Pozycje bibliograficzne dla: Lodowski Jerzy

Lodowski Jerzy

1961

Sprawozdanie z badań nawarstwień z XI - XIII w. w rejonie kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu w 1961 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 39-42.

Nowa wystawa archeologiczna we Wrocławiu, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 43-44.

1962

i Trudzik Z., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie i cmentarzysku szkieletowym w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1962 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 27-30.

Grodzisko kasztelańskie w Bardzie Śląskim, pow. Ząbkowice w 1962 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 55-60.

1963

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie koło Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1963 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 40-42.

Badania ratownicze na stanowisku z okresu wpływów rzymskich w Mionowie, pow. Prudnik, w 1963 r., "Terenowe Badania Archeologiczne na Opolszczyźnie, 1963", s. 20-22.

Badania w rejonie Nowy Targ we Wrocławiu w latach 1960-1962. "Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 272-287.

Badania sondażowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym koło przysiółka Sądowel, pow. Góra, w 1963 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VI s. 39-40.

1964

Nowe cmentarzysko kultury łużyckiej w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, "ŚląskieSprawozdania Archeologiczne", VII, s. 14-16.

Zarzyca, pow. Strzelin, "Silesia Antiqua", VI, s. 247.

Z badań Barda Śląskiego w 1962 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 255-260.

Sprawozdanie z badań osady wczesnośredniowiecznej koło Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w roku 1964, “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VII, s. 34-36.

i Trudzik Z., Sprawozdanie z badań osady i cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w latach 1958-1960 i 1962 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 260-265.

1965

Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych Kasztelanii sądowelskiej w 1965 r.,“Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VIII, s. 30-32.

Badania wykopaliskowe na osadzie wczesnośredniowiecznej koło Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1963 ręku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 247-251.

Bełcz Mały, pow. Góra Śląska, "Silesia Antiqua", VII, s. 298-299.

Góra Śląska, "Silesia Antiqua", VII, s. 303.
Grabowno Wielkie, pow. Oleśnica, "Silesia Antiqua", VII, s. 303-305.
Lubnów, pow. Trzebnica, "Silesia Antiqua", VII, s. 309-310.
Sądowel, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VII, s. 313-315.
Wierzowice Wielkie, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VII, s. 318.
Witostowice Wielkie, pow. Strzelin, "Silesia Antiqua", VII, s. 318-320.

1966

Uwagi o wczesnośredniowiecznej ceramice grafitowej z terenu Śląska, "Silesia Antiqua", VIII, s. 110-131.

Prace wykopaliskowe na terenie wczesnośredniowiecznej osady koło Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1964 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 246-252.

Nóż-sztylecik z wolutowym zakończeniem rękojeści z Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VIII, s. 104-109.

W poszukiwaniu grodu Kołacza, "Z Otchłani Wieków", XXXII, z. 1, s. 78-79.
Grodzisko wczesnośredniowieczne koło Niemiła, pow. Oława, "Wiadomości Archeologiczne", XXXI, s. 435-436.
Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Chróścina, pow. Góra Śląska,"Wiadomości Archeologiczne", XXXII, s. 244-245.
Grób kultury pucharów dzwonowatych w Żernikach Wielkich, pow. wrocławskim,"Wiadomości Archeologiczne", XXXII, z.. 3-4, s.
Daszów, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VIII, s. 240-241.

Czeladź Wielka, pow. Góra, "Silesia Antiqua", VIII, s. 235-237
I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej w Warszawie, "Sobótka", XXI, nr 2, s. 405-406.

1967

Bartodzieje, pow. Góra, "Silesia Antiqua", IX, s. 248.

rec.: J. Herrmann, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Burgenbau der slawischen Stämme westliich der Oder, "Zeitschrift für Archälogie", 1, z. 2, s. 206-258, "Archeologia Polski", XV, z. 2, s. 564-568.

1968

i Kaletynowie M., i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego,Wrocław-Warszawa-Kraków.

Z badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego pod Sądowlem, pow. Góra, w 1965 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 257-263.
 Sprawozdanie z badań grodziska wczesnośredniowiecznego koło Granicznej, pow. Świdnica, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", X, s. 45-46.
 Wyniki badań sondażowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym koło Zawady, pow. Opole, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 40-45.
 Badania rozpoznawcze na osadzie wczesnośredniowiecznej koło Czarnowąs, pow. Opole."Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 45-46.

1969

Badania ratownicze na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Granicznej, pow. Świdnica,"Sprawozdania Archeologiczne", XXI s. 215-221
 Materiały z nowoodkrytych stanowisk wczesnośredniowiecznych w okolicy Sądowla i Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w 1969 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XII, s. 35-38.

Czeladź Wielka, "Silesia Antiqua", XI, s. 309-310

Graniczna, "Silesia Antiqua", XI, s. 310

Kłodzko-Jurandów, "Silesia Antiqua", XI, s.318

Lechitów, pow. Góra, "Silesia Antiqua", XI, s. 320.

Polanowice, "Silesia Antiqua", XI, s. 321

Wrocław Stare-Miasto, "Silesia Antiqua", XI, s.335

1970

Early Mediaeual Sattlement Complex Near Sądowel, Góra District, "Archaeologia Polona", 11, s. 227—243.

Czarnowąsy, pow. Opole, "Silesia Antiqua", XII, s. 275-276.

1971

Z badań nad wczesnośredniowiecznym budownictwem obronnym na Śląsku środkowym,"Studia Archeologiczne", IV, s. 235-262.

Badania archeologiczne na osadzie kultury łużyckiej i osadzie wczesnośredniowiecznej w Kłodzku-Jurandowie, w 1967 roku, "Silesia Antiqua", XI, s. 135-146.

Sprawozdanie z badań ratowniczych na wielokulturowej osadzie neolitycznej w Niemczy, pow. Dzierżoniów, w 1971r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 13-16.

1972

Sądowel we wczesnym średniowieczu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Grodzisko wczesnośredniowieczne koło Milina, pow. Wrocław, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 60-61.

i Domański G., Wachowski K., Sprawozdanie z badań powierzchniowo-weryfikacyjnych w dorzeczu Małej Ślęzy w 1972 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 71-74.

i Gediga B., Wczesnośredniowieczny gródek palisadowy w Zawadzie, pow. Opole,"Sprawozdania Archeologiczne", XXIV, s. 217-227.

i Domański G., Badania ratownicze osady kultury amfor kulistych w Pęczu, pow. Strzelin, na stanowiskach 3/4, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 37-40.
rec.: J. Kramarek, Wczesnośredniowieczne grodziska ryczyńskie na Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1969, " Archeologia Polski", XVII, s. 239-244.

Z pradziejów Kotliny Kłodzkiej, "Rocznik Ziemi Kłodzkiej", IX/X, s. 5-22.

1973

Badania osady kultury wstęgowej w Niemczy, w 1971 roku, "Silesia Antiqua", XV, s. 21-45.

Brzezimierz, pow. Oława, "Silesia Antiqua", XV, s. 343-344

1974

Sprawozdanie z badań powierzchniowo-weryfikacyjnych w górnym dorzeczu Ślęzy, w1973 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 88-98.

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Starym Zamku (stan. 6), pow. wrocławski,"Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 53-58.

Wstępne sprawozdanie z badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Strachowie, pow. wrocławski, w 1973 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 49-53.

1975

Sprawozdanie z badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Strachowie (stan. 1), w powiecie wrocławskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 70-74.

Sprawozdanie z wykopalisk w Starym Zamku (stan. 6) pow. wrocławski w 1974 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 75-78.

Karnków, pow. Strzelin, "Silesia Antiqua", XVII, s. 135-146.

1976

Osadnictwo a zalesienie Dolnego Śląska we wczesnym Średniowieczu, (w:) Ziemia i ludzie dawnej Polski, Wrocław, s. 63-83.

Sprawozdanie z badań osady wczesnośredniowiecznej w Chwałkowie w woj. wałbrzyskim, w 1975 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 59-61.

Grodzisko wczesnośredniowieczne koło Wysocka, w woj. legnickim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 65-66.

Sprawozdanie z badań w Starym Zamku (stan. 5 i 6), w województwie wrocławskim, w 1975 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 62-64.

Kaczowice, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XVIII, s. 288-289.

1978

Życie wsi wczesnośredniowiecznej, (w:) Dolny Śląsk w kręgu kultury polskiej - Niemcza, Wałbrzych-Wrocław, s. 1-6.

1979

Zagadnienie wczesnośredniowiecznej ceramiki grafitowej w Polsce w świetle materiałów z Opola-Ostrówka, (w:) Kształtowanie się kultury wczesnopolskiej na Opolszczyźnie, Opole, s. 92-104.

Aus den Forschungen über das Siedlungswesen des Ślężanie-Stammes im 6.-10. Jh.,Rapports du IIIe Congrès International d` Archéologie Slave, 1, Bratysława, s. 507-512.

i Wachowski K., Z badań nad osadnictwem w wczesnośredniowiecznym w rejonie masywu Ślęży, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 69-71

rec.: J. Kaźmierczyk, K.Macewicz, S.Wuszkan, Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 34, nr 1, s. 112-114.

rec.: J. Kaźmierczyk, Podkowy na Śląsku w X-XI w., "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 34, nr 1, s. 149-150.

1980

Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.). Podstawy osadnicze i gospodarcze,Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Strachowie, gm. Sobótka, woj. Wrocław,"Sprawozdania Archeologiczne", XXXII, s. 207-225.

i Wachowski K., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1978 r., w Starym Zamku w woj. wrocławskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 85-87.

1981

Osada wczesnośredniowieczna w Chwałkowie, woj. Wałbrzych, "Silesia Antiqua", XXIII, s. 149-163.

1982

Osadnictwo wczesnośredniowieczne w Starym Zamku, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XXIV, s. 135-149.

 

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.