dr hab. Aleksander Paroń, prof. IAE PAN


A. Bibliografia

B. Wykształcenie, stopnie i tytuł
• 1998, magisterium z historii, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor: prof. dr hab. Lech Leciejewicz, tytuł pracy: Pieczyngowie i ich relacje z państwami ościennymi.

• 2004, magisterium z filologii klasycznej, Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr), promotor prof. dr hab. Alicja Szastyńska-Siemion, tytuł pracy: Scytowie w „Dziejach” Herodota.

• 2005, doktor nauk humanistycznych ze specjalnością w zakresie historii, Instytut Historyczny UWr, promotor: prof. dr hab. Lech Leciejewicz, tytuł pracy: Pieczyngowie. Z dziejów koczowników w średniowiecznej Europie. 

• 2016, doktor habilitowany nauk humanistycznych, ze specjalnością w zakresie historii starożytnej i średniowiecznej, Instytut Historyczny UWr, tytuł osiągnięcia naukowego: Ludy koczownicze stepów Eurazji w starożytności i średniowieczu:
ich relacje ze światem zewnętrznym oraz postrzeganie przez pochodzących z niego obserwatorów (cykl artykułów).

Języki obce:
język angielski – dobra znajomość
język niemiecki – dobra znajomość (egzamin ZMP w Instytucie Goethego)
język rosyjski – dobra znajomość

C. Praca badawcza
Obszary zainteresowań zawodowych:
• Starożytność i średniowiecze, Eurazja.
• relacje polityczne i kulturowe między społecznościami koczowniczymi a cywilizacjami rolniczymi na obszarze Eurazji,
• obraz nomady w źródłach pisanych wytworzonych przez społeczności osiadłe (głównie tradycja łacińska, starogrecka i bizantyjska),
• Bizancjum w IX-XII wieku,
• Bitwa legnicka (9 IV 1241) i pamięć o niej,
• pogranicza kulturowe i polityczne w Europie Środkowej.

Zakończone projekty badawcze:
• 2002-2004, grant promotorski Komitetu Badań Naukowych, tytuł: Pieczyngowie. Z  dziejów koczowników w średniowiecznej Europie, główny wykonawca, grant realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Leciejewicz. Celem projektu było odtworzenie dziejów koczowniczego ludu Pieczyngów oraz jego relacji z sąsiednimi ośrodkami politycznymi (głównie Bizancjum, Ruś, Monarchie Arpadów i Piastów) w okresie od końca IX po schyłek XI stulecia. Badania te prowadzone były na szerokim tle porównawczym, obejmującym dzieje innych etnosów stepowych oraz główne elementy kultury koczowników. Uwieńczeniem projektu była rozprawa doktorska o tym samym tytule.

· 2011-2014: Słownik archeologiczno-historyczny wsi śląskich w średniowieczu, wykonawca, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Wrocławski, kierownik: dr Dominik Nowakowski, IAE PAN


Obecnie realizowane projekty badawcze:

· 2011-2016: Regni custodia et clavis – Santok i clavis regni Poloniae – Milicz jako przykład dwu grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego, wykonawca, kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, jednostka orgfanizująca: IAE PAN.


·2014-2019: Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.), kierownik projektu: dr hab. Stanisław Rosik


D. Kariera zawodowa
2004 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu, asystent.
2005 - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu, adiunkt.

Stypendia:
2014, 2013, 2012, 2009 wyjazdy studyjne w ramach wymiany pomiędzy Polską a Rumuńską Akademią Nauk (Bukareszt, Jassy, Konstanca).

2014, 2013, 2012, 2011 wyjazdy studyjne w ramach wymiany pomiędzy Polską Akademią Nauk a Chińską Akademią Nauk Społecznych, w ramach projektu: Nomadic peoples of the Eurasian Steppe in relations with Roman, Byzantine and Chinese Empires. Contacts, connections, conflicts (Pekin, Huhhot, Urumqi, X'ian, Lanzhou).

2013 – stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), temat:  “Das Bild von den Nomadenvölker der euroasiatischen Steppen in der mittelbyzantinischen Geschichtsschreibung“

2012, 2011, 2008 wyjazdy studyjne w ramach wymiany pomiędzy Polską a Rosyjską Akademią Nauk (Moskwa, Petersburg, Jekaterynburg).

2007, 2008 wyjazdy stypendialne fundowane przez Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas przy Uniwersytecie w  Lipsku, połączone z prowadzeniem kwerend bibliograficznych oraz prezentacją referatów naukowych.

E. Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych
• Stowarzyszenie Gentes trans Albiam z siedzibą w Getyndze.
• Towarzystwo Miłośników Starożytności z siedzibą we Wrocławiu, sekretarz towarzystwa.
• Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. Prof. Waldemara Cerana “Ceraneum”, Uniwersytet Łódzki, członek od 2012 roku.
• Komisja Bizantynologiczna PTH, przyjęty w poczet członków w roku 2014.

F. Działalność redakcyjna i edytorska
redakcja prac zbiorowych:
· wraz z S. Rossignolem, B. Szmoniewskim i G. Vercamerem, Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby – Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe (materiały konferencyjne), Wrocław-Göttingen 2008, ss. 139.

· wraz z S. Rossignolem, B. Szmoniewskim i G. Vercamerem, Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe, Wrocław-Warszawa 2010 (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Deutsches Historisches Institut), ss. 373.

 · wraz z G. Malinowskim, B. Sz. Szmoniewskim, Serica – Da Qin. Studies in Archaeology, Philology and History on Sino-Western Relations (Selected Problems), red. G. Malinowski, A. Paroń, B.Sz. Szmoniewski, Wrocław 2012, ss. 143.

redakcja czasopism:
Acta Euroasiastica, redaktor, czasopismo wydawane przez IAE PAN we współpracy z Instytutem Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr, ISSN PL 2353-2262.

G. Dydaktyka
Instytut Historyczny UWr:
2006-2010 Historia średniowieczna (konwersatorium)

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr:
2004 – Historia Bizancjum (wykład)
2006 – Historia Europy średniowiecznej i renesansowej (do końca XVI w.)
(konwersatorium)
2007 – Historia świeckiej literatury bizantyjskiej (wykład)
2010 – Historia i kultura śródziemnomorza (wykład)

H. Organizacja i popularyzacja nauki
Organizacja konferencji:
• wraz z  S. Rossignolem, B. Szmoniewskim i G. Vercamerem konferencja międzynarodowa: Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby – Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe, Wrocław 26-27 czerwca 2008. Instytucje organizujące spotkanie: IAE PAN, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Stowarzyszenie Gentes trans Albiam.

• wraz z Zh. Lilongiem, G. Malinowskim i  B. Szmoniewskim konferencja międzynarodowa: Serica – Da Qin: Over 2000 years of Sino-Western relations, Wrocław 22-23 października 2009. Instytucje organizujące spotkanie: IAE PAN, Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orinetalnych UWr, Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.