Pozycje bibliograficzne dla: Łosiński Władysław


Łosiński Władysław

1957

Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu. Hutnictwo, kowalstwo,Sprawozdania PTPN za I i II kwartał 1957, s. 58.

Badania powierzchniowe w dorzeczu Regi i Parsęty, " Materiały Zachodniopomorskie", III, s. 175-188.

1958

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Cewlinie, pow. Koszalin, "MateriałyZachodniopomorskie", IV, s. 251-284.

1959

Kowalstwo we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, (w:) Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, Prace Komisji Archeologicznej PTPN, 4, Poznań, s. 9-56.

1960

i Leciejewicz L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Młodzikowie w pow. średzkim,"Fontes Archaeologici Posnanienses", XI, s. 104-165.

i Głowacki Z., Badania metaloznawcze noży z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Młodzikowie, pow. Środa, "Fontes Archaeologici Posnanienses", XI, s. 166-178.

i Tabaczyńscy E. i S., Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1957 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 67-75.

Nowe znaleziska neolityczne na terenie powiatu kołobrzeskiego, "Zapiski Koszalińskie", 5, s. 46-47.

1961

i Leciejewicz L., Tabaczyńska E., Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu, Popularno-naukowa Biblioteka Archeologiczna nr 7, Wrocław, ss.117.

i Leciejewicz L., Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1958 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 43-57.

Kędrzyno, pow. Kołobrzeg. Monety arabskie z grodziska wczesnośredniowiecznego,"Wiadomości Numizmatyczne", 5, z. 1/15..

1962

i Urbańska A., II sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kędrzynie, pow. Kołobrzeg, "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s.163-176..

1963

Badania wykopaliskowe Stacji Archeologicznej Kołobrzeg IHKM PAN w 1961 roku,"Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 177-184.

1964

Sprawozdanie z badań archeologicznych Ekspedycji Wykopaliskowej IHKM PAN w Świelubiu i Bardach, pow. Kołobrzeg, w 1962 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 153-168.

1965

Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w rejonie środkowej Parsęty,"Materiały Zachodniopomorskie", XI, s. 281-315.

Kędrzyno , pow. Kołobrzeg, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, II, 2, Wrocław, s. 404-405.

1966

Einige Bemerkungen zur frühmittelalterliche Keramik des Feldberger Typus, "Archaeologia Polona", 9, s. 163-175

Badania archeologiczne w Świelubiu i Bardach, pow. Kołobrzeg, w 1964 roku,"Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 161-172.

Monety arabskie z Bard i Świelubia, pow. Kołobrzeg, "Wiadomości Numizmatyczne", 10, s. 176-178.

1968

Badania archeologiczne w Bardach i Świelubiu , pow. Kołobrzeg, w 1965 roku,"Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 144-157.

Skronie, pow. Kołobrzeg, st. 3, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 269.

Skronie, pow. Kołobrzeg, st. 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 269-270.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 289-290.

1969

Die Burgbesiedlung im mittleren und unteren Parsęta-Flussgebiet in der alteren Phasen der frühen Mittelalter, "Archaeologia Polona", 11, s. 59-89

Dalsze badania archeologiczne w Świelubiu, pow. Kołobrzeg, "Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 153-162.

Badania archeologiczne w Skroniu, pow. Kołobrzeg, "Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 163-166.

Badania archeologiczne w Świelubiu i Skroniu, pow. Kołobrzeg, w latach 1967-1968, (w:) Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa koszalińskiego w latach 1967-1968, Koszalin, s. 80-89.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, st. 2, "Informator Archeologiczny. Badania 1969 r.", s. 309.

Stosunki pomorsko-skandynawskie w IX w., "Z Otchłani Wieków", XXXV, z. 2, s. 127-129, 190.

rec.: E. Schuldt, Die slawischen Burgen von Neu-Niek-öhr/Walkendorf, Kreis Teterow,"Archeologia Polski", XIV, s. 496-500.

rec.: G. Wilke, Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu powiatu wyrzyskiego; tenże, Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu powiatu chojnickiego, Archeologia, 2, 1968, s. 29-59, 61-85, "Materiały Zachodniopomorskie", XV, s. 508-512.

1970

Z badań nad strukturą gospodarstwa wiejskiego w późnej starożytności i na początku wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, "Archeologia Polski", XV, s. 519-538.

rec.: K.W. Struve, Frühe slawische Burgwallkeramik aus Ostholstein, "Zeitschrift für Archäologie", 2, s. 57-74, "Archeologia Polski", XV, s. 568-572.

rec.: J. Wojtasik, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu "Młynówka" w Wolinie, Szczecin 1968, ss. 239, "Sprawozdania Archeologiczne", XXIII, s. 503-507.

1971

i Olczak J., Siuchniński K., Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, 4, Poznań, ss. 295.

Z badań nad przemianami gospodarczymi w starszych fazach wczesnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim, "Archeologia Polski", XVI, s. 431-444.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1970 r.", s. 24.

rec.: K. Ślaski, Słowianie zachodni na Bałtyku w VII-XII wieku, Gdańsk 1969, Wydawnictwo Morskie, ss. 200, "Zapiski Historyczne", XXXVI, z. 4, s.161-163.

1972

Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, ss. 386.

Badania archeologiczne na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu, pow. Kołobrzeg, w1969 r., "Koszalińskie Zeszyty Muzealne", II, s. 284-286.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1971 r.", s. 228-229.

i Leciejewicz L., Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T., IXa-e. Poterie, (w:) Leciejewicz L., Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T., La ville de Szczecin des IXe-XIIIe siècles. Archaeologia Urbium-Pologne, fasc. 2e, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk.

1973

Probleme der archäologischen Forschungen zum frühen Mittelalter in Westpommern (1945-1972), "Przegląd Archeologiczny", 21, s. 165-199.

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Bardach i Świelubiu pod Kołobrzegiem,"Koszalińskie Zeszyty Muzealne", III, s. 102-119.

Dorobek badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem Pomorza Zachodniego w ostatnim ćwierćwieczu, "Przegląd Zachodniopomrski", 17, z. 4. s. 41-58.

1974

Srebrny wystrój odzieży z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Świelubiu w powiecie kołobrzeskim, (w:) Studia Archaeologica Pomeranica, Koszalin, s. 159-175.

Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1973 r.", s. 224.

1975

Bardy-Świelubie, ein Siedlungskomplex im unteren Parsęta-Flussgebiet, "Archaeologia Polona", 16, s.199-219.

W sprawie uwag T. Poklewskiego na temat pracy o początkach wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu Parsęty, "Archeologia Polski ", XX, s. 459-465.

Sanzkow, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 52-53.

Scharstorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 92-93..

Słup, (Stolpe), (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 306-307.

Sukow, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 474-476.

Świelubie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 580-582.

1979

Die Kontakte zwischen Pommern und Skandinavien im frühen Mittelalter im Lichte von Forschungen im unteren Parsęta-Flussgebiet, (w:) Rapports du IIIe Congrès International d' Archéologie Slave l, Bratislava, s. 513-518.

Niektóre momenty dziejów Słowiańszczyzny Połabskiej w IX-X w. w świetle elementów analizy osadniczej, "Slavia Antiqua", XXVI, s.13-32.

1980

Kolonizacja wewnętrzna ziem pomorskich w XI w., jej charakter i tło społeczne w świetle danych archeologii (na podstawie materiałów nekropolicznych), "Slavia Antiqua", XXVII, s. 65-77.

1981

Stara Ładoga w świetle ostatnich badań archeologicznych," Przegląd Archeologiczny", 28, s. 225-238.

Aktualne problemy badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem Pomorza,"Pomorania Antiqua", X, s. 131-154.

1981/82

Struktura terytorialno-polityczna Pomorza w XI stuleciu w świetle archeologii, "Slavia Antiqua", XXVIII, s. 113-125.

1982

Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Z badań Pracowni Archeologicznej PAN w Szczecinie w ostatnim dziesięcioleciu (1971-1980), "Przegląd Zachodniopomorski", 26, z. 3/4, s. 173-185.

Uwagi na marginesie artykułu "Cmentarzyska w studiach osadniczych", "Materiały Zachodniopomorskie", XXVIII, (1987), s. 423-434.

1983

i Leciejewicz L., Cnotliwy E., Łosiński W., Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław.

Dynamika zasiedlenia ziem pomorskich u schyłku doby plemiennej (VI-XI w.), (w:) Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny, Poznań, s. 107-19.

1983/1984

rec.: T.N.Nikol’skaja, Zemlja vjatičej. K istorii naselenija bassejna verchnej i srednej Oki v IX-XIII vv., Moskva 1981, ss. 296, "Slavia Antiqua", XXIX, s. 291-294.

1984

rec.: E. Schuldt, Gross Raden. Die Keramik einer slawischen Siedlung des 9./10. Jahrhunderts, Berlin 1981, ss.176. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg ; T. 14 "Archeologia Polski", XXIX, z. 1 s.190-197.

omów.: W. Dzieduszycki, Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od połowy X w. do połowy XIV w., Wrocław 1982, "Archaeologia Polona", 23, s. 283-287.

1985

i Rogosz R., Die Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin, "Przegląd Archeologiczny", 32, s.187-207.

rec.: Drevnerusskie goroda. Moskva 1981, "Przegląd Archeologiczny", 32, s. 224-227.

1986

i Rogosz R., Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych obiektów wielowarstwowych na podstawie analizy ceramiki ze Szczecina, (w:) Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 9-50.

i Rogosz R., Próba periodyzacji ceramiki wczesnośredniowiecznej ze Szczecina, (w:) Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 51-61.

Alt-Fresenburg, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 354.

Alt Friesack, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 354-355.

Arkona, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 372-374.

Bardy, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 408.

Bobzin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 490-491.

Bosau, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 512-513.

Bucu, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 546.

1988

Zur Besiedlungsdynamik Pommerns im frühen Mittelalter (6.-11. Jh.), "Slavia Antiqua", XXXI, s.1-22.

Chronologia napływu najstarszej monety arabskiej na terytorium Europy, "Slavia Antiqua", XXXI, s. 93-181.

1990

Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim, (w:): Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Poznań, (1992) s. 23-49.

W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na terenach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. cz. 1,"Archeologia Polski", XXXV, z. 2, (1991), s. 287-309.

rec.: Srednevekovaja Ladoga. Novye archeologičeskie otkrytija i issledovanija, Leningrad 1985, "Pomorania Antiqua", XIV, s. 247-258.

rec.: T. M. Berga, Monety v archeologičeskich pamjatnikach Latvii IX-XII vv. Riga 1988,"Archeologia Polski", XXXV, z. 1, (1991) s.182-185.

1991

W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. cz. 2,"Archeologia Polski", XXXVI, z. 1-2, (1992), Wrocław, s. 235-264.

Eutin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 122.

Feldberg, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 126-132.

Fresendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 133-137.

Giekau, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 150.

Grammdorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 171-172.

Gross Raden, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 176-179.

Gross Strömkendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 179-180.

Hassendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 196-197.

rec.: W. Gebers, Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein V. Der slawische Burgwall auf dem Bischofswarder, cz. 1: Katalog, Neumünster 1981, cz. 2: Auswertung der Funde und Befunde, Neumünster 1986, "Przegląd Archeologiczny", 38, s. 141-148.

1992

Miejsce Gniozdowa w rozwoju kontaktów Skandynawii z Rusią Kijowską, "Przegląd Archeologiczny", 39, s. 139-152.

Funkcja tezauryzacji kruszcu srebrnego w gospodarce wczesnofeudalnej, "Wiadomości Numizmatyczne", XXXV, z. 1/2, /139-140/ s. 27-36.

1993

Szczeciński ośrodek miejski w dobie przedlokacyjnej, "Archeologia Polski", XXXVIII, z. 2, s. 285-318.

Groby typu Alt Käbelich w świetle badań prowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu pod Kołobrzegiem, "Przegląd Archeologiczny", 41, s. 17-34.

1995

Zur Genese der frühstädtischen Zentren bei den Ostseeslawen, (w:) Burg-Burgstadt-Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa. Berlin, s. 68-91.

W sprawie genezy osiedli wczesnomiejskich u Słowian nadbałtyckich, "Slavia Antiqua", XXXV, s.101-128.

W Sprawie początków gospodarki-towarowo pieniężnej w Polsce wczesnośredniowiecznej, uwag ciąg dalszy, "Wiadomości Numizmatyczne", 39, z.1-2, /151-152/, s. 72-76.

1996

The economic links of early-medieval Estonia, "Wiadomości Numizmatyczne", 40, z.1-2 /155-156/, s. 61-66.

Miejsce Pomorza i Wielkopolski w kształtowaniu się gospodarki towarowo-pieniężnej w Polsce wczesnofeudalnej, "Slavia Antiqua", XXXVII, s.163-180.

W sprawie lokacji portu wczesnośredniowiecznego Szczecina, (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 2, Wrocław, s. 67-78.

Próba nowego spojrzenia na dzieje wczesnośredniowiecznego Szczecina, (w:) 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, s. 131-152.

Zachodniopomorskie wczesne średniowiecze w powojennych badaniach polskiej archeologii, (w:) 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, s. 69-101.

Miejsce archeologii zachodniopomorskiego wczesnego średniowiecza w programie badań "Człowiek a środowisko naturalne w dorzeczu Odry", (w:) Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym. Spotkania Bytomskie 2, Wrocław, s. 177-193.

Klempau, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 360.

Menkendorf - typ ceramiki, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 435-439.

Neustadt, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 470-471.

Orzeszkowo, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 490-492.

Övelgönne, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 496-497.

Pansdorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 498.

Pöppendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 520-522.

Scharstorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 557-560.

Sechendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 560-561.

Sipsdorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 565.

Stöfs, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 577-578.

Strenglin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 578-579.

Warder - gród, grupa ceramiki, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 600-602.

nekr.: Mgr Stefan Wesołowski (31.10.1927 - 13. 11. 1995), "Przegląd Archeologiczny", 44, s. 177.

1997

Rola kontaktów ze Skandynawią w dziejach gospodarczych Słowian Nadbałtyckich,"Przegląd Archeologiczny", 45, s. 73-86.

K genezise kurgannoj pogrebal’noj obrjadnosti pribaltijskich slavjan, (w:) Pamjatniki stariny. Koncepcii. Otkrytija. Versii, II, Sankt-Peterburg, s. 13-16.

rec.: Načalo Pskova, (w:) V.D.Beleckij, S.V.Beleckij, Gorodskoje jadro srednevekogo Pskova, čast 1, Sankt-Peterburg 1996, ss. 92, (w:) "Slavia Antiqua", XXXVIII, s. 194-200.

nekr.: Vasilij Dmitrovič Beleckij (19.10.1919 - 08.01.1997), "Slavia Antiqua", XXXVIII, s. 244-245.

1998

Z dziejów obrzędowości pogrzebowej u północnego odłamu Słowian zachodnich w świetle nowszych badań, (w:) Kraje słowiańskie, w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 473-483.

1999

Rolle die Frühpiastenreiches in der Geschichte der westslawisch-skandinavischen Kontakte, (w:) Rannesrednevekovye drevnosti Severnoj Rusi i ee sosedej, Sankt-Peterburg, s.129-133.

2000

Miejsce rzemiosła w dziejach handlu dalekosiężnego w krajach strefy nadbałtyckiej, (w:) Archeologia w teorii i praktyce, Warszawa, 493-506.

Z badań nad obrządkiem pogrzebowym na słowiańskich wybrzeżach Bałtyku w dobie plemiennej - uwag ciąg dalszy, "Archeologia Historica Polona", 8, s. 71-81.

Stettin (Szczecin), (w:) Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart, s. 156-162.

Osadnictwo plemienne w dorzeczu Parsęty we wczesnym średniowieczu, (w:) Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg, s. 13-22.

Miejsce Szczecina w dziejach wczesnej urbanizacji u Słowian nadbałtyckich, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", nr 24, s. 37-39.

Pomorze - bardziej słowiańskie czy bardziej "bałtyckie"?, (w:) Ziemie polskie w X w. i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 119-141.

Szczecin-wczesne średniowiecze, (w:) Encyklopedia Szczecina, II, Szczecin, s. 447-449.

2001

Początki wczesnośredniowiecznego Gdańska – problem widziany z oddalenia, "Slavia Antiqua", XLII, 51-62.

O zabudowie niektórych grodów wielecko-zachodniopomorskich typu Feldberg/ Kędrzyno, (w:) Instantia est mater doctrinae, Szczecin, 125-134.

2002

W sprawie "wschodniej drogi" dopływu monet arabskich do Wielkopolski w X wieku, . (w:)Moneta Mediaevalis, Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu  w 65. rocznicę urodzin, Warszawa, s. 185-192. 

2003

Trójramienna zapinka skandynawska z cmentarzyska w Świelubiu pod. Kołobrzegiem aspekt chronologiczny, (w:) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu Lublin-Warszaw, s.133-139.

i Dworaczyk M., Kowalska A.B.,  Die Frühstadt Stettin, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch-Germanische Forschungen, 60, s. 207-217.

 Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.