2017.01.24 - The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Ceramics and glass in interdisciplinary research'', Wrocław, 27-29 September 2017

Invitation/Zaproszenie

Centre for Late Antique and Early Medieval Studies,

Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences

and

Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department,

Academy of Art and Design in Wrocław

 

 are pleased to invite you to

The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON

 

„Ceramics and glass in interdisciplinary research”

Wrocław, 27th-29th September 2017

 

Proceeding with a cycle of Wrocław meetings that concentrate on various issues related to pottery and glass throughout history, we kindly invite you to attend this year’s conference. This time the discussion will be focused on „Ceramics and glass in interdisciplinary research”. The aim of the symposium is to integrate representatives of different disciplines whose research interests are tightly connected with historic ceramics and glass.

Finds of ceramics and glass, which are common at archaeological sites, provide a valuable source for a research on production, use and significance of pottery and glassware in all historic periods. In an interdisciplinary research the lack of common ground is particularly visible, which is caused by the low number of events that would enable scholars to discuss problems and exchange their experiences. Our Symposium attempts to fill this gap.

During The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON „Ceramics and glass in interdisciplinary research”, the following issues will be discussed:

1.      Technology of pottery and glass. Physical and chemical analysis. Archeometry. Research methodology.

2.      Discoveries.

3.      Conservation, restoration, reconstruction. Cultural heritage documentation and protection.

4.      Ceramics and glass as a subject of research of the history of culture.

5.      Ceramics and glass as a means of resolving complex issues in history research.

6.      Past technologies – new opportunities, modern techniques – past skills.

7.      Sociotopography, spatial and functional arrangement of sites or objects basing on the finds of ceramics and glass.

The wide range of subjects that will be discussed during the forthcoming symposium will undoubtedly allow for an interdisciplinary debate and will let scholars representing various disciplines exchange their experiences. We invite archaeologists, anthropologists, artists, technologists, historians, art historians, museologists and collectors, musicologists, chemists, physicians, enthusiasts, specialists in restoration and reconstruction of ceramics and glass, specialists in 3D scanning and visualisation as well as representatives of any other related disciplines. The discussion will be open to the public.

In the past years material-related sessions and thematic workshops took place. On the last day of the third edition of the conference we are planning to organise an excursion. We will visit glass factories in Piechowice and Harrachov.

Presently, two post-conference books are being prepared to be published (a monography in Polish and the other one in English). Both will contain papers connected with ceramics and glass in culture. These are mostly (but not only) results of the first OSTRAKON. After The 3rd International Symposium on Pottery and Glass the organizers have the intention to prepare another significant publication that will include articles related to the subject of ceramics and glass in art and interdisciplinary research.

           

 

Place of the conference:
Wrocław:
Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności, Academy of Art and Design, ul. Traugutta 19/21; Academy of Art and Design, pl. Polski ¾.

           

Languages: English, Czech, German, Polish

Presentation (especially captions, thesis and conclusions) should be prepared in English.

Types of presentations: full paper (20 minutes), short paper (10 minutes), poster.

 

Please submit your registration form to: ostrakon2017@gmail.com. We are waiting for your proposals until 31st July 2017. They must include an English abstract no longer than 1 page A4. The organisers reserve the right to choose papers, as we can accept about 40 presentations. Nevertheless, the number of posters is unlimited. The authors of accepted papers will be informed and their presentations will be included in the conference program.

 

 

If you have any doubts or questions, do not hesitate to contact any of the conference’s secretaries.

 

The conference fee is PLN 150. The reduced fee for students and Ph.D. students is PLN 100.

Please make a bank transfer payment or pay directly upon registration during the first day of the conference.

 

Bank transfer details:

Account number: 25 1130 1017 0020 1465 9720 0013

Account holder:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

 

We do not provide accommodation, however, Wrocław offers a wide range of accommodation possibilities. Further details available at the website www.booking.com.

 

Scientific Committee of the Conference:

prof. dr hab. Maria Deka

prof. dr hab. Andrzej Buko

prof. dr hab. Sławomir Moździoch

dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. PAN

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP

dr Paweł Rzeźnik

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

 

Organising Committee of the Conference:

mgr Sylwia Siemianowska

mgr Krystian Chrzan

dr Paweł Rzeźnik

mgr Ewelina Kowalczyk

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

mgr Waldemar Moszczyński

 

 

Secretary:

Ceramics:

mgr Krystian Chrzan

krystian.chrzan@gmail.com tel. +48713441608, extension number: 51

 

Glass:

mgr Sylwia Siemianowska

sylwiasiemianowska@wp.pl tel. +48713441608, extension number: 35

 

Organisers’ office: Centre for Late Antique and Early Medieval Studies, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, ul. Więzienna 6, Wrocław, Poland

 

Further details : www.arch.pan.wroc.pl


Download:

Registration form

Poster
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN

oraz

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 zapraszają do udziału w Trzecim Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, pt.:

 

"Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych.”

Wrocław, 27-29 września 2017 r.

 

Kontynuując cykl wrocławskich spotkań poświęconych problematyce ceramiki i szkła na przestrzeni dziejów, w tym roku zapraszamy do obrad pt. ”Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych.” Celem sympozjum jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki skupiających swoje zainteresowania badawcze na ceramice i szkle zabytkowym. 

Znaleziska ceramiki i szkła, powszechnie występujące na stanowiskach archeologicznych, stanowią cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Na gruncie badań interdyscyplinarnych często zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia, co związane jest z niedostateczną ilością w życiu naukowym imprez, w trakcie których badacze mogliby wymieniać się doświadczeniami. Niniejsze Sympozjum ma na celu wypełnienie tej luki.

W trakcie trzeciego Sympozjum, pt. .” Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych” (The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. „Ceramics and glass in interdisciplinary research”), zostaną poruszone problemy dotyczące następujących zagadnień:

1.      Technologia ceramiki i szkła. Analizy fizykochemiczne. Archeometria. Metodyka badań.

2.      Odkrycia

3.      Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja. Dokumentacja i ochrona dóbr kultury

4.      Ceramika i szkło w studiach nad kulturą dawną

5.      Ceramika i szkło jako narzędzie bądź środek służący rozwiązaniu szerszego problemu historycznego

6.      Dawne technologie – nowe możliwości oraz  współczesne techniki – dawne umiejętności.

7.      Socjotopografia, organizacja przestrzenna i funkcjonalna stanowisk lub obiektów na podstawie znalezisk ceramiki bądź szkła.

Szeroki pod względem tematycznym zakres przyszłorocznego sympozjum nie wątpliwie pozwoli na  interdyscyplinarny charakter konferencji i wymianę doświadczeń badaczy z różnych dziedzin. Do udziału w konferencji zapraszamy archeologów, antropologów, artystów technologów, historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D oraz wszelkich dziedzin pokrewnych. Obrady będą mieć charakter otwarty.

W poprzednich latach, w trakcie konferencji organizowane były panele źródłoznawcze i warsztaty tematyczne. W związku z trzecią edycją OSTRAKONU planujemy zorganizowanie wycieczki po hutach szkła, która odbędzie się ostatniego dnia konferencji. Udamy się wówczas do huty w Piechowicach oraz Harrachovie.  

Obecnie, w przygotowaniu do druku i w druku, znajdują się dwa tomy publikacji (monografia polskojęzyczna i anglojęzyczny), zawierające artykuły poświęcone zagadnieniom ceramiki i szkła w kulturze. W większości (lecz nie tylko), stanowią one wymierny skutek pierwszej edycji OSTRAKONU. W zamierzeniu organizatorów konferencji – po trzecim Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła – jest przygotowanie kolejnej dużej publikacji książkowej, która będzie zawierać artykuły dotyczące tematyki związanej z ceramiką i szkłem w sztuce oraz w studiach interdyscyplinarnych.

 

           

 

Miejsce obrad:
Wrocław:
Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, ASP im. E. Gepperta, pl. Polski ¾.

           

Języki sympozjum: angielski, czeski, niemiecki, polski.

Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, główne wnioski itp.)  prosimy przygotować w języku angielskim.

Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster

 

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres ostrakon2017@gmail.com do dnia 31 lipca 2017 roku.

Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w języku angielskim.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Przewidujemy około 40 referatów oraz nieograniczoną liczbę posterów. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

 

W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z sekretarzami sympozjum.

 

Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł, studenci i doktoranci 100 zł.

Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu konferencji.

 

Dane do przelewu:

nr konta: 25 1130 1017 0020 1465 9720 0013

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Wrocław oferuje wiele miejsc noclegowych, bliższe informacje na stronie www.booking.com

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Maria Deka

prof. dr hab. Andrzej Buko

prof. dr hab. Sławomir Moździoch

dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. PAN

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP

dr Paweł Rzeźnik

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

 

Komitet organizacyjny konferencji:

mgr Sylwia Siemianowska

mgr Krystian Chrzan

dr Paweł Rzeźnik

mgr Ewelina Kowalczyk

 

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

mgr Waldemar Moszczyński

 

 

Sekretarz:

Ceramika:

mgr Krystian Chrzan

krystian.chrzan@gmail.com tel. (071) 344-16-08, wew. 51

 

Szkło:

mgr Sylwia Siemianowska

sylwiasiemianowska@wp.pl tel. (071) 344-16-08, wew. 35

 

Biuro organizatorów: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAEPAN, ul. Więzienna 6

 

Więcej informacji na : www.arch.pan.wroc.pl


Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Plakat


Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.