Pozycje bibliograficzne dla: Kaźmierczyk Józef


Kaźmierczyk Józef

1953

Opole - Śląska Pompea, "Turysta", nr 2, 1 II.

Przed tysiącem lat w Opolu, "Świat i Życie", dodatek tygodniowy "Dziennika Zachodniego", nr 13, 4-6 IV.

Niemcza - stary punkt osadnictwa słowiańskiego na Śląsku, "Świat i Życie", dodatek tygodniowy "Dziennika Zachodniego", nr 17, 10/11 V.

Rzemiosło bednarskie we wczesnośredniowiecznym Opolu, "Głosy znad Odry", dodatek kulturalny "Trybuny Opolskiej", nr 9, 2 V.

Jak mieszkali Ślązacy w dawnych wiekach, "Gazeta Robotnicza", nr 181, 30 VII.

1954

Transport na Śląsku Opolskim od X-XIII w., "Głosy znad Odry", dodatek kulturalny "Trybuny Opolskiej", 15 V.

Prace archeologiczne w woj. zielonogórskim, "Gazeta Zielonogórska", nr 127, 29-30 V.

Transport i komunikacja wodna w okresie od X-XIII w. na Śląsku, "Głosy znad Odry", dodatek kulturalny "Trybuny Opolskiej", 4 VII.

Czółno i łódź ze wsi Wały Śląskie, pow. Wołów, "Wiadomości Archeologiczne", XX, z. 3, s. 298-299.

Nowo odkryte cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich w Chróścicach, pow. Opole, "Wiadomości Archeologiczne", XX, z. 3, s. 299-300.

Stanowisko z młodszej epoki brązu (?) w miejscowości Bledzew, pow. Skwierzyna., "Wiadomości Archeologiczne", XX, z. 4, s. 419-420.

Brązowa siekierka z III-IV okresu brązu ze wsi Bolewiny, pow. Międzyrzec, "Wiadomości Archeologiczne", XX, z. 4, s. 416-417.

Osada hutnicza w Groszowicach, "Dawna Kultura", I, z.1, s. 31-32.

O transporcie kołowym w okresie wczesnośredniowiecznym na terenie Polski, "Dawna Kultura", I, z. 4, s.174-178.

1955

Prace archeologiczne na Śląsku, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 10, z. 3, s. 535-545.

Badania archeologiczne na Opolszczyźnie, "Kwartalnik Opolski", 1, z. 3, s. 65-85.

Groszowice, pow. Opole, "Archeologia", 5, s. 318.

Izbicko, pow. Strzelce Opolskie, "Archeologia", 5, s. 319.

Opole, "Archeologia", 5, s. 321-322.

Sobocisko, pow. Oława, "Archeologia", 5. s. 323.

Tarchalice, pow. Wołów, "Archeologia", 5, s. 325,

Chrońmy zabytki naszej przeszłości, "Gazeta Robotnicza", nr 142, 16 VI.

Jeszcze w sprawie sensacji archeologicznej w Opolu, "Głosy znad Odry", dodatek kulturalny "Trybuny Opolskiej”, 4 VII.

Z badań archeologicznych w Groszowicach, "Głosy znad Odry", dodatek kulturalny "Trybuny Opolskiej", nr 37. 8 X.

Żołnierze odkryli kopiec kurhanowy, "Żołnierz Ludu", nr 300, 24 XII.

1956

Warkocz, pow. Strzelin, "Dawna Kultura", III, z. 3, s. 66.

Badania archeologiczne na terenie Wrocławia, "Dawna Kultura", III, z. 3, s. 240,

Archeolodzy odsłaniają dzieje dawnego Wrocławia, "Gazeta Robotnicza", nr 58, 8 III.

Z badań wykopaliskowych na terenie prawobrzeżnego Opola, "Kwartalnik Opolski", 2, z. 2. s. 119-123.

Polskość Śląska w świetle wykopalisk, "Żołnierz Ludu", nr 27, l II.

Organizacja wojskowości za panowania pierwszych Piastów, "Żołnierz Ludu", nr 87, 13 IV.

Wojny Mieszka I i zjednoczenie ziem polskich, "Żołnierz Ludu", nr 89, 16 IV.

Obrona Niemczy przed najazdem feudałów niemieckich, "Żołnierz Ludu", nr 93, 20 IV. Obrona Głogowa w roku 1109, "Żołnierz Ludu", nr 97, 25 IV.

Grunwald, "Żołnierz Ludu", nr l14, 16 V.

Wojna trzynastoletnia, "Żołnierz Ludu", nr 116, 18 V.

Wojny polsko-szwedzkie, "Żołnierz Ludu", nr 137, 13 VI.

Bitwa pod Beresteczkiem, "Żołnierz Ludu", nr 143, 20 VI.

Najazd szwedzki na Polskę w 1655 r., "Żołnierz Ludu", nr 145, 22 VI.

1957

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe koło wsi Krzanowice w woj. opolskim, "Archeologia Śląska", I, s. 113-133.

Z badań wykopaliskowych Wrocławia w roku 1956, "Żołnierz Ludu", l, s.185-193.

Bibliografia śląskich prac archeologicznych za lata 1945-1956, "Żołnierz Ludu" l, s. 223-234.

Transport i komunikacja, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, Warszawa 5-8 V 1955, Warszawa, s. 381-384.

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na dziedzińcu uniwersyteckim we Wrocławiu w lalach 1952-1956, "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego", nr 12, s. 19-21.

1958

Cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich w Chróścicach, pow, Opole, "Archeologia Polski", II, z. l, s. 93-110.

Sprawozdanie z badań w Nysie w 1958 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 54-57.

1959

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na zamku w Toszku, pow. Gliwice, "Archeologia Śląska", II, s. 215-221.

Wyniki badań wykopaliskowych na dziedzińcu uniwersyteckim we Wrocławiu, "Archeologia Śląska", II, s. 223-245.

Wrocław, "Archeologia Śląska", III, s. 100.

Sprawozdanie z badań archeologicznych Wrocławia za rok 1957, "Archeologia Śląska", III, s. 109-128.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Archeologii Polski IHKM we Wrocławiu za lata 1954-1959, "Archeologia Śląska", III, s. 141-147.

Bielsko, "Archeologia Śląska", III, s. 151.

Toszek, "Archeologia Śląska", III, s. 151.

Weryfikacja grodzisk, "Archeologia Śląska", III, s. 153-154.

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na terenie prawobrzeżnego Opola w latach 1952, 1953 i 1955, "Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 132-139,

Cmentarzysko szkieletowe z wieku XIV w Opolu, "Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 140-143.

Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego grodziska koło wsi Zimnice, pow. Opole w 1959 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 48-52.

A było to 1000 lat temu, "Trybuna Opolska", nr 194, 15-16 VIII.

i Rozpędowski J., Zamek legnicki odsłania swe tajemnice. Odcinek I-IV, "Wiadomości Legnickie", nr 45-48, 16 XI-5 XII.

1960

i Hołubowicz W., Z badań w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu (XII-XIV w.) w 1960 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 55-65.

Stanowisko hutnicze z okresu rzymskiego we wsi Krzanowice, pow. Opole, "Wiadomości Archeologiczne", XXVI, s. 333-334.

Osada z młodszego okresu rzymskiego we wsi Zimnice Małe. pow. Opole, "Wiadomości Archeologiczne", XXVI, s. 405-409.

1961

Z badań archeologicznych na grodzisku w Legnicy w latach 1958-196O, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", 6, z, 3, s. 196-200.

Wczesnośredniowieczny gród w Legnicy, (w:) Przewodnik po Legnicy, Legnica, s. 107-110.

i Hołubowicz W., Sprawozdanie z badań w Niemczy Śląskiej w r. 1961, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 21-31.

1962

Opole słowiańskie i wczesnopolskie, (w:) Opole, s. 6-10.

i Trudzik Z., Z pradziejów Ziemi Legnickiej, "Szkice Legnickie", 1, s. 7-32.

1963

i Lodowski J., Z badań w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu w latach l960-1961, "Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 272-287.

i Hołubowicz W., Z badań Niemczy Śląskiej w latach 1950-1961, "Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 288-314.

Brzeg, (w:) Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, "Architektura", 5. s. 93-95.

Legnica, (w:) Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, "Architektura", 5.s. 95-97.

Bolków,(w:) Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, "Architektura", 5, s. 97-101.

Prochowice,(w:) Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, "Architektura", 5, s. 101-107.

1964

i Podwińska Z., Badania nad osadnictwem średniowiecznym okolic Trzebnicy, problematyka i stan badań, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XII, nr 3, s. 451-462.

i Podwińska Z., Wyniki badań północno-zachodniej części rejonu Trzebnicy przeprowadzonych w 1963 r., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XII, nr 3, s. 462-477.

Badania archeologiczne w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu w 1962 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 232-242.

Z badań wykopaliskowych Niemczy Śląskiej w 1962 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 242-253.

Z badań wczesnośredniowiecznej Legnicy w 1962 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 267-273.

1965

Wczesnośredniowieczne wyroby bednarskie z Ostrówka w Opolu, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XIII, nr 3, s. 469-498.

Z badań lewobrzeżnego Wrocławia w 1963 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 218-229.

Z badań Niemczy Śląskiej w 1963 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 230-239.

Z badań nad kształtowaniem się wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego na lewym brzegu Odry we Wrocławiu, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 20, nr 2, s. 137-170.

1966

Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu. Cz. I, Wrocław-Warszawa-Kraków.

i Podwińska Z., Z badań nad wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem ciałopalnym koło Wszemirowa, pow. Trzebnica, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XIV, nr 2, s. 307-323.

Z badań wczesnośredniowiecznej Legnicy, "Szkice Legnickie", 3, s- 117-132.

1500-letnie cmentarzysko, "Gazeta Robotnicza", nr 10.

1968

i Młynarska M., Podwińska Z., Recherches sur l'habitat humain dans la règion de Trzebnica l'epoque du Moyen Age, "Archaeologia Polona", 10, s. 171-201.

Z badań nad grodami i miastami wczesnego średniowiecza na Śląsku, "Archeologia Polski", 10, z. 2. s. 655-700.

Les villes silèsiennes dans le haut Moyen Age, (w:) I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, 4, s. 308-311.

Z badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Niemczy Śląskiej w latach 1964-1965, "Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 238-247.

Z badań lewobrzeżnego Wrocławia w latach 1964-1965, "Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 248-256.

1969

Budownictwo mieszkaniowe z drewna w VI-XIll wieku na obszarze Śląska, "Archeologia Polski", XIV, z. l, s. 167-214.

Początki miast śląskich, (w:) Sesja popularnonaukowa w Środzie Śląskiej, czerwiec 1966, Wrocław, s. 5-21.

1970

Pradzieje Ziemi Strzeleckiej, (w:) Ziemia Strzelecka, Opole, s. 27-49.

Wrocław lewobrzeżny w wczesnym średniowieczu. Cz. II. Wrocław-Warszawa-Kraków.

1971

Dorobek naukowy archeologii wrocławskiej na Śląsku(w:) 25 lat archeologii na Dolnym Śląsku 1945-1970, Wrocław-Warszawa-Gdańsk, s. 41-76.

Sprawozdanie z badań grodu i miasta Niemczy. pow. Dzierżoniów w 1971 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 41-43.

 
menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.