Przegląd Archeologiczny, Tom 57

Spis treści - Sommaire
Artykuły Articles

Danuta Minta-Tworzowska, Do kogo ‘należy’ przeszłość Biskupina? 
                                                                              7

To Whom the Past of Biskupin “Belongs”?   
                                                                                                          21

Andrzej Prinke, O pewnym odkryciu archiwalnym: ostatnie lata życia Prof. Józefa Kostrzewskiego w jego własnej relacji     23

An archival discovery: the last years of the life of Prof. Józef Kostrzewski in his own relation                                          23

 Anthony Harding, Włodzimierz Rączkowski with a specialist report by Tomasz Ważny, The date and internal
organisation of Early Iron Age fortified sites in north-western Poland: new results from geophysical survey and dendrochronological dating                                                                                                                                  39

Tomasz Gralak, O możliwościach poznania pradziejowych jednostek miary długości                                                        73

The possibility of identifying of prehistoric units of length                                                                                         96

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski, Tomasz Ważny, Ze studiów nad genezą wczesnośredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza                                                                                                                              99

 From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania                                                                     130

 Sébastien Rossignol, The Central European Early Town as an Issue of Interdisciplinary Studies                                     133

Przemysław Kulesza, Ewolucja symboliki misyjnej w Skandynawii w epoce wikingów na przykładzie motywu
walczącego jelenia 
                                                                                                                                          143

The Evolution of Missionary Symbolism in Scandinavia in the Viking Age on the Example of the Motif of the Struggling Deer                                                                                                                                                              160


 Dyskusje Discussions

Kamil Adamczak, Grobowce kultury pucharów lejkowatych w ujęciu polskiej archeologii neolitu                                   161

 Tombs of the Funnelbeaker Culture From the Perspective of Polish Neolithic Archaeology                                          171

 Sławomir Kadrow, W odpowiedzi Tomaszowi Chmielewskiemu – o fazie rzeszowskiej raz jeszcze                                  173

In Response to Tomasz Chmielewski – Once Again About the Rzeszów Phase                                                            189

 Jacek Lech, O genezie i wczesnych dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN                                                191

On the genesis and the early developments of the Institute of the History of Material Culture of the Polish Academy of Science                                                                                                                                                         214


Recenzje – Reviews

Mesolithic Studies at the Beginning of the 21st Century, (Mirosław Masojć)                                                              215

Václav Furmánek, Mária Novotná, Die Sicheln in der Slowakei, (Justyna Baron)                                                          217


 kronika – chronicle

Prof. dr Witold Hensel 29.03.1917 – 22.11.2008                                                                                                 221

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.