Pozycje bibliograficzne dla: Mierzwiński Andrzej

1980
• z: Demidziuk K., Moździoch S.: (rec.) „Silesia Antiqua”, t. XX, 1978, ss. 321, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, r. 35, s. 562-564.

1984
• Wyniki badań ratowniczych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Luboszycach, woj. Zielona Góra (stan. 1), „Silesia Antiqua”, t. 26, s. 21-34.

• (rec.) D. Koutecký a Kol., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1953-1972, [w:] Archeologické studijní materiály, t. 13/1, 2, 1980, red. Z. Krumphanzlová, ss. 201 (z. 1), 17 map (z. 2), streszczenie w języku niemieckim, „Archeologia Polski”, t. 29, s. 443- 451.

1986
• Badania wykopaliskowe na osiedlu obronnym ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica (st. 1) w 1985 roku, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 1, s. 99-117.

1988
• Ze studiów nad osadnictwem kultury łużyckiej w zachodniej strefie Wzniesień Żarskich. Trzebielski mikroregion osadniczy, „Archeologia Polski”, t. 33, s. 347-402.

• z: Moździoch S., Skrzydłowska B., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Bytomiu Odrzańskim w 1984 r., „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 27, s. 68-70, tabl. XXXIV-XXXV.

1989
• Funkcja grodów ludności kultury łużyckiej w świetle badań tych obiektów na Śląsku, [w:] Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, red. B. Gediga, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, nr 7, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 185-207.

• z: Kłosińska E., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1985 r. na osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 28, s. 31-33, tabl. VIII-IX.

• z: Kłosińska E., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1986 r. na osadzie obronnej kultury łużyckiej w Kunicach (stan. 1), woj. legnickie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 29, s. 57-60, tabl. XVIII-XXI.

1990
• Badania wykopaliskowe na osadzie ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica (stan. 1), przeprowadzonych w 1988 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 31, s. 155-172.

1991
• Z badań nad osadnictwem ludności kultury łużyckiej na Śląsku. Uwagi polemiczne, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 32, s. 337-355.

• Międzynarodowa konferencja „Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym”, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 43, s. 346-348.

1992
• Zasiedlenie Opolszczyzny od starszej epoki brązu po wczesny okres lateński, Wrocław.

• Przemiany osadnicze w strefie Wzgórz Trzebnickich i Kotliny Żmigrodzkiej od starszej epoki brązu po wczesny okres lateński, „Przegląd Archeologiczny”, t. 40, s. 5-47.

• Zarys periodyzacji dziejów osadniczych Śląska w okresie trwania kultury łużyckiej, [w:] Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, red. B. Gediga, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, nr 10, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 187-197.

• W kwestii przemian osadniczych na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (z uwzględnieniem specyfiki śląskiej), [w:] Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Materiały z konferencji – Rzeszów, 17-20.09.1991, red. S. Czopek, Rzeszów, s. 127-132.

• Wyniki badań na osadzie ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica (stan. 1), „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 44, s. 129-157.

1994
• Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku, Wrocław.

• Rozważania o studiach kulturowych (na marginesie problematyki tzw. grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej), „Przegląd Archeologiczny”, t. 42, s. 111-127.

• Wyniki prac wykopaliskowych na osadzie ludności kultury łużyckiej w Kunicach (stan. 1), woj. Legnica, z 1986 roku, „Silesia Antiqua”, t. 36-37, s. 41-60.

1995
• Lokalne stosunki osadnicze w świetle analizy makroregionalnej – na przykładzie zasiedlenia międzyrzecza Nysy Łużyckiej i Lubszy w III EB-HaD, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 3, s. 7-30.

• Stosunki osadnicze na Wyżynie Śląskiej od początków epoki brązu po wczesny okres lateński, „Śląskie Prace Prahistoryczne”, t. 4, s. 47-72.

• z: Demidziuk K., Moździoch S., Nowacka L., Wyniki nadzoru archeologicznego inwestycji telekomunikacyjnej na odcinkach Gola Wielka-Strzelce-Mirków oraz Strzelce-Oleśnica, woj. Wrocław, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 3, s. 209-237.

1996
• Epoka brązu i początki epoki żelaza we wschodniej partii środkowego Nadodrza (podstawy źródłowe i osadnicze, zarys dotychczasowych kierunków i perspektyw badawczych), [w:] Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym, red. L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer, Spotkania Bytomskie, t. 2, Wrocław, s. 109-125.

• Konkretyzacja modelu przemian osadniczych a problematyka demograficzna. Na przykładzie łużyckiego cyklu chronologicznego mezoregionu Sobiejuchy, „Przegląd Archeologiczny”, t. 44, s. 41-57.

• Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza,. Międzynarodowa konferencja, Wrocław, 23-24 listopada 1995 r., „Nauka”, 1996, nr 2, s. 222-224.

• Międzynarodowa konferencja naukowa „Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza”, „Nauka wrocławska. Biuletyn informacyjny Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu”, nr 1-2, Styczeń-Luty 1996, s. 5-7.

1997
• Głogowsko-dalkowski region osadniczy: zarys przemian w zasiedleniu od starszej epoki brązu po początki okresu lateńskiego, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 4, s. 61-116.

• Znaczenie rzeki w narracji prahistorycznej, [w:] Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza. Materiały z konferencji naukowej w Gliwicach, 23-24 listopada 1995 r., red. B. Gediga, J. Horwat, G. Przybył, D. Recław, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, nr 11, Wrocław-Gliwice, s. 19-32.

• Einige Betrachtungen zur Frage: Der Fluß – verbindendes oder trennendes Element?, [w:] Beiträge zum Oder-Projekt, t. 2, Berlin, s. 87-89.

• Mapa G – Osadnictwo kultury łużyckiej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (1300-400 p.n.e.), Arkusz 73 – Prahistoria, [w:] Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, red. W. Pawlak, Wrocław.

1998
• (rec.) Alix i Bernhard Hänsel (Kozeption und Zusammenfassung), Gaben an die Götter – Schätze der Bronzezeit Europas. Bestandskatalog des Museums für Vor- und Frühgeschichte, t. 4, Berlin 1997, ss. 241, „Przegląd Archeologiczny”, t. 46, s. 179-183.

• Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, „Nauka wrocławska. Biuletyn informacyjny Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu”, nr 7-8, wrzesień-październik 1998, s. 2-3.

• (współpraca red.) Die symbolische Kultur des Urnenfelderkreises in der Bronze- und frühen Eisenzeit Mitteleuropas. Konferenz Biskupin, 22-24 Juni 1998, Biskupin.

1999
• z: Moździoch S., Archeologiczne przyczynki do dziejów Twardogóry, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 5, s. 145-167.

2000
• W oczekiwaniu na pluralizm teoretyczny, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Materiały z Konferencji Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza w Puszczykowie koło Poznania (27-30 października 1997 r.), red. M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski, Prace Komisji Archeologicznej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, t. 20, Poznań, s. 209-216.

• Zagadnienie obronności osiedli typu biskupińskiego. O potrzebie alternatywnej interpretacji, „Przegląd Archeologiczny”, t. 48, s. 141-151.

• Sztuka pradziejowa jako sztuka w pradziejach – Urgeschichtliche Kunst als Kunst in der
Urgeschichte, [w:] Die Kunst der Bronze- und der frühen Eisenzeit in Mitteleuropa Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Biskupin 26-28.06.2000. Streszczenia referatów, red. B. Gediga, W. Piotrowski, s. 29-33.

2001
• Sztuka pradziejowa jako sztuka w pradziejach, [w:] Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, red. B. Gediga, A. Mierzwiński, W. Piotrowski, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Nr 14, Biskupińskie Prace Archeologiczne, Nr 2, Wrocław-Biskupin, s. 93-110.

• Znaleziska cyklu łużyckiego, [w:] Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu-Partynicach, red. L. Leciejewicz, Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, t. 4, Wrocław, s. 64-69.

• (współred.) Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, nr 14, Wrocław-Biskupin.

2002
• Kłopoty z ceramiką jako „źródłem poznania”, „Przegląd Archeologiczny”, t. 50, s. 71-83.

• z: Gediga B., Das östliche Odergebiet in der Bronze- und frühen Eisenzeit – Kulturen und Siedlungswesen, [w:] Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, red. E. Gringmuth-Dallmer, L. Leciejewicz, Römisch-Germanische Forschungen, t. 60, Mainz am Rhein, s. 270-277.

• (współred.) Archeologia – Kultura – Ideologie/Archäologie – Kultur - Ideologien. Biskupin, 20-22.06.2002. Streszczenia referatów, Biskupin.

2003
• Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański, Wrocław.

2004
• Oczami dalekowidza albo autorytet w opałach, „Archeologia Polski”, t. 49, s. 130-136.

2005
• Niech sczezną źródła, [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, seria: Historia CLXXI, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2783, Wrocław, s. 565-578.

2006
• Przypadek Ikara – dzieło sztuki jako archeologiczna metafora/Der Fall Ikarus – das Kunstwerk als archäologische Metapher, [w:] Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne/Urgeschichtliche und Frühmittelalterliche Kunst als historische Quelle. Biskupin, 05-07.2006. Streszczenia referatów, red. W. Piotrowski, A. Grossman, B. Gediga, Biskupin, s. 21-25.

2007
• Ślężańska układanka. Strukturalno-semiotyczne poszukiwania kontekstu historycznego, Wrocław.

• O skrytości natury, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, seria: Historia CLXXV, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2966, Wrocław, s. 199-207.

• Kantowskie inspiracje, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. S. Rosik, P. Wiszewski, seria: Historia CLXXVI, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3049, Wrocław, s. 13-28.

2008
• Przypadek Ikara – dzieło sztuki jako archeologiczna metafora, [w:] Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, red. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupińskie Prace Archeologiczne, Nr 6, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Nr 17, Biskupin-Wrocław, s. 49-61.

• Cień Frankensteina, [w:] Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, red. S. Rosik, P. Wiszewski, seria: Historia CLXXVII, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3080, Wrocław, s. 53-60.

• Od metalurgicznej metamorfozy do koabitacji: kulturowy debiut żelaza w Nadodrzu, [w:] Labor et patientia. Studia archaeologica Stanislao Pazda dedicata, red. A. Błażejewski, Wrocław, s. 37-43.

2010
• Pola popielnicowe – eschatologiczne aspekty antropomorfizacji metalurgii (w:) Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności, (red.) E. Bugaj, A.P. Kowalski, seria: Estetyka w archeologii, Poznań, s. 93-114.

2011
• Spojrzenie ponad przepaścią – pochwała archeologicznej różnorodności, (w:) Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik and P.A. Nowakowski, Łódź, 689-701.

2012
• Tajemnice pól popielnicowych. Pogranicze doczesności i zaświatów w perspektywie pradziejowej antropologii śmierci, Wrocław.

• Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych, Wrocław.

• Achilles hiperborejski – esej o mitycznym spełnieniu, [w:] Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, red. W. Blajer, Kraków, s. 549-555.

• Dobroczyńcy zmarłych. Rozważania o ingerencjach grobowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, „Przegląd Archeologiczny”, t. 60, s. 49-82.

2013
• Wczesno- i starszobrązowe ingerencje grobowe – propozycja rytualizacji „rabunku”, [w:] Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło, Wrocław, s. 207-215.
     
• The communicative aspect of burial mound symbolism. A commentary to Homres’s accounts / Komunikacyjny aspekt symboliki kurhanu. Komentarz do przekazów Homera, “Analecta Archaeologica Ressoviensia”, t. 8, s. 237-272.

2015
• Lwy znad Czarnej Wody. Opowieść o sacrum ślężańskiego krajobrazu w XII-XIX wieku, Wrocław.

2016
• Between Chronos and Kairos – Existential Dilemma of an Archaeologist / Między Chronosem i Kairosem – egzystencjalny dylemat archeologa, „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, t. 11, s. 99-130.

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.