Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, red. S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan

Wrocław 2017


SPIS TREŚCI


Wstęp ........................................................................................................ 9

 

I. Ceramika i szkło: forma – funkcja – miejsce w kulturze

 

Barbara Szubert

Epinetron. Na co prządkom attyckim ceramiczne rynny? ........................ 15

Epinetron. Why did Attic spinners need ceramic pipes? .......................................... 28

 

Marcin Bohr

Naczynia ceramiczne z grobów „książęcych” z Wrocławia-Zakrzowa.

Stylistyczny, funkcjonalny i technologiczny fenomen ............................. 31

Ceramic vessels from chieftain graves from Wrocław-Zakrzów. Stylistic, functional and

technological phenomenon ............................................................................... 49

 

Sylwia Siemianowska

Bliska obcość. Ceramika jako identyfikator kontaktów handlowych

i politycznych czy wspólnoty kultur wczesnośredniowiecznych

zespołów osadniczych Słowiańszczyzny? Uwagi z perspektywy

studiów nad dziesiątowieczną ceramiką z Obiszowa koło Głogowa ....... 51

Close foreignness. Ceramics as a proof of trade and political relations or a cultural

union of early medieval settlement complexes of the Slavic territories? Remarks

from the perspective of studies on 10th-century ceramics from Obiszów near Głogów ... 82

 

Marcin Paternoga, Paweł Rzeźnik, Sylwia Siemianowska

Naczynia Solniki-Lipowiec. Lokalna grupa ceramiki całkowicie

obtaczanej w północnej części Śląska ...................................................... 83

Solniki-Lipowiec vessels. A local group of ceramics from northern Silesia

finished using the technique of complete wheel-turning .......................................... 104

 

Bogumiła Twardosz

Szklanice z Poznania ................................................................................ 107

Glasses from Poznań ....................................................................................... 118

 

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

Przeszłość w ceramice ukryta. O bańkach, dzbanach, nocnikach...

w łaźniach i domach gości używanych (XV/XVI 1 połowa XVI w.) ... 119

The past hidden in ceramics. On cupping glasses, jugs, chamber pots...

in bathhouses and guesthouses (15th/16th century – 1st half of 16th century) .............. 138

 

Sebastian Siembora

Naczynia szklane z badań archeologicznych pod wieżą

Zamku Wysokiego w Człuchowie ............................................................ 141

Glass vessels from archaeological excavations at the tower of

the castle in Człuchów ..................................................................................... 174

 

II. Ceramika i szkło: technologia – przemiany produkcji

 

Dagmara Łaciak, Małgorzata Markiewicz, Barbara Łydżba-Kopczyńska,

Bogusław Gediga, Czesław August, Marek Hojniak, Grzegorz Rusek,

Bogdan Miazga

Rekonstruowanie procesu wytwórczego ceramiki – badania nad

halsztacką ceramiką malowaną z cmentarzyska

w Domasławiu stan. 10/11/12, pow. wrocławski ...................................... 179

Reconstructing the process of pottery production – studies on the Hallstatt painted

ceramics from the cemetery in Domasław stan. 10/11/12, pow. wrocławski ................. 205

 

Kinga Zamelska-Monczak

Tradycja a nowe wzorce – przemiany w wytwórczości garncarskiej

na przykładzie materiałów ceramicznych ze starszych faz

wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku ........................................... 209

Tradition vs. new standards – changes in pottery production studied on the basis of

ceramics from older phases of the early medieval stronghold in Santok ...................... 236

 

Paweł Rzeźnik, Henryk Stoksik

Wyniki analiz archeometrycznych tygli szklarskich

z Obiszowa na Dolnym Śląsku.................................................................. 239

Results of the archeometric analysis of glass melting crucibles from

Obiszów in Lower Silesia ................................................................................. 258

 

Dariusz Rozmus, Aldona Garbacz-Klempka

Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona

z Dąbrowy Górniczej-Łośnia i innych stanowisk archeologicznych

związanych z metalurgią srebra i ołowiu – wybrane zagadnienia ........... 261

Early medieval glazed ceramic from Dąbrowa Górnicza-Łosień and other

archaeological sites connected with silver lead metallurgy - research fields................. 283

 

Małgorzata Pytlak

Uwagi na temat produkcji późnośredniowiecznych naczyń

ceramicznych z terenów dawnej Nowej Marchii ..................................... 287

Remarks on the late medieval pottery production in the area of Neumark ................... 304Maria Mucha

Późnośredniowieczna huta szkła w Wielkopolsce.

Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń, stan. 28 .......................................... 307

Late medieval glasswork in Greater Poland.

Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń, stan. 28 ......................................................... 329

 

Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Rodak

Śląska ceramika jako źródło do poznania garncarstwa okresu

wczesnonowożytnego ............................................................................... 331

Silesian ceramics as a source for studies on pottery from the early modern period ....... 355

 

III. Ceramika i szkło: konserwacja – restauracja – rekonstrukcja

 

Maria Rudy

Etyka i estetyka w konserwacji ceramiki archeologicznej w oparciu

o wybrane przykłady ................................................................................ 359

Ethics and aesthetics in archaeological ceramics conservation based on

selected examples .......................................................................................... 379

 

Michał Matuszczyk

Metody i środki do restauracji ceramiki archeologicznej ........................ 381

Methods and measures of restoration of archaeological pottery ............................... 389

 

Natalia Moszak, Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Paweł Dąbrowski

Konserwacja i restauracja szkła archeologicznego w Polsce –

ocena obecnej sytuacji .............................................................................. 391

Conservation and restoration of archaeological glass in Poland –

an assessment of the current situation ................................................................. 403

 

Stanisław Sasak, Krzysztof Sadowski, Sylwia Siemianowska

Pucharek typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia.

Od analizy stłuczki do cyfrowej rekonstrukcji ......................................... 405

Schlaufenfadenbecher beaker from Wrocław. From an analysis of cullet to a digital

reconstruction ............................................................................................... 416

 

Marta Sienkiewicz

Światło – Szkło – Witraż .......................................................................... 419

Light – Glass – Stained Glass ........................................................................... 431

 

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.