Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej

[ spis artykułów ]

Autor Tytuł Strona

Zamiast wstępu 5

Tabula Gratulatoria 6

Bibliografia prac Marty Młynarskiej - Kaletynowej 7
I. Z metodologii badań
Henryk Samsonowicz (Warszawa) Wiejskość osad miejskich w późnym średniowieczu 13
Jindřich Tomas (Praha) Civitas et villa ve významu právního města v českých zemích v prvé polovině 13. století 17
Maria i Witold Henslowie (Warszawa) Weneckie czy wenetyjskie wątki w nazewnictwie niektórych miast polskich 25
Zofia i Stanisław Kurnatowscy (Poznań) "Czynnik przyrodniczy" a "czynnik ludzki" w rozwoju osadnictwa 27
Przemysław Urbańczyk (Warszawa) Wczesna urbanizacja ziem polskich 37
Jerzy Piekalski (Wrocław) Lokacja Wrocławia jako problem badawczy archeologa 49
II. Socjotopografia miejska
Mateusz Goliński (Wrocław) Powstanie i zanik "miasteczek w borach" 65
Rafał Eysymontt (Wrocław) Burgum milickie - przemiana w małe miasto 73
Lech Leciejewicz (Wrocław) Suburbium wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu 83
Tomasz Jurek (Poznań) Trzynastowieczne lokacje miejskie w dobrach Pogorzelów 89
Jan Frolík, Martin Tomášek (Praha) Kutná Hora. Příspěvek archeologie k nejstarši topografii a komunikačními schématu města 99
Martin Tomášek (Praha) Kaňk u Kutné Hory 107
Krzysztof Wachowski (Wrocław) Problematyka cmentarzy przykościelnych w średniowiecznym Wrocławiu 113
Stanisław Rosik (Wrocław) Wrocławskie Nowe Miasto: przegrany konkurent, zbuntowany satelita czy ... intratna posada dla Gerharda z Głogowa 123
Marek Słoń (Warszawa) Brama Świdnicka w cieniu kościołów. Rada miasta wobec topografii sakralnej późnośredniowiecznego Wrocławia 135
Stanisław Firszt (Jelenia Góra) Wczesnośredniowieczny "dom tkacza" przy ul. Najświętsznej Marii Panny w Legnicy 143
Czesław Lasota, Ewa Łużyniecka (Wrocław) O murowanych domach mieszczan w późnośredniowiecznej Legnicy 151
Tadeusz Poklewski - Koziełł, Maria Żemigała (Łódź) Przestrzeń "niemiejska" w czternastowiecznym Kaliszu w oczach archeologa 159
Irena Kutyłowska (Lublin) Miasta Lubelszczyzny sprzed układu w Krewie (stan badań) 165
Andrzej Janeczek (Warszawa) Ząb kniazia Lwa. W kwestii wiarygodności przemyskiego przywileju wójtowskiego 177
III. Społeczność miejska i jego kultura
Roman Czaja (Toruń) Patrycjat wielkich miast pruskich. Przyczynek do formowania się i postrzegania grup społecznych w miastach Hanzy w średniowieczu 193
Tomáš Velímský (Most) Cruciburgensis magister monetae aneb historie jednoho omylu. Příspěvek k dějinám městského meliorátu v českých zemích ve druhé a třetí čtvrtině 13. století 201
Urszula Sowina (Warszawa) Testament pewnego kmiecia. Przyczynek do badań nad relacjami międzystanowymi w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności 209
Josef Bláha (Olomouc) Několik archeologických příspěvků k poznání pohanské a křest`anské religiozity v raně středověké Olomouci 215
Pavel Kouřil, Hanna Teryngerová (Brno) Středoveký poutní odznak z historického jádra města Opavy 227
Zdeně Dragoun (Praha) K otázce tzv. pohřebiště cizích kupců v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském 235
Waldemar Komorowski (Kraków) Średniowieczne ratusze w Małopolsce i na ziemiach ruskich Korony 241
Janusz Firlet (Kraków) Capella murata tituli sanctae Mariae Magdalenae... Z dziejów dawnego kościoła Uniwersytetu Krakowskiego 249
Halina Manikowska (Warszawa) Koszty pielgrzymki Piotra Rindfleischa, kupca wrocławskiego, do Ziemi Świętej 257
Marian Rębkowski (Kołobrzeg) Ad sanctum Jacobum ultra montes... Przyczynek do badań nad pielgrzymkami mieszczan kołobrzeskich w średniowieczu 265
Grażyna Nawrolska (Elbląg) Znaleziska hiszpańskiej ceramiki w średniowiecznym Elblągu 271
Jerzy Kruppé (Warszawa) Rzeczy stare w dobytku ruchomym mieszczan poznańskich w XVI - XVIII wieku 277
Bożena i Wojciech Dzieduszyccy (Poznań) Średniowieczne i nowożytne dary monetarne złożone na w pochówkach kościoła św. Piotra w Kruszwicy 281
Hanna Zaremska (Warszawa) Die fleisch das nicht taug den juden zu essen. Miasto wobec problemu żydowskiego uboju rytualnego 299
Cezary Buśko (Wrocław) Archeolog w kuchni 309
Andrzej Legendziewicz, Maciej Małachowicz (Wrocław) Średniowieczne mechanizmy zamknięcia i blokady drzwi 317
IV. Wieś w okresie przełomu
Jan Klápště (Praha) Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání 327
Andrzej Buko (Warszawa) Wczesnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Wyżynie Sandomierskiej w początkach państwa polskiego: problematyka badawcza 339
Petr Meduna (Praha) Mělnicko kolem roku 1400 347
Rudolf Procházka (Brno) Lužni les jižně Brna ve středověku a raném novevěku 353
Władysław Filipowiak (Szczecin) ... in provincia Wolin villam Drammine 357
Eike Gringmuth - Dallmer (Brelin) Gewerbliche Produktion in hochmittelalterlichen Dörfern Nordostdeutschland 363
Hanna Kóčka - Krenz (Poznań) Góra pod Poznaniem jako przykład przemian osadniczych w średniowiecznej Wielkopolsce 377
Elżbieta Kowalczyk (Warszawa) Włość kałuska w średniowieczu. Z dziejów osadnictwa na wschodnim Mazowszu 385
Jerzy Lodowski (Wrocław) Stratygrafia nawarstwień grodziska wczesnośredniowiecznego w Kruszyńcu, pow. Góra 393
Małgorzata Chorowska, Czesław Lasota (Wrocław) Późnogotycki dwór w Komorowicach. Wiejska siedziba mieszczanina 397
V. Miscellanea
Stanisława Hoczyk - Siwkowa (Lublin) Połączenia komunikacyjne Lublina we wcześniejszym średniowieczu 407
Kazimierz Radwański (Kraków) Nekropola grobów kurhanowych na Krzemionkach wraz z monumentalnym kopcem Krakusa - głównym centrum ceremonialnym krakowskiego ośrodka władzy w IX - X wieku 417
Ivana Boháčová (Praha) Polské prvky v keramice z přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi. Ke kontaktům Polska a Čech v raném středověku 429
Paweł Rzeźnik (Wrocław) Ślad oddziaływań garncarstwa morawskiego na ceramikę średniowiecznego Śląska u progu i w czasie lokacyjnych przemian osadniczych 439
Stanisław Suchodoloski (Warszawa) Monety Świętego Wojciecha 447
Martin Ježek (Praha) Odkrycia wag składanych w krajach czeskich 453
Jerzy Maik (Łódź) Początki sukiennictwa śląskiego 457
Marek Derwich (Wrocław) Mogilno i Płock. Z dziejów budowy organizacji Kościoła polskiego 463
Leszek Kajzer (Łódź) Chalino czy Chalno, czyli o dacie pojawienia się premonstratensów w Strzelnie 467

Civitas et villa. Stadt und Dorf im mittelalterlichen Mitteleuropa. Zusammenfassung 473

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.