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, O/Wrocław.

D. Kariera zawodowa
Od 2005 r. na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, O/Wrocław

Stypendia:
• Stypendium Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Berlinie w latach 2008-2010, w ramach którego realizowałem projekt pt. Archäologisch-historische Forschungen zum Wandel der Kulturlandschaft in der Ostsiedlungszeit (12.-14. Jahrhundert) – Niederschlesien und Südwestbrandenburg im Vergleich 

• Stypendium im. Gerharda Bersu Fundacji Pro Archaeologia Saxoniae w latach 2015-2016, na realizację projektu habilitacyjnego pt. Schlesische Motten. Eine archäologische Studie zu Genese und Entwicklung eines hoch- und spätmittelalterlichen Burgentyps in Schlesien (im Vergleich mit Mitteleuropa)

E. Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych
• Societas Humboldtina Polonorum – członek
• Towarzystwo Miłośników Starożytności – członek
• Towarzystwo Kastellologiczne Castrum Bene - członek komitetu

F. Organizacja i popularyzacja nauki
• Prezentacje wyników badań archeologicznych dla młodzieży szkolnej w Sławie i Sądowlu

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.