Pozycje bibliograficzne dla: Hołubowicz Włodzimierz

Hołubowicz Włodzimierz

1954

O autochtonizmie polskich plemion śląskich, (w:) Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN, I, Wrocław 28 VI-1 VII, 1953, s. 104-110.

i Kubasiewicz M., Kości zwierzęce źródłami historycznymi, "Dawna Kultura", I, s. 75-81.

Jak polscy kowale w Xl wieku imitowali stal damasceńską, "Dawna Kultura", I, s. 128-131.

Na marginesie dyskusji na temat metody wykopaliskowej, "Dawna Kultura", I, s. 149-156.

Współpraca archeologów i matematyków we Wrocławiu, "Dawna Kultura", I, 1, s. 193.

1955

Uwagi o historii kultury materialnej jako nauce, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", III, nr 3, s. 563-585.

Wczesnośredniowieczne Opole w świetle badań archeologicznych w latach 1952-1953, (w:) Szkice z dziejów Śląska, Warszawa, s. 20-78, wyd. 2.

Konspekt "Historii Śląska", cz. I, Śląsk do połowy XVIII wieku, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", nr 2, s. 243-248.

Prace wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu w 1954 r., "Sprawozdania Archeologiczne", l, s. 207-234.

Wyniki badań w Niemczy Śląskiej przeprowadzonych w 1950 r., "Wiadomości Archeologiczne", XXII, z. 2. s. 146-157.

i Podkowińska Z., Polskie prace w Albami, "Archeologia", 5, s. 347-350.

Kiedy i jak powstało Opole?, Kwartalnik Opolski, I, z. l, s. 8-25.

1956

Opole w wiekach X-XII, Katowice, s. 360.

Starożytny ośrodek hutniczy koło Tarchalic na Śląsku, "Dawna Kultura", III, z. 3, s. 207-214.

O współpracy archeologii z naukami technicznymi i przyrodniczymi, "Dawna Kultura", III. z. 4, s. 241-250.

Prasłowiańskie kręgi kultowe na Górach Ślęzy, Raduni i Kościuszki, "Gazeta Robotnicza", 37 IX 1956, Wrocław, nr 231 (2364).

1957

Garncarstwo wiejskie Albanii, "Archeologia Śląska", I, s. 5-64.

Z badań na 0strówku w Opolu w roku 1955, "Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 204-233.

O kształtowaniu się i rozwoju społeczeństw słowiańskich na ziemiach polskich, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław s. 84-98.

Odpowiedź referenta, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN, 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław, s. 114.

Uwagi o genezie i poziomie kultury wczesnośredniowiecznych miast w Polsce, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław, s. 343-351.

Skarby Ostrówka, "Trybuna Opolska", z 22 VI 1957, (w rubr.:) Głosy z nad Odry.

Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką grodziska w Strachowie, "Archeologia Śląska", I, s. 173-184.

O metodzie wydzielania kultur archeologicznych, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław, s. 81 n.

Jedwabie z Opola X-XII w, "Kwartalnik Opolski", III, z. 2. s. 81-89.

1958

O metodzie publikacji źródeł archeologicznych, Wrocław.

O nową metodę badań budownictwa starożytnego, "Archeologicke Rozhledy, X, z. 2, s. 232-245.

Wczesnośredniowieczne instrumenty muzyczne z Opola, "Ruch Muzyczny", II, nr 19, s. 33.

Das frühmittelalterliche Oppein im Lichte der archäologischen Forschungsarbeiten der Jahre 1952-1953, (w:) Beitrage za Geschichte Schlesiens", Berlin, s. 35-101.

Prace terenowe Zakładu Archeologii Polski IHKM PAN we Wrocławiu w r. 1958 i zamierzenia na rok 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 1-8.

Prace wykopaliskowe w Niemczy, pow. Dzierżoniów w r. 1958, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 46-50.

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych m Ostrówku W Opolu w roku 1958, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 36-46.

1959

Monety Xl w. z badań w Opolu na tle stratygrafii Ostrówka, "Archeologia Śląska", III, s. 129-139.

Biały Kościół, pow. Strzelin, "Archeologia Śląska", III, s. 154.

Kilka uwag wstępnych o pracach terenowych Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Archeologii Polski IHKM PAN we Wrocławiu w r. 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 3-10.

Lipki I, II, III (pow. Oława i Brzeg), "Archeologia Śląska", III, s. 153 n.

Myśliborzyce, pow. Brzeg, woj. Opole, "Archeologia Śląska", III, s. 153.

Żerzuszyce, pow. Wrocław, "Archeologia Śląska", III, s 159.

O metodzie wykopaliskowej, "Archeologia Śląska", II, s. 3-21.

Opole - Ostrówek, "Archeologia Śląska", III, s, 152 n.

i Pietkiewicz L., Skrzypce polskie z XI w. z badań w Opolu, "Archeologia Śląska", II, s. 191-198.

Witosławice, pow. Strzelin, gród Kołacza, "Archeologia Śląska", III, s. 160 n..

Z badań. na Ostrówku w Opolu w r. 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 52-57.

1960

Z prac wykopaliskowych na Ostrówku w Opolu w r. 1956, "Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 1-2.

Od redakcji, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 1-2.

Prace wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym Ostrówku, w Opolu w 1960 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 48-54.

Z badań na Ostrówku w Opalu w 1957 r., "Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 53-66.

i Kaźmierczyk J., Z badań, w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu, (XII-XIV w. n.e.) w 1960 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 55-56.

Z prac wykopaliskowych w Niemczy Śląskiej (IX-XIV w. n. e.) w roku 1960, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, III, s. 36-40.

Śląskie ośrodki hutnicze okresu rzymskiego, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław-Warszawa, s. 39-42.

Opole wczesnośredniowieczne, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław-Warszawa, s. 61-78.

Niemcza Śląska, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław-Warszawa, s. 79-84.

O metodzie publikacji źródeł archeologicznych (Streszczenia), "Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, III, z. 2-3, Warszawa, s. 133-139.

Śląsk w epoce wspólnoty pierwotnej, (w:) Historia Śląska, 1, Wrocław, s. 34-144.

1961

Jak publikować źródła archeologiczne, Warszawa, ss. 94.

i Kaźmierczyk J., Sprawozdanie z badań w Niemczy Śląskiej w roku 1961, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 21-31.

1962

Rozmieszczenie budynków ulic i podwórzy w Opolu na Ostrówku w X-XIII w., "Światowit", 24, s. 515-556.

Badania wykopaliskowe w Opolu w 1958 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 270-294.

1965

Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian, "Studia Archeologiczne", l, Wrocław, ss.196.

 

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.