Pozycje bibliograficzne dla: Hołubowicz Włodzimierz

Hołubowicz Włodzimierz

1954

O autochtonizmie polskich plemion śląskich, (w:) Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN, I, Wrocław 28 VI-1 VII, 1953, s. 104-110.

i Kubasiewicz M., Kości zwierzęce źródłami historycznymi, "Dawna Kultura", I, s. 75-81.

Jak polscy kowale w Xl wieku imitowali stal damasceńską, "Dawna Kultura", I, s. 128-131.

Na marginesie dyskusji na temat metody wykopaliskowej, "Dawna Kultura", I, s. 149-156.

Współpraca archeologów i matematyków we Wrocławiu, "Dawna Kultura", I, 1, s. 193.

1955

Uwagi o historii kultury materialnej jako nauce, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", III, nr 3, s. 563-585.

Wczesnośredniowieczne Opole w świetle badań archeologicznych w latach 1952-1953, (w:) Szkice z dziejów Śląska, Warszawa, s. 20-78, wyd. 2.

Konspekt "Historii Śląska", cz. I, Śląsk do połowy XVIII wieku, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", nr 2, s. 243-248.

Prace wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu w 1954 r., "Sprawozdania Archeologiczne", l, s. 207-234.

Wyniki badań w Niemczy Śląskiej przeprowadzonych w 1950 r., "Wiadomości Archeologiczne", XXII, z. 2. s. 146-157.

i Podkowińska Z., Polskie prace w Albami, "Archeologia", 5, s. 347-350.

Kiedy i jak powstało Opole?, Kwartalnik Opolski, I, z. l, s. 8-25.

1956

Opole w wiekach X-XII, Katowice, s. 360.

Starożytny ośrodek hutniczy koło Tarchalic na Śląsku, "Dawna Kultura", III, z. 3, s. 207-214.

O współpracy archeologii z naukami technicznymi i przyrodniczymi, "Dawna Kultura", III. z. 4, s. 241-250.

Prasłowiańskie kręgi kultowe na Górach Ślęzy, Raduni i Kościuszki, "Gazeta Robotnicza", 37 IX 1956, Wrocław, nr 231 (2364).

1957

Garncarstwo wiejskie Albanii, "Archeologia Śląska", I, s. 5-64.

Z badań na 0strówku w Opolu w roku 1955, "Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 204-233.

O kształtowaniu się i rozwoju społeczeństw słowiańskich na ziemiach polskich, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław s. 84-98.

Odpowiedź referenta, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN, 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław, s. 114.

Uwagi o genezie i poziomie kultury wczesnośredniowiecznych miast w Polsce, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław, s. 343-351.

Skarby Ostrówka, "Trybuna Opolska", z 22 VI 1957, (w rubr.:) Głosy z nad Odry.

Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką grodziska w Strachowie, "Archeologia Śląska", I, s. 173-184.

O metodzie wydzielania kultur archeologicznych, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław, s. 81 n.

Jedwabie z Opola X-XII w, "Kwartalnik Opolski", III, z. 2. s. 81-89.

1958

O metodzie publikacji źródeł archeologicznych, Wrocław.

O nową metodę badań budownictwa starożytnego, "Archeologicke Rozhledy, X, z. 2, s. 232-245.

Wczesnośredniowieczne instrumenty muzyczne z Opola, "Ruch Muzyczny", II, nr 19, s. 33.

Das frühmittelalterliche Oppein im Lichte der archäologischen Forschungsarbeiten der Jahre 1952-1953, (w:) Beitrage za Geschichte Schlesiens", Berlin, s. 35-101.

Prace terenowe Zakładu Archeologii Polski IHKM PAN we Wrocławiu w r. 1958 i zamierzenia na rok 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 1-8.

Prace wykopaliskowe w Niemczy, pow. Dzierżoniów w r. 1958, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 46-50.

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych m Ostrówku W Opolu w roku 1958, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 36-46.

1959

Monety Xl w. z badań w Opolu na tle stratygrafii Ostrówka, "Archeologia Śląska", III, s. 129-139.

Biały Kościół, pow. Strzelin, "Archeologia Śląska", III, s. 154.

Kilka uwag wstępnych o pracach terenowych Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Archeologii Polski IHKM PAN we Wrocławiu w r. 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 3-10.

Lipki I, II, III (pow. Oława i Brzeg), "Archeologia Śląska", III, s. 153 n.

Myśliborzyce, pow. Brzeg, woj. Opole, "Archeologia Śląska", III, s. 153.

Żerzuszyce, pow. Wrocław, "Archeologia Śląska", III, s 159.

O metodzie wykopaliskowej, "Archeologia Śląska", II, s. 3-21.

Opole - Ostrówek, "Archeologia Śląska", III, s, 152 n.

i Pietkiewicz L., Skrzypce polskie z XI w. z badań w Opolu, "Archeologia Śląska", II, s. 191-198.

Witosławice, pow. Strzelin, gród Kołacza, "Archeologia Śląska", III, s. 160 n..

Z badań. na Ostrówku w Opolu w r. 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 52-57.

1960

Z prac wykopaliskowych na Ostrówku w Opolu w r. 1956, "Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 1-2.

Od redakcji, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 1-2.

Prace wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym Ostrówku, w Opolu w 1960 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 48-54.

Z badań na Ostrówku w Opalu w 1957 r., "Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 53-66.

i Kaźmierczyk J., Z badań, w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu, (XII-XIV w. n.e.) w 1960 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 55-56.

Z prac wykopaliskowych w Niemczy Śląskiej (IX-XIV w. n. e.) w roku 1960, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, III, s. 36-40.

Śląskie ośrodki hutnicze okresu rzymskiego, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław-Warszawa, s. 39-42.

Opole wczesnośredniowieczne, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław-Warszawa, s. 61-78.

Niemcza Śląska, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław-Warszawa, s. 79-84.

O metodzie publikacji źródeł archeologicznych (Streszczenia), "Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, III, z. 2-3, Warszawa, s. 133-139.

Śląsk w epoce wspólnoty pierwotnej, (w:) Historia Śląska, 1, Wrocław, s. 34-144.

1961

Jak publikować źródła archeologiczne, Warszawa, ss. 94.

i Kaźmierczyk J., Sprawozdanie z badań w Niemczy Śląskiej w roku 1961, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 21-31.

1962

Rozmieszczenie budynków ulic i podwórzy w Opolu na Ostrówku w X-XIII w., "Światowit", 24, s. 515-556.

Badania wykopaliskowe w Opolu w 1958 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 270-294.

1965

Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian, "Studia Archeologiczne", l, Wrocław, ss.196.

 

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.