2015.09.20 - The 2nd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Pottery and Glass in Art. Art in Pottery and Glass", Wrocław, 7-9 October 2015

Invitation/ZaproszenieCentre for Late Antique and Early Medieval Studies,

Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences

and

Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department,

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

 

 would like to invite to

The 2nd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON

 

"Pottery and Glass in Art. Art in Pottery and Glass”

 

Wrocław, 7-9 October 2015

           

 

            Proceeding with a cycle of Wrocław meetings concerning the topic of pottery and glass throughout history, we would like to invite you to participate in the 2nd International Symposium OSTRAKON which main theme is 'Pottery and glass in art. Art in pottery and glass'. The intention of the organizers is to make the subject of consideration as broad as possible range of topics and detailed studies related to the production technology and other workshop issues, as well as a variety of functional and stylistic aspects related to daily and public life, social status, economic and cultural relations, aesthetic, religious and symbolic values. Wide panorama of discussed problems will be also an appropriate forum for presentation of studies and achievements in the field of contemporary conservation, restoration and reconstruction of historic pottery and glass, as well as to pay attention to events, phenomena and trends in the antique market. We especially recommend to participants the particular panel of presentations referring to the main theme of the symposium with a distance and in tongue-in-cheek manner. 'Art of pottery' and 'Art of glass' will be a pretext for presenting individual, isolated and not having analogies finds as well as phenomena and observations of a unique, one of a kind, which sooner or later in their professional life all researchers encounter, often not having the appropriate occasion to make them public.

We hope that the proposed formula of issues will allow the symposium attendees to deeper reflection on the importance and place of pottery and glass in human culture, both in the past and nowadays.

Like in the last year, our aim is to give the Conference an interdisciplinary character, that is why we kindly invite representatives of different disciplines – archaeologists, anthropologists, glassmakers, historians, art historians, artists, technologists and specialists in restoration and reconstruction of glass and ceramics.

 

Please send your submissions to the following thematic areas:

1. Technology of pottery and glass. Physical and chemical analysis. Research methodology.

2. Place of pottery and glass in art - art in pottery and glass products.

3. Conservation, restoration, reconstruction.

4. Artistic pottery and glass versus utility products.

5. Antique market and collector's item.

6. From design to final product.

7. Art of pottery, art of glass, or about exceptional discoveries and phenomena.

 

Languages of the Conference: English, Polish, Czech, German.

Presentation (especially captions, thesis and conclusions) should be prepared in English.

Types of presentations: full paper (20 minutes), short paper (10 minutes), poster.

 

Please submit your registration form to: ostrakon2015@gmail.com. We are waiting for your proposals until 31st July 2015. They must include an abstract in English, which should take no more than 1 page A4. The authors will be informed about the acceptance of their papers and placing them in the Conference program.

The conference fee is PLN 100. The reduced fee for students and Ph.D. students is PLN 50. Please make a bank transfer payment or pay directly upon registration during the first day of the Conference.

 

Bank transfer details:

Account number: (swift) GOSKPLPW 25 1130 1017 0020 1465 9720 0013

Account holder:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

 

We do not provide accommodation, however, Wrocław offers a wide range of accommodation possibilities. Further details available at the following website:

www.booking.com

 

 

Scientific Committee of the Conference:

prof. dr hab. Maria Deka

prof. dr hab. Andrzej Buko

prof. dr hab. Sławomir Moździoch

dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. PAN

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP

dr Paweł Rzeźnik

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

 

Organising Committee of the Conference:

mgr Sylwia Siemianowska

mgr Krystian Chrzan

dr Paweł Rzeźnik

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

dr Marta Sienkiewicz

mgr Waldemar Moszczyński

 

Secretary:

Ceramics:

mgr Krystian Chrzan

krystian.chrzan@gmail.com tel. +48 713441608, extension number: 44

 

Glass:

mgr Sylwia Siemianowska

sylwiasiemianowska@wp.pl tel. +48713441608, extension number: 35

 

Further details: www.arch.pan.wroc.pl


Download:

Registration form

Poster
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN

oraz

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 zapraszają do udziału w Drugim Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, pt.:

 

"Ceramika i szkło w sztuce. Sztuka w ceramice i szkle”

 

Wrocław, 7-9 października 2015

           

 

            Kontynuując cykl wrocławskich spotkań poświęconych problematyce ceramiki i szkła na przestrzeni dziejów, chcemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w 2. Międzynarodowym Sympozjum OSTRAKON, którego przewodnim motywem jest "Ceramika i szkło w sztuce - sztuka w ceramice i szkle”. W zamyśle organizatorów przedmiotem rozważań ma być możliwie szeroka skala zagadnień i studiów szczegółowych związanych z technologią produkcji i innymi kwestiami warsztatowymi, a także różnorodnymi aspektami funkcjonalnymi i stylistycznymi odnoszącymi się do życia codziennego i publicznego, statusu społecznego, relacji ekonomicznych i kulturowych, wartości estetycznych, religijnych i symbolicznych. Szeroka panorama poruszanych zagadnień będzie także odpowiednim forum do prezentacji studiów i osiągnięć z zakresu współczesnej konserwacji, restauracji i rekonstrukcji zabytkowej ceramiki i zabytkowego szkła, a także do poświęcenia uwagi wydarzeniom, zjawiskom i tendencjom na rynku antykwarycznym. Uwadze uczestników polecamy także szczególny panel wystąpień, odnoszący się do głównego motywu sympozjum z dystansem i w sposób przewrotny. „Sztuka ceramiki” i „sztuka szkła” będzie w nim okazją do przedstawienia znalezisk jednostkowych, odosobnionych i nie mających analogii oraz zjawisk i obserwacji o charakterze niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju, na które prędzej czy później w swym życiu zawodowym natrafia każdy badacz, często nie mając stosownej okazji do ich upublicznienia.   

Mamy nadzieję, że proponowana formuła zagadnień pozwoli uczestnikom sympozjum na głębszą refleksję nad znaczeniem i miejscem ceramiki i szkła w kulturze ludzkiej, dawniej i współcześnie.

            Pragniemy aby nasze spotkanie, podobnie jak w roku ubiegłym, miało charakter interdyscyplinarny, dlatego też liczymy na zgłoszenia ze strony archeologów, antropologów, szklarzy, historyków, historyków sztuki, artystów, technologów oraz specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji szkła i ceramiki.

 

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do następujących działów tematycznych:

1. Technologia ceramiki i szkła. Analizy fizykochemiczne. Metodyka badań.

2. Miejsce ceramiki i szkła w sztuce – sztuka w wyrobach ceramicznych i szklanych.

3. Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja.

4. Ceramika i szkło artystyczne a wyroby użytkowe.

5. Rynek antykwaryczny i kolekcjonerski.

6. Od projektu do ostatecznego wyrobu.

7. Sztuka ceramiki, sztuka szkła, czyli o znaleziskach i zjawiskach wyjątkowych.

 

Języki sympozjum: angielski, czeski, niemiecki, polski.

Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, wnioski itp.)  prosimy przygotować w języku angielskim.

Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster

 

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres ostrakon2015@gmail.com do dnia 31 lipca 2015 roku.

Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w języku angielskim. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

 

Opłata konferencyjna wynosi: 100 zł, studenci i doktoranci 50 zł.

Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu konferencji.

 

Dane do przelewu:

nr konta: 25 1130 1017 0020 1465 9720 0013

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Wrocław oferuje wiele miejsc noclegowych, bliższe informacje na stronie www.booking.com


 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Maria Deka

prof. dr hab. Andrzej Buko

prof. dr hab. Sławomir Moździoch

dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. PAN

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP

dr Paweł Rzeźnik

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

 

Komitet organizacyjny konferencji:

mgr Sylwia Siemianowska

mgr Krystian Chrzan

dr Paweł Rzeźnik

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

dr Marta Sienkiewicz

mgr Waldemar Moszczyński

 


Sekretarz:

Ceramika:

mgr Krystian Chrzan

krystian.chrzan@gmail.com tel. (071) 344-16-08, wew. 44

 

Szkło:

mgr Sylwia Siemianowska

sylwiasiemianowska@wp.pl tel. (071) 344-16-08, wew. 35

 

Więcej informacji na : www.arch.pan.wroc.pl


Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Plakat

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.