The 4th International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON „ Ceramics and glass as a source for research on the past", Wrocław, 26th-28th September 2019

Programme/Program
Programme download

Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON

"Ceramika i szkło jako źródło do badań nad przeszłością”

 

The 4th International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON

 „Ceramics and glass as a source for research on the past”.

Wrocław, 26-28 wrzesień ( September)  2019, Poland.

 

PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAMME

 

DZIEŃ 1 (1st day): 26 września (September) 2019 :

 

9:30-11:30 rejestracja uczestników /start of registration

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21,  main hall.

 

Sesja otwierająca/ Opening session

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

11:30-11:45 Otwarcie konferencji/ Opening ceremony.

11:45-12:30 Sylwia Siemianowska, Ruddy Perea Chavez: wykład inauguracyjny. Co bogom należne. Ceramika związana z inkaskim rytuałem capacocha – przykład Misti i Ampato/ Inaugural lecture. What belongs to gods. Pottery vessels associated with the Inca ritual of capacocha - example of Misti and Ampato

12:30-13:15 Sesja Posterowa/ Posters

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, hol główny na parter /  main hall on ground floor

 

13:15-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

Sesja 1/ Session 1

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

15:00-15:20 Małgorzata Markiewicz: Wczesna epoka żelaza w kolorze. Znaczenie barw w dekoracji naczyń/

15:20-15:40 Kamila Baturo: Zapomniane huty. Wstępne sprawozdanie z badań nad mazowieckimi hutami leśnymi XVIII-XIX w. /Forgotten Glasshouses. Preliminary Report on the Research of Forest Glass Industry in the 18/19th Century Region of Mazowsze.

15:40-16:00 Magdalena Bis: Stan i problematyka polskich badań nad naczyniami szklanymi z późnego średniowiecza i nowożytności / The state and the problems of Polish research on glass vessels from the late Middle Ages and modern times.

16:00-16:10 dyskusja/ discussion.

16:10-16:30 Dominik Nowakowski: Nowożytny materiał archeologiczny z badań dworu na kopcu w Lipinkach, gm. Sława

16:30-16:50 Maciej Trzeciecki: Pots for the capital in the times of change. Clay vessels in the 18th-century Warsaw – an archaeological perspective.

16:50-17:00 dyskusja / discussion.

17:00-17:30 przerwa na kawę/ coffee break.

 

17:30-17:50 Irena Taranta: Ceramic coat of arms’  from Supraśl and Tykocin, the Podlaskie voivodeship. Armorial stove tiles as the sources in the socio-topographic research  of these centres.

17:50-18:10 Magdalena Bis: Siedemnastowieczne szkło okienne zdeponowane na zamku w Tykocinie/ Seventeenth century window glass deposited at the castle in Tykocin

18:10-18:30  Elżbieta Wilczak-Dąbrowska: Szkło okienne z placu Zamkowego jako źródło do badań nad XVII-wiecznym rzemiosłem szklarskim w Warszawie.

18:30-18:40 dyskusja / discussion.

 

19:15-22:00 Kolacja / Welcome dinner

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 612.

 

DZIEŃ 2 (2nd day): 27 września (September) 2019:

 

Sesja 2/ Session 2.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

9:00-9:20 Elżbieta Gajewska-Prorok, Aleksandra J. Kasprzak: Historyczne techniki restauracji i konserwacji szkła barokowego./ Historical techniques of conservation of baroque glass

9:20-9:40 Maria Rudy: Polskie zasady konserwatorskie w doborze metod restauratorskich historycznej ceramiki pochodzącej ze zbiorów prywatnych/ Polish conservation principles in the selection of restoration methods for historical ceramics from private collections

9:40-10:00 Irina Kadikova, Tatyana V. Yuryeva, Ekaterina A. Morozova, Irina A. Grigorieva, Ilya B. Afanasyev, Maria V. Lukashova, and Vladimir A. YuryevManufacturing Process as a Reason of Degradation of Historical Glass Beads

10:00-10:10 dyskusja / discussion.

10:10-10:30 Olga Krukowska: Entertainment scenes on ceramic  and glass artefacts as a source of knowledge about the customs of past societies.

10:30-10:50 Dariusz Poliński: Uwagi na temat późnośredniowiecznych pieców na marginesie odkryć dokonanych podczas badań pozostałości siedziby krzyżackich prokuratorów w Pniu./ Remarks on the late-medieval stoves on the sideline of the discoveries made during the research on the remains of the Teutonic Order Procurators‘ Headquarters in Pień.

10:50-11:00 dyskusja / discussion

11:00-11:30 przerwa na kawę / coffee break.

 

Sesja 3/ Session 3.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

11:30-11:50 Katarzyna Tatoń: Gliniane grzechotki archeologiczne jako źródło wiedzy na temat dźwięków przeszłości./ The archaeological clay rattles as a source of knowledge about the sounds of the past

11:50-12:10 Ireneusz Czajka: On the numerical sound  synthesis of clay rattles

 

12:10-12:30 Anna Gruszczyńska-Ziółkowska: Sound preserved in the instrument. Ceramics as a perfect material for musicological studies on ancient cultures

12:30-12:40 dyskusja/ discussion.

12:40-13:00 Magdalena Żurek, Katarzyna Zdeb: Analysis of the content of small bowls excavated in the castle in Przezmark

13:00-13:20 Katarzyna Zdeb: Experimental archeology in reconstructing the diets of ancient societies

13:20-13:30  dyskusja / discussion.

 

13:30-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

 

Sesja 4/ Session 4.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

15:00-15:20 Justyna Kolenda, Kinga Zamelska-Monczak: Wczesnośredniowieczna ceramika zdobiona ornamentem strefowym – nowe propozycje badawcze./ Early medieval ceramics decorated with zonal ornament – new research proposals.

15:20-15:40    Aleksandra Lis: Importy i naśladownictwa wśród późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych naczyń ceramicznych z badań wykopaliskowych zamku w Ciechanowie/ Imports and imitations among medieval and early modern ceramics from excavation of the castle in Ciechanów (Masovia province, district of Ciechanów).

15:40-16:00 Ivona Vlkolinská: Keramike zo slovanského hradiska Pobedim vrátane  interdisciplinárnych analýz a ich interpretácie.

16:00-16:20 Tomasz Gralak, Krzysztof Sadowski: Ceramika z osady ludności kultury lateńskiej Górzca, pow. strzeliński.

16:20-16:30  dyskusja / discussion.

 

16:30 Zamknięcie naukowej części konferencji / Closure of the academic part of the conference.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

 

 

Sesja 5/ Session 5.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

9:00-9:20 Marcin Bohr: Ceramika z kompleksu sepulkralno-osadniczego młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Bolkowicach, pow. jaworski w świetle analiz formalno-stylistyczno-technologicznych i problematyki powiązań kulturowych./ The Pottery from the Settlement/Cemetery Complex Dated to the Pre-Roman and Roman Period in Bolkowice, Jawor District in the Light of the Formal/Stylistics/Technological Analyses and Problem of the Cultural Influences.

9:20-9:40 Mateusz Frankiewicz: Ornamentyka naczyń – klucz do wyróżnienia zróżnicowania wewnętrznego w młodszym okresie przedrzymskim?

9:40-10:00 Marta Krzyżanowska: Od surowca do produktu: szklane żetony z OWR z terenu Polski. Analiza archeologiczno-archeometryczna.

10:00-10:10 dyskusja / discussion.

10:10-10:30 Paweł Rzeźnik: Ceramika loszticka w średniowiecznym Wrocławiu.

10:30-10:50 Henryk Stoksik, Paweł Rzeźnik, Krzysztof Sadowski: Z badań nad technologią produkcji ceramiki losztickiej.

10:50-11:00 dyskusja / discussion

 

11:00-11:30 przerwa na kawę/ coffe break

 

11:30-11:50 Samuel Španihel: Evolution of painting decoration and glazing of ceramics in postmedieval period in the Slovak-Moravian Carpathians.

11:50-12:10 Ekaterina Stolyarova , Ivan Ershov, Nikolai Krenke, Vera Raeva:Glassmaking Workshop of the 12th – the beginning of the 13th century in Smolensk (Rus’): Preliminary Report.

12:10-12:30 Eva ČernáSklo mosteckých měšťanů 13. – 15./16. století. Typologická i chemická klasifikace nálezů./ Glass of the Most burghers in the 13th-15th/16th century: typological and chemical classification of finds.

12:30-12:50 Kateřina Vaďurová: Glass Trade: Late Gothic and Renaissance glass in the Czech Silesia

12:50-13:00 dyskusja / discussion

 

13:00-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

Sesja 6/ Session 6

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

15:00-15:20 Michał Krueger, Violeta Moreno Megías: First results of spectrometric and pertographic analysis of Late Bronze Age / Early Iron Age pottery from western Andalusia.

15:20-15:40    Iwona Modrzewska-Pianetti: Amfory wydobyte z zatoki Mazarrón (Hiszpania).

15:40-16:00 Agnieszka Mączyńska: Tell el-Farkha pottery tradition: 1000 years of development 

16:00-16:20 Çilem Uygun, Bilsen Özdemir: The commercial amphorae of the ancient city of Tlos.

16:20-16:30 dyskusja / discussion

 

 

16:30 Zamknięcie naukowej części konferencji / Closure of the academic part of the conference.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

 

 

DZIEŃ 3 (3rd day): 28 września (September) 2019:

 

9:00-18:00 Wycieczka autokarowa do Bolesławca/Bus trip to Bolesławiec

9:00 miejsce spotkania/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, parter, wejście główne (main entrance).

9:15 wyjazd do Bolesławca/ trip to Bolesławiec

11:30 Żywe Muzeum Ceramiki (Manufaktura) / Live Museum of Pottery

12:30-14:00 czas wolny/ free time

14:15 Muzeum Ceramiki i historii miasta/ Museum of ceramics in Bolesławiec

16:00 wyjazd do Wrocławia/ return to Wrocław

 

 


Sesja Posterowa/ Posters

 

  • Jan Anlauf: Localization of extinct medieval village Hondorf in Rożnov Region.
  • Svitlana Biliaieva: Ceramic of the North Black sea area in the time of. Civilization changes of XIV-XV centuries. 
  • Chekanovskyi Andrii: Ceramic pipes for tobacco smoking of the 17th – early 19th centuries from archaeological excavations in Kyiv.
  • L. Chmil, N. Khamaiko, O. Buhay, V. Bilyk, A. Shulzhenko, A. Sushko: Raw material analyses of the Modern Age ceramic from Kyiv pottery production sites
  • Olga Kotsuibanska: Ukrainian majolika as an evidence of Executed rebirth.
  • Andrzej Michałowski, Jarosław Jasiewicz, Przemysław Niedzielski, Michał Krueger, Iwona Hildebrandt-Radke: Statistics - the key to the interpretation of data from archaeometric pottery studies.
  • Katarzyna Zdeb, Judyta Bąk: An attempt to learn the elements of a diet through chemical analyzes of ceramics from archaeological research.

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.