2014.03.10 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Numer ogłoszenia: 38101 - 2014; przetarg na dostawę publikacji

Wrocław, dnia 10 marca 2014 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk,

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

Telefon: (071) 344 16 08

fax: (071) 344 33 52

znak sprawy ZP-2/W/IAiEPAN/14

 

 

 
 


                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                 

                                                                                 

Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zamówienia na dostawę publikacji „Przegląd Archeologiczny”, t. 61 (2013), udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP-2/W/IAiEPAN/14, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

1. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP-2/W/IAiEPAN/14, jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy:

 

      Agencja Reklamowa TOP

      Agnieszka Łuczak

      ul. Toruńska 148

      87-800 Włocławek

 

2.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: ww. oferta zawierała najniższą cenę brutto realizacji zamówienia, tj. 8 295,00 (słownie: osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100) i spełniała wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1)  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok,

2)  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek,

3)   Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego Sp. z o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław,

4)   Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa,

5)   Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin,

6)   Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara Monika i Wojciech Sagalara s.c., ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź,

7)   Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków,

8)   Wydawnictwo Garmond s.c. K Głowik, A. Fajfer, ul. Dolna 12, 05-152 Czosnów, Kazuń Nowy,

9)   PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin,

10)   Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław.

4.    Punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

1)  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok – 83 pkt,

2)  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek – 100 pkt,

3)   Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego Sp. z o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław – 82 pkt,

4)   Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa – 79 pkt,

5)   Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin – 70 pkt,

6)   Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara Monika i Wojciech Sagalara s.c., ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź – 51 pkt,

7)   Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków – 66 pkt,

8)   Wydawnictwo Garmond s.c. K Głowik, A. Fajfer, ul. Dolna 12, 05-152 Czosnów, Kazuń Nowy – 88 pkt,

9)   PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin – 63 pkt,

10)   Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław – 50 pkt.

5.      Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 lit. a ustawy, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców.

 

 

 

 

 

 


Numer ogłoszenia: 38101 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36853 - 2014 data 24.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3441608, fax. 071 3443352.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

·        W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest druk 1 publikacji wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego według poniższej specyfikacji i wymogów: [...] f) nakład: 350 egz. [...];.

·        W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest druk 1 publikacji wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego według poniższej specyfikacji i wymogów: [...] f) nakład: 400 egz. [...];

 


-Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.arch.pan.wroc.pl


Wrocław: Dostawa publikacji
Numer ogłoszenia: 36853 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu , ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3441608, faks 071 3443352.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.arch.pan.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa publikacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk 1 publikacji wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego według poniższej specyfikacji i wymogów: a) Tytuł publikacji: Przegląd Archeologiczny, t. 61 (2013); b) numer ISSN: 0079-7138; c) druk, oprawa oraz dostarczenie i wniesienie do siedziby Zamawiającego; d) książka formatu A4; e) objętość: 256 stron, w tym 25 stron kolorowych (strony kolorowe: 79, 83, 85, 147, 151, 153, 155, 158, 159, 164-168, 170, 173, 174, 218, 219, 222, 223, 224, 226, 227, 228); f) nakład: 350 egz.; g) papier offset 90 g/m2; h) okładka 4 kolory + folia błyszcząca; i) oprawa twarda, blok książki zszywany, kapitałka; j) zamówienie realizowane z materiałów własnych Wykonawcy; k) Wydawca publikacji: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Al. Solidarności 105; l) wraz z dostawą publikacji do Zamawiającego Wykonawca przenosi prawa do rozporządzania publikacją jak właściciel na Wydawcę; m) wydruk próbny publikacji (w kolorze) - Wykonawca przedstawia do Zamawiającego do zatwierdzenia przed drukiem całego nakładu; n) Wydawca przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy materiały redakcyjne niezbędne do realizacji zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arch.pan.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, pok. 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, pok. 216..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


SIWZ - Przegląd t. 61


Zał. nr 1. Wzór oferty
załącznik nr 2a - oświadczenie 1
załącznik nr 2b - oświadczenie 2
załącznik nr 2c - informacja
załącznik nr 3 - projekt umowy
załącznik nr 4 - wykaz dostaw
załącznik nr 5 - informacja o podwykonawstwie
Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.