2014.10.23 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; znak sprawy ZP-5/W/IAiEPAN/14

Wrocław, dnia 22 października 2014 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk,

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

Telefon: (071) 344 16 08

fax: (071) 344 33 52

znak sprawy ZP-5/W/IAiEPAN/14

 

 

 

 


                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                 

                                                                                 

Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zamówienia na dostawę publikacji „Archeologiczne Zeszyty Autostradowe”, zeszyt 15. Badania na autostradzie A4, cz.XII, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP-5/W/IAiEPAN/14, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

1. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP-5/W/IAiEPAN/14, jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy:

 

  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

     

2.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: ww. oferta zawierała najniższą cenę brutto realizacji zamówienia, tj. 5 145,00 (słownie: pięć tysięcy sto czterdzieści pięć zł 00/100) i spełniała wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1)  Alnus Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków

2)  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek,

3)  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok,

4)  Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydłówka 24, 30-363 Kraków,

5)  Zakład Poligraficzny Sindruk Małgorzata Kowalcze, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-565 Opole.

4.    Punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

1)  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek 100 pkt.

2)  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok – 92,05 pkt.

3)  Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydłówka 24, 30-363 Kraków – 42,98 pkt.

4)  Zakład Poligraficzny Sindruk Małgorzata Kowalcze, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-565 Opole – 50,52 pkt.

5.      Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6.      Mając za podstawę art.92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wykluczony Wykonawca: Alnus Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków, z powodu niewykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. W wiedzionym postępowaniu Wykonawca złożył wymagane oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz nie przedstawił dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W złożonej ofercie nie występowało stosowne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego. W tych okolicznościach Zamawiający mając za podstawę art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 16 października 2014 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W tym celu Zamawiający wyznaczył termin na dostarczenie dokumentu do dnia 21 października 2014 r., do godz. 12.00, zawierając jednocześnie pouczenie, że niedostarczenie w/w dokumentu we wskazanym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wspomniany ostatnio termin upłynął bezskutecznie, zatem wykluczenie Wykonawcy stało się uzasadnione.

     Końcowo Zamawiający podaje, że zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                       Kierownik Ośrodka Badań nad

                                                                       Kulturą Późnego Antyku i 

Wczesnego Średniowiecza

we Wrocławiu

            Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

 

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.