The 4th International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON „ Ceramics and glass as a source for research on the past", Wrocław, 26th-28th September 2019

Programme/Program
Programme download

Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON

"Ceramika i szkło jako źródło do badań nad przeszłością”

 

The 4th International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON

 „Ceramics and glass as a source for research on the past”.

Wrocław, 26-28 wrzesień ( September)  2019, Poland.

 

PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAMME

 

DZIEŃ 1 (1st day): 26 września (September) 2019 :

 

9:30-11:30 rejestracja uczestników /start of registration

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21,  main hall.

 

Sesja otwierająca/ Opening session

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

11:30-11:45 Otwarcie konferencji/ Opening ceremony.

11:45-12:30 Sylwia Siemianowska, Ruddy Perea Chavez: wykład inauguracyjny. Co bogom należne. Ceramika związana z inkaskim rytuałem capacocha – przykład Misti i Ampato/ Inaugural lecture. What belongs to gods. Pottery vessels associated with the Inca ritual of capacocha - example of Misti and Ampato

12:30-13:15 Sesja Posterowa/ Posters

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, hol główny na parter /  main hall on ground floor

 

13:15-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

Sesja 1/ Session 1

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

15:00-15:20 Małgorzata Markiewicz: Wczesna epoka żelaza w kolorze. Znaczenie barw w dekoracji naczyń/

15:20-15:40 Kamila Baturo: Zapomniane huty. Wstępne sprawozdanie z badań nad mazowieckimi hutami leśnymi XVIII-XIX w. /Forgotten Glasshouses. Preliminary Report on the Research of Forest Glass Industry in the 18/19th Century Region of Mazowsze.

15:40-16:00 Magdalena Bis: Stan i problematyka polskich badań nad naczyniami szklanymi z późnego średniowiecza i nowożytności / The state and the problems of Polish research on glass vessels from the late Middle Ages and modern times.

16:00-16:10 dyskusja/ discussion.

16:10-16:30 Dominik Nowakowski: Nowożytny materiał archeologiczny z badań dworu na kopcu w Lipinkach, gm. Sława

16:30-16:50 Maciej Trzeciecki: Pots for the capital in the times of change. Clay vessels in the 18th-century Warsaw – an archaeological perspective.

16:50-17:00 dyskusja / discussion.

17:00-17:30 przerwa na kawę/ coffee break.

 

17:30-17:50 Irena Taranta: Ceramic coat of arms’  from Supraśl and Tykocin, the Podlaskie voivodeship. Armorial stove tiles as the sources in the socio-topographic research  of these centres.

17:50-18:10 Magdalena Bis: Siedemnastowieczne szkło okienne zdeponowane na zamku w Tykocinie/ Seventeenth century window glass deposited at the castle in Tykocin

18:10-18:30  Elżbieta Wilczak-Dąbrowska: Szkło okienne z placu Zamkowego jako źródło do badań nad XVII-wiecznym rzemiosłem szklarskim w Warszawie.

18:30-18:40 dyskusja / discussion.

 

19:15-22:00 Kolacja / Welcome dinner

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 612.

 

DZIEŃ 2 (2nd day): 27 września (September) 2019:

 

Sesja 2/ Session 2.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

9:00-9:20 Elżbieta Gajewska-Prorok, Aleksandra J. Kasprzak: Historyczne techniki restauracji i konserwacji szkła barokowego./ Historical techniques of conservation of baroque glass

9:20-9:40 Maria Rudy: Polskie zasady konserwatorskie w doborze metod restauratorskich historycznej ceramiki pochodzącej ze zbiorów prywatnych/ Polish conservation principles in the selection of restoration methods for historical ceramics from private collections

9:40-10:00 Irina Kadikova, Tatyana V. Yuryeva, Ekaterina A. Morozova, Irina A. Grigorieva, Ilya B. Afanasyev, Maria V. Lukashova, and Vladimir A. YuryevManufacturing Process as a Reason of Degradation of Historical Glass Beads

10:00-10:10 dyskusja / discussion.

10:10-10:30 Olga Krukowska: Entertainment scenes on ceramic  and glass artefacts as a source of knowledge about the customs of past societies.

10:30-10:50 Dariusz Poliński: Uwagi na temat późnośredniowiecznych pieców na marginesie odkryć dokonanych podczas badań pozostałości siedziby krzyżackich prokuratorów w Pniu./ Remarks on the late-medieval stoves on the sideline of the discoveries made during the research on the remains of the Teutonic Order Procurators‘ Headquarters in Pień.

10:50-11:00 dyskusja / discussion

11:00-11:30 przerwa na kawę / coffee break.

 

Sesja 3/ Session 3.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

11:30-11:50 Katarzyna Tatoń: Gliniane grzechotki archeologiczne jako źródło wiedzy na temat dźwięków przeszłości./ The archaeological clay rattles as a source of knowledge about the sounds of the past

11:50-12:10 Ireneusz Czajka: On the numerical sound  synthesis of clay rattles

 

12:10-12:30 Anna Gruszczyńska-Ziółkowska: Sound preserved in the instrument. Ceramics as a perfect material for musicological studies on ancient cultures

12:30-12:40 dyskusja/ discussion.

12:40-13:00 Magdalena Żurek, Katarzyna Zdeb: Analysis of the content of small bowls excavated in the castle in Przezmark

13:00-13:20 Katarzyna Zdeb: Experimental archeology in reconstructing the diets of ancient societies

13:20-13:30  dyskusja / discussion.

 

13:30-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

 

Sesja 4/ Session 4.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

15:00-15:20 Justyna Kolenda, Kinga Zamelska-Monczak: Wczesnośredniowieczna ceramika zdobiona ornamentem strefowym – nowe propozycje badawcze./ Early medieval ceramics decorated with zonal ornament – new research proposals.

15:20-15:40    Aleksandra Lis: Importy i naśladownictwa wśród późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych naczyń ceramicznych z badań wykopaliskowych zamku w Ciechanowie/ Imports and imitations among medieval and early modern ceramics from excavation of the castle in Ciechanów (Masovia province, district of Ciechanów).

15:40-16:00 Ivona Vlkolinská: Keramike zo slovanského hradiska Pobedim vrátane  interdisciplinárnych analýz a ich interpretácie.

16:00-16:20 Tomasz Gralak, Krzysztof Sadowski: Ceramika z osady ludności kultury lateńskiej Górzca, pow. strzeliński.

16:20-16:30  dyskusja / discussion.

 

16:30 Zamknięcie naukowej części konferencji / Closure of the academic part of the conference.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

 

 

Sesja 5/ Session 5.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

9:00-9:20 Marcin Bohr: Ceramika z kompleksu sepulkralno-osadniczego młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Bolkowicach, pow. jaworski w świetle analiz formalno-stylistyczno-technologicznych i problematyki powiązań kulturowych./ The Pottery from the Settlement/Cemetery Complex Dated to the Pre-Roman and Roman Period in Bolkowice, Jawor District in the Light of the Formal/Stylistics/Technological Analyses and Problem of the Cultural Influences.

9:20-9:40 Mateusz Frankiewicz: Ornamentyka naczyń – klucz do wyróżnienia zróżnicowania wewnętrznego w młodszym okresie przedrzymskim?

9:40-10:00 Marta Krzyżanowska: Od surowca do produktu: szklane żetony z OWR z terenu Polski. Analiza archeologiczno-archeometryczna.

10:00-10:10 dyskusja / discussion.

10:10-10:30 Paweł Rzeźnik: Ceramika loszticka w średniowiecznym Wrocławiu.

10:30-10:50 Henryk Stoksik, Paweł Rzeźnik, Krzysztof Sadowski: Z badań nad technologią produkcji ceramiki losztickiej.

10:50-11:00 dyskusja / discussion

 

11:00-11:30 przerwa na kawę/ coffe break

 

11:30-11:50 Samuel Španihel: Evolution of painting decoration and glazing of ceramics in postmedieval period in the Slovak-Moravian Carpathians.

11:50-12:10 Ekaterina Stolyarova , Ivan Ershov, Nikolai Krenke, Vera Raeva:Glassmaking Workshop of the 12th – the beginning of the 13th century in Smolensk (Rus’): Preliminary Report.

12:10-12:30 Eva ČernáSklo mosteckých měšťanů 13. – 15./16. století. Typologická i chemická klasifikace nálezů./ Glass of the Most burghers in the 13th-15th/16th century: typological and chemical classification of finds.

12:30-12:50 Kateřina Vaďurová: Glass Trade: Late Gothic and Renaissance glass in the Czech Silesia

12:50-13:00 dyskusja / discussion

 

13:00-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

Sesja 6/ Session 6

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

15:00-15:20 Michał Krueger, Violeta Moreno Megías: First results of spectrometric and pertographic analysis of Late Bronze Age / Early Iron Age pottery from western Andalusia.

15:20-15:40    Iwona Modrzewska-Pianetti: Amfory wydobyte z zatoki Mazarrón (Hiszpania).

15:40-16:00 Agnieszka Mączyńska: Tell el-Farkha pottery tradition: 1000 years of development 

16:00-16:20 Çilem Uygun, Bilsen Özdemir: The commercial amphorae of the ancient city of Tlos.

16:20-16:30 dyskusja / discussion

 

 

16:30 Zamknięcie naukowej części konferencji / Closure of the academic part of the conference.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

 

 

DZIEŃ 3 (3rd day): 28 września (September) 2019:

 

9:00-18:00 Wycieczka autokarowa do Bolesławca/Bus trip to Bolesławiec

9:00 miejsce spotkania/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, parter, wejście główne (main entrance).

9:15 wyjazd do Bolesławca/ trip to Bolesławiec

11:30 Żywe Muzeum Ceramiki (Manufaktura) / Live Museum of Pottery

12:30-14:00 czas wolny/ free time

14:15 Muzeum Ceramiki i historii miasta/ Museum of ceramics in Bolesławiec

16:00 wyjazd do Wrocławia/ return to Wrocław

 

 


Sesja Posterowa/ Posters

 

  • Jan Anlauf: Localization of extinct medieval village Hondorf in Rożnov Region.
  • Svitlana Biliaieva: Ceramic of the North Black sea area in the time of. Civilization changes of XIV-XV centuries. 
  • Chekanovskyi Andrii: Ceramic pipes for tobacco smoking of the 17th – early 19th centuries from archaeological excavations in Kyiv.
  • L. Chmil, N. Khamaiko, O. Buhay, V. Bilyk, A. Shulzhenko, A. Sushko: Raw material analyses of the Modern Age ceramic from Kyiv pottery production sites
  • Olga Kotsuibanska: Ukrainian majolika as an evidence of Executed rebirth.
  • Andrzej Michałowski, Jarosław Jasiewicz, Przemysław Niedzielski, Michał Krueger, Iwona Hildebrandt-Radke: Statistics - the key to the interpretation of data from archaeometric pottery studies.
  • Katarzyna Zdeb, Judyta Bąk: An attempt to learn the elements of a diet through chemical analyzes of ceramics from archaeological research.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.