2014.09.05 1st International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture", Wrocław, September 17-19, 2014

Update: zmianie uległy miejsca: rejestracji i sesji otwierającej, panelu źródłoznawczego oraz obrad 3-ego dnia! Aktualne informacje w programie konferencji.


Program Konferencji/Conference Program (download)


W związku z licznymi pytaniami informujemy, że konferencja ma charakter otwarty. Zapraszamy każdą chętną osobę do wysłuchania referatów i wzięcia udziału w dyskusji.Centre for Late Antique and Early Medieval Studies,

Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences

and

Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department,

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

 

 would like to invite to

The 1st International Symposium on Pottery and Glass

 

"Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture”

 

Wrocław, 17th-19th September 2014

           

The finds of ceramics and glass, common at archaeological sites, provide a valuable source for a research on production, use and significance of pottery and glassware throughout history. Careful studies on shapes of products made of clay or glass, their production techniques and types of decorations, complemented with physicochemical analysis enable scientists to specify the provenance of products or indicate a presumable production site, however, they are also priceless and sometimes the only chronological indicators. Such research is crucial in an attempt to reconstruct various areas of the everyday life of past societies and it considerably increases our knowledge about cultural and economical connections of a town, a stronghold or a settlement with other centres, sometimes quite distant. Additionally, these studies give us some indirect information about social status or preferences of the inhabitants and about specific fashions. Thus, ceramic and glass artefacts might be helpful in resolving more significant historical issues.

 

The Conference "Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture” will refer to a wide range of research subjects, related to production technology, forms, use and cultural significance of pottery and glassware, as well as their restoration and reconstruction.

 

            Our aim is to give the Conference an interdisciplinary character, that is why we kindly invite representatives of different disciplines – archaeologists, anthropologists, glassmakers, historians, art historians, artists, technologists and specialists in restoration and reconstruction of glass and ceramics.

 

We ask you to submit proposals for the following thematic sections:

1. Glass and ceramic technology. Research methods.

2. Symbolism, aesthetics and function.

3. Discoveries.

4. Conservation, restoration, reconstruction.

 

Languages of the Conference: English, Polish, Czech, German.

Presentation (especially captions, thesis and conclusions) should be prepared in English.


Types of presentations: full paper (20 minutes), short paper (10 minutes), poster.

 

Please submit your registration form to: ostrakon2014@gmail.com. We are waiting for your proposals until 30th June 2014. 

They must include an abstract in English, which should take no more than 1 page A4. The authors will be informed about the acceptance of their papers and placing them in the Conference program.

 

The conference fee is PLN 100. The reduced fee for students and Ph.D. students is PLN 50. Please make a bank transfer payment or pay directly upon registration during the first day of the Conference.

 

Bank transfer details:

Account number: (swift) PKOPPLPW   55 1240 1040 1111 0010 5540 0829

Account holder:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

 

We do not provide accommodation, however, Wrocław offers a wide range of accommodation possibilities. Further details available at the following website:


On behalf of the Organising Committee:

                      mgr Sylwia Siemianowska                                                   mgr Krystian Chrzan

 

Scientific Committee of the Conference:

prof. dr hab. Andrzej Buko

prof. dr hab. Grzegorz Domański

prof. dr hab. Sławomir Moździoch

dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. PAN

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UW

dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP

dr Paweł Rzeźnik

dr Marta Sienkiewicz

 

Organising Committee of the Conference:

mgr Sylwia Siemianowska

mgr Krystian Chrzan

dr Paweł Rzeźnik

dr Marta Sienkiewicz

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

mgr Waldemar Moszczyński

 

Secretary:

Ceramics:

mgr Krystian Chrzan

krystian.chrzan@gmail.com tel. +48 713441608, extension number: 44

 

Glass:

mgr Sylwia Siemianowska

sylwiasiemianowska@wp.pl tel. +48713441608, extension number: 35


https://www.facebook.com/OSTRAKON2014

 

Download files:

Announcement (en)
Registration form (en)
PosterOśrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN 

oraz

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 zapraszają do udziału w Pierwszym Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła, pt.:

 

"Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego”

 

Wrocław, 17-19 wrzesień 2014

               

 

                Znaleziska ceramiki i szkła, powszechnie występujące na stanowiskach archeologicznych, stanowią cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Wnikliwe studia nad formą przedmiotów, techniką wykonania oraz rodzajem zastosowanych zdobień, wzbogacone o analizy fizyko-chemiczne, pozwalają na określenie ich przypuszczalnego miejsca i czasu produkcji. Studia nad wspomnianą grupą zabytków umożliwiają rekonstrukcję wielu dziedzin życia codziennego, znacząco wzbogacając naszą wiedzę o powiązaniach kulturowo-handlowych danego miasta, grodu czy osady z innymi, nieraz odległymi ośrodkami. Pośrednio umożliwiają również wnioskowanie na temat statusu majątkowego mieszkańców, ich upodobań oraz panującej mody. Wyroby z ceramiki i szkła mogą być dzięki temu środkiem służącym do rozwiązania szerszych problemów historycznych.

 

                Konferencja „Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego” będzie dotyczyć szerokich pod względem tematycznym zagadnień związanych z technologią produkcji, formą, użytkowaniem, znaczeniem i miejscem w kulturze oraz restauracją i rekonstrukcją przedmiotów wykonanych ze szkła i  ceramiki.

                Pragniemy aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny dlatego też do wzięcia w niej udziału zapraszamy archeologów, antropologów, szklarzy, historyków, historyków sztuki, artystów,   technologów oraz specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji szkła i ceramiki.

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do następujących działów tematycznych:

1. Technologia ceramiki i szkła. Metodyka badań.

2. Symbolika, estetyka, funkcja.

3. Odkrycia.

4. Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja.

 

Języki konferencji: angielski, czeski, niemiecki, polski.

Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, wnioski itp.)  prosimy przygotować w języku angielskim.


Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster

 

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres ostrakon2014@gmail.com do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w języku angielskim. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

 

 

Opłata konferencyjna wynosi: 100 zł, studenci i doktoranci 50 zł.

Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu konferencji.

Dane do przelewu:

nr konta: 55 1240 1040 1111 0010 5540 0829

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Wrocław oferuje wiele miejsc noclegowych, bliższe informacje na stronie 

http://www.booking.com

 

W imieniu organizatorów:

                      mgr Sylwia Siemianowska                                                   mgr Krystian Chrzan

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Andrzej Buko

prof. dr hab. Grzegorz Domański

dr hab. Sławomir Moździoch, prof. PAN

dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. PAN

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UW

dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP

dr Paweł Rzeźnik

dr Marta Sienkiewicz

 

Komitet organizacyjny konferencji:

mgr Sylwia Siemianowska

mgr Krystian Chrzan

dr Paweł Rzeźnik

dr Marta Sienkiewicz

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

mgr Waldemar Moszczyński

 

Sekretarz:

Ceramika:

mgr Krystian Chrzan

krystian.chrzan@gmail.com tel. (071) 344-16-08, wew. 44

 

Szkło:

mgr Sylwia Siemianowska

sylwiasiemianowska@wp.pl tel. (071) 344-16-08, wew. 35


https://www.facebook.com/OSTRAKON2014


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (pl)
Karta zgłoszeniowa (pl)
Poster

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.