2018.11.19 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/11/18 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
Wrocław dn. 19.11.2018 r.

Zamawiający: 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku 
i Wczesnego Średniowiecza
ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław
 

Adresat:   wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/11/18 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

1. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/11/18 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

Oferta nr 2 Wykonawcy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz; ul. Zwycięstwa 10; 
15-703 BIAŁYSTOK
Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:
kryterium nr 1 – cena –  70 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27,5 pkt, łącznie 97,5 pkt.

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 3 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia. 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1: Centrum Poligrafii Sp. z o.o.; ul. Łopuszańska 53; 00-001 WARSZAWA; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 50,91 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27 pkt., łącznie 77,91 pkt.


Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.