Pozycje bibliograficzne dla: Filipowiak WładysławFilipowiak Władysław

1951

tłum.: Archeologia potwierdza legendy, (wg. I. Borkovsky, Archeologické rozhledy, 3, 1951, 1), "Z Otchłani Wieków", 20, z.11-12, s. 210-211.  

tłum.: Badania w Starym Mieście, (wg. Archeologické rozhledy, 2, 1950, 1-4), "Z Otchłani Wieków", 20, z. 7-8, s. 146.  

tłum.: Ciekawe odkrycia w Lewicach, (wg. Archeologické rozhledy, 2, 1950, 1-4), "Z Otchłani Wieków", 20, z. 7-8, s. 146.  

tłum.: Wystawa pt. "Najstarsza sztuka w Pradze", (wg. Archeologické rozhledy. 2, 1950, 1-4), "Z Otchłani Wieków", 20, z. 7-8, s. 146.  

tłum.: Z działalności Państwowego Instytutu Archeologicznego, (wg. Archeologické rozhledy, 2, 1950, 1-4), "Z Otchłani Wieków". 20, z. 7-8, s. 146-147.  

tłum.: Zabiegi lecznicze przed kilku tysiącami lat, (wg. B. Novotny, Archeologické rozhledy, 3, 1951, l). "Z Otchłani Wieków", 20, z. 11-12, s. 210.  

1952

Nowe grodzisko w pow. kamieńskim, "Z Otchłani Wieków", 21, z. 4, s. 135.  

1953

Kłotkowo, pow. Gryfice, "Z Otchłani Wieków", 22, z. 3, s. 116.  

Późnolateńskie naczynie grafitowe z Januszkowa, w pow. inowrocławskim, "Przegląd Archeologiczny", 9, s. 342-347.  

Wolin, "Przegląd Zachodni", IX, 1-3, s. 235-237.  

1954

 

Odpowiedź prof. dr W. Kowalence, "Przegląd Zachodni", X, 1-2, s. 280-285.

 

Uwagi do artykułu prof. dr W. Kowalenki pt. "Piana, Świna i Dziwna jako szlaki osadniczo-komunikacyjne Słowiańszczyzny Bałtyckiej VIII-XIII w.", "Przegląd Zachodni", 10, z. 3-4, s. 613-614.

 

Wolin w świetle wykopalisk, (w:) Szczecin i Wolin we wczesnym średniowieczu, Wrocław, s. 45-64.

1955

Badania archeologiczne w Wolinie na Pomorzu, "Archeologické rozhledy", 7, z. 3, s. 351-352, 361-363.  

Kotły brązowe z wczesnośredniowiecznego portu Wolina, "Materiały Zachodniopomorskie", I (1957), s. 81-90.  

Osada wczesnośredniowieczna Szczecin-Mścięcino w świetle badań 1954 r., "Wiadomości Archeologiczne", XXII, z. 3-4, s. 347-354.  

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Wolinie w latach 1953-1954, "Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 179-193.  

1956

Materiały do osadnictwa Wolinian w okresie wczesnośredniowiecznym, "Materiały Wczesnośredniowieczne", IV, s. 225-231.  

Port wczesnośredniowiecznego Wolina, "Materiały Zachodniopomorskie", II (1958), s. 183-208.  
Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w r. 1956,"Materiały Zachodniopomorskie", II, (1958), s. 369-378.  
Wyniki badań archeologicznych w Wolinie w latach 1954-1955, "Archeologické rozhledy", 8 z.5, s. 686-690, 697.  
Wyniki badań na grodzisku w miejscowości Łożnica, pow. Kamień, "Wiadomości Archeologiczne", XXIII, s. 252-264.  
Zapinka podkowiasta z Wolina, "Wiadomości Archeologiczne". XXIII, z.3, s. 270-271.  
i Łuka L. J., Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego (lata 1945-1956), "Materiały Zachodniopomorskie", II (1958), s. 321-336.  

1957

Badania archeologiczne nad jeziorem Łeba, Czarnowsko, pow. Lębork, "Materiały Zachodniopomorskie", III (1958), s. 342-345.  

Badania ratunkowe na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Wolinie (Młynówka),"Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 131-137.  

Czarnowsko, pow. Lębork, badania archeologiczne nad jeziorem Łeba, "Materiały Zachodniopomorskie", III, (1958), s. 342-345.  
Działalność Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w r. 1957, "Materiały Zachodniopomorskie", III (1958), s. 349-359.  
Historia badań nad legendą Winety, "Szczecin", 3, s. 39-46.  
Słowiańskie miejsca kultowe z Trzebiatowa pow. Gryfice, "Materiały Zachodniopomorskie", III (1958), s. 75-98.  
Dyskusja, Wolin wczesnośredniowieczny, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 4.V.-8.V.1955, Warszawa-Wrocław, s. 384-385.  
i Siuchniński K., Cedynia, "Z Otchłani Wieków", 23, z. 2, s. 70-78.  
rec.: K. Górski, Upadek słowiańskiego Wolina, "Slavia Antiqua", 5 (1954-1956), s. 292-300, "Materiały Zachodniopomorskie", III (1958), s. 299-302.  
rec.:  Jankuhn H., Haithabu und Danewerk Wegweiser durch die Sammlungen Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig, 40 ss., Neumünster 1955, "Materiały Zachodniopomorskie", III (1958), s. 298-299.  
rec.: E. Schuldt, Die slawische Keramik vom Fresendorfer Typ. Jahrbuch für Boden- tumspflege in Mecklenburg Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1955, s. 135-155, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", V, z.1, s. 124-129.  

1958

Bitwa pod Cedynią, "Szczecin", 9, s. 7-16.  

Dziesięć lat działalności Muzeum Pomorza Zachodniego, "Materiały Zachodniopomorskie", IV (1959), s. 505-509. 

Od redakcji, (wstęp do zeszytu "Szczecina" poświeconego pradziejom Pomorza),"Szczecin", 7-8, s. 5.  

Perspektywy rozwoju muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim, "Materiały Zachodniopomorskie", IV (1959), s. 375-386.  

Początki Kamienia Pomorskiego, "Szczecin", 4-5, s. 5-34.  

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w 1958 r., "Materiały Zachodniopomorskie", IV (1959), s. 509-515.  

Wolin - największe miasto Słowiańszczyzny Zachodniej, (w:) Szkice z dziejów Pomorza, l. Pomorze średniowieczne, Warszawa, s. 36-72.  

rec.: B. Miśkiewicz, Pierwsze walki w obronie granicy zachodniej Polski wczesnofeudalnej, "Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza", 4, z.1, 1958, s. 7-30, "Materiały Zachodniopomorskie", IV, (1959), s. 440-443.  

1959

 

Cedynia w czasach Mieszka I. Szczecin.

 

Kamień wczesnodziejowy, Szczecin.

 

Badania archeologiczne nad początkami Państwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim,"Biuletyn Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego", 2, s. 16-22.

 

Badania archeologiczne nad początkami państwa polskiego na Pomorzu Zachodnim, "Z Otchłani Wieków", 25, z. 4, s. 249-255.

 

Badania archeologiczno-konserwatorskie w Lubinie, pow. Wolin, "Materiały Zachodniopomorskie", V, (1960)), s. 311-330.

 

Lubin, pow. Wolin, "Materiały Zachodniopomorskie", V, (1960), s. 602.

  

Muzealnictwo zachodnio-pomorskie w okresie obchodów Tysiąclecia, "Szczecin", 11-12, s. 105-116.

 

Perspektywy rozwoju muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim, "Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków", 23, s. 74-81.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1959 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", V, (1960), s. 611-618.

1960

Badania archeologiczne nad Tysiącleciem Państwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim w 1959 r., "Szczecin", 1-2, s.141-152.  

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1960 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", VI (1961), s. 719-726.  

rec.: E. Schuldt, Altslawisches Handwerk, Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin, 1960, Ausstellung zur 800-Jahrfeier der Stadt Schwerin, "Materiały Zachodniopomorskie". VI (1961), s. 617.  

rec.: H. J.Vogt, Slawische Siedlungsnamen und Bodenfunde, Märkische Heimat, 4/1 (1960), (Sonderheft, Festschrift für Karl Hohmann), s. 68-73, "Materiały Zachodniopomorskie", VI (1961), s. 617-619.  

1961

 

Miecz i stewa, "Siódmy Głos Tygodnia", 37 (209), l.

 

Początki Stargardu, "Szczecin", 7-8, s. 55-72.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1961 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", VII (1962), s. 785-794.

 

Wineta - Wolin, "Poznaj swój kraj", 3, s. 6-7.

Wolin, "Nowa Szkoła", 7-8, 72.

 

i Turek-Kwiatkowska L., Lesiński H., Myślenicki W., Radacki Z., Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego, "Szczecin", 4-5.

 

rec.: Z. Kossak, Z. Szatkowski, Troja Północy, Warszawa 1960, "Szczecin", 11-12, s. 107-108.

1962

 

Aus den Forschungen über Vineta-Wollin, "Beiträge des Naturkundemuseums. Stralsund",1, s. 115-124.

 

Na tropach Winety i Jomsborga, "Tygodnik Morski", 9 (190), s. 6-7.

 

Plany organizacji rezerwatów archeologicznych na Pomorzu Zachodnim, "Szczecin", 1-2, s. 133-142.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1962 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", VIII (1963), s. 549-559.

 

Wolinianie, studium osadnicze, cz. 1. Materiały, Szczecin.

 

Z pradziejów powiatu gryfickiego, "Szczecin", 9-10, s.7-20.

 

i Fenrych W., Sprawozdanie z rozpoznawczej ekspedycji Muzeum Pomorza Zachodniego do Afryki Zachodniej, "Materiały Zachodniopomorskie", VIII, (1963), s. 423-442.

rec.: U. Dymaczewska, Z. Hołowińska, Z dziejów Santoka i kasztelanii santockiej, Biblioteka Lubuska, 6, Poznań 1961, "Szczecin", 1-2, s. 95-96.

rec.: R. Kiersnowski, Początki pieniądza polskiego. Warszawa 1962 r., "Szczecin", 7-8, s. 133-135.

rec.: L. Leciejewicz, W. Łosiński. E. Tabaczyńska, Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1961, "Szczecin", 1-2, s. 96-97.

rec.: L. Leciejewicz, W. Łosiński, E. Tabaczyńska, Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1961, "Zapiski Koszalińskie", 4 (12), s. 74-75.

1963

 

Królestwo Mali, "Z Otchłani Wieków", 29, z. 4, 268-272.

 

Kultura Afryki Zachodniej w Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, "Z Otchłani Wieków", 29, z. 4, s. 296-299.

 

Najstarszy trakt Pomorza, (w:) Munera Archaeologica Iosepho Kostrzewski quinquagesimum annum optimarum artium studiis deditum peragenti ab amicis, collegis, discipulis oblata, Poznań, s. 383-395.

Pomorski Rok (963-1963), "Z Otchłani Wieków", 29, z. 3, s. 161-164.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1963 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", IX (1965), s. 608-618.

i Niemierowska H., Wolin, Warszawa, Sport i Turystyka, 24.

 

rec.: J. Kostrzewski, Kultura prapolska. Warszawa 1962, "Przegląd Zachodniopomorski", 3, s.107-108.

1964

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1964 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", X, (1965), s. 597-607.

 

Z badań nad wczesnośredniowieczną kulturą Afryki Zachodniej, "Sprawozdania z posiedzeń naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN", 6, z. 2, s. 35-38.

1965

 

Muzeum Pomorza Zachodniego w dwudziestoleciu (1945-1965), "Materiały Zachodniopomorskie", XI, (1966), s. 9-27.

 

i Jasnosz S., Rozpoznawcze badania archeologiczne w Niani (Republika Gwinei), "Materiały Zachodniopomorskie", XI, (1966), s. 749-752.

 

i Kwilecki S., Dwudziestolecie ochrony zabytków w województwie szczecińskim (1945-1965), "Materiały Zachodniopomorskie", XI, (1966), s. 29-44.

1966

Cedynia w czasach Mieszka I, wyd. II, uzupełnione, Poznań.  

Cedynia, Wolin, Szczecin, Stargard (i inne hasła w:) Enzyklopedisches Handbuch zur Vor- und Frühgeschichte Europas, Praga, l, 1966, 2, 1969.  

L'expédition archéologique polono-guinéenne à Niani (Guinée), "Africana Bulletin", 4, s. 116-127.  

L'exposition "Culture de l'Afrique Occidentale au Musée de la Poméranie Occiden-tale", Africana Bulletin, 5, s. 109-113.  

Niani - wczesnośredniowieczna stolica królestwa Mali (Afryka Zachodnia), "Przegląd Zachodniopomorski", 5, s. 83-96.  

Początki polityki i gospodarki morskiej w dobie pierwszych Piastów, "Przegląd Zachodniopomorski", 2-3, s. 5-14.  

Pomorze Zachodnie w okresie wczesnośredniowiecznym, (w:) Tysiąc lat nad Odrą i Bałtykiem, Szczecin, s. 72-118.  

Problematyka morska w działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie,"Przegląd Zachodniopomorski", VI, s. 125-137.  

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Wolinie w 1966 r., "Materiały Zachodniopomorskie", XII (1968), s. 831-832.  

Sprawozdanie z głównych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim i działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1966 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", XII (1968), s. 803-812.  

Wolin im frühen Mittelalter auf Grund der Dorfsiedlung , (w:) Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, Sezioni V-VIII, s. 161-162.  

1967

 

Muzeum Pomorza Zachodniego, (w:) Pomorze Szczecińskie 1945-1965, Poznań, s. 647-652.

  

Słowiańskie miejsca kultowe Pomorza Zachodniego w świetle badań archeologiczno-toponomastycznych, "Przegląd Zachodniopomorski", 5, s. 5-15.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1967 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", XIII, (1969), s. 641-649.

 

Średniowieczna stolica Mali w świetle źródeł pisanych, ustnych i archeologicznych, na tle zaplecza gospodarczo-politycznego, "Materiały Zachodniopomorskie", XIII, (1969), s. 541-574.

 

i Lesiński H., Myślenicki W. i inni, Województwo szczecińskie, (w:) Miasta polskie w tysiącleciu, 2, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 397-446.

1968

 

Contribution aux recherches sur la capitale du Royaume de Mali a l'epoque du haut Moyen Age (Afrique Occidentale), "Archaeologia Polona" 10, s. 217-232.

 

Gdzie jest stolica Mali, "Z Otchłani Wieków", 34, z. 1, s. 31-35.

 

Główna problematyka i wyniki badań archeologicznych na Pomorzu Zachodnim nad Tysiącleciem Państwa Polskiego, (w:) Dwudziestolecie nauki polskiej na Pomorzu Szczecińskim, 1946-1966, Szczecin, s. 107-132.

 

Początki polityki i gospodarki morskiej w dobie pierwszych Piastów, (w:) Renesans zabytków Tysiąclecia, Monografie Muzeum Narodowego w Poznaniu, 1, s. 154-162.

 

Rozwój muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim i problem konserwacji zabytków, (w:) Dwudziestolecie nauki polskiej na Pomorzu Szczecińskim, 1946-1966, Szczecin, s. 207-216.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1968 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", XIV, (1970), s. 827-835.

 

i Jasnosz S., Wołągiewicz R., Polsko-gwinejskie badania archeologiczne w Niani w 1968 r., "Materiały Zachodniopomorskie", XIV, (1970), s. 575-648.

1969

 

A la découverte de Niani, "La Revue Polonaise", 4, s. 14-16.  

Discovering Niani, "The Polish Revies", 4 (92), s. 14-16.  

L'expédition archéologique polono-guinéenne à Niani en 1968, "Africana Bulletin", 11, s. 107-117.  

Guinea. Cowa Survey, Area 11. West Africa, University of Ghana, Legon, IV, s. 8-9.  

Problematyka morska w działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie,"Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków", 81, s. 123-131.  

Slavische Kultstätten Westpommerns im Lichte archäologisch-toponomastischer Untersuchungen. Das heidnische und christliche Slaventum, (w:) Acta II Congressus internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati, Wiesbaden, s. 75-80.  

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1969 r.,"Materiały Zachodniopomorskie", XV (1971), s. 581-593.  

Stargard we wczesnym średniowieczu, (w:) Z dziejów Ziemi Stargardzkiej, Poznań, s. 71-98.  

Wolin, (hasło w:) Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa, 12, s. 474.  

Wystawa "Gwinejskie Safari" w Muzeum Pomorza Zachodniego, "Z Otchłani Wieków", 35, z. 3, s. 249-251.   

Z prahistorii żeglugi na Bałtyku, "Z Otchłani Wieków", 35, z. 3, s. 211-214.  

1970

 

Aus den Forschungen über die frühmittelalterliche Hauptstadt des Königreiches Mali (West Afrika), (w:) Actes du VII Congrés International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Prague 21-27 aoűt 1966, l, s.183-188.

 

L'exposition "Safari Guinéea" au Muséee de la Poméranie Occidentalis de Szczecin, "Africana Bulletin", 12, s. 80-83.

 

Niani po raz drugi, na tropach stolicy Mali, "Z Otchłani Wieków", 36, z. 1, s. 25-28.

 

Osadnictwo wiejskie Pomorza wczesnośredniowiecznego w świetle badań archeologiczno-toponomastycznych, (w:) I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej 1965, Wrocław-Warszawa-Kraków, 5, s. 315-335.

 

Poszukiwania zaginionej stolicy, "Wineta", l, s. 5-34.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1970 r., "Materiały Zachodniopomorskie", XVI, (1973), s. 683-696.

 

i Wojtasik J., Wolin, pow. loco, "Informator Archeologiczny. Badania 1969 r.", s. 341-342.

 

nekr.: Mgr Tadeusz Wieczorowski (1904-1970), "Materiały Zachodniopomorskie", XVI (1973), s. 787-788.

1971

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie, "Przegląd Zachodniopomorski", XV, z. 2, s.19-33.

 

Ochrona zabytków archeologicznych w związku z rozwojem przemysłu i odbudową miast w woj. szczecińskim, (w:) Przemysł a archeologia, Materiały z Ogólnopolskiej konferencji Konserwatorów Archeologicznych w Poznaniu, maj 1969, Poznań, s. 93-97.

 

Produkcja naczyń u ludów Malinke, "Z Otchłani Wieków", 37, z.1, s.31-34.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1971 r., "Materiały Zachodniopomorskie", XVII (l 973), s. 719-732.

 

Władztwo książąt pomorskich, "Spojrzenia", 6, s. 16-17.

 

i Wojtasik J., Wolin, stanowisko1, "Informator Archeologiczny. Badania 1970 r.", s. 220.

1972

 

Cedynia. Z badań archeologicznych, (w:) Cedynia - tysiąclecie zwycięstwa, Szczecin, s. 9-26.

 

Cedynia 972-1972, "Z Otchłani Wieków", 38/2, s. 99-106.

 

Ekspedicja v trinadcatyj věk (očerk), (w:) Na suše i na morie, Moskva, s. 170-188.

  

Das Nationalmuseum in Szczecin, "Museumkunde", 3, s. 151-169.

 

Wstęp, (w:) "Sztuka Indonezji", wystawa ze zbiorów Andrzeja Wawrzyniaka, Szczecin, s. 3-4.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1972 r., "Materiały Zachodniopomorskie", XVIII, (1976), s. 757-770.

 

Wielka przeszłość Wolina, "Spojrzenia", 8, s. 10-11.

 

Z badań nad początkiem miasta Wolina, "Przegląd Zachodniopomorski", 16, z. 2, s. 5-19.

 

Z badań nad wczesnośredniowieczną wsią zachodniopomorską (Dobropole, pow. Kamień), "Archeologia Polski", XVII,  z.1, s.167-194.

 

i Wołągiewicz R., "Polska nad Bałtykiem przed tysiącem lat", przewodnik po wystawie.Szczecin.

1973

 

Gospodarcze i polityczne znaczenie Cedyni w początkach państwowości polskiej, (w:) 1000 lat oręża polskiego, Cedynia-Siekierki, 972-1945-1972, Szczecin, s.13-53.

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1973. "Materiały Zachodniopomorskie", XIX (1976), s. 595-608.


Wyspa Wolin w prahistorii i we wczesnym średniowieczu, (w:) Z dziejów Ziemi Wolińskiej, Szczecin, s. 37-137.

 

nekr.: Stefan Sieja (1891-1973), "Materiały Zachodniopomorskie", XIX (1976), s. 698-699.

1974

  

Die Entwicklung der Stadt Wolin vom 9. bis zum 12. Jahrhundert, (w:) Vor-und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter. Bericht über ein Symposium 1972, 2, Göttingen,  s. 189-208.

 

Słowiańskie przystanie nad jeziorem Bukowskim na Pomorzu, (w:) Studia Archaeologica Pomeranica, Koszalin, s. 241-253.

 

Stolicą króla jest Nyeni, "Z Otchłani Wieków", 40, z.1, s. 3-9.

 

Wolin, pow. Kamień Pomorski, stanowisko 8. "Młynówka", "Informator Archeologiczny. Badania 1973 r.", s. 111.

 

i Wojtasik J., Wolin, pow. Kamień Pomorski, stanowisko l, "Informator Archeologiczny. Badania 1973 r.", s. 229.

1975

 

Wystawa "Woliński Światowit" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Szczecin.

 

i Bender W., Badania archeologiczno-etnograficzne na terenie Gwinei w 1973 r.,"Archeologia Polski", XX, z. 1, s. 248-252.

 

i Hamling A., Sprawozdanie z. działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w r. 1975."Materiały Zachodniopomorskie", XXI, (1978), s. 399-413.

 

i Wojtasik J., Światowit z Wolina, "Z Otchłani Wieków", 41/2, s. 82-88.

 

i Wojtasik J., Wolin, pow. Kamień Pomorski, stanowisko 1, wykop 6, "Informator Archeologiczny. Badania 1974 r.", s. 210-211.

1976

 

Am Niger in Mittelalter, (katalog wystawy) "Afrikanische Plastik". Rostock, s. 5-16.

 

Aus den archeologischen Forschungen über die mitlelalterlichen Städte Pommerns, (w:) Grundfragen der geschichtlichen Beziehungen zwischen Deutschen-Polaben und Polen, Referate, Berlin, s. 118-127.

 

Les recherches archeologiques à Niani et le probleme de la Capitale du Mali, (w:) Actes du Colloque, Paris (Mali) Deuxieme Colloque International de Bamako 16 fevrier - 22 fevrier 1976, s. 287-293.

 

Zarys historii badań i wczesnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego Ziemi Kamieńskiej, "Rocznik Kamieński",  4, s. 7-28.

 

i Lesiński H., Krzymuska-Fafius Z., "Władztwo książąt pomorskich", przewodnik po wystawie. Szczecin.

 

i Wojtasik J., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1975 r.", s. 229-230.

1977

 

Results of archaeological research at Niani, Nyame, "Akuma" 1 (A Newsletter of African Archaeology), University of Calgary - Canada, 32-33.

 

Zachodniopomorskie miejsca kultowe we wczesnym średniowieczu, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", 3 l. I. l976-31.XII.1976, s. 54-55.

 

i Wojtasik J., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1976 r.", s. 248-249.

 

nekr.: Zygfryd Kazimierz Haska (1912-I974), "Materiały Zachodniopomorskie", XXIII (1981), s. 395-396.

1978

 

Puchary, obrzędy i wędrówki ludności Mande, "Z Otchłani Wieków", 44, z. 2, s. 148-153.

 

Światowit z Wolina, propagačni tisk k vystave, Brno.

 

Zespół pałacowy królów Mali, "Z Otchłani Wieków", 44, z. 3, s. 171-191.

 

i Wojtasik J., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1977 r.", s. 10-11.

1979

 

Études archéologiques sur la capitale médiévale du Mali, Szczecin.

 

Die Kultproblematik in Wolin vom 9. bis zum 12. Jh., (w.) Rapports du III Congres International d'Archéologie Slave, Bratislava 7-14 Septembre 1975, Bratislava, Veda, s. 243-257.

 

Problematik der archäzoologischen Forschungen auf dem Beispiel des frühmittelalterlichen Wolins, (w:) Archaeozoology, vol. l. Proceedings of the IIIrd International Archaeozoological Conference held 23-26th April 1978 at the Agricultural Academy Szczecin - Poland, Szczecin, s. 85-96.

 

Świadectwa kultury słowiańskiej Pomorza Zachodniego w świetle badań archeologicznych, (w:) Nauka polska na Pomorzu Szczecińskim 1946-1956-1976, Szczecin, s. 163-171.

 

Wolińska kącina, kult i magia, "Z Otchłani Wieków", 45, z. 2, s. 109-118.

 

i Łapott J., Uměni Západni Afriky, katalog k vystavě, Brno.

 

i Wojtasik J., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1978 r.", s. 211.

1980

 

Bemerkungen zur wissenschaftlichen Arbeit und Bildungstätigkeit des Museums auf der Grundlage der Völkerkunde Neukonzeption eines Völkerkundenmuseums, Planung für Lübeck, "Veröffentlichungen der Hansestadt Lübeck", 15, s. 93-97.

 

The Capital of Mediaeval Mali (Niani in the 6th to 17th century), "African Studies in Poland", Warsaw, s. 31-60.

 

Jak prowadzić badania w Afryce, "Z Otchłani Wieków", 46, z. 3, s. 229-251.

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie jako humanistyczna instytucja naukowa i oświatowa w latach 1945-1980. "Materiały Zachodniopomorskie", 26, (1984), s. 7-17.

 

i Wojtasik J., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1979 r.", 198-199.

1981

 

Le complexe du palais royal du Mali, (w:) Le sol, la parole et l'écrit. Mélanges en hommage à Raymond Mauny, Paris, s.71-89.

 

Forschung, Kunst und Kultur in Westafrika. Geschichte der Völker am Niger, (katalog wystawy), Lübeck, s. 7-25.

 

Średniowieczna stolica królestwa Mali - Niani w VI-XVII wieku, Wrocław.

 

Wolin, Paland. Waterfront of archaeology in Britain and northen Europe. "Reaserch Rapport" 41, London, s. 61-69.

 

i Wojtasik J., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1980 r.", s. 178-179.

1982

 

Der Götzentempel von Wolin, Kult und Magie, "Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege", Beiheft 17. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte, 2, s. 109-123.

1983

 

Mongolia - zabytki, historia, muzea, "Z Otchłani Wieków", 49, z. 4, s. 260-271.

 

Wolin - der Wandel vom 12. zum 13. Jahrhundert, "Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte. 7, s. 125-130.

 

Źródła archeologiczne pradziejów Szczecina, (w:) Dzieje Szczecina, l. Pradzieje Szczecina, Warszawa-Poznań, s. 9-11.

 

i Wojtasik J., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1982 r"., s. 234.

 

red. wyd. ( i G Labuda), Dzieje Szczecina. T. I. Pradzieje Szczecina, Warszawa-Poznań.

1984

 

Funkcje obronne przejść przez Dolną Odrę w dobie wczesnopiastowskiej, (w:) Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów, Wrocław, s. 93-110.

 

Meldunek izotopowy z pola bitwy, "Z Otchłani Wieków", 50, z. 3-4, s. 158-162.

 

Das wilzisch - pommersche und polnische Grenzgebiet im 10. und 11. Jahrhundert,"Zeitschrift für Archaäologie", 18, s. 117-127.

 

Wolin - Vineta, Ausgrabungen aus einer versunkenen Stadt, Ausstellungsaal an Domhof Lübeck, 9 September - 21 Oktober 1984, Lübeck, Museum, składanka.

 

Wolin - Vineta, Ausgrabungen aus einer versunkenen Stadt, Ausstellung 1Dezember 1984 - 28 Januar 1985... im Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin, Museum, składanka.

 

i Wojtasik J., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1983 r.", s. 181-182.

1985

 

Die Bedeutung Wolins im Ostseehandel, (w:) Society and trade in the Baltic during the Viking Age. IV Internationale Symposium in Visby 1983, "Acta Visbyensia", 7, s. 121-138.

 

"Garnek Wulkana " - najstarsza latarnia morska nad Bałtykiem w XI wieku, (w:) Nummus et historia, Warszawa, s. 91-102.

 

Iron Working in the Old Kingdom of Mali, (w:) African Iron Working - ancient and traditional, Bergen, s. 36-49.

 

Słowiańskie ośrodki handlowo-morskie nad Bałtykiem (uwagi o ich początkach i rozwoju), (w:) Tezisy dokladov polskoj delegacii na V Mieždunarodnom Kongresse Slovanskoj Archeologii - Kijev 1985, Warszawa, s. 60-80.

 

Słowiańskie początki "uprawy morza", "Z Otchłani Wieków", 51, 3-4, s.189-199.

 

Wolin - Vineta im Lichte archäologischer Forschungen, (w:) Die Ostsee-Natur und Kulturraum, Kiel, s. 37-40.

1986

 

Wolin... Vineta, wykopaliska zatopionego miasta, Ausgrabungen in einer versunkenen Stadt, Rostock-Stralsund.

 

Słowiański statek z XII wieku z Kamienia Pomorskiego, "Nautologia", l, s. 84-86.

 

i Awsiuk R., Goslar T., Pazdur A., Pazdur M.F.,  Early Slavonic Settlements and Navigation at the mouth of the Odra River, "Radiocarbon", 28/2A, s. 726-731.

1987

 

Cedynia 972 - le champ de bataille à la lumiere de l` analyse isotope C14"Fasciculi Archaeologiae Historicae", 2, s.11-14.

 

Ochrona zabytków archeologicznych na Pomorzu Zachodnim od 1945 do 1984 r., (w:) Konserwacja zabytków i rewaloryzacja miast po II wojnie światowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szczecin 24-29.09.1984. Szczecin, s. 55-68.

 

Vineta - Legende und Wirklichkeit, 10. Almanach für Kunst und Kultur im Ostseebezirk, Ausgabe 1987, Rostock, s. 11-16.

 

Z badań w Afryce Zachodniej, (w:) Trzeci świat w polskich badaniach etnograficznych. Materiały z sesji zorganizowanej w dniach 7-8 grudnia 1979 r. w Poznaniu z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr Marii Frankowskiej, Warszawa, s. 234-237.

1988

  

Handel und Handelsplätze an der Ostseeküste Westpommerns, (w:) Oldenburg-Staraja Ladoga-Novgorod-Kiev. International Fachkonferenz, ,"Bericht der Römisch-Germanischen Kommission", 69, 5-7, s. 690-719.

 

Początki żeglugi słowiańskiej u ujściu Odry, (w:) Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, 2, Wrocław, s. 28-46.

 

Źródła archeologiczne, archeozoologiczne i onomastyczne w problematyce kultowej Pomorza Zachodniego, (w:) Myśl przez pryzmat rzeczy, Scripta Archeologica, 3, Warszawa, s. 88-96.

1989

 

Die Häfen und der Schiffbau an der Odermündung im 9.-12. Jahrhundert, (w:) Untersuchungen zu Handel und Verkehr in der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, 5, Göttingen, s. 351-398.

1991

 

Die Anfänge des Stadtewesens in Pommern, (w:) Frühgeschichte der europäischen Stadt Voraussetzungen und Grundlagen, "Schriften zur Ur- und Frühgeschichte", 44, s. 148-158.

 

Maszt - pomnik im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza, "Materiały Zachodniopomorskie", XXXVII (1993), s. 313-318.

 

Wolin-Jomsborg. En Vikingetids-Handelsby i Polen. Roskilde.

1992

 

i Gundlach H., Wolin - Vineta, die tatsächliche Legende vom Untergang und Auf-stieg der Stadt, Rostock, Hinstorff.

 

Z najstarszych dziejów Odry jako szlaku komunikacyjnego i handlowego, "Rzeki", l, s. 65-82.

  

nekr.; Andrzej Kaube (14.06.l945-4.09.1992), "Materiały Zachodniopomorskie", XXXVIII (1994), s. 501.

1993

  

Die Häfen von Wollin im 9. - 14. Jahrhundert, (w:) Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum. Eine Festschrift für Günter P. Fehring, Rostock, K. Reich, s. 261-269.

 

Slawische Kultzentren zwischen Odermündung und Rügen, (w:) 825 Jahre Christianisierung Rügens, Symposiumbericht, Altenkirchen, s. 19-36.

 

Słowiańskie wierzenia pogańskie u ujścia Odry, (w:) Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich, Gdańsk, s. 19-46.

1994

 

Shipbuilding at ihe Mouth of the River Odra (Oder), (w:) Crossroad in Ancient Ship-building. Proceedings of the Sixt International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde 1991, Oxford, s. 83-96.

 

Wolin i żegluga u ujścia Odry w świetle chronologii radiowęglowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Geochronometria 9, Metody chronometrii izotopowej w badaniach archeologicznych", s. 113-125.

  

nekr.: Prof. dr hab. Henryk Lesiński (23.XI.1923 - 7.VIII 1994). "Materiały Zachodniopomorskie", XL, (1996), s. 569-571.

1995

  

red. wyd.: Januszkiewicz Barbara, Klejnoty i stroje książąt Pomorza Zachodniego XVI-XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Warszawa.

 

Die Bedeutung der Binnenschiffahrt im Odergebiet, "Germania", 73/2, 481-493.

  

Dział Morski Muzeum Narodowego w Szczecinie i morskie dziedzictwo kulturowe, (w:) Muzealnictwo morskie i rzeczne. Materiały z konferencji, Gdańsk 28-29 kwietnia 1994, BMiOZ, Seria B, 94, s. 33-36.

 

Wolin - die Entwicklung des Seehandelszentrum im 8.-12. Jh., "Slavia Antiqua", XXXVI, s. 93-104.

1996

 

Archeologia a uprawa morza, (w:) 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, s. 103-130.

 

"Żywot" statku wczesnośredniowiecznego, (w:) Słowiańszczyzna w Europie, 2, Wrocław, s. 91-96.

1997

 

Bemerkungen zur Wüstungsforschung im Lichte der pommerschen Untersuchungen, (w:) Archäologie, ländischer Siedlungen- Wüstungsforschung in Vorpommern, Beiträge des Wissenschaftlichen Kolloquiums, Stralsund 15. Dezember 1995, "Stralsunder Beiträge zur Archäologie, Geschichte, Kunst und Volkskunde in Vorpommern", l, s. 64-70.

 

Król Harald Sinozęby w Wolinie, Wolin, składanka.

 

Ochrona zabytków archeologiczno-morskich: stan i potrzeby, (w:) Ochrona morskiego i rzecznego dziedzictwa kulturowego w Polsce, III Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego -Szczecin 20-21 maja 1996, Szczecin, s. 5-14.

 

Wassertransport in der experimentellen Archäologie, (w:) 4 - Deutsch-polnische Tagung zum Projekt "Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur-und frühgeschichtlicher Zeit, Fluss und Siedlung", Lebus 24-26.04.1996, Beiträge zum Oder-Projekt, 2, Berlin, s. 91-97.

 

Wollin (Wolin) und Kammin (Kamień Pomorski) im frühen Mittelalter, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, I: Stand, Aufgaben und Perspektiven, Lübeck, Verlag Schmidt-Römhild, s. 253-276.

 

i Indruszewski G,. Przybytek M., The Oder/Odru Mouth Project - a Danish-Polish, Exercise in Maritime Archaeology, (w:) The Marine Archaeology of the Baltic Sea Area. Conditions in the present; possibilities and problems in the future. Proceedings of the first meeting of the International Marine Archaeological Conference of the Baltic Sea held in July 1997 in Nynäshamn, Sweden, Research reports l, s. 65-73.

1998

 

Ceramika słowiańska i "bałtycka" - uwagi do produkcji i handlu morskiego, "Acta Archaeologica Pomoranica", 1, s. 237-243.

 

Der Goldschatz von Hiddensee. Eine Piratenbeute der Ranen?, (w:) Studien zur Archäologie des Ostseeraumes, Festschrift für Michael Müller-Wille, Kiel, Neumünster, Wachholtz Verlag, s. 337-344.

1999

 

Pierwsze lata działalności konserwatorów archeologicznych po II wojnie światowej (wspomnienia), (w:) Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku, Warszawa, s. 147-152.

  

Rola Muzeum Narodowego w Szczecinie w ochronie, konserwacji i ekspozycji archeologicznych źródeł podwodnych, "Acta Archaeologica Pomoranica", 2, 221-233.

 

Wolin und Szczecin - Hafen und Topographie der mittelalterlichen Stadt, "Maritime Topography and the Medieval Town, Studies in Archaeology and History", 4, s. 61-70.

 

i Szerniewicz B., Powrót obiektów i realizacja wystawy "Niani - stolica królewstwa Mali w świetle źródeł archeologicznych. Niani - Szczecin -Konakry, "Materiały Zachodniopomorskie", XLV (2000), s. 629-639.

2000

 

Kilka uwag do żeglugi odrzańskiej około 1000 roku, (w:) Śląsk około roku 1000, Wrocław, s. 185-188.

 

Neue Quellen zur Übergangsform vom Einbaumboot zum Plankenboot an der Oder-mündung, (w:) Miscellanea Archaeologica. Festgabe für Adriaan von Müller zum 70. Geburtstag. Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin. Sonderband, Berlin, Landes-denkmalamt, s. 34-39.

 

Rola naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie, (w:) Środowisko naukowe Szczecina u progu XXI wieku, Szczecin, s. 343-362.

 

Wollin - ein frühmittelalteriches Centrum an der Ostsee, (w:) Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, 1,  Mannheim, s. 153-155.

2001

 

Das frühstädtische Zentrum Wollins und sein Hinterland, (w:) Beiträge zum Oder-projekt, Berlin.

 

Walki Mieszka I o opanowanie ujścia Odry, (w:) Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim od X do XX wieku. Szczecin.

 menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.