2016.01.11 - Informacja o wyniku przetargu

dotyczy: przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu

Organizator przetargu; Instytut Archeologii i Etnologii PAN  

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

     50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

           

                                                                                                                                     

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

dotyczy: przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Więziennej 6 we   

             Wrocławiu

 

1.   Mając za podstawę § 7 ust.4 Regulaminu przetargu Organizator informuje, że w przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Instytutu przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu, jako najkorzystniejszą wybrano:

 

     Oferta nr 1    

     Nazwa Oferenta: Piotr Jurgielewicz JMC, ul. Inżynierska 56/49, 53-230 Wrocław

     Liczba przyznanych punktów: 100

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – miesięczny czynsz najmu netto        –  80 pkt

kryterium nr 2 – doświadczenie                                – 10 pkt

kryterium nr 3 – koncepcja                                       – 10 pkt

 

2.   Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: wybrana Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Organizatora zawarte w Regulaminie przetargu.

    

3.   Po rozstrzygnięciu przetargu, na podpisanie z wybranym Oferentem umowy najmu lokalu (o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO), wymagana jest zgoda Ministra Skarbu Państwa, w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Z wnioskiem o uzyskanie ww. zgody do Ministra Skarbu Państwa (czas rozpatrzenia wniosku to ok. 30 dni) występuje Organizator po rozstrzygnięciu przetargu, wyłonieniu Najemcy lokalu i uzgodnieniu warunków i umowy najmu. Przewidywany termin podpisania umowy to ok. 14 dni od daty wpływu do Organizatora zawiadomienia o ww. zgodzie Ministra Skarbu Państwa.

 

4.   Przed podpisaniem umowy najmu Oferent zobowiązany jest do zapłaty kaucji zabezpieczającej najem, na wskazany przez Organizatora nr konta bankowego, w wysokości deklarowanej w ofercie złożonej przez Oferenta.

 

5.   Warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu lokalu z Oferentem którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą i podstawą do wydania kluczy do lokalu, jest złożenie przez Oferenta, w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnego z wytycznymi określonymi w treści Załącznika nr 8 do Regulaminu.

 

 

Organizator dziękuje Wykonawcy za wzięcie udziału w przetargu.

                

 

Wrocław, dn. 11 stycznia 2016 r.                               

                                                                                  

Na oryginale podpisał:

Przewodniczący Komisji przetargowej

 

Prof. Dr hab. Sławomir Moździoch

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.