Pozycje bibliograficzne dla: Łosiński Władysław


Łosiński Władysław

1957

Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu. Hutnictwo, kowalstwo,Sprawozdania PTPN za I i II kwartał 1957, s. 58.

Badania powierzchniowe w dorzeczu Regi i Parsęty, " Materiały Zachodniopomorskie", III, s. 175-188.

1958

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Cewlinie, pow. Koszalin, "MateriałyZachodniopomorskie", IV, s. 251-284.

1959

Kowalstwo we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, (w:) Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, Prace Komisji Archeologicznej PTPN, 4, Poznań, s. 9-56.

1960

i Leciejewicz L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Młodzikowie w pow. średzkim,"Fontes Archaeologici Posnanienses", XI, s. 104-165.

i Głowacki Z., Badania metaloznawcze noży z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Młodzikowie, pow. Środa, "Fontes Archaeologici Posnanienses", XI, s. 166-178.

i Tabaczyńscy E. i S., Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1957 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 67-75.

Nowe znaleziska neolityczne na terenie powiatu kołobrzeskiego, "Zapiski Koszalińskie", 5, s. 46-47.

1961

i Leciejewicz L., Tabaczyńska E., Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu, Popularno-naukowa Biblioteka Archeologiczna nr 7, Wrocław, ss.117.

i Leciejewicz L., Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1958 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 43-57.

Kędrzyno, pow. Kołobrzeg. Monety arabskie z grodziska wczesnośredniowiecznego,"Wiadomości Numizmatyczne", 5, z. 1/15..

1962

i Urbańska A., II sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kędrzynie, pow. Kołobrzeg, "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s.163-176..

1963

Badania wykopaliskowe Stacji Archeologicznej Kołobrzeg IHKM PAN w 1961 roku,"Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 177-184.

1964

Sprawozdanie z badań archeologicznych Ekspedycji Wykopaliskowej IHKM PAN w Świelubiu i Bardach, pow. Kołobrzeg, w 1962 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 153-168.

1965

Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w rejonie środkowej Parsęty,"Materiały Zachodniopomorskie", XI, s. 281-315.

Kędrzyno , pow. Kołobrzeg, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, II, 2, Wrocław, s. 404-405.

1966

Einige Bemerkungen zur frühmittelalterliche Keramik des Feldberger Typus, "Archaeologia Polona", 9, s. 163-175

Badania archeologiczne w Świelubiu i Bardach, pow. Kołobrzeg, w 1964 roku,"Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 161-172.

Monety arabskie z Bard i Świelubia, pow. Kołobrzeg, "Wiadomości Numizmatyczne", 10, s. 176-178.

1968

Badania archeologiczne w Bardach i Świelubiu , pow. Kołobrzeg, w 1965 roku,"Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 144-157.

Skronie, pow. Kołobrzeg, st. 3, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 269.

Skronie, pow. Kołobrzeg, st. 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 269-270.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 289-290.

1969

Die Burgbesiedlung im mittleren und unteren Parsęta-Flussgebiet in der alteren Phasen der frühen Mittelalter, "Archaeologia Polona", 11, s. 59-89

Dalsze badania archeologiczne w Świelubiu, pow. Kołobrzeg, "Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 153-162.

Badania archeologiczne w Skroniu, pow. Kołobrzeg, "Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 163-166.

Badania archeologiczne w Świelubiu i Skroniu, pow. Kołobrzeg, w latach 1967-1968, (w:) Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa koszalińskiego w latach 1967-1968, Koszalin, s. 80-89.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, st. 2, "Informator Archeologiczny. Badania 1969 r.", s. 309.

Stosunki pomorsko-skandynawskie w IX w., "Z Otchłani Wieków", XXXV, z. 2, s. 127-129, 190.

rec.: E. Schuldt, Die slawischen Burgen von Neu-Niek-öhr/Walkendorf, Kreis Teterow,"Archeologia Polski", XIV, s. 496-500.

rec.: G. Wilke, Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu powiatu wyrzyskiego; tenże, Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu powiatu chojnickiego, Archeologia, 2, 1968, s. 29-59, 61-85, "Materiały Zachodniopomorskie", XV, s. 508-512.

1970

Z badań nad strukturą gospodarstwa wiejskiego w późnej starożytności i na początku wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, "Archeologia Polski", XV, s. 519-538.

rec.: K.W. Struve, Frühe slawische Burgwallkeramik aus Ostholstein, "Zeitschrift für Archäologie", 2, s. 57-74, "Archeologia Polski", XV, s. 568-572.

rec.: J. Wojtasik, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu "Młynówka" w Wolinie, Szczecin 1968, ss. 239, "Sprawozdania Archeologiczne", XXIII, s. 503-507.

1971

i Olczak J., Siuchniński K., Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, 4, Poznań, ss. 295.

Z badań nad przemianami gospodarczymi w starszych fazach wczesnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim, "Archeologia Polski", XVI, s. 431-444.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1970 r.", s. 24.

rec.: K. Ślaski, Słowianie zachodni na Bałtyku w VII-XII wieku, Gdańsk 1969, Wydawnictwo Morskie, ss. 200, "Zapiski Historyczne", XXXVI, z. 4, s.161-163.

1972

Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, ss. 386.

Badania archeologiczne na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu, pow. Kołobrzeg, w1969 r., "Koszalińskie Zeszyty Muzealne", II, s. 284-286.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1971 r.", s. 228-229.

i Leciejewicz L., Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T., IXa-e. Poterie, (w:) Leciejewicz L., Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T., La ville de Szczecin des IXe-XIIIe siècles. Archaeologia Urbium-Pologne, fasc. 2e, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk.

1973

Probleme der archäologischen Forschungen zum frühen Mittelalter in Westpommern (1945-1972), "Przegląd Archeologiczny", 21, s. 165-199.

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Bardach i Świelubiu pod Kołobrzegiem,"Koszalińskie Zeszyty Muzealne", III, s. 102-119.

Dorobek badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem Pomorza Zachodniego w ostatnim ćwierćwieczu, "Przegląd Zachodniopomrski", 17, z. 4. s. 41-58.

1974

Srebrny wystrój odzieży z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Świelubiu w powiecie kołobrzeskim, (w:) Studia Archaeologica Pomeranica, Koszalin, s. 159-175.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1973 r.", s. 224.

1975

Bardy-Świelubie, ein Siedlungskomplex im unteren Parsęta-Flussgebiet, "Archaeologia Polona", 16, s.199-219.

W sprawie uwag T. Poklewskiego na temat pracy o początkach wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu Parsęty, "Archeologia Polski ", XX, s. 459-465.

Sanzkow, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 52-53.

Scharstorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 92-93..

Słup, (Stolpe), (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 306-307.

Sukow, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 474-476.

Świelubie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 580-582.

1979

Die Kontakte zwischen Pommern und Skandinavien im frühen Mittelalter im Lichte von Forschungen im unteren Parsęta-Flussgebiet, (w:) Rapports du IIIe Congrès International d' Archéologie Slave l, Bratislava, s. 513-518.

Niektóre momenty dziejów Słowiańszczyzny Połabskiej w IX-X w. w świetle elementów analizy osadniczej, "Slavia Antiqua", XXVI, s.13-32.

1980

Kolonizacja wewnętrzna ziem pomorskich w XI w., jej charakter i tło społeczne w świetle danych archeologii (na podstawie materiałów nekropolicznych), "Slavia Antiqua", XXVII, s. 65-77.

1981

Stara Ładoga w świetle ostatnich badań archeologicznych," Przegląd Archeologiczny", 28, s. 225-238.

Aktualne problemy badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem Pomorza,"Pomorania Antiqua", X, s. 131-154.

1981/82

Struktura terytorialno-polityczna Pomorza w XI stuleciu w świetle archeologii, "Slavia Antiqua", XXVIII, s. 113-125.

1982

Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Z badań Pracowni Archeologicznej PAN w Szczecinie w ostatnim dziesięcioleciu (1971-1980), "Przegląd Zachodniopomorski", 26, z. 3/4, s. 173-185.

Uwagi na marginesie artykułu "Cmentarzyska w studiach osadniczych", "Materiały Zachodniopomorskie", XXVIII, (1987), s. 423-434.

1983

i Leciejewicz L., Cnotliwy E., Łosiński W., Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław.

Dynamika zasiedlenia ziem pomorskich u schyłku doby plemiennej (VI-XI w.), (w:) Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny, Poznań, s. 107-19.

1983/1984

rec.: T.N.Nikol’skaja, Zemlja vjatičej. K istorii naselenija bassejna verchnej i srednej Oki v IX-XIII vv., Moskva 1981, ss. 296, "Slavia Antiqua", XXIX, s. 291-294.

1984

rec.: E. Schuldt, Gross Raden. Die Keramik einer slawischen Siedlung des 9./10. Jahrhunderts, Berlin 1981, ss.176. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg ; T. 14 "Archeologia Polski", XXIX, z. 1 s.190-197.

omów.: W. Dzieduszycki, Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od połowy X w. do połowy XIV w., Wrocław 1982, "Archaeologia Polona", 23, s. 283-287.

1985

i Rogosz R., Die Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin, "Przegląd Archeologiczny", 32, s.187-207.

rec.: Drevnerusskie goroda. Moskva 1981, "Przegląd Archeologiczny", 32, s. 224-227.

1986

i Rogosz R., Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych obiektów wielowarstwowych na podstawie analizy ceramiki ze Szczecina, (w:) Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 9-50.

i Rogosz R., Próba periodyzacji ceramiki wczesnośredniowiecznej ze Szczecina, (w:) Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 51-61.

Alt-Fresenburg, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 354.

Alt Friesack, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 354-355.

Arkona, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 372-374.

Bardy, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 408.

Bobzin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 490-491.

Bosau, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 512-513.

Bucu, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 546.

1988

Zur Besiedlungsdynamik Pommerns im frühen Mittelalter (6.-11. Jh.), "Slavia Antiqua", XXXI, s.1-22.

Chronologia napływu najstarszej monety arabskiej na terytorium Europy, "Slavia Antiqua", XXXI, s. 93-181.

1990

Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim, (w:): Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Poznań, (1992) s. 23-49.

W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na terenach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. cz. 1,"Archeologia Polski", XXXV, z. 2, (1991), s. 287-309.

rec.: Srednevekovaja Ladoga. Novye archeologičeskie otkrytija i issledovanija, Leningrad 1985, "Pomorania Antiqua", XIV, s. 247-258.

rec.: T. M. Berga, Monety v archeologičeskich pamjatnikach Latvii IX-XII vv. Riga 1988,"Archeologia Polski", XXXV, z. 1, (1991) s.182-185.

1991

W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. cz. 2,"Archeologia Polski", XXXVI, z. 1-2, (1992), Wrocław, s. 235-264.

Eutin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 122.

Feldberg, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 126-132.

Fresendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 133-137.

Giekau, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 150.

Grammdorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 171-172.

Gross Raden, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 176-179.

Gross Strömkendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 179-180.

Hassendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 196-197.

rec.: W. Gebers, Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein V. Der slawische Burgwall auf dem Bischofswarder, cz. 1: Katalog, Neumünster 1981, cz. 2: Auswertung der Funde und Befunde, Neumünster 1986, "Przegląd Archeologiczny", 38, s. 141-148.

1992

Miejsce Gniozdowa w rozwoju kontaktów Skandynawii z Rusią Kijowską, "Przegląd Archeologiczny", 39, s. 139-152.

Funkcja tezauryzacji kruszcu srebrnego w gospodarce wczesnofeudalnej, "Wiadomości Numizmatyczne", XXXV, z. 1/2, /139-140/ s. 27-36.

1993

Szczeciński ośrodek miejski w dobie przedlokacyjnej, "Archeologia Polski", XXXVIII, z. 2, s. 285-318.

Groby typu Alt Käbelich w świetle badań prowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu pod Kołobrzegiem, "Przegląd Archeologiczny", 41, s. 17-34.

1995

Zur Genese der frühstädtischen Zentren bei den Ostseeslawen, (w:) Burg-Burgstadt-Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa. Berlin, s. 68-91.

W sprawie genezy osiedli wczesnomiejskich u Słowian nadbałtyckich, "Slavia Antiqua", XXXV, s.101-128.

W Sprawie początków gospodarki-towarowo pieniężnej w Polsce wczesnośredniowiecznej, uwag ciąg dalszy, "Wiadomości Numizmatyczne", 39, z.1-2, /151-152/, s. 72-76.

1996

The economic links of early-medieval Estonia, "Wiadomości Numizmatyczne", 40, z.1-2 /155-156/, s. 61-66.

Miejsce Pomorza i Wielkopolski w kształtowaniu się gospodarki towarowo-pieniężnej w Polsce wczesnofeudalnej, "Slavia Antiqua", XXXVII, s.163-180.

W sprawie lokacji portu wczesnośredniowiecznego Szczecina, (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 2, Wrocław, s. 67-78.

Próba nowego spojrzenia na dzieje wczesnośredniowiecznego Szczecina, (w:) 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, s. 131-152.

Zachodniopomorskie wczesne średniowiecze w powojennych badaniach polskiej archeologii, (w:) 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, s. 69-101.

Miejsce archeologii zachodniopomorskiego wczesnego średniowiecza w programie badań "Człowiek a środowisko naturalne w dorzeczu Odry", (w:) Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym. Spotkania Bytomskie 2, Wrocław, s. 177-193.

Klempau, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 360.

Menkendorf - typ ceramiki, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 435-439.

Neustadt, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 470-471.

Orzeszkowo, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 490-492.

Övelgönne, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 496-497.

Pansdorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 498.

Pöppendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 520-522.

Scharstorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 557-560.

Sechendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 560-561.

Sipsdorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 565.

Stöfs, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 577-578.

Strenglin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 578-579.

Warder - gród, grupa ceramiki, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 600-602.

nekr.: Mgr Stefan Wesołowski (31.10.1927 - 13. 11. 1995), "Przegląd Archeologiczny", 44, s. 177.

1997

Rola kontaktów ze Skandynawią w dziejach gospodarczych Słowian Nadbałtyckich,"Przegląd Archeologiczny", 45, s. 73-86.

K genezise kurgannoj pogrebal’noj obrjadnosti pribaltijskich slavjan, (w:) Pamjatniki stariny. Koncepcii. Otkrytija. Versii, II, Sankt-Peterburg, s. 13-16.

rec.: Načalo Pskova, (w:) V.D.Beleckij, S.V.Beleckij, Gorodskoje jadro srednevekogo Pskova, čast 1, Sankt-Peterburg 1996, ss. 92, (w:) "Slavia Antiqua", XXXVIII, s. 194-200.

nekr.: Vasilij Dmitrovič Beleckij (19.10.1919 - 08.01.1997), "Slavia Antiqua", XXXVIII, s. 244-245.

1998

Z dziejów obrzędowości pogrzebowej u północnego odłamu Słowian zachodnich w świetle nowszych badań, (w:) Kraje słowiańskie, w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 473-483.

1999

Rolle die Frühpiastenreiches in der Geschichte der westslawisch-skandinavischen Kontakte, (w:) Rannesrednevekovye drevnosti Severnoj Rusi i ee sosedej, Sankt-Peterburg, s.129-133.

2000

Miejsce rzemiosła w dziejach handlu dalekosiężnego w krajach strefy nadbałtyckiej, (w:) Archeologia w teorii i praktyce, Warszawa, 493-506.

Z badań nad obrządkiem pogrzebowym na słowiańskich wybrzeżach Bałtyku w dobie plemiennej - uwag ciąg dalszy, "Archeologia Historica Polona", 8, s. 71-81.

Stettin (Szczecin), (w:) Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart, s. 156-162.

Osadnictwo plemienne w dorzeczu Parsęty we wczesnym średniowieczu, (w:) Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg, s. 13-22.

Miejsce Szczecina w dziejach wczesnej urbanizacji u Słowian nadbałtyckich, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", nr 24, s. 37-39.

Pomorze - bardziej słowiańskie czy bardziej "bałtyckie"?, (w:) Ziemie polskie w X w. i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 119-141.

Szczecin-wczesne średniowiecze, (w:) Encyklopedia Szczecina, II, Szczecin, s. 447-449.

2001

Początki wczesnośredniowiecznego Gdańska – problem widziany z oddalenia, "Slavia Antiqua", XLII, 51-62.

O zabudowie niektórych grodów wielecko-zachodniopomorskich typu Feldberg/ Kędrzyno, (w:) Instantia est mater doctrinae, Szczecin, 125-134.

2002

W sprawie "wschodniej drogi" dopływu monet arabskich do Wielkopolski w X wieku, . (w:)Moneta Mediaevalis, Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu  w 65. rocznicę urodzin, Warszawa, s. 185-192. 

2003

Trójramienna zapinka skandynawska z cmentarzyska w Świelubiu pod. Kołobrzegiem aspekt chronologiczny, (w:) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu Lublin-Warszaw, s.133-139.

i Dworaczyk M., Kowalska A.B.,  Die Frühstadt Stettin, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch-Germanische Forschungen, 60, s. 207-217.

 menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.