Pozycje bibliograficzne dla: Mierzwiński Andrzej

1980
• z: Demidziuk K., Moździoch S.: (rec.) „Silesia Antiqua”, t. XX, 1978, ss. 321, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, r. 35, s. 562-564.

1984
• Wyniki badań ratowniczych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Luboszycach, woj. Zielona Góra (stan. 1), „Silesia Antiqua”, t. 26, s. 21-34.

• (rec.) D. Koutecký a Kol., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1953-1972, [w:] Archeologické studijní materiály, t. 13/1, 2, 1980, red. Z. Krumphanzlová, ss. 201 (z. 1), 17 map (z. 2), streszczenie w języku niemieckim, „Archeologia Polski”, t. 29, s. 443- 451.

1986
• Badania wykopaliskowe na osiedlu obronnym ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica (st. 1) w 1985 roku, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 1, s. 99-117.

1988
• Ze studiów nad osadnictwem kultury łużyckiej w zachodniej strefie Wzniesień Żarskich. Trzebielski mikroregion osadniczy, „Archeologia Polski”, t. 33, s. 347-402.

• z: Moździoch S., Skrzydłowska B., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Bytomiu Odrzańskim w 1984 r., „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 27, s. 68-70, tabl. XXXIV-XXXV.

1989
• Funkcja grodów ludności kultury łużyckiej w świetle badań tych obiektów na Śląsku, [w:] Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, red. B. Gediga, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, nr 7, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 185-207.

• z: Kłosińska E., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1985 r. na osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 28, s. 31-33, tabl. VIII-IX.

• z: Kłosińska E., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1986 r. na osadzie obronnej kultury łużyckiej w Kunicach (stan. 1), woj. legnickie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 29, s. 57-60, tabl. XVIII-XXI.

1990
• Badania wykopaliskowe na osadzie ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica (stan. 1), przeprowadzonych w 1988 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 31, s. 155-172.

1991
• Z badań nad osadnictwem ludności kultury łużyckiej na Śląsku. Uwagi polemiczne, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 32, s. 337-355.

• Międzynarodowa konferencja „Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym”, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 43, s. 346-348.

1992
• Zasiedlenie Opolszczyzny od starszej epoki brązu po wczesny okres lateński, Wrocław.

• Przemiany osadnicze w strefie Wzgórz Trzebnickich i Kotliny Żmigrodzkiej od starszej epoki brązu po wczesny okres lateński, „Przegląd Archeologiczny”, t. 40, s. 5-47.

• Zarys periodyzacji dziejów osadniczych Śląska w okresie trwania kultury łużyckiej, [w:] Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, red. B. Gediga, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, nr 10, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 187-197.

• W kwestii przemian osadniczych na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (z uwzględnieniem specyfiki śląskiej), [w:] Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Materiały z konferencji – Rzeszów, 17-20.09.1991, red. S. Czopek, Rzeszów, s. 127-132.

• Wyniki badań na osadzie ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica (stan. 1), „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 44, s. 129-157.

1994
• Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku, Wrocław.

• Rozważania o studiach kulturowych (na marginesie problematyki tzw. grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej), „Przegląd Archeologiczny”, t. 42, s. 111-127.

• Wyniki prac wykopaliskowych na osadzie ludności kultury łużyckiej w Kunicach (stan. 1), woj. Legnica, z 1986 roku, „Silesia Antiqua”, t. 36-37, s. 41-60.

1995
• Lokalne stosunki osadnicze w świetle analizy makroregionalnej – na przykładzie zasiedlenia międzyrzecza Nysy Łużyckiej i Lubszy w III EB-HaD, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 3, s. 7-30.

• Stosunki osadnicze na Wyżynie Śląskiej od początków epoki brązu po wczesny okres lateński, „Śląskie Prace Prahistoryczne”, t. 4, s. 47-72.

• z: Demidziuk K., Moździoch S., Nowacka L., Wyniki nadzoru archeologicznego inwestycji telekomunikacyjnej na odcinkach Gola Wielka-Strzelce-Mirków oraz Strzelce-Oleśnica, woj. Wrocław, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 3, s. 209-237.

1996
• Epoka brązu i początki epoki żelaza we wschodniej partii środkowego Nadodrza (podstawy źródłowe i osadnicze, zarys dotychczasowych kierunków i perspektyw badawczych), [w:] Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym, red. L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer, Spotkania Bytomskie, t. 2, Wrocław, s. 109-125.

• Konkretyzacja modelu przemian osadniczych a problematyka demograficzna. Na przykładzie łużyckiego cyklu chronologicznego mezoregionu Sobiejuchy, „Przegląd Archeologiczny”, t. 44, s. 41-57.

• Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza,. Międzynarodowa konferencja, Wrocław, 23-24 listopada 1995 r., „Nauka”, 1996, nr 2, s. 222-224.

• Międzynarodowa konferencja naukowa „Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza”, „Nauka wrocławska. Biuletyn informacyjny Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu”, nr 1-2, Styczeń-Luty 1996, s. 5-7.

1997
• Głogowsko-dalkowski region osadniczy: zarys przemian w zasiedleniu od starszej epoki brązu po początki okresu lateńskiego, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 4, s. 61-116.

• Znaczenie rzeki w narracji prahistorycznej, [w:] Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza. Materiały z konferencji naukowej w Gliwicach, 23-24 listopada 1995 r., red. B. Gediga, J. Horwat, G. Przybył, D. Recław, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, nr 11, Wrocław-Gliwice, s. 19-32.

• Einige Betrachtungen zur Frage: Der Fluß – verbindendes oder trennendes Element?, [w:] Beiträge zum Oder-Projekt, t. 2, Berlin, s. 87-89.

• Mapa G – Osadnictwo kultury łużyckiej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (1300-400 p.n.e.), Arkusz 73 – Prahistoria, [w:] Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, red. W. Pawlak, Wrocław.

1998
• (rec.) Alix i Bernhard Hänsel (Kozeption und Zusammenfassung), Gaben an die Götter – Schätze der Bronzezeit Europas. Bestandskatalog des Museums für Vor- und Frühgeschichte, t. 4, Berlin 1997, ss. 241, „Przegląd Archeologiczny”, t. 46, s. 179-183.

• Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, „Nauka wrocławska. Biuletyn informacyjny Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu”, nr 7-8, wrzesień-październik 1998, s. 2-3.

• (współpraca red.) Die symbolische Kultur des Urnenfelderkreises in der Bronze- und frühen Eisenzeit Mitteleuropas. Konferenz Biskupin, 22-24 Juni 1998, Biskupin.

1999
• z: Moździoch S., Archeologiczne przyczynki do dziejów Twardogóry, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 5, s. 145-167.

2000
• W oczekiwaniu na pluralizm teoretyczny, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Materiały z Konferencji Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza w Puszczykowie koło Poznania (27-30 października 1997 r.), red. M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski, Prace Komisji Archeologicznej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, t. 20, Poznań, s. 209-216.

• Zagadnienie obronności osiedli typu biskupińskiego. O potrzebie alternatywnej interpretacji, „Przegląd Archeologiczny”, t. 48, s. 141-151.

• Sztuka pradziejowa jako sztuka w pradziejach – Urgeschichtliche Kunst als Kunst in der
Urgeschichte, [w:] Die Kunst der Bronze- und der frühen Eisenzeit in Mitteleuropa Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Biskupin 26-28.06.2000. Streszczenia referatów, red. B. Gediga, W. Piotrowski, s. 29-33.

2001
• Sztuka pradziejowa jako sztuka w pradziejach, [w:] Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, red. B. Gediga, A. Mierzwiński, W. Piotrowski, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Nr 14, Biskupińskie Prace Archeologiczne, Nr 2, Wrocław-Biskupin, s. 93-110.

• Znaleziska cyklu łużyckiego, [w:] Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu-Partynicach, red. L. Leciejewicz, Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, t. 4, Wrocław, s. 64-69.

• (współred.) Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, nr 14, Wrocław-Biskupin.

2002
• Kłopoty z ceramiką jako „źródłem poznania”, „Przegląd Archeologiczny”, t. 50, s. 71-83.

• z: Gediga B., Das östliche Odergebiet in der Bronze- und frühen Eisenzeit – Kulturen und Siedlungswesen, [w:] Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, red. E. Gringmuth-Dallmer, L. Leciejewicz, Römisch-Germanische Forschungen, t. 60, Mainz am Rhein, s. 270-277.

• (współred.) Archeologia – Kultura – Ideologie/Archäologie – Kultur - Ideologien. Biskupin, 20-22.06.2002. Streszczenia referatów, Biskupin.

2003
• Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański, Wrocław.

2004
• Oczami dalekowidza albo autorytet w opałach, „Archeologia Polski”, t. 49, s. 130-136.

2005
• Niech sczezną źródła, [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, seria: Historia CLXXI, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2783, Wrocław, s. 565-578.

2006
• Przypadek Ikara – dzieło sztuki jako archeologiczna metafora/Der Fall Ikarus – das Kunstwerk als archäologische Metapher, [w:] Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne/Urgeschichtliche und Frühmittelalterliche Kunst als historische Quelle. Biskupin, 05-07.2006. Streszczenia referatów, red. W. Piotrowski, A. Grossman, B. Gediga, Biskupin, s. 21-25.

2007
• Ślężańska układanka. Strukturalno-semiotyczne poszukiwania kontekstu historycznego, Wrocław.

• O skrytości natury, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, seria: Historia CLXXV, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2966, Wrocław, s. 199-207.

• Kantowskie inspiracje, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. S. Rosik, P. Wiszewski, seria: Historia CLXXVI, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3049, Wrocław, s. 13-28.

2008
• Przypadek Ikara – dzieło sztuki jako archeologiczna metafora, [w:] Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, red. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupińskie Prace Archeologiczne, Nr 6, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Nr 17, Biskupin-Wrocław, s. 49-61.

• Cień Frankensteina, [w:] Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, red. S. Rosik, P. Wiszewski, seria: Historia CLXXVII, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3080, Wrocław, s. 53-60.

• Od metalurgicznej metamorfozy do koabitacji: kulturowy debiut żelaza w Nadodrzu, [w:] Labor et patientia. Studia archaeologica Stanislao Pazda dedicata, red. A. Błażejewski, Wrocław, s. 37-43.

2010
• Pola popielnicowe – eschatologiczne aspekty antropomorfizacji metalurgii (w:) Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności, (red.) E. Bugaj, A.P. Kowalski, seria: Estetyka w archeologii, Poznań, s. 93-114.

2011
• Spojrzenie ponad przepaścią – pochwała archeologicznej różnorodności, (w:) Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik and P.A. Nowakowski, Łódź, 689-701.

2012
• Tajemnice pól popielnicowych. Pogranicze doczesności i zaświatów w perspektywie pradziejowej antropologii śmierci, Wrocław.

• Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych, Wrocław.

• Achilles hiperborejski – esej o mitycznym spełnieniu, [w:] Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, red. W. Blajer, Kraków, s. 549-555.

• Dobroczyńcy zmarłych. Rozważania o ingerencjach grobowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, „Przegląd Archeologiczny”, t. 60, s. 49-82.

2013
• Wczesno- i starszobrązowe ingerencje grobowe – propozycja rytualizacji „rabunku”, [w:] Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło, Wrocław, s. 207-215.
     
• The communicative aspect of burial mound symbolism. A commentary to Homres’s accounts / Komunikacyjny aspekt symboliki kurhanu. Komentarz do przekazów Homera, “Analecta Archaeologica Ressoviensia”, t. 8, s. 237-272.

2015
• Lwy znad Czarnej Wody. Opowieść o sacrum ślężańskiego krajobrazu w XII-XIX wieku, Wrocław.

2016
• Between Chronos and Kairos – Existential Dilemma of an Archaeologist / Między Chronosem i Kairosem – egzystencjalny dylemat archeologa, „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, t. 11, s. 99-130.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.