Pozycje bibliograficzne dla: Kulczycka - Leciejewiczowa Anna


Neolit Pleszów, pow. Kraków, "Z Otchłani Wieków", XXIII, z. 6, s. 348–349. 1957
Średniowiecze Wczesnośredniowieczne wędzidło żelazne z miejscowości Pleszów, pow. Kraków, "Materiały Archeologiczne", 2, s. 291–294. 1960
Neolit i Kozłowski J.K, Pierwsze materiały kultury bukowogórskiej na północ od Karpat, "Acta Archaeologica Carpathica", 2, s. 41–54. 1960
Prace o zróżnicowanej chronologii i Kozłowski J.K., Neolityczne kultury pochodzenia południowego, (w:) Pradzieje powiatu krakowskiego, "Prace Archeologiczne", 1, s. 99–142. 1960
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Pleszewie, pow. Kraków w 1957 r., "Sprawozdania Archeologiczne", X, s. 83–96. 1960
Neolit Materiały kultury starszej ceramiki wstęgowej z Zofipola, pow. Proszowice, "Materiały Archeologiczne", 3, s.19–28. 1961
Neolit i Kozłowski J.K, Materiały kultury starszej ceramiki wstęgowej z Olszanicy, pow. Kraków, "Materiały Archeologiczne", 3, s. 29–50. 1961
Neolit i Kozłowski J.K, Materiały kultury starszej ceramiki wstęgowej z Olszanicy, pow. Kraków, "Materiały Archeologiczne", 3, s. 29–50. 1961
Neolit Sprawozdanie z wstępnych badań archeologicznych na osadzie kultury czasz lejowatych w Zawarży, pow. Pińczów, "Sprawozdania Archeologiczne", XIII, s. 17–22. 1961
Neolit Uwagi o chronologii kultury starszej ceramiki wstęgowej w górnym dorzeczu Wisły, "Sprawozdania z posiedzeń Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie", styczeń – czerwiec 1961, s. 1–6. 1961
Neolit rec.: B. Novotný, Počiatký vytvárneho prejavu na Slovensku, Bratislava 1958, "Acta Archaeologica Carpathica", 3, s. 251–254. 1961
Neolit Sprawozdanie z badań archeologicznych w miejscowości Zawarża, pow. Pińczów w 1960 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 74–80. 1962
Neolit Materiały kultur z cyklu wstęgowych z badań ratowniczych w Targowisku, pow. Bochnia, "Materiały Archeologiczne", 5, s. 103–118. 1963
Neolit Sprawozdanie z badań archeologicznych na osadzie kultury czasz lejowatych w Zawarży, pow. Pińczów w 1961 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 51–56. 1963
Neolit Uwagi o chronologii kultury starszej ceramiki wstęgowej w górnym dorzeczu Wisły, (w:) Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski, Ossolineum, s. 47–67. 1964
Neolit i Kamieńska J., Przyczynek do znajomości kultury pucharów dzwonowatych w Polsce, (w:) Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski, Ossolineum, s. 373–395. 1964
Neolit Z badań nad osadnictwem kultury starszej ceramiki wstęgowej w Targowisku, "Materiały Archeologiczne", 6, s. 197–200. 1964
Neolit Sesja archeologiczna poświęcona okresowi lateńskiemu i rzymskiemu w Krakowie, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 12, s. 172–175. 1964
Neolit i Kozłowski J.K., W sprawie recenzji Prac Archeologicznych, 1:1960, "Archeologia Polski", 19, s. 452. 1964
Neolit Badania archeologiczne osady kultury czasz lejowatych w Zawarży, pow. Pińczów w 1962 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 39–43. 1964
Neolit i Kamieńska J., Quelques remarques sur la civilisation des vases campaniformes en Pologne, "Archaeologia Polona", 7, s. 96–113. 1964
Neolit Sprawozdanie z bań osady kultury czasz lejowatych w Zawarży, pow. Pińczów w 1963 r., "Sprawozdania Archeologiczne". XVII, s. 67–75. 1965
Neolit rec. B. Novotný, Spojeni jihozapadniho Slovenska se Zakarpatim a Přičemomořim v mladši dobe kamenne, (w:) Sbornik praci J. Filipa. Acta Universitatis Carolinae, Praha 1959, "Acta Archaeologica Carpathica", 5, s. 139–142. 1965
Prace o charakterze ogólnym i Leciejewicz L., 500 zagadek archeologicznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 246. 1966
Neolit Ze studiów nad kulturą starszej ceramiki wstęgowej w Polsce, "Archeologia Polski", XIII, s. 56–124. 1968
Neolit Pleszów (Nowa Huta) – osada neolityczna kultury ceramiki wstęgowej rytej i lendzielskiej, "Materiały Archeologiczne Nowej Huty", 2, s. 7–124. 1969
Neolit Z problematyki badawczej osadnictwa neolitycznego w Pleszowie–Nowej Hucie, "Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 479–481. 1969
Neolit rec.: B. Soudský, Bylany – osada nejstaršich zemědelců z mladši doby kamenne, Praha 1966, "Archeologia Polski", XIV, s. 459–464. 1969
Neolit rec.: T. Passek, E.K. Čemyš, Pamiatniki kultury linejno–lentočnoj keramiki na teritorii SSSR, Moskva 1963, "Archeologia Polski", XIV, s. 464–468. 1969
Neolit Kultura ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Zarys problematyki, (w:) Z badań nad kulturą ceramiki wstęgowej rytej, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Kraków, s.11–28. 1970
Neolit The Linear and Stroked Pottery Cultures, (w:) The Neolithic in Poland, Ossolineum, s. 14–75. 1970
Neolit i Kamieńska J., The Bell Beaker Culture, (w:) The Neolithic in Poland, Ossolineum, s. 366–382. 1970
Neolit i Kamieńska J., The Neolithic and Early Bronze Age Settlement at Samborzec in the Sandomierz District, "Archaeologia Polona", 12, s. 223–246. 1970
Neolit Geneza neolitu w Europie południowo–wschodniej, "Sprawozdania z posiedzeń Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie", 14, s. 470–474. 1971
Neolit Wczesnoneolityczna osada w Niemczy, pow. Dzierżoniów (wyniki badań drugiego sezonu wykopaliskowego), "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s.19–28. 1972
Neolit rec.: S. Šiška, Tiszapolgárska kultúra na Slovensku, Slovenská Archeológia, 16, 1968, "Archeologia Polski", XVII, s. 215–220. 1972
Neolit Niektóre problemy osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły, "Archeologia Polski", XVIII, s. 73–90. 1973
Neolit Wczesnoneolityczne osadnictwo w dorzeczu Raby, (w:) Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu w Małopolsce, Ossolineum, s. 19–64. 1973
Neolit Osada neolityczna w Kozowie, pow. lubski. Wyniki badań ratowniczych w 1973 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 27–30. 1974
Neolit W kręgu neolitycznych wierzeń, "Z Otchłani Wieków", XL, z. 3, s. 104–107. 1974
Neolit Z badań nad osadnictwem neolitycznym w dorzeczu Wodry, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 33–39. 1975
Neolit rec.: J. Vizdal, Zemplin v mladšej dobe kamennej, Košice 1973, "Archeologia Polski", XX, s. 201–204. 1975
Neolit Osada neolityczna w Strachowie, w województwie wrocławskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 22–25. 1976
Neolit Badania nad osadnictwem neolitycznym w dorzeczu Ślęzy, "Sprawozdania Archeologiczne", XXIX, s.13–25. 1977
Neolit In memoriam Bohumili Soudský, "Acta Archaeologica Carpathica", 17, s. 301–305. 1977
Neolit Osada neolityczna w Niemczy, (w:) Dolny Śląsk w kręgu kultury polskiej, wyd.Dolnośląskie Tow. Społ. Kulturalne , Wałbrzych – Wrocław – Niemcza, s.1–5. 1977
Neolit Osady neolityczne w Strachowie (sprawozdanie z badań w 1976 roku), "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 26–29. 1978
Neolit The Role of the Southern Cultural Model in the Polish Neolithic, "Godišnjak Centar za Balkanološka Ispitivanja", 16/14, s. 105–115. 1978
Neolit Niektóre problemy chronologii wczesnego neolitu na Śląsku, "Archeologia Polski", XXIII, s. 255–276. 1978
Neolit Rec.: S. Milisauskas, Archaeological Investigations on the Linear Culture Village of Olszanica, , Ossolineum 1976, "Archeologia Polski", XXIII, s. 213–217. 1978
Neolit Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego, (w:) Prahistoria ziem polskich, II, Neolit, Ossolineum, s.19–164. 1979
Neolit Węzłowe problemy kultury ceramiki wstęgowej rytej w Polsce południowo–zachodniej, (w:) Początki neolityzacji Polski południowo zachodniej, O/PAN, Wrocław, s. 37–50. 1979
Neolit Osady neolityczne w Strachowie, Sprawozdanie z badań w 1977 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 37–41. 1979
Neolit Dyskusja, (w:) Początki neolityzacji Polski południowo–zachodniej, O/PAN, Wrocław, s. 155–158. 1979
Neolit Uwagi o osadnictwie kultury ceramiki wstęgowej rytej w Brześciu Kujawskim, "Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi", Seria Archeologiczna 26, s. 301–308. 1979
Neolit Die Verwendung von Felsgesteinen im frühen Neolithikum Schlesiens, (w:) 2nd International Seminar on the Petroarchaeology, Wrocław – Sobótka, 2–4 October 1980, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 52–58. 1980
Neolit Rola południowego wzorca kulturowego w neolicie polskim, "Sprawozdania z posiedzeń Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie", 21, s. 6–7. 1980
Neolit Osady neolityczne w Strachowie. Sprawozdanie z badań w 1978 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 23–27. 1980
Neolit rec.: E. Lenneis, Siedlungsfunde aus Poigen und Frauenhofen bei Horn, ein Beitrag zur Erforschung der Linear und Stichbandkeramik in Niederösterreich (mit Beiträgen von M. Hopf und P. Wolff), Horn–Wien 1977, "Archeologia Polski", XXIV, s. 439–443. 1980
Neolit rec.: Nándor Kalicz, János Makkay, Die Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene, Budapest 1977, "Acta Archaeologica Carpathica", XX, s. 255–260. 1980
Neolit Wczesnoneolityczne osadnictwo w Niemczy, "Silesia Antiqua", XXIII, s. 19–38. 1981
Neolit Osady neolityczne w Strachowie. Sprawozdanie z badań w 1979 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXII, s. 23–26. 1981
Neolit Spätlinearkeramische Siedlungen im oberen Ślęza Flussgebiet, (w:) Siedlungen der Kultur mit Linearkeramik in Europa, wyd. Inst. Arch. Słowackiej Akademii Nauk, Nitra, s. 93–106. 1982
Neolit i Nowacka L., Osady neolityczne w Strachowie. Sprawozdanie z badań w 1980 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIII, s.17–21. 1982
Neolit Badania nad osadnictwem neolitycznym w Strachowie, woj. Wrocław, "Sprawozdania Archeologiczne", XXXIV, s. 9–24. 1982
Neolit rec.: M. Lička, M. Bareš, Antropomorfní nádoba lengyélské kultury z objektu č.Vl/30 z Buštehradu, okr. Kladno, "Sbornik Národniho Muzea v Praze" (Seria A), 33;1979, "Archeologia Polski", XXVII, s. 465–467. 1982
Neolit rec.: I. Pleinerová, I. Pavlů, Březno, osada z mladši dobe kamenné v severozapádnich Čechách, Usti nad Labem 1979, "Sprawozdania Archeologiczne", XXXIV, s. 279–282. 1982
Neolit O zofipolskim stylu ceramiki wstęgowej rytej w Polsce, "Archeologia Polski", XXVIII, s. 67–97. 1983
Neolit The Oldest Linear Pottery Communities and their Contribution to the Neolithization of Polish Territories, "Archaeologia Polona", 21–22, s. 47–61. 1983
Neolit Międzynarodowe kolokwium "Osiedla" kultury ceramiki linearnej w Europie (Nove Vozokany 17–20 listopada 1981), "Archeologia Polski", XXVIII, s. 233–235. 1983
Neolit Stone Implements of the Oldest Linear Communities in South–Western Poland, (w:) Reports 3rd Seminar on Petroarchaeology. Plovdiv 27–30 August 1984, wyd. Inst. Arch. Bułgarskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Paisi Hilendarski, Plovdiv 1984, s. 239–247. 1984
Neolit i Nowacka L., Osady neolityczne w Strachowie. Sprawozdanie z badań w 1981 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIV, s. 29–32. 1984
Neolit i Romanow J., Wczesnoneolityczne osiedla w Gniechowicach i Starym Zamku, "Silesia Antiqua", XXVII, s. 9–81. 1985
Neolit i Nowacka L., Osady neolityczne w Strachowie. Sprawozdanie z badań w 1982 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXV, s. 22–27. 1985
Neolit i Nowacka L., Osady neolityczne w Strachowie. Sprawozdanie z badań w 1983 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVI, s. 32–36. 1985
Neolit III Seminarium Petroarcheologiczne (Plovdiv 27"30 sierpnia 1984 roku), "Archeologia Polski", XXXI, s. 465–466. 1986
Neolit Pierwsze wspólnoty kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemiach polskich, "Archeologia Polski", XXXII, s. 293–348. 1987
Neolit Erste Gemeinschaften der Linienbandkeramikkultur auf polnischem Boden, "Zeitschrift für Archäologie", 23, s. 137–182. 1988
Neolit i Nowacka L., Osady neolityczne w Strachowie. Sprawozdanie z badań w 1984 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVII, s. 23–25. 1988
Neolit i Nowacka L., Osady neolityczne w Strachowie. Sprawozdanie z badań w 1985 r., "Śląskie Sprawozdania .Archeologiczne", XXVIII, s.18–21. 1988
Neolit Osiedle kultury pucharów lejkowatych w Zawarży, "Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych O/PAN w Krakowie", 31, s. 22–24. 1988
Neolit A Model of the Late Linear Pottery Settlement in the Ślęza River Basin, Silesia, (w:) Bylany Seminar 1987. Collected papers, wyd. Inst. Arch. Czechosłowackiej Akademii Nauk, Praha, s. 325"332. 1989
Neolit Międzynarodowe seminarium poświęcone stanowisku neolitycznemu w Bylanach. Liblice 6–10 kwietnia 1987 r., "Archeologia Polski", XXXIV, s. 239–241. 1989
Neolit rec.: Sarunas Milisauskas, Early Neolithic Settlement and Society at Olszanica, Ann Arbor 1986, "Archeologia Polski", XXXIV, s. 467–471. 1989
Neolit i Nowacka L., Osady neolityczne w Strachowie. Sprawozdanie z badań w 1988 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 69–76. 1990
Neolit Osadnictwo neolityczne w Strachowie, woj. Wrocław, "Sprawozdania Archeologiczne", XLIII, s. 21–38. 1991
Neolit Z badań nad osadnictwem neolitycznym w dorzeczu górnej Odry, "Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych O/PAN w Krakowie", 33, s. 250–253. 1991
Neolit Z badań nad osadnictwem neolitycznym w dorzeczu górnej Odry, (w:) Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, O/PAN Wrocław, Wrocław, s. 113–123. 1992
Neolit nekr.: Dr Janina Bukowska–Gedigowa (14.I.1934–16.IV.1992), "Sprawozdania Archeologiczne", XLIV, s. 317–320. 1992
Neolit Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo–zachodniej. Próba zarysu organizacji przestrzennej, wyd. IAE PAN, Wrocław, ss. 223. 1993
Neolit The Settlement of Early and Middle Neolithic Communities in the Upper Odra Basin, (w:) Actes du XIIe Congres UISPP Bratislava, Bratislava, 2, s. 374–380. 1993
Neolit Pierwsze społeczeństwa rolnicze w Polsce w świetle nowszych badań, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", 21, s.72–74. 1995
Neolit Badania nad osadnictwem neolitycznym we wschodniej części środkowego i dolnego Nadodrza, (w:) Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu, Spotkania Bytomskie 2, Wrocław, s. 41–59. 1996
Neolit Pozycja taksonomiczna grupy malickiej. Rozwój struktur społecznych w kulturach naddunajskich. Rola zmian klimatycznych na granicy wczesnego i środkowego neolitu, (w:) Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy, wyd. PAU, Kraków 1996, s.137–139, 151. 1996
Neolit i Wojciechowski W., Dyskusja: Wzorce opisu formalnego, (w:) Opis zabytków kamiennych – propozycja standaryzacji, Warszawa, s.13–33. 1996
Neolit Formy neolitycznego przełomu kulturowego na ziemiach polskich w VI–III tysiącleciu p.n.e., "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego", 50, s. 52–54. 1996
Neolit Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku, wyd. IAE PAN, Wrocław, ss. 298. 1997
Neolit Najstarsze osadnictwo rolnicze. Młodsza epoka kamienia (neolit) – 4600–3000 lat p.n.e., (w:) Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Mapa 73C, wyd. O/PAN, Wrocław . 1997
Neolit Tadeusza Sulimirskiego spojrzenie na polski neolit, (w:) Archeologia i starożytnicy, O/PAN, Łódź, s. 139–145. 1997
Neolit rec.: M. Zápotocká, Bestattungsritus des Böhmischen Neolithikums (5500–4200 B.C.). Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear–, Stichband und Lengyelkeramik, Praha 1998, ss. 247, tabl. 160, "Przegląd Archeologiczny", 47, s. 185–188. 1999
Neolit Pierwsi rolnicy na ziemiach polskich, "Nauka Wrocławska" nr 3–4, s. 4–5. 1999
Neolit Neolit polski mijającego półwiecza, (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, wyd. PTPN, Poznań, s. 75–93. 2000
Neolit Seasonal Camps of the Funnel Beaker Culture People in South–Western Poland, "Sborník Prací Filozofické Fakulty Brnĕnske Univerzity", 48, Seria Archeologiczna M4, s.179–185. 2000
Neolit Stefana Noska badania nad neolitem Polski, (w:) 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, wyd. MA Kraków, s. 163–171. 2000
Neolit Early Linear Pottery Communities to the North of the Sudeten and Carpathian Mountains. Recent Researches, "Památky Archeologické". Supplementum 13, AUAV Praha, s. 196–204. 2000
Neolit Dyskusja: (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, PTPN Poznań, s. 154–155, 668–669. 2000
Neolit Zwykły garnek – wielki wynalazek, ";Gazeta Biskupińska"; 43:2000, s. 2 2000
Neolit Neolityczni użytkownicy stanowiska, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach, "Wratislavia Antiqua", 4, Wrocław, s. 17–34. 2001
Neolit Surowce skalne w kulturze wczesnoneolitycznych społeczności górnego dorzecza Odry, (w:) Problemy epoki kamiennej na obszarze Starego Świata, Kraków, s. 311–319. 2001
Neolit Głos w dyskusji, (w:) Origines mundi gentium et civitatum, Wrocław, s. 27–28. 2001
Neolit Some remarks on the Stroke–Ornamented Ware Culture in Poland, "Archeologické rozhledy", 54, 179–190. 2002
Neolit Kilka uwag o budownictwie ludności kultury pucharów lejkowatych, (w:) Budownictwo i budowanie w przeszłości, s. 39–48. Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej, Wrocław, ss. 165. 2002
Neolit Das Neolithikum im polnischen Odergebiet, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch–Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch–Germanische Forschungen, 60, s. 257–263. 2002

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.