2015.05.08 Oferty stypendiów naukowych w projekcie NCN, SONATA BIS 4 – HS pt. „Konstantynopol-Kucukcekmece – punkt docelowy szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów''

 

OFERTA PRACY NR 1

w projekcie Narodowego Centrum Nauki, typ konkursu: SONATA BIS 4 – HS

pt. „Konstantynopol-Kucukcekmece – punkt docelowy szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów

kierownik projektu: dr hab. Błażej Stanisławski

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie: historia lub filologia klasyczna;

- rozpoczęta nauka na studiach III stopnia;

- znajomość języka greckiego (klasycznego);

- znajomość języka angielskiego;

- znajomość historii Bizancjum;

- znajomość topografii średniowiecznego Konstantynopola;

- doświadczenie badawcze w zakresie archeologii na stanowiskach bizantyńskich;

- znajomość historii i kultury Rusów, Skandynawów i wikingów oraz relacji pomiędzy Bizancjum a wymienionymi społecznościami w okresie od IX do XII w.;

- dodatkowymi atutami będą: autorstwo publikacji naukowych; czynny udział w konferencjach; znajomość języków rosyjskiego i tureckiego; znajomość języka łacińskiego (klasycznego); wykształcenie w zakresie archeologii oraz metodologii badań historycznych;

 

Opis zadań:

- kwerendy, tłumaczenia oraz analizy krytyczne bizantyńskich źródeł pisanych dotyczących: pobytu w Konstantynopolu Rusów, Skandynawów, wikingów, Normanów i krzyżowców (I-IV krucjaty) oraz topografii średniowiecznego Konstantynopola (ze szczególnym uwzględnieniem portów oraz miejsc pobytu w mieście obcych społeczności);

- uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w Stambule-Kucukcekmece;

- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu badawczego;

- regularne sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;

- autorstwo tekstu podsumowującego rezultaty przeprowadzonych badań;

 

Warunki zatrudnienia:

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wynagrodzenie (stypendium naukowe): kwota stypendium wynosi 21 600 PLN wypłacanych w comiesięcznych transzach

Czas pracy: 1/3 etatu

Okres wypłacania stypendium: 27 miesięcy

 

Termin składania ofert: 14 września 2015 r.

 

Forma składania ofert:

Osobiście w sekretariacie IAE PAN we Wrocławiu lub drogą pocztową

 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy (CV)
2. Kopia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (dla tegorocznych absolwentów)

3. Kopia zaświadczenia o kontynuacji nauki na studiach III stopnia
4. Lista publikacji (mile widziana)
5. List motywacyjny

Tryb rekrutacji:
1. Zasady przeprowadzenia konkursu i oceny wniosków o finansowanie stypendium są zgodne z Uchwałą nr 18/2014 z dnia 13 marca 2014 roku Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu „SONATA BIS” oraz Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich określonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy konkursowej z kandydatami. 
3. Termin nadsyłania dokumentów: do 15.09.2015 r.
4. Rozmowa z wybranymi Kandydatami: druga połowa września br.
5. Zatrudnienie: od 1.10.2015 r.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania odnośnie oferty prosimy kierować drogą elektroniczną do:
dr hab. Błażej Stanisławski – st-wski@wp.pl

Wymagane dokumenty prosimy przesłać listownie lub pocztą e-mail do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2015 r.

 OFERTA PRACY NR 2

w projekcie Narodowego Centrum Nauki, typ konkursu: SONATA BIS 4 – HS

pt. „Konstantynopol-Kucukcekmece – punkt docelowy szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów

kierownik projektu: dr hab. Błażej Stanisławski

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie: historia lub filologia klasyczna;

- rozpoczęta nauka na studiach III stopnia;

- znajomość języka łacińskiego (klasycznego);

- znajomość języka angielskiego oraz francuskiego;

- znajomość historii Bizancjum;

- znajomość topografii średniowiecznego Konstantynopola;

- doświadczenie badawcze w zakresie archeologii na stanowiskach bizantyńskich;

- znajomość historii i kultury Normanów (łacińskich) oraz relacji pomiędzy Bizancjum oraz Europą łacińską w okresie od IX do XII w.;

- dodatkowymi atutami będą: autorstwo publikacji naukowych; czynny udział w konferencjach; znajomość języków rosyjskiego i tureckiego; znajomość języka greckiego (klasycznego); wykształcenie w zakresie archeologii oraz metodologii badań historycznych;

 

Opis zadań:

- kwerendy, tłumaczenia oraz analizy krytyczne łacińskich źródeł pisanych dotyczących: pobytu w Konstantynopolu Normanów i krzyżowców (I-IV krucjaty) oraz topografii średniowiecznego Konstantynopola (ze szczególnym uwzględnieniem portów oraz miejsc pobytu w mieście obcych społeczności);

- uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w Stambule-Kucukcekmece;

- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu badawczego;

- regularne sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;

- autorstwo tekstu podsumowującego rezultaty przeprowadzonych badań;

 

Warunki zatrudnienia:

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wynagrodzenie (stypendium naukowe): kwota stypendium wynosi 21 600 PLN wypłacanych w comiesięcznych transzach

Czas pracy: 1/3 etatu

Okres wypłacania stypendium: 27 miesięcy

 

Termin składania ofert: 30 maja 2015 r.

 

Forma składania ofert:

Osobiście w sekretariacie IAE PAN we Wrocławiu lub drogą pocztową

 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy (CV)
2. Kopia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (dla tegorocznych absolwentów)

3. Kopia zaświadczenia o kontynuacji nauki na studiach III stopnia
4. Lista publikacji (mile widziana)
5. List motywacyjny

Tryb rekrutacji:
1. Zasady przeprowadzenia konkursu i oceny wniosków o finansowanie stypendium są zgodne z Uchwałą nr 18/2014 z dnia 13 marca 2014 roku Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu „SONATA BIS” oraz Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich określonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy konkursowej z kandydatami. 
3. Termin nadsyłania dokumentów: do 30.05.2015 r.
4. Rozmowa z wybranymi Kandydatami: początek czerwca br.
5. Zatrudnienie: od 15.06.2015 r.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania odnośnie oferty prosimy kierować drogą elektroniczną do:
dr hab. Błażej Stanisławski – st-wski@wp.pl

Wymagane dokumenty prosimy przesłać listownie lub pocztą e-mail do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2015 r.

 

OFERTA PRACY NR 3

w projekcie Narodowego Centrum Nauki, typ konkursu: SONATA BIS 4 – HS

pt. „Konstantynopol-Kucukcekmece – punkt docelowy szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów

kierownik projektu: dr hab. Błażej Stanisławski

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie na uczelni technicznej ze specjalizacją ochrona zabytków lub pokrewną;

-wykształcenie humanistyczne na kierunku historia lub archeologia

- rozpoczęta nauka na studiach III stopnia w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka;

- umiejętność obsługi programów: rastrowych, wektorowych typu CAD, programów do modelowania 3D ze zdjęć (fotogrametria bliskiego zasięgu), tworzenia modeli 3D opartych na rekonstrukcji obiektów zabytkowych;

- umiejętność opracowywania danych ze skaningu laserowego

- umiejętność tworzenia dokumentacji archeologicznej i architektonicznej z użyciem wybranych narzędzi geodezyjnych i pomiarowych typu total station, skaner 3D, a także tradycyjnych metod dokumentacji architektury i obiektów archeologicznych;

- doświadczenie w pracy terenowej na stanowiskach archeologicznych, w tym na obszarze śródziemnomorskim - minimum 10 miesięcy;

- bardzo dobra znajomość oprogramowania AgiSoft Foto Scaning;

-  umiejętność przeprowadzania analiz chronologicznych źródeł architektonicznych;

- znajomość języka angielskiego;

- znajomość historii Bizancjum;

- znajomość topografii średniowiecznego Konstantynopola;

- doświadczenie badawcze w zakresie archeologii na stanowiskach bizantyńskich;

- dodatkowymi atutami będą: autorstwo publikacji naukowych; czynny udział w konferencjach; znajomość języków rosyjskiego i tureckiego; wykształcenie w zakresie archeologii;

 

Opis zadań:

- dokumentacja i analiza chronologiczna źródeł archeologicznych i architektonicznych na stanowisku w Stambuł-Kucukcekmece;

- uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w Stambule-Kucukcekmece;

- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu badawczego;

- regularne sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;

- autorstwo tekstu podsumowującego rezultaty przeprowadzonych badań;

 

Warunki zatrudnienia:

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wynagrodzenie (stypendium naukowe): kwota stypendium wynosi 12 000 PLN wypłacanych w comiesięcznych transzach

Czas pracy: 1/3 etatu

Okres wypłacania stypendium: 15 miesięcy

 

Termin składania ofert: 30 maja 2015 r.

 

Forma składania ofert:

Osobiście w sekretariacie IAE PAN we Wrocławiu lub drogą pocztową

 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy (CV)
2. Kopia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (dla tegorocznych absolwentów)

3. Kopia zaświadczenia o kontynuacji nauki na studiach III stopnia
4. Lista publikacji (mile widziana)
5. List motywacyjny

Tryb rekrutacji:
1. Zasady przeprowadzenia konkursu i oceny wniosków o finansowanie stypendium są zgodne z Uchwałą nr 18/2014 z dnia 13 marca 2014 roku Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu „SONATA BIS” oraz Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich określonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy konkursowej z kandydatami. 
3. Termin nadsyłania dokumentów: do 30.05.2015 r.
4. Rozmowa z wybranymi Kandydatami: początek czerwca br.
5. Zatrudnienie: od 15.06.2015 r.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania odnośnie oferty prosimy kierować drogą elektroniczną do:
dr hab. Błażej Stanisławski – st-wski@wp.pl

Wymagane dokumenty prosimy przesłać listownie lub pocztą e-mail do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2015 r.

 

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.