Przegląd Archeologiczny, Tom 01

Spis treści - Sommaire
Autor/Autorzy Tytuł Strona Sekcja

Słowo wstępne1
Leon Kozłowski Wielkopolska w epoce kamiennej. Część II. Z 8 tabl. (I-VIII) i 3 ryc. w tekścieI-1Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Kultura lateńska (La Te`ne ) na obszarze b. Królestwa Polskiego.
Z 53 rycinami i mapką (tabl. 1)
I-2Artykuły - Articles
Wł. Antoniewicz Miecze bronzowe znalezione w b. Galicji. Z 13 rycinamiI-28Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Pisanki wczesnohistoryczne. Z 5 rycinamiI-42Odkrycia - Discoveries
Wł. Antoniewicz Wrzeciono bursztynowe z Kowanówka. Z 3 ryc.I-45Artykuły - Articles
Piotr Bieńkowski O głowie grecko-egipskiej w Kobylepolu. Z 1 tablicą (2)I-49Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Skarb bronzowy z Mącznik, w pow. średzkim, odkryty w roku 1818. Z ryciną I-51Odkrycia - Discoveries
Wandalin Szukiewicz Cmentarzysko szkieletowe w Łankiszkach pod Naczą w pow. lidzkim, grub wileńskiej.
Z 4 tablicami (IX-XII) i 23 ryc. w tekście
I-52Artykuły - Articles
Marjan Wawrzeniecki Puchary z lejkowatym-brzegiem z Rosiejowa i Sułowca. Z 2 ryc.I-53Odkrycia - Discoveries
Marjan Wawrzeniecki Wisiorki z Maryenhauzu w Inflantach Polskich. Z rycinąI-55Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Nowe nabytki działu przedhistorycznego Muzeum, Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu.
Z 5 rycinami
I-56Kronika - Chronicle

Z Komisji Archeologicznej Tow. Przyj Nauk. Sprawozdania z posiedzeń I-62, 151Kronika - Chronicle

Polska ustawa o wykopaliskachI-64Kronika - Chronicle
J. Kostrzewski B. Janusz: Zabytki przedhistoryczne Galicji Wschodniej. Lwów, 1918 I-66Recenzje - Reviews
Wł. Dzwonkowski Historja Polski na monografjach źródłowych oparta. Część I. Prehistorja ziem
polskich itd. Warszawa 1918 (Wł. Antoniewicz)
I-69Recenzje - Reviews

Literatura prehistoryczna polska z lat ostatnich (1916-1919) wraz z pracami obcemi
odnoszącemi się do Polski
I-71Bibliografia - Bibliographie

Ważniejsze prace i wydawnictwa obce do prehistorji reszty EuropyI-74,156Bibliografia - Bibliographie

Kronika I 75, 157; II-III 78, 159I-75, 157Kronika - Chronicle

Spis członków Komisji Archeologicznej Tow. Przyj. NaukI-78Kronika - Chronicle

ProśbaI-80Kronika - Chronicle
J. Talko-Hryncewicz Śp. Wandalin Szukiewicz I-81Kronika - Chronicle
Józef Kostrzewski Spis prac naukowych śp. Wandalina Szukiewicz I-83Kronika - Chronicle
Leon Kozłowski Wielkopolska w epoce kamiennej. Część I. Z 3 tablicami (3-5)I-84Artykuły - Articles
Zygmunt Zakrzewski Kto wybijał denary krzyżowe i jakie jest ich pochodzenie? Z 4 ryc.I-96Artykuły - Articles
Wł. Antoniewicz Żelazne oszczepy inkrustowane z Kamienicy, w pow. jarosławskim. Z 13 rycinamiI-99Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Przyczynki do poznania kultury grobów skrzynkowych wczesnej epoki żelaza.
Z 27 rycinami
I-112Artykuły - Articles
Zygmunt Zakrzewski Opis ozdób srebrnych i monet średniowiecznych, wykopanych w Trzebawiu,
w pow. poznańskim zachodnim. Z 3 rycinami
I-138Odkrycia - Discoveries
Wł. Antoniewicz Wykopaliska z kurhanu późnorzymskiego we wsi Urdomin w pow. kalwaryjskim.
Z 1 tablicą (6)
I-141Artykuły - Articles
Gibasiewicz Feliks Ks., Kostrzewski Józef Piec z epoki rzymskiej w Kapalicy, w pow. jarocińskim. Z 4 rycinamiI-143Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Lateńska klamra do pasa z Borkowa, w pow. inowrocławskim. Z 1 ryc.I-146Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Naczynia neolityczne z Poznania. Z 1 rycinąI-148Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Naczynia neolityczne z Borkowa, w pow. inowrocławskim. Z 2 ryc.I-149Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Nieistniejące już zbiory prywatne wykopalisk I-150Odkrycia - Discoveries

Bilans Komisji Archeologicznej T. P. N. za lata 1918-1919I-152Kronika - Chronicle

Ustawy Polskiego Towarzystwa PrehistorycznegoI-152Kronika - Chronicle
Wł. Antoniewicz B. Janusz: Kultura przedhistoryczna Podola galicyjskiego. Lwów, 1919I-153Recenzje - Reviews
Wł. Antoniewicz K. Morawski: Rzymianie i Germanie, 1919 I-154Recenzje - Reviews
J. Kostrzewski Bibljografja literatury odnoszącej się do prehistorji ziem polskich z r. 1919 I-155Bibliografia - Bibliographie
Kostrzewski Józef Naczyńko z ornamentem kreskowym kłutym z Chełmży, w pow. toruńskim. Z 1 ryc.II-67Odkrycia - Discoveries

Św. Augustyn KalkII-73Kronika - Chronicle
Wł. Antoniewicz Wykopaliska z epoki rzymskiej z Wewirszan, w pow. telszewskim (na Żmudzi). Z 1 ryc.II-III-63Artykuły - Articles
Marjan Wawrzeniecki Sztuczne chodniki w glinie II-III-65Odkrycia - Discoveries
Józef Kostrzewski Bibljografja literatury, odnoszącej się do prehistorji ziem obcychII-III-69Bibliografia - Bibliographie
Józef Kostrzewski Nowsze prace z prehistorji ziem obcychII-III-70Bibliografia - Bibliographie

f.i.: W sprawie Muzeum przedhistorycznego prof. Erazma Majewskiego w WarszawieII-III-71Kronika - Chronicle

Śp. ks. kan. Władysław GórzyńskiII-III-72Kronika - Chronicle

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego w r 1920II-III-74Kronika - Chronicle

I Walne Zebranie Pol. Tow. Prehistorycznego za rok 1920II-III-77Kronika - Chronicle

Od administracji II-III-80Kronika - Chronicle

PodziękowanieII-III-80Kronika - Chronicle
G. Proniewski Pobrzeże Wisły w najbliższej okolicy Płocka pod względem archeologicznym.
Z mapką i 15 ryc. w tekście
II-III-81Artykuły - Articles
Piotr Bieńkowski O paru znaleziskach gallo-rzymskich na naszych ziemiach.
Z 1 ryc. w tekście i 2 tablicami (XIII-XIV
II-III-105Artykuły - Articles
Ks. Majkowski Monety z imieniem Sieciecha. Studjum z numizmatyki polskiej wieku XI. Z 2 ryc.II-III-112Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Jeszcze o kulturze lateńskiej na obszarze b. Królestwa Polskiego. Z 5 ryc. w tekścieII-III-114Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Pismo obrazkowe znaki własności czy symbole religijne? Z 6 ryc.II-III-127Artykuły - Articles
Zdzisław Lenartowicz Cmentarzysko grobów kloszowych we wsi Glince, w pow. opatowskim. Z 32 ryc.
i planikiem cmentarzyska.
II-III-134Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Cmentarzysko ze śladami kultury wikingów w Łubówku, w pow. gnieźnieńskim.
Z 4 ryc. w tekście.
II-III-140Odkrycia - Discoveries
Bożena Stelmachowska Fibula płytowa z dwiema tarczkami spiralnemi z Obry, w pow. babimojskim. (Z Instytutu
Prehistorycznego Uniw. Pozn) Z 1 ryc.
II-III-147Odkrycia - Discoveries
J. Kostrzewski Dr. Wolfgang La Baume: Vorgeschichte von Westpreussen in ihren Grundzügen
dargestelt. Gdansk, 1920
II-III-150Recenzje - Reviews
Kostrzewski Józef Prehistorja czy prahistorja?II-III-150Kronika - Chronicle

Martin Jahn: Der Reitersporn, seine Entstehung und früheste Entwiclung
(Mannus-Bibliothek Nr. 21). Lipsk, 1921
II-III-152Recenzje - Reviews

Dr. Adam Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego Lwów 1921II-III-154Recenzje - Reviews

Lubor Niederle: Slovanské Starozitnosti. Oddil kulturni Zivot starych Slovanu. Zaklady kulturnich
starozitnosti slovanskich. Dilu III svazek 1. Praga czeska, 1921
II-III-154Recenzje - Reviews

J. K.: Nowsze prace z prehistorji Europy i bliskiego Wschodu II-III-157Bibliografia - Bibliographie

Śp. Marja CzaplickaII-III-158Kronika - Chronicle

Śp. Halina KożuchowskaII-III-159Odkrycia - Discoveries

Od Zarządu Pol. Tow. PrehistorycznegoII-III-160Kronika - Chronicle

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.