Pozycje bibliograficzne dla: Gediga Bogusław

Średniowiecze Czeladź Wielka, pow. Góra Śl., "Dawna Kultura", z. 3, s. 230–231. 1956
Prace o charakterze ogólnym Konferencja sprawozdawczo–planująca IHKM PAN i CZM i OZ, "Dawna Kultura", z. 2, s. 151–153. 1956
Prace o charakterze ogólnym Sesja Kół Naukowych Etnografów i Archeologów, "Dawna Kultura", z. 3, s. 239–240. 1956
Epoka brązu, okres halsztacki Osada kultury łużyckiej w Morawianach , pow. Pińczów, "Wiadomości Archeologiczne", XXIV, s. 147–148. 1957
Epoka brązu, okres halsztacki Jordanów Śl., pow. Dzierżoniów, "Z Otchłani Wieków", XXIII, s. 292–293. 1957
Epoka brązu, okres halsztacki Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury łużyckiej koło Jordanowa Śl. Pow. Dzierżoniów, "Archeologia Śląska", I, s. 135–148. 1957
Neolit Osadę sprzed 4 tysięcy lat odkryto w pow. raciborskim, "Głos znad Odry – Trybuna Opolska", nr 29, s. 2. 1957
Średniowiecze Przedmioty drewniane wykopane na Ostrówku, "Głos znad Odry – Trybuna Opolska", 22 VI 1957. 1957
Epoka brązu, okres halsztacki Gliniane ptaszki w kulturze łużyckiej na Śląsku, "Ślęża", Biblioteka Archeologii Śląska, nr 1, s. 41–64. 1958
Epoka brązu, okres halsztacki Sprawozdanie z badań na stanowiskach kultury łużyckiej w okolicy Jordanowa Śl. pow. Dzierżoniów i Sobótki, (Góry Ślęży), "Śląskie sprawozdania Archeologiczne", I, s. 11–19. 1958
Epoka brązu, okres halsztacki i Gedl M., Wczesnołużyckie cmentarzysko o mieszanym obrządku pogrzebowym w Krzanowicach, pow. Opole, "Archeologia Śląska", III, s. 23–33. 1959
Epoka brązu, okres halsztacki Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej w Czarnowąsach pow. Opole, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 18–20. 1959
Neolit i Bukowska – Gedigowa J., Osada kultury ceramiki wstęgowej kłutej w Wawolnicy pow. Strzelin, "Wiadomości Archeologiczne", XXIX, z. 4, s. 352–358. 1959
Epoka brązu, okres halsztacki Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej w Świątnikach, pow. Wrocław, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 22. 1959
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bukowska–Gedigowa J., Oleśniczka, pow. Oleśnica, Badania terenowe na Śląsku w 1957 roku, "Archeologia Śląska", III, s. 161. 1959
Epoka brązu, okres halsztacki Jordanów Śl. pow. Dzierżoniów, Badania terenowe na Śląsku w 1957 roku, "Archeologia Śląska", III, s.155. 1959
Neolit Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, Badania terenowe na Śląsku w 1957 roku, "Archeologia Śląska", III, s. 151–152. 1959
Neolit Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w roku 1959 w Białym Kościele, pow. Strzelin, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 9–10. 1959
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania w Groszowicach pow. Opole w roku 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 21. 1959
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z badań w Jordanowie Śląskim pow. Dzierżoniów, w roku 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 23–26. 1959
Prace o zróżnicowanej chronologii Ślęża siedziba bogów, "Turystyka", nr 13/138/ z. 1, VII 1960, R. IX, s. 6. 1960
Epoka brązu, okres halsztacki Badanie zespołu stanowisk kultury łużyckiej w okolicy Jordanowa Śl. pow. Dzierżoniów w latach 1956–1959, "Sprawozdania Archeologiczne", XIII, s. 73–86. 1961
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z wstępnych badań przeprowadzonych na kopcu koło Lubotynia, pow. Głubczyce, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 8. 1961
Epoka brązu, okres halsztacki Sprawozdanie z badań na osadzie obronnej kultury łużyckiej we Wrocławiu na Osobowicach w roku 1961, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 9–15. 1961
Neolit Sprawozdanie z badań osady neolitycznej w Jordanowie Śląskim pow. Dzierżoniów, w 1959 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 81–85. 1962
Epoka brązu, okres halsztacki Sprawozdanie z badań osady obronnej kultury łużyckiej we Wrocławiu na Osobowicach w roku 1962, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 11–16. 1962
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z badań ratowniczych na terenie cegielni nr 2 w Baborowie pow. Głubczyce, "Sprawozdania z terenowych badań prowadzonych na terenie województwa opolskiego w 1962 roku", s. 10–11. 1962
Prace o charakterze ogólnym nekr.: Włodzimierz Hołubowicz, "Z Otchłani Wieków", XXVIII, s. 244–246. 1962
Epoka brązu, okres halsztacki Cmentarzysko kultury łużyckiej w badaniach stosunków społecznych, "Archeologia Polski", VIII, z. 1, s. 7–43. 1963
Prace o zróżnicowanej chronologii Sudety w epoce kamienia i we wczesnych okresach epoki brązu, "Acta Archaeologica Carpathica", V, s. 163–167. 1963
Epoka brązu, okres halsztacki Z badań osiedla obronnego kultury łużyckiej we Wrocławiu na Osobowicach w 1961 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 114–118. 1963
Średniowiecze i Bukowska–Gedigowa J., Sprawozdanie z badań osady wczesnośredniowiecznej na stanowisku 8 w Pietrowicach Wielkich, pow. Racibórz w 1961 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 316–321. 1963
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z badań na kopcu koło Lubotynia, pow. Głubczyce, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 13–15. 1963
Epoka brązu, okres halsztacki Sprawozdanie z badań osiedla obronnego kultury łużyckiej we Wrocławiu–Osobowicach w roku 1963, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 18–20. 1963
Średniowiecze Badania wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu w roku 1963, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 47–51. 1963
Neolit Ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie neolitycznej w Pietrowicach Wielkich, pow. Racibórz, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie", s. 4–5. 1963
Epoka brązu, okres halsztacki Uwagi o glinianej plastyce figuralnej ludności kultury łużyckiej w Polsce, (w:) Sbornik III. Karlu Tihelkowi, Brno, s. 124–128. 1963
Epoka brązu, okres halsztacki Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Księginicach Wielkich w powiecie dzierżoniowskim, "Przegląd Archeologiczny", 16, s. 140–149. 1964
Epoka brązu, okres halsztacki Badania wykopaliskowe na terenie osiedla obronnego kultury łużyckiej we Wrocławiu – Osobowicach w roku 1962, "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 59–67. 1964
Średniowiecze Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na Ostrówku w Opolu, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VII, s. 45–48. 1964
Epoka brązu, okres halsztacki Sprawozdanie z badań osiedla obronnego kultury łużyckiej we Wrocławiu–Osobowicach w roku 1964, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VII, s. 18–20. 1964
Epoka brązu, okres halsztacki rec.: M. Gedl, Uwagi o gospodarce i strukturze społecznej ludności kultury łużyckiej w południowej Polsce, Zeszyty Naukowe U.J., 1961, "Archeologia Polski", IX, z. 1, s. 195–202. 1964
Epoka brązu, okres halsztacki rec.: M. Gedl, Kultura łużycka na Górnym Śląsku, Prace Komisji Archeologicznej PAN – oddział w Krakowie Nr 3, "Silesia Antiqua", VI, s. 243–246. 1964
Epoka brązu, okres halsztacki Zróżnicowanie kultury łużyckiej na Śląsku, "Archeologia" – Rocznik Muzeum Górnego Śląska, nr 3, Bytom, s. 67–95. 1965
Epoka brązu, okres halsztacki Badania osiedla obronnego kultury łużyckiej we Wrocławiu–Osobowicach w roku 1963, "Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 114–118. 1965
Średniowiecze Badania na Ostrówku w Opolu w 1965 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VIII, s. 42–45. 1965
Średniowiecze Plon 17 lat, "Trybuna Opolska – Niedzielna", czerwiec 1965. 1965
Epoka brązu, okres halsztacki Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Czarnowąsach pow. Opole, "Wiadomości Archeologiczne", XXXII, z. 1–2, s. 54–79. 1966
Epoka brązu, okres halsztacki Stan i potrzeby badań nad kulturą łużycką na Śląsku, "Archeologia Polski", X, z. 2, s. 539–578. 1965
Epoka brązu, okres halsztacki Wyniki prac wykopaliskowych na osiedlu obronnym kultury łużyckiej we Wrocławiu–Osobowicach w roku 1964, "Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 67–73. 1965
Średniowiecze Badania wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu w latach 1959–1963, "Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 219–245. 1966
Średniowiecze Sprawozdanie z badań na Ostrówku w Opolu w 1966 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 38–42. 1966
Epoka brązu, okres halsztacki Sprawozdanie z badań na osiedlu obronnym kultury łużyckiej we Wrocławiu–Osobowicach w 1966 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 20–22 1966
Epoka brązu, okres halsztacki Spalona, pow. Legnica, "Silesia Antiqua", IX, s. 260–263. 1966
Epoka brązu, okres halsztacki Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym, Wrocław–Warszwa–Kraków, s. 412. 1967
Średniowiecze Wczesnośredniowieczne stępy nożne z Opola, "Archeologia Polski", XII, z. 1, s. 153–164. 1967
Epoka brązu, okres halsztacki W sprawie problematyki badań nad osadnictwem kultury łużyckiej (na marginesie referatu Z. Bukowskiego), "Studia z Dziejów Osadnictwa", V, s. 126–132. 1967
Średniowiecze Głos w dyskusji nad problematyką religii pogańskich Słowian, (w:) Religia pogańskich Słowian, Kielce, s. 92–94. 1967
Średniowiecze Dwudziesty sezon na Ostrówku, "Trybuna Opolska–Niedzielna", 8–9 lipiec 1967. 1967
Epoka brązu, okres halsztacki Odpowiedź na recenzję M. Gedla, "Silesia Antiqua", X, s. 327–329. 1968
Średniowiecze Prace wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu w roku 1968, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 50–58. 1968
Średniowiecze Wyniki badań na Ostrówku w Opolu w latach 1964 i 1965, "Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 264–294. 1968
Średniowiecze Early mediaeval Opole and the problem of Higher Silesian towns, "Archaeologia Polona", 10, s. 37–751953 i 1955, "Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 132–139. 1968
Średniowiecze Ostrówek nasza duma narodowa, "Tybuna Opolska", nr 239 /5195/, 31, VIII, 1968. 1968
Epoka brązu, okres halsztacki Lart figuratif de la population de la civilisation lusacienne, (w:) I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, s. 109–112. 1969
Epoka brązu, okres halsztacki Wyniki prac wykopaliskowych na osiedlu kultury łużyckiej we Wrocławiu–Osobowicach w 1966 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 103–110. 1969
Średniowiecze Wyniki archeologicznych badań wczesnośredniowiecznego Opola w 1966 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 237–268. 1969
Epoka brązu, okres halsztacki Osiedla obronne ludności kultury łużyckiej we Wrocławiu–Osobowicach, "Rocznik Wrocławski", 11, s. 53–64. 1969
Średniowiecze Prace wykopaliskowe w Opolu na Ostrówku w 1967 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 223–239. 1969
Średniowiecze Dwadzieścia lat polskich badań archeologicznych na Ostrówku w Opolu, "Opolski Rocznik Muzealny", 4, s. 11–50. 1969
Epoka brązu, okres halsztacki Aktuelle Forschungsprobleme der Lausitzer Kultur, "Arbeits und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege", Beiträge zur Lausitzer Kultur, 7, s. 89–95. 1969
Średniowiecze Prace wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu w 1969 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XII, s. 44–50. 1969
Epoka brązu, okres halsztacki Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej, Wrocław–Warszwa–Kraków, s. 270. 1970
Średniowiecze Początki i rozwój wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego na Ostrówku w Opolu, "Slavia Antiqua", XVI, s. 105–144. 1970
Epoka brązu, okres halsztacki Węzłowe problemy w badaniach dziejów społeczeństw epoki brązu na ziemiach Polskich, "Sprawozdania Archeologiczne", XXIII, s. 422–431. 1971
Prace o charakterze ogólnym Z zagadnień obiektywności dokumentacji archeologicznej, "Studia Archeologiczne", 4, s. 71–79. 1971
Średniowiecze Ostrówek gród–miasto, "Opole", II, nr 10/18/ s. 8–9. 1971
Epoka brązu, okres halsztacki Sztuka ludności kultury łużyckiej, "Z Otchłani Wieków", XXXVII, nr 4, s. 233–238. 1971
Prace o charakterze ogólnym Z żałobnej karty – Leon Pietkiewicz, "Z Otchłani Wieków", XXXVII, nr 4, s. 306. 1971
Średniowiecze i Lodowski J., Wczesnośredniowieczny gródek palisadowy w Zawadzie, pow. Opole, "Sprawozdania Archeologiczne", XXIV, s. 217–227. 1972
Średniowiecze Badania wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu w 1968 i 1969 roku oraz omówienie najważniejszych wyników zakończonych prac, "Sprawozdania Archeologiczne", XXIV, s. 175–215. 1972
Prace o zróżnicowanej chronologii Nad Ślężą w okresie neolitu i epoce brązu, "Z Otchłani Wieków", XXXVIII, nr 3, s. 205–209. 1972
Średniowiecze Jeszcze o opolskim Ostrówku, "Trybuna Opolska", nr 192, 13. VII. 1972. 1972
Prace o charakterze ogólnym rec.: 25 lat archeologii na Dolnym Śląsku, "Z Otchłani Wieków", XXXVIII, z. 4, s. 304–305. 1972
Średniowiecze Konstrukcje obronne wczesnośredniowiecznego grodu–miasta na Ostrówku w Opolu, "Archeologia Polski", XVIII, z. 2, s. 491–537. 1972
Prace o charakterze ogólnym Ogólnopolska Konferencja Konserwatorów zabytków archeologicznych, "Sprawozdania Archeologiczne", XXV, s. 365–366. 1973
Epoka brązu, okres halsztacki O współpracy z antropologią w badaniach ciałopalnych grobów kultury łużyckiej, (w:) Metody wyników i konsekwencja badań kości z grobów ciałopalnych, Poznań, s. 77–79. 1974
Epoka brązu, okres halsztacki i Czerska B., Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej, pow. Oława, "Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne", III, 71–146. 1975
Prace o zróżnicowanej chronologii Śladami religii Prasłowian, Wrocław–Warszwa–Kraków, ss. 286. 1976
Epoka brązu, okres halsztacki Grody ludności kultury łużyckiej we Wrocławiu–Osobowicach, Wrocław–Warszwa–Kraków, s. 213. 1976
Epoka brązu, okres halsztacki Forschungsprobleme der frühen Bronzeperioden in Westpolen, (w:) IX Congres UISPP, Résumés des communications, Nice, s. 440. 1976
Prace o charakterze ogólnym współautor: Mały słownik antropologiczny, wyd 2. 1976
Epoka brązu, okres halsztacki Die Entwicklung der Lausitzer Kultur in Dolny Śląsk im Lichte der Beziehungen zum Süden der DDR, "Arbeits und Forschungsberichte der sächsichten Bodendenkmalpflege", XXII, s. 237–246. 1977
Prace o charakterze ogólnym Archeologia, etnologia i religioznawstwo, "Euhemer", nr 3/105, s. 53–55. 1977
Prace o charakterze ogólnym 8 Sesja Towarzystwa Historyków Niemieckiej Republiki Demokratycznej, "Archeologia Polski", XXII, z. 1, s. 252–254. 1977
Epoka brązu, okres halsztacki Seminarium poświęcone badaniom mikroregionalnym, halsztackich zespołów osadniczych, "Sprawozdania Archeologiczne", XXV, s. 328–330. 1977
Prace o zróżnicowanej chronologii Kulty Słońca, "Problemy", nr 7, lipiec, s. 23–28. 1977
Średniowiecze Na Ostrówku, "Trybuna Odrzańska–Magazyn", nr 194, 27 i 28 sierpnia, s. 4. 1977
Średniowiecze Opole wczesnośredniowieczne, "Biuletyn Informacyjny WO i NTE, IV, nr 10/10/77, Opole, s. 1–11. 1977
Średniowiecze Opole wczesnośredniowieczne, "Biuletyn Informacyjny WO i NTE, IV, nr 10/10/77, Opole, s. 1–11. 1978
Epoka brązu, okres halsztacki Starszy okres epoki brązu na zachodnich ziemiach polskich w zasięgu "kultury przedłużyckiej", (w:) Prahistoria Ziem Polskich III, Wczesna epoka brązu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 137–172. 1978
Epoka brązu, okres halsztacki Forschungen zum bronzezeitlichen Siedlungswesen im westlichen Teil Polens, (w:) Mitteleuropäische Bronzezeit, Berlin, s. 289–293. 1978
Epoka brązu, okres halsztacki Postać ludzka w tematyce sztuki ludności kultury łużyckiej, "Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi , Seria Archeologiczna", nr 22, s. 119–128. 1978
Epoka brązu, okres halsztacki Wstęp, (w:) Geneza kultury łużyckiej na terenie Nadodrza, Warszawa, s. 5–6. 1978
Epoka brązu, okres halsztacki Zagadnienie genezy kultury łużyckiej na terenach Nadodrza, (w:) Geneza kultury łużyckiej na terenie Nadodrza, Warszawa, s. 7–16. 1978
Epoka brązu, okres halsztacki Dyskusja, (w:) Geneza kultury łużyckiej na terenie Nadodrza, Warszawa, s. 247–250. 1978
Średniowiecze Opole we wczesnym średniowieczu, (w:) przewodnik po wystawie, Opole, ss. 16. 1978
Prace o charakterze ogólnym Uwagi o interdyscyplinarnych badaniach ewolucji biokulturowej, "Przegląd Antropologiczny", 44, z. 1, s. 207–208. 1978
Prace o zróżnicowanej chronologii Zagadnienia religii, (w:) Prahistoria Ziem Polskich IV, Od środkowej epoka brązu do środkowego okresu lateńskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 320–341. 1979
Epoka brązu, okres halsztacki Sztuka ludności kultury pomorskiej a sztuka ludności łużyckiej, (w:) Problemy kultury pomorskiej, Koszalin, s. 71–94. 1979
Średniowiecze Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Ostrówku w Opolu w 1977 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 90–94. 1979
Średniowiecze Frühslawische Städte in Oberschlesien, (w:) Rapports du IIIe Congrés International d`Archéologie Slave, Bratislava, 1, s. 259–269. 1979
Średniowiecze Opole wczesnośredniowieczne w świetle badań na Ostrówku, (w:) Kształtowanie się kultury wczesnośredniowiecznej na Opolszczyźnie, Opole, s. 58–91. 1979
Średniowiecze Przedmowa, (w:) Kształtowanie się kultury wczesnośredniowiecznej na Opolszczyźnie, Opole, s. 5–6. 1979
Epoka brązu, okres halsztacki Einige Kulturerscheinungen während der Lausitzer Kultur in Westpolen und ihre Verbindungen mit Westpannonien, (w:) Mitteilungen der Österreichschen Arbeitsgemeinschaft für Ur und Frühgeschichte, 29, cz.1, s. 1–9. 1979
Epoka brązu, okres halsztacki Rola oddziaływań kręgu halsztackiego na rozwój społeczeństw epoki żelaza w Polsce zachodniej na tle środkowo–europejskim, "Nauka Polska", nr 6, s. 129–130. 1979
Epoka brązu, okres halsztacki red.: Rola oddziaływań kręgu halsztackiego w rozwoju społeczeństw epoki żelaza w Polsce zachodniej na tle środkowoeuropejskim, Wrocław. 1980
Epoka brązu, okres halsztacki Forschungsprobleme der frühen Bronzeperioden in Westpolen, "Archaeologia Polona", 19, s. 177–191. 1980
Prace o charakterze ogólnym Zur Frage der Zusammenarbeit zwischen Archäopetrographen und Archäologen am Beispiel der Forschungen über das Kultzentrum in Ślężamassiv, (w:) II, Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław, s. 73–79. 1980
Epoka brązu, okres halsztacki Zagadnienie badań religii ludności kultury łużyckiej, (w:) Rola oddziaływań kręgu halsztackiego w rozwoju społeczeństw epoki żelaza w Polsce zachodniej na tle środkowoeuropejskim, Wrocław, s. 183–193. 1980
Epoka brązu, okres halsztacki Zagadnienie zakresu pojęcia "kultura łużycka" i jej wewnętrznego zróżnicowania, (w:) Zróżnicowanie wewnętrzne kultury łużyckiej, Kraków, s. 11–34. 1980
Średniowiecze Sprawozdanie z badań na Ostrówku w Opolu w 1978 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 74–78. 1980
Prace o charakterze ogólnym Sesja Austriackiego Towarzystwa Pra i Wczesnohistoryczego w Eisenstadt w 1978 r., "Archeologia Polski", XXV, s. 467–468. 1980
Prace o zróżnicowanej chronologii rec.: Archäologische Denkmale und Umweltgestaltung, Akademie Verlag, Berlin 1978, "Deutsche Literaturzeitung", 101, z. 9, s. 746–749. 1980
Prace o charakterze ogólnym Prof. dr Helena Cehak Hołubowiczowa, "Archeologia Polski", XXV, s. 455–461. 1980
Epoka brązu, okres halsztacki Zur Entwicklung der hallstattzeitlichen Burgen der Lausitzer Kultur in Mittelschesien, (w:) Die Hallstattkultur, Linz, s. 297–314. 1981
Epoka brązu, okres halsztacki Zur Entwicklung der Burgen der Lausitzer Kultur im Raum von Wrocław, "Arbeits und Forschungsberichte zum sächsichten Bodendenkmalpflege", 16, Beiträge zur Ur und Frühgeschichte I, Berlin, s. 385–396. 1981
Prace o zróżnicowanej chronologii Bronze und früheisenzeitliche Burgen in Schlesien, (w:) Beiträge zum bronzezeitlichen Burgenbau in Mitteleuropa, Berlin–Nitra, s. 177–188. 1982
Epoka brązu, okres halsztacki Zagadnienia periodyzacji okresu rozwoju kultury łużyckiej w świetle kontaktów z Południem, (w:) Południowa strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z Południem, Kraków–Przemyśl, s. 49–58. 1982
Epoka brązu, okres halsztacki Zur Frage der Besiedlungs– und Wirtschaftsveränderungen in der Bronze– und in der Hallstattzeit, (w:) Produktivkräfte und Gesellschaftsformationen in vorkapitalistischer Zeit, Berlin, s. 257–261. 1982
Epoka brązu, okres halsztacki Die befestigten Siedlungen in Polen während der Bronzezeit, "Archeologické Rozhledy", XXXV, s. 50–62. 1983
Epoka brązu, okres halsztacki Metalurgia brązu w kulturze łużyckiej na Śląsku, quot;Pamiętnik Muzeum Miedzi", 1, s. 109–130. 1983
Epoka brązu, okres halsztacki Wczesnobrązowe osiedla obronne na ziemiach polskich, "Archeologia Polski", XXVIII, z. 2, s. 321–350. 1983
Średniowiecze Z badań nad kulturą wczesnopolskich miast na Śląsku, (w:) Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny, Poznań, s. 59–88. 1983
Średniowiecze Archäologische Forschungen auf Ostrówku in Opole und die Frage der Ausstellung der Grabungsbefunde im Gelände, "Bodendenkmalpflege und archäologische Forschung", Berlin, s. 175–199. 1983
Epoka brązu, okres halsztacki Za lidmi doby bronzowé, Lužicka kultura ve Slezsku, Brno. 1983
Średniowiecze red.: Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk. 1984
Średniowiecze Przedmowa, (w:) Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 7–9. 1984
Epoka brązu, okres halsztacki Das Definitionsproblem der Lausitzer Kultur und ihrer inneren Differenzierung, "Przegląd Archeologiczny", 31, s. 159–174. 1984
Epoka brązu, okres halsztacki Międzynarodowe Sympozjum, "Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft während der jüngeren Bronze" und der Hallstattzeit in Mitteleuropa", Poczdam 25–29 kwietnia 1983 r, "Archeologia Polski", 29, z. 2 s. 461–469. 1984
Prace o zróżnicowanej chronologii Problemy analiz specjalistycznych pradziejowych wyrobów brązowych, (Głogów 27–28 III 19840), "Nauka Polska", nr 5–6, s. 197–198. 1984
Epoka brązu, okres halsztacki Problemy badań wczesnobrązowych osiedli obronnych na ziemiach polskich, (w:) Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa, Archaeologia Interregionalis, Warszawa, s. 13–26. 1985
Średniowiecze Ślady przeżywania się przedchrześcijańskiej obrzędowości we wczesnym średniowieczu, (w:) Tezisi dokladov polskoj delegacji na V Meždunarodnom Kongresse Slawjanskoj Archeołogii, Kiew 1985, Warszawa, s. 217–222. 1985
Prace o charakterze ogólnym Problemy muzealnictwa archeologicznego na Śląsku, "Silesia Antiqua", XXVII, s. 235–240. 1985
Prace o charakterze ogólnym Problemy analiz specjalistycznych pradziejowych wyrobów brązowych, "Głogowskie Zeszyty Naukowe", 1, s. 4–9. 1985
Prace o zróżnicowanej chronologii Uwagi archeologa do badań pradziejowej fauny Śląska, (w:) Dawna fauna Śląska w świetle badań archeozoologicznych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 181–186. 1985
Średniowiecze i Bukowska–Gedigowa J., Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź. 1986
Prace o charakterze ogólnym Prahistoria Śląska w badaniach polskich archeologów w latach 1945–1985, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", z. 3, s. 303–328. 1986
Prace o charakterze ogólnym Problemy ochrony zabytków archeologicznych w powojennym czterdziestoleciu, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 1, s. 5–20. 1986
Epoka brązu, okres halsztacki i Bukowski Z., Die Lausitzer Kultur und ihre Stellung im Komplex der Urnenfelderkultur, (w:) Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas, Praha, s. 59–64. 1987
Epoka brązu, okres halsztacki Diskussion, (w:) Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas, Praha, 423, 432–433, 438, 441, 443, 445. 1987
Średniowiecze Ślady przeżywania się przedchrześcijańskiej obrzędowości we wczesnym średniowieczu, (w:) Trudy Pjatogo Meždunarodnogo Kongressa Slavjanskoj Archeologii, III, Moskva, s. 58–62. 1987
Epoka brązu, okres halsztacki rec.: A. Eibner–Persy, Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron, (Odenburg), Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, z. 62, Eisenstadt, 1980, "Silesia Antiqua", XXIX, s. 205–209. 1987
Prace o charakterze ogólnym The prehistory of Silesia in the research of polish archeologists in the years 1945–1985, "Annales Silesiae", 17, s. 7–34. 1988
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania nad źródłami i eksploatacją surowców mineralnych w pradziejach i we wczesnym średniowieczu na Śląsku, (w:) Surowce Mineralne w Pradziejach i we Wczesnym Średniowieczu Europy środkowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 7–19. 1988
Epoka brązu, okres halsztacki Die Lausitzer Kultur–Definitionsversuche, (w:) Forschungen zur Problematik der Lausitzer Kultur, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 41–46. 1988
Średniowiecze Opole wczesnośredniowieczne w badaniach Prof. dr Rudolfa Jamki, "Scripta Archaeologica", Varia, 231, Kraków, s. 79–88. 1988
Średniowiecze Religia pogańska Słowian–konferencja naukowa w Prilepie w Jugosławii, "Archeologia Polski", XXXIII, z. 1 s. 234–236. 1988
Średniowiecze Wczesnopolski gród na Ostrówku w Opolu (wystawa), Opole, ss. 13. 1988
Epoka brązu, okres halsztacki Remarks on studiens of the religion of Lusatian Culture communities, (w:) The Bronze Age, Iron Age Transition in Europe BAR International Series 483 Oxford, s. 430–439. 1989
Epoka brązu, okres halsztacki Problemy badań nad genezą i funkcją grodów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, (w:) Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 7–14. 1989
Epoka brązu, okres halsztacki Methodologische Probleme bei der Auswertung archäologischer Quellen für die Rekonstruktion urgeschichtlicher Religionen (dargestellt am Beispiel der Lausitzer Kultur), (w:) Religion und Kult in ur– und frühgeschichtlicher Zeit, Berlin, s. 211–217. 1989
Epoka brązu, okres halsztacki Podstawy wyróżniania grupy tarnobrzeskiej, (w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów, s. 15–26. 1989
Epoka brązu, okres halsztacki Powiązania południowe w kulturze łużyckiej na Pomorzu, (w:) Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, Słupsk, s. 53–64. 1989
Epoka brązu, okres halsztacki Głosy w dyskusji, (w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów, s. 86–89, 192, 194, 375, 521. 1989
Epoka brązu, okres halsztacki Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, "Nauka Polska", nr 1–2, s. 140–142. 1989
Epoka brązu, okres halsztacki Józef Kostrzewski jako badacz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, "Slavia Antiqua", XXXII, s. 17–23. 1989
Epoka brązu, okres halsztacki Die südwestliche Zone Polens am Übergang von der frühen zur älteren Bronzezeit, (w:) Beiträge zur Geschichte und Kultur der mitteleuropäischen Bronzezeit, Berlin–Nitra, 1, s. 143–152. 1990
Epoka brązu, okres halsztacki Stan i potrzeby badań nad pradziejami Śląska, (w:) Stan i potrzeby śląskoznawczych badań humanistycznych, Wrocław–Warszawa, s. 23–45. 1990
Epoka brązu, okres halsztacki Überblick über die wichtigsten Stadtkernforschungen im oberen und mittleren Flussgebiet der Oder, (w:) Archäologische Stadtkernforschungen in Sachsen, Berlin, s. 167–179. 1990
Epoka brązu, okres halsztacki Sztuka pradziejowa na Śląsku, Opole, ss. 139. 1991
Epoka brązu, okres halsztacki i Butent–Stefaniak B., Badania wykopaliskowe na "wschodnim" cmentarzysku kurhanowym w Mikowicach, gm. Namysłów w 1989 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXII, s. 97–103. 1991
Epoka brązu, okres halsztacki Zagadnienie kształtowania się cech łużyckich pól popielnicowych, (w:) Die Anfänge der Urnenfelderkulturen in Europa, Archaeologia Interregionalis, 13, Warszawa, s. 17–26. 1991
Średniowiecze Głosy w dyskusji na konferencji: Śląsk Górny i Opawski w dobie plemiennej wczesnego średniowiecza, "Śląskie Prace Prahistoryczne", 2, s. 89–90, 151–153, 157. 1991
Epoka brązu, okres halsztacki Badania nad osadnictwem pradziejowym na Śląsku /Problemy i perspektywy/, (w:) Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, Wrocław, s. 39–60. 1992
Epoka brązu, okres halsztacki Zagadnienie roli oddziaływań kręgu halsztackiego na ziemiach polskich, (w:) Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów, s. 31–37. 1992
Epoka brązu, okres halsztacki Ślady powiązań kulturowych z obszarami kaukaskimi w Europie Środkowej w zasięgu "łużyckich" pól popielnicowych, "Archeologia Polski", XXXVII, z. 1/2 s. 159–168. 1992
Epoka brązu, okres halsztacki Urgeschichtliche Sanktuarien auf den Gipfeln des Ślążagebirges in Schlesien, "Schriften des Vorarlberger Landesmuseum" Archäologie im Gebirgen Bregenz, s. 113–114. 1992
Epoka brązu, okres halsztacki rec.: Furmanek V., Veliačik L., Vladár J., Slovensko v dobe bronzovej, Slovenska Akademia Vied, Archeologický ústav, Bratislava, 1991, "Przegląd Archeologiczny", 40, s. 124–129. 1992
Prace o charakterze ogólnym nekr.: Prof. dr hab. Tadeusz Wiślański, "Przegląd Archeologiczny", 39, s. 5–6. 1992
Epoka brązu, okres halsztacki Uwagi o chronologii i periodyzacji kultur łużyckich pól popielnicowych, (w:) Miscellanea archaeologica Thadaeo Malinowski dedicata quae Franciscus Rożnowski redigendum curavit, Słupsk–Poznań, s.147–151. 1993
Epoka brązu, okres halsztacki rec.: O. Kytlicová, Die Bronzegefäße in Böhmen Suplement Anity Siegfried–Weiss, Prähistorische Bronzefunde 2, Bd 12, ss. 135, J. Nekvasil, V. Poborský, Die Bronzegefäße in Mähren Prähistorische Bronzefunde; Abt. 2 Bd 13, ss. 43, Stuttgart, 1991"Przegląd Archeologiczny", 41, s. 114–117. 1993
Epoka brązu, okres halsztacki rec.: T. Kemenczei, Die Schwerterer in Ungarn II, (Vollgriffschwerter), Prähistorische Bronzefunde, Abt. 4, Bd 9, Stuttgart 1991, "Przegląd Archeologiczny", 41, s. 111–114. 1993
Epoka brązu, okres halsztacki Epoka brązu i wczesna epoka żelaza, (w:) Ocena stanu archeologii w Polsce. Materiały informacyjne, Warszawa, s. 33–40. 1994
Prace o charakterze ogólnym nekr.: Prof. dr hab. Józef Kaźmierczyk (1926–1993), "Przegląd Archeologiczny", 42, s. 149–150. 1994
Prace o charakterze ogólnym nekr.: Irena Tołkin (1931 – 1994), "Przegląd Archeologiczny", 42, s. 150. 1994
Epoka brązu, okres halsztacki Próba podsumowania, (w:) Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych "Razem czy osobno", Warszawa, s. 393–397. 1995
Epoka brązu, okres halsztacki Anmerkungen zu Stand und Aufgaben der Urnenfelderforschungen nördlich und südlich der Alpen, (w:) Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Monographien RGZM Mainz, 35, s. 453–454. 1995
Epoka brązu, okres halsztacki Epoka brązu, pierwszy złoty wiek w dziejach ludzkości, "Nauka Wrocławska", nr 5, maj, s. 8–9. 1995
Średniowiecze Oppeln–Opole in 11. und 12. Jahrhundert als Beispiel eines frühstädtischen Zentrums in Oberschlesien, (w:) Stadtgeschichte Oberschlesiens, Berlin, s. 41–56. 1995
Średniowiecze współautor: Słowianie w IX wieku (mapa ścienna), Warszawa–Wrocław. 1995
Prace o zróżnicowanej chronologii Pradzieje i wczesne średniowiecze ziem czeskich w polskich badaniach archeologicznych, (w:) Ćeska polonistika a polská bohemistika, Praha, s. 185–202. 1995
Prace o zróżnicowanej chronologii Bemenrkugen über die monumentalen Steinsklupturen aus der Gegen Ślężaberg, Zobten in Schlesien, "Pravěk", 5, s. 189–202. 1995
Prace o charakterze ogólnym Uwagi o archeologii pradziejowej i wczesnośredniowiecznej na Uniwersytecie Wrocławskim od 1811 do 1945 roku, "Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego", 4, s. 33–45. 1995
Prace o charakterze ogólnym nekr.: Prof. dr hab Kazimierz Godłowski (1934–1995), "Przegląd Archeologiczny", 43, s. 191–192 1995
Prace o charakterze ogólnym nekr.: Prof. dr Werner Coblenz (1917–1995),"Przegląd Archeologiczny", 43, s. 192–193. 1995
Epoka brązu, okres halsztacki Monumentalna rzeźba "mnicha" ślężańskiego w świetle "sztuki situl", (w:) Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi, Kraków, s. 187–201. 1996
Epoka brązu, okres halsztacki Symbolgut, Opferplätze und Depnierungen in Süd– und Ostpolen, (w:) Archäologische Forschungen zum Kultgeschehen in der jüngeren Bronzezeit und frühen Eisenzeit Alteuropas, Regensburger Beiträge zur Prähistorischen Archäologie Regensburg, 2, s. 335–347. 1996
Epoka brązu, okres halsztacki Urnenfelderkulturen als Erscheinung einer religiösen Integrationsform in der Bronzezeit Europas, (w:) Religions in Contact, Brno, s. 67–71. 1996
Epoka brązu, okres halsztacki Geselllschaftsformen der Bronzezeitlichen Bevölkerung in Nordosteuropa Angesichts der Bestattunssitten und Grabinventaren, (w:) The Bronze Age in Europe and the Mediterranean, The Colloquia of the XIII International Congress of Prehistoric Sciences, Forli, s. 97–101. 1996
Średniowiecze Chrystianizacja i utrzymywanie się przedchrześcijańskich praktyk kultowych na Śląsku, (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, Warszawa, 1, s. 159–166. 1996
Średniowiecze Bemerkungen zu den langjährigen Ausgrabungen auf der Burg Opole (Ostrówek, einem frühen Machtzentrum des Stammes Opolini), (w:) Frühmittelalterliche Machtzentern in Mitteleuropamehrjährige Geabungen und ihre Auswertung, III, Internationale Tagungen in Mikulčice, Brno, s. 61–67. 1996
Prace o charakterze ogólnym Wrocławski ośrodek archeologiczny w latach (1945–1995), "Zbliżenia, Polska–Niemcy", z. 2, 14, s. 88–98. 1996
Epoka brązu, okres halsztacki Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (Wprowadzenie do tematyki obrad), (w:) Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i żelaza, Gliwice, s. 7–17. 1997
Epoka brązu, okres halsztacki Osadnictwo wczesnej i starszej epoki brązu (mapa F, ark 73), Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Wrocław. 1997
Epoka brązu, okres halsztacki Bemerkungen über die Frühbronzezeit in der Geschichte der mitteleuropäischen Kultur, (w:) Beiträge zur Prähistorischen Archäologie zwischen Nord– und Süd–osteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel, Berlin, s. 225–227. 1997
Prace o zróżnicowanej chronologii Die Oder als Leitlinie von Kultureinflüssen, (w:) Beiträge zum Oder–Projekt, 2, s. 75–81. 1997
Prace o charakterze ogólnym Prof. Dr hab. Jerzy Szydłowski, "Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994", Katowice, s. 15–18. 1997
Prace o charakterze ogólnym Prof. Dr hab. Jerzy Szydłowski, "Przegląd Archeologiczny", 45, s. 151. 1997
Średniowiecze Osadnictwo przed lokacyjne na terenie Opola, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i Sacrum, Poznań, s. 165–171. 1998
Średniowiecze i Kolenda J., Nowaczyk W., Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu w 1997 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 387–393. 1998
Średniowiecze i Spychała K., Wyniki ratowniczych badań na Ostrówku w Opolu w 1996 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 381–385. 1998
Średniowiecze Bemerkungen zur Graphittonkeramik als historischer Quelle (am Beispiel der Grafittenkeramik aus Opolen), (w:) Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa, Internationale Tagungen in Mikulčice, s. 17–19. 1998
Prace o zróżnicowanej chronologii Problemy badań nad religią przedchrześcijańską społeczeństw pradziejowych na Śląsku, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", LIII, 3–4, s. 301–320. 1998
Epoka brązu, okres halsztacki Wokół badań kultury symbolicznej kręgu pól popielnicowych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, (w:) Biskupińskie Prace Archeologiczne, 1, Warszawa–Wrocław–Biskupin, s. 9–15. 2000
Epoka brązu, okres halsztacki Problemy epoki brązu w badaniach polskich archeologów w latach 1945–1997, (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań, s. 177–197. 2000
Epoka brązu, okres halsztacki Kultura łużycka a rzeczywistość, (w:) Kultura archeologiczna a rzeczywistość dziejowa, Warszawa, s. 91–100. 2000
Średniowiecze Opolski ośrodek grodowy w państwie wczesnopiastowskim, (w:) Śląsk około roku 1000, Wrocław, s. 167–183. 2000
Średniowiecze i Kolenda J., Nowaczyk W., Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu, "Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku", s. 145–156. 2000
Prace o zróżnicowanej chronologii Sztuka pradziejowa ziem polskich w badaniach archeologicznych, (w:) Archeologia w teorii i praktyce, Warszawa, s. 353–352. 2000
Prace o zróżnicowanej chronologii Archeolodzy na terenie budowy autostrady A–4, "Z Otchłani Wieków", 559, 2, s. 38–43. 2000
Prace o zróżnicowanej chronologii Dyskusja, (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań, s. 245–247, 248–249, 253, 260–261, 509, 663–666, 673. 2000
Prace o charakterze ogólnym Archeologia wobec ratownictwa na wielkich budowach, (w:) 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków, s. 91–100. 2000
Prace o charakterze ogólnym nekr.: Prof. dr hab. Hellena Zol Adamikowa (1931–2000), –Przegląd Archeologiczny–, 48, s. 169. 2000
Epoka brązu, okres halsztacki Frühe Bronzezeit in Schlesien im Lichte neuer Quellen,. A Turning of Ages, Kraków, s. 191–196. 2001
Epoka brązu, okres halsztacki Uwagi o problematyce badań sztuki epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, (w:) Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Wrocław, s. 11–23. 2001
Średniowiecze Odra w kulturze mieszkańców wczesnośredniowiecznego Opola, (w:) Instantia est mater doctrinae, Szczecin, s. 223–230. 2001
Średniowiecze Gród wczesnośredniowieczny w Opolu, Opole, ss. 38. 2001
Epoka brązu, okres halsztacki Mitologia początków w sztuce situl, (w:) Origines mundi gentium et civitatum, Wrocław, s. 52–57. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Kosicki A., Żygadło L., Badania archeologiczne na budowie autostrady A–4 na odcinku dolnośląskim i opolskim w latach 1997–2000, (w:) Budowa Autostrady A–4, Odcinek Wrocław–Nogawczyce, red. J.Biliszczuk, A.Szydło, Gen. Dyrekcja Dróg Publicznych Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 41–61. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Kosicki A., Żygadło L., Badania wykopaliskowe na autostradzie A–4 w 2000 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLIII, s. 177–193. 2001
Prace o charakterze ogólnym i Kosicki A., Żygadło L., Wyniki ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na trasie budowy autostrady A–4 w latach 1997–2000. Ogólna charakterystyka, "Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych", Raport 96–99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996–1999, Seria I B, Materiały Archeologiczne, s. 100–108. 2001
Prace o charakterze ogólnym Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, "Archeologia polski", 47, z. 1–2, s. 17–20. 2002
Epoka brązu, okres halsztacki Die narrativen Szenen auf der Keramik der Lausitzer und Pommerschen Kultur in Polen, "Sbornik Nároního Muzea", Praha LVI, s. 117–124. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii Die Ur– und Frühgeschichte in Breslau in der Jahren 1933–1945, (w:) Prähistorie und Nationalsozialismus. Die mittel– und osteuropäische Ur– und Frühgeschichte in den Jahren 1933–1945, Heidelberg, s. 503–509. 2002
Epoka brązu, okres halsztacki O sztuce w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich, (w:) Sztuka pradziejowa na ziemiach polskich, Gniezno, s. 85–98. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii Sztuka pradziejowa a współczesność, "Marmur dziejowy, Studia z historii sztuki", Poznań, 32, s. 21–32. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii Od brązu do żelaza, u progu naszej ery (Kultura pomorska, w kręgu kultury Celtów), (w:) U źródeł Polski. Polska dzieje cywilizacji i narodu Wrocław, s. 60–74. 2002
Epoka brązu, okres halsztacki i Mierzwiński A., Das östliche Odergebiet in der Bronze– und frühen Eisenzeit – Kulturen und Siedlungswesen, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch–Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch–Germanische Forschungen, 60, s. 270–277. 2002
Średniowiecze Badania i dzieje wczesnośredniowiecznego grodu na Ostrówku w Opolu, (w:) Opole, gród, miasto, stolica regionu, Opole, s.11–20. 2002
Średniowiecze Drewniana architektura wczesnośredniowiecznego grodu na Ostrówku w Opolu, (w:) Budownictwo i budowanie w przeszłości, Łódź, s. 161–172. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Masojć M., Badania Archeologiczne na trasie budowy autostrady A–4 w woj. Opolskim, (w:) Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych, s. 464–480. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bugaj E., Kosicki A., Szwed R., Żygadło L., Badania ratownicze na stanowisku Milejowice, pow. Wrocław w latach 1999–2001, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 44, s. 235–251. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania wykopaliskowe prowadzone na odcinku opolskim i dolnośląskim autostrady A–4 w 2000 roku, (w:) Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B, Materiały Archeologiczne Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce w roku 2000, s. 159–177. 2003
Epoka brązu, okres halsztacki Uwagi o zmierzchu kompleksu trzciniecko–komarowskiego i kształtowaniu się nowej rzeczywistości kulturowej, (w:) Zmierzch kompleksu trzciniecko–komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu, Kultura i historia, Nr 4 Lublin s.1–10. 2003
Prace o charakterze ogólnym Znaczenie programu TRAKT dla poszerzenia wartości poznawczej źródeł archeologicznych, (w:) FNP dla archeologii. Podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO, Lublin, s.67–71. 2003
Prace o charakterze ogólnym Estetyka w archeologii – kilka uwag ogólnych wprowadzających w tematykę obrad, (w:) Estetyka w archeologii, Gdańsk, s. 7–9. 2003

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.